Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Jūrmalā 2020. gada 16. janvārī (prot. Nr. 2, 29. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. punktu,
43. panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām" ("Latvijas Vēstnesis", 44 (5871), 29 (6368) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. punktā skaitli "50" ar skaitli "100".

2. Papildināt ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājums

13. Ja persona līdz šā punkta spēkā stāšanās brīdim ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par 2. punktā noteiktajiem izdevumiem, kas radušies 2020. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 100 euro, tad tai ir tiesības līdz 2021. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 100 euro."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 16. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43. panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paredz palielināt izmaksājamā pabalsta apmēru līdz 100 euro 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām" noteiktajai mērķgrupai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Eiropas Komisijas publicētajā Eiropas pusgada tematiskā faktu lapā par veselības aprūpes sistēmām Eiropas Savienībā (pētījums pieejams: (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_health-systems_lv.pdf) norādīto informāciju, Latvijā ir vieni no augstākiem mājsaimniecību personīgiem tiešajiem izdevumiem veselības aprūpei. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju par patēriņa cenu indeksiem grupās un apakšgrupās, mājsaimniecību izdevumi veselības aprūpei katru gadu pieaug. Lai sekmētu veselības aprūpes pieejamību pensionāriem, ir jāpalielina pabalsta apmērs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2020. gadā pabalsta izmaksai ir ieplānoti budžeta līdzekļi 870000 EUR apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalsta piešķiršanas administrēšanu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā. Konsultācijas nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

12.02.2020