Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 232

Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 29. §)
Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošuma noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izvirzāmās drošības pamatprasības;

1.2. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu marķēšanas un atbilstības novērtēšanas kārtību;

1.3. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumus;

1.4. paziņotajām institūcijām izvirzāmās prasības;

1.5. kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība, un institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. atsaukšana – ikviens pasākums, kura mērķis ir panākt, ka sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kas ir piegādātas galalietotājam, tiek atdotas atpakaļ;

2.2. izņemšana no tirgus – ikviens pasākums, kura mērķis ir novērst piegādes ķēdē esošas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises piedāvāšanu tirgū.

3. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atļauts laist un piedāvāt tirgū tikai tad, ja tās atbilst sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vispārīgajām drošības prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 2. nodaļā, un specifiskajām drošuma prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā (turpmāk – būtiskās drošuma prasības).

4. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstošām šo noteikumu noteiktajām būtiskajām drošuma prasībām, kuras aptver minētie standarti vai arī to daļas. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamajiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

2. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vispārīgās drošības prasības

5. Visām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm jābūt konstruētām, izgatavotām un piegādātām tā, lai radītu iespējami mazāku apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un lai novērstu kaitējumu īpašumam un videi paredzamos apstākļos, jo īpaši attiecībā uz drošības noteikumiem un standarta praksi līdz laikam, kad šī sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise tiek izmantota.

6. Katrai sprāgstvielai un spridzināšanas ietaisei jāatbilst ražotāja norādītajiem darbības raksturlielumiem, lai nodrošinātu maksimālu drošību un uzticamību.

7. Katra sprāgstviela un spridzināšanas ietaise jākonstruē un jāražo tā, lai to izmantošana iespējami mazinātu ietekmi uz vidi.

3. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi

8. Laižot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū vai izmantojot tās savām vajadzībām, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un ražotas, ievērojot šajos noteikumos noteiktās sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu būtiskās drošuma prasības.

9. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražotājam ir šādi pienākumi:

9.1. pirms sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū analizēt sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu apdraudējumu, ko tās var radīt, un iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem;

9.2. izstrādāt tehnisko dokumentāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām (turpmāk – tehniskā dokumentācija) un veikt vienu no šo noteikumu 19. punktā paredzētajām sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas procedūrām;

9.3. sagatavot šo noteikumu 110. punktā minēto Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju (turpmāk – ES atbilstības deklarācija) un atbilstoši šo noteikumu 6. nodaļas prasībām marķēt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ar CE atbilstības marķējumu, ja, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, ir gūta pārliecība par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

9.4. saglabāt tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama kontroles institūcijai;

9.5. izveidot procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību, kā arī ņemt vērā sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu konstrukcijas vai īpašību izmaiņas un izmaiņas piemērojamos standartos, saskaņā ar kuriem deklarēta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstība;

9.6. nodrošināt, ka sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm ir unikāla identifikācija atbilstoši šo noteikumu 7. nodaļai. Ja uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm neattiecas šo noteikumu 7. nodaļā minētās prasības, ražotājs:

9.6.1. nodrošina, ka uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm ir tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izmērs vai veids to neatļauj, šī informācija ir uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm;

9.6.2. norāda uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar ražotāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm;

9.7. nodrošināt, ka sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm ir pievienota lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā;

9.8. nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību un, ja nepieciešams, sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izņemtu no tirgus vai atsauktu, ja tas uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, kurus tas laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām. Ja sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises rada risku, nekavējoties par to informē kontroles institūciju, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

9.9. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sniegt tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību;

9.10. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu tirgū laisto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu radīto risku.

10. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā nav iekļaujams šo noteikumu 8. punktā minētais ražotāja pienākums un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

11. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus ražotāja pilnvarā noteiktos uzdevumus:

11.1. saglabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū, nodrošinot to pieejamību kontroles institūcijai;

11.2. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību;

11.3. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu to sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu radīto risku, uz kurām attiecas izsniegtā pilnvara.

12. Importētāja pienākums ir laist tirgū tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises.

13. Importētājam ir šādi pienākumi:

13.1. nodrošināt, ka pirms sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstošu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas procedūru;

13.2. nodrošināt, ka pirms sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm ir CE atbilstības marķējums, ir pievienoti šajos noteikumos minētie dokumenti un ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minētās prasības;

13.3. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, tas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises nelaiž tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstība. Ja sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises rada risku, importētājs par to informē ražotāju un kontroles institūciju;

13.4. norādīt uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, norādīt to uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm;

13.5. nodrošināt, ka sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm ir pievienota lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā;

13.6. nodrošināt, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

13.7. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, kuras tas laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veikt korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises no tirgus vai atsauktu tās. Ja sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises rada risku, nekavējoties par to informēt kontroles institūciju, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai to novērstu;

13.8. 10 gadus pēc sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū glabāt sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ES atbilstības deklarācijas kopiju, nodrošinot tās pieejamību kontroles institūcijai, kā arī pēc kontroles institūcijas pieprasījuma nodrošināt tai tehniskās dokumentācijas pieejamību;

13.9. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sniegt tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tirgū laisto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību, kā arī sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu radīto risku.

14. Piedāvājot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū, izplatītāji rīkojas ar atbilstošu rūpību, lai ievērotu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu būtiskās drošuma prasības.

15. Izplatītājam ir šādi pienākumi:

15.1. pirms sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tiek piedāvātas tirgū, pārliecināties, ka sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu un tām ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti, lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs ir ievērojis šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās prasības;

15.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, tas nepiedāvā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū, kamēr nav panākta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstība. Ja sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī kontroles institūciju;

15.3. nodrošināt, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

15.4. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošināt, ka tiek veiktas korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises no tirgus vai atsauktu tās. Ja sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises rada risku, nekavējoties par to informēt kontroles institūciju, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai to novērstu;

15.5. pēc kontroles institūcijas pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu tirgū piedāvāto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu radīto risku, tai skaitā sniegt kontroles institūcijai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību šo noteikumu prasībām.

16. Šo noteikumu izpratnē importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šo noteikumu 8. un 9. punktā minētie ražotāja pienākumi, ja tas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tā, ka tas var ietekmēt sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

17. Par sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, uz kurām neattiecas šo noteikumu 7. nodaļā noteiktā sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu unikālas identificēšanas un izsekojamības sistēma, komersanti pēc kontroles institūcijas pieprasījuma norāda šādu informāciju:

17.1. visus komersantus, kuri tiem ir piegādājuši sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises;

17.2. visus komersantus, kuriem tie ir piegādājuši sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises.

18. Komersanti nodrošina pieejamību šo noteikumu 17. punktā minētajai informācijai 10 gadus pēc tam, kad tiem piegādātas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises.

4. Atbilstības novērtēšanas kārtība

19. Lai pierādītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, pirms sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišanas tirgū ražotājs veic vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

19.1. Eiropas Savienības tipa pārbaudi (turpmāk – ES tipa pārbaude) (B modulis) un pēc ražotāja izvēles vienu no turpmāk norādītā:

19.1.1. atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām paraugu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis);

19.1.2. atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis);

19.1.3. atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis);

19.1.4. atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis);

19.2. atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis).

4.1. ES tipa pārbaude (B modulis)

20. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā institūcija pārbauda sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apstiprina, ka šīs sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tehniskais projekts atbilst tām šo noteikumu prasībām, kuras uz to attiecas.

21. ES tipa pārbaudi veic kā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tehniskā projekta novērtējumu, pārbaudot šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, kas apstiprina, ka tehniskais projekts nodrošina sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, kā arī atbilstoši tehniskajam projektam pārbaudot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugus.

22. Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles. Pieteikumā ietver:

22.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

22.2. rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotai institūcijai;

22.3. tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā dokumentācijā ietver apdraudējumu analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības, kā arī sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstības novērtēšanai nepieciešamos datus par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises konstrukciju, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

22.3.1. vispārīgs sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises apraksts;

22.3.2. skiču projekts, rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu shēmas;

22.3.3. apraksti un paskaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu un shēmu, kā arī sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises darbības izpratnei;

22.3.4. to pilnībā vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu saraksts un, ja piemērojamie standarti nav izmantoti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai nodrošinātu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja piemērojamie standarti ir izmantoti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda izmantotās standartu daļas;

22.3.5. veikto projekta aprēķinu un pārbaužu rezultāti;

22.3.6. testēšanas ziņojumi;

22.4. reprezentatīvus sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugus. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tie nepieciešami, lai veiktu papildu testus;

22.5. pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību būtiskajām drošuma prasībām. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja attiecīgie standarti nav pilnībā piemēroti. Pierādījumos, ja nepieciešams, iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām tehniskām specifikācijām ir veikusi ražotāja laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā uz ražotāja atbildību.

23. Paziņotā institūcija, veicot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ES tipa pārbaudi:

23.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un šo noteikumu 22.5. apakšpunktā minētos pierādījumus, lai novērtētu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tehniskā projekta atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

23.2. attiecībā uz sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugu:

23.2.1. pārliecinās, ka paraugs ir ražots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un identificē tos elementus, kas izstrādāti saskaņā ar attiecīgo piemērojamo standartu izmantotajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas izstrādāti atbilstīgi citām tehniskām specifikācijām;

23.2.2. veic atbilstīgas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumā, ja ražotājs izvēlējies izmantot attiecīgajos standartos piedāvātos risinājumus, tie piemēroti pareizi;

23.2.3. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi.

24. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus šajos noteikumos noteiktos pienākumus pret Ekonomikas ministriju, paziņotā institūcija tikai ar pieteikuma iesniedzēja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž novērtējuma ziņojuma saturu.

25. Ja pārbaudītais sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tips atbilst konkrētajai sprāgstvielai un spridzināšanas ietaisei noteiktajām būtiskajām drošuma prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu.

26. ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā. ES tipa pārbaudes sertifikātā iekļauj:

26.1. ražotāja nosaukumu un adresi;

26.2. pārbaudes secinājumus;

26.3. sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir);

26.4. datus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

27. Ja pārbaudītais sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tips neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par neizsniegšanas iemesliem, tos detalizēti pamatojot.

28. Paziņotā institūcija seko līdzi piemērojamo standartu izmaiņām un nosaka, vai veikto izmaiņu dēļ ir nepieciešama detalizēta sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises pārbaude. Ja šāda pārbaude ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju, kuram ir izsniegts attiecīgais ES tipa pārbaudes sertifikāts.

29. Ražotājs informē paziņoto institūciju par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus. Paziņotā institūcija izsniedz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

30. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un iesniedz to sertifikātu un papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

31. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas.

32. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu, verifikāciju un testu rezultātu kopijas.

33. Ražotājs 10 gadus pēc sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanas tirgū glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju, nodrošinot to pieejamību kontroles institūcijām.

34. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un uz viņa atbildību var iesniegt šo noteikumu 22. punktā minēto pieteikumu un pildīt šo noteikumu 29. un 33. punktā minētos ražotāja pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

4.2. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām paraugu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis)

35. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli un uzraudzītām paraugu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs nodrošina šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40. punktā minēto pasākumu izpildi, kā arī nodrošina, ka attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un būtiskajām drošuma prasībām.

36. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu ražotās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

37. Ražotāja izraudzītā paziņotā institūcija pēc šīs institūcijas noteiktiem nejauši izvēlētiem intervāliem veic pārbaudes vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises iekšējo pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu.

38. Paziņotā institūcija pārbauda sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugus, ko paziņotā institūcija ir ņēmusi ražošanas vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic piemērojamos standartos norādītos testus un līdzvērtīgus testus (ja tādi ir nepieciešami), kas noteikti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

39. Piemērojamās paraugu ņemšanas procedūras mērķis ir noteikt, vai konkrētais sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izgatavošanas process nodrošina sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

40. Izgatavošanas procesā ražotājs uz paziņotās institūcijas atbildību norāda tās identifikācijas numuru.

41. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis, ja tie ir norādīti pilnvarā.

4.3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis)

42. Atbilstība tipam, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 43. punktā minēto pienākumu, kā arī nodrošina, ka attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

43. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai, galīgajai pārbaudei un testēšanai atbilstoši šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

44. Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai pieteikumu novērtēt attiecīgo sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pieteikumā norāda:

44.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

44.2. rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

44.3. visu informāciju par paredzēto sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises kategoriju;

44.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

44.5. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu, un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

45. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma garantē, ka sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un būtiskajām drošuma prasībām.

46. Visus ražotāja pieņemtos nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā apraksta:

46.1. kvalitātes mērķus un organizatorisko struktūru, vadības pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produktu kvalitāti;

46.2. attiecīgās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus, kā arī izmantojamās sistemātiskās darbības;

46.3. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī biežumu, kādā tos veic;

46.4. datus par kvalitāti (piemēram, pārbaudes ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju);

46.5. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

47. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 45. un 46. punktā minētajām prasībām. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi uzskatāmi par atbilstošiem šo noteikumu 46. punktā minētajām prasībām, ja tie atbilst piemērojamo standartu prasībām.

48. Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izstrādājumu jomā un sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tehnoloģijas novērtēšanā, kā arī zināšanas par piemērojamām šo noteikumu prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata šo noteikumu 44.5. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, pārliecinoties par ražotāja spēju piemērot attiecīgās šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

49. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, norādot revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

50. Ražotājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no šajā nodaļā minētās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstošu un efektīvu darbu.

51. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

52. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma ar veiktajām attiecīgajām izmaiņām atbilst šo noteikumu 45. un 46. punktā minētajām prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija informē ražotāju par lēmumu, norādot pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

53. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību nodrošina paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un atbilstoši pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

54. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām, kā arī sniedz visu nepieciešamo informāciju, tai skaitā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju un kvalitātes dokumentāciju (piemēram, pārbaudes ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju).

55. Paziņotā institūcija periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

56. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pie ražotāja un veikt paraugu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – arī testēšanas ziņojumu.

57. Ražotājs ne mazāk kā 10 gadus pēc sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanas tirgū glabā šo noteikumu 44. un 51. punktā minēto informāciju un dokumentāciju, nodrošinot tās pieejamību kontroles institūcijām, kā arī šo noteikumu 52., 55. un 56. punktā minētos paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus.

58. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu Ekonomikas ministrijai to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

59. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi, anulējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

60. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 44. punktā minēto pieteikumu un ražotāja uzdevumā un uz viņa atbildību pildīt šo noteikumu 9.3. apakšpunktā, kā arī 51. un 57. punktā minētos ražotāja pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

4.4. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)

61. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 62. punktā minēto pienākumu, kā arī nodrošina, ka attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

62. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošanā, galīgajās produktu pārbaudēs un testos atbilstoši šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

63. Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai pieteikumu novērtēt attiecīgo sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pieteikumā norāda:

63.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

63.2. rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

63.3. visu informāciju, kas skar paredzēto sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises kategoriju;

63.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

63.5. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu, un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

64. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma garantē sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

65. Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā apraksta:

65.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produktu kvalitāti;

65.2. pārbaudes un testus, kas tiek veikti pēc ražošanas;

65.3. kvalitātes dokumentāciju (piemēram, pārbaudes ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju);

65.4. līdzekļus kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitātes uzraudzībai.

66. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 64. un 65. punktā minētajām prasībām. Kvalitātes sistēmas elementi uzskatāmi par atbilstošiem šo noteikumu 65. punktā minētajām prasībām, ja tie atbilst attiecīgo piemērojamo standartu prasībām.

67. Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izstrādājumu jomā un sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tehnoloģijas novērtēšanā, kā arī zināšanas par piemērojamām šo noteikumu prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata šo noteikumu 63.5. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, pārliecinoties par ražotāja spēju piemērot attiecīgās šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

68. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, norādot revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

69. Ražotājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no šajā nodaļā minētās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstošu un efektīvu darbu.

70. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

71. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izmaiņas atbilst šo noteikumu 64. un 65. punktā minētajām prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija informē ražotāju par lēmumu, norādot pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

72. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību nodrošina paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un atbilstoši pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

73. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām, kā arī sniedz visu nepieciešamo informāciju, tai skaitā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju un kvalitātes dokumentāciju (piemēram, pārbaudes ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju).

74. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

75. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pie ražotāja un veikt paraugu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – arī testēšanas ziņojumu.

76. Ražotājs ne mazāk kā 10 gadus pēc sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanas tirgū glabā šo noteikumu 63. un 70. punktā minēto informāciju un dokumentāciju, lai nodrošinātu tās pieejamību kontroles institūcijām, kā arī šo noteikumu 71., 74. un 75. punktā minētos paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus.

77. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu Ekonomikas ministrijai to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

78. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi, anulējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

79. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 63. punktā minēto pieteikumu un ražotāja uzdevumā un uz viņa atbildību pildīt šo noteikumu 9.3. apakšpunktā, kā arī 70. un 76. punktā minētos ražotāja pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

4.5. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis)

80. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 4.5. apakšnodaļā paredzētos pienākumus, kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražoto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

81. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic attiecīgas pārbaudes un testus, lai pārbaudītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām.

82. Pārbaudes un testus, lai pārbaudītu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību attiecīgajām prasībām, pēc ražotāja izvēles veic, pārbaudot un testējot katru produktu atbilstoši šo noteikumu 83. punktam vai pārbaudot un testējot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstoši šo noteikumu 85., 86., 87. un 88. punktam, pamatojoties uz statistikas datiem.

83. Paziņotā institūcija atsevišķi pārbauda visas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises un veic piemērojamos standartos norādītos testus, kā arī līdzvērtīgus testus (ja tādi ir nepieciešami), kas minēti citās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām. Ja nav šāda piemērojamā standarta, attiecīgā paziņotā institūcija lemj par to, kādi testi jāveic.

84. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un norāda savu identifikācijas numuru uz katras apstiprinātās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises vai nodrošina, ka numurs tiek norādīts.

85. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā viņa uzraudzībā tiktu nodrošināts katras saražotās partijas vienveidīgums, kā arī iesniedz verificēšanai sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises vienveidīgu partiju veidā.

86. Paziņotā institūcija no katras partijas izlases kārtībā ņem paraugu. Visas paraugā iekļautās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises pārbauda katru atsevišķi un veic piemērojamos standartos norādītos testus, kā arī līdzvērtīgus testus (ja tādi ir nepieciešami), kas norādīti citās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām. Ja nav šāda piemērojamā standarta, attiecīgā paziņotā institūcija lemj par to, kādi testi jāveic.

87. Ja partija tiek uzskatīta par atbilstošu ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām, tad visas šīs partijas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises uzskata par atbilstošām ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām, izņemot tos izlases sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu paraugus, kas testēšanas laikā atzīti par neatbilstošiem ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam vai būtiskajām drošuma prasībām.

88. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un norāda savu identifikācijas numuru uz katras apstiprinātās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises vai nodrošina, ka numurs tiek norādīts.

89. Ražotājs ne mazāk kā 10 gadus pēc sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanas tirgū glabā atbilstības sertifikātus, lai nodrošinātu to pieejamību kontroles institūcijām.

90. Ja partiju uzskata par neatbilstošu ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam vai būtiskajām drošuma prasībām, paziņotā institūcija vai kontroles institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās partijas laišanu tirgū. Ja paziņotā institūcija uzskata, ka neatbilstošas partijas tiek konstatētas daudzkārt, tā ir tiesīga apturēt statistisko verificēšanu un veikt attiecīgus pasākumus.

91. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt šo noteikumu 9.3. apakšpunktā, kā arī 81., 82. un 89. punktā minētos ražotāja pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

4.6. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)

92. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar ko ražotājs izpilda šo noteikumu 93. un 94. punktā paredzētos pienākumus, kā arī nodrošina, ka attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilst būtiskajām drošuma prasībām.

93. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju un dara to pieejamu šo noteikumu 95. punktā minētajai paziņotajai institūcijai. Tehniskajā dokumentācijā ietver apdraudējumu analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības, kā arī sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstības novērtēšanai nepieciešamos datus par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises konstrukciju, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

93.1. vispārīgs sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises apraksts;

93.2. apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu un shēmu, kā arī sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises darbības izpratnei;

93.3. to pilnībā vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu saraksts un, ja piemērojamie standarti nav izmantoti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai nodrošinātu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja piemērojamie standarti ir izmantoti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda izmantotās standartu daļas;

93.4. veikto projekta aprēķinu, pārbaužu un citi rezultāti;

93.5. testēšanas ziņojumi.

94. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu ražotās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

95. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic piemērojamos standartos norādītās pārbaudes un testus, kā arī līdzvērtīgus testus (ja tādi ir nepieciešami), kas noteikti citās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām. Ja nav šāda piemērojamā standarta, attiecīgā paziņotā institūcija lemj par to, kādi testi jāveic.

96. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un norāda savu identifikācijas numuru uz katras apstiprinātās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises vai nodrošina, ka numurs tiek norādīts.

97. Šo noteikumu 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis, ja tie ir norādīti pilnvarā.

5. Pamatprasības paziņotajām institūcijām

98. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

98.1. tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona;

98.2. tā darbojas kā trešā persona:

98.2.1. kas ir neatkarīga no komersanta (komersantu apvienības), kura sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises atbilstību tā novērtē;

98.2.2. kuras darbība nav bijusi saistīta ar sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi, kurai tā veic atbilstības novērtēšanu;

98.3. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav novērtējamās sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai uzturētāji, kā arī nav to pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaisi paziņotās institūcijas darbībai vai izmantot sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi personiskiem mērķiem;

98.4. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar vērtējamās sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai uzturēšanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

98.5. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, neiesaistās darbībās (īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai taisnīgumam attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas;

98.6. institūcija nodrošina, ka šo noteikumu 100. punktā minētā uzdevumu veicēja vai filiāle neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

98.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli un godprātīgi, darbinieki ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) attiecībā uz viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas rezultātiem, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas atbilstības novērtēšanas rezultātā;

98.8. institūcija ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti šo noteikumu 4. nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību;

98.9. institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises veidiem un kategorijām, attiecībā uz kurām tā ir paziņota, ir:

98.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanu;

98.9.2. nepieciešamie to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

98.9.3. nepieciešamās darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā komersanta lielumu un nozari, kurā tas darbojas, kā arī tā struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

98.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

98.11. institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

98.11.1. veikta atbilstoša tehniskā un profesionālā apmācība par visām attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

98.11.2. zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstošas pilnvaras to veikt;

98.11.3. zināšanas un izpratne par būtiskajām drošuma prasībām, kā arī attiecīgajiem piemērojamiem standartiem un tiesību aktiem, kas attiecas uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm;

98.11.4. spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta;

98.12. ir nodrošināta institūcijas, tās vadības un par atbilstības novērtēšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte;

98.13. atalgojums, ko saņem institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

98.14. ir apdrošināta institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tā veic;

98.15. institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot atbilstības novērtēšanu, izņemot informāciju, ko sniedz attiecīgajām valsts institūcijām;

98.16. paziņotā institūcija nodrošina, ka par atbilstības novērtēšanu atbildīgie darbinieki ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un paziņoto institūciju koordinācijas grupas darbībām. Institūcija var piedalīties vai nodrošināt deleģētā pārstāvja dalību minētajā darba grupā. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus institūcija izmanto kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

99. Ja institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti piemērojamos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 98. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

100. Ja paziņotā institūcija slēdz uzņēmuma līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst šo noteikumu 98. punktā minētajām prasībām, un attiecīgi informē Ekonomikas ministriju.

101. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 100. punktā minētā uzdevumu veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

102. Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt uzņēmuma līgumu vai deleģēt tās veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

103. Paziņotā institūcija dokumentus par šo noteikumu 100. punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu glabā atbilstoši šo noteikumu 4. nodaļai. Dokumenti ir pieejami Ekonomikas ministrijai.

104. Paziņotā institūcija sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību novērtē saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

105. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu komersantiem, ņemot vērā uzņēmuma lielumu un nozari, kurā tas darbojas, kā arī struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida, vienlaikus ievērojot tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams, lai sprāgstviela un spridzināšanas ietaise atbilstu šo noteikumu prasībām.

106. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav nodrošinājis sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, tā neizsniedz atbilstības sertifikātu un pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošus pasākumus.

107. Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka kāda sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise vairs neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošus pasākumus, un, ja nepieciešams, aptur vai anulē sertifikātu. Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātu.

108. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

108.1. sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

108.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

108.3. informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no kontroles institūcijām;

108.4. atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un pēc pieprasījuma par visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu.

109. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības tādām pašām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

6. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ES atbilstības deklarācija un marķējums

110. ES atbilstības deklarācija ir noteiktā veidā strukturēts dokuments, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam paraugam, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība būtiskajām drošuma prasībām, un uzņemas atbildību par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību šo noteikumu prasībām. ES atbilstības deklarācijā ir vismaz šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija, ko ražotājs pastāvīgi atjauno.

111. ES atbilstības deklarāciju sagatavo un marķē ar CE atbilstības marķējumu, ja ar šo noteikumu 19. punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām ir pierādīts, ka sprāgstviela un spridzināšanas ietaise atbilst šo noteikumu prasībām.

112. ES atbilstības deklarāciju sagatavo vai tai pievieno tulkojumu valsts valodā, ja sprāgstviela un spridzināšanas ietaise tiek laista vai piedāvāta Latvijas tirgū.

113. Ja uz sprāgstvielu un spridzināšanas ietaisi attiecas vairāk nekā viens tiesību akts, kas nosaka pienākumu sagatavot ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem piemērojamiem tiesību aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

114. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – Regula Nr. 765/2008), 30. pantā.

115. CE atbilstības marķējumu norāda uz sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, bet, ja tas nav iespējams vai attaisnojams sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises īpatnību dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem. CE atbilstības marķējumu norāda labi saskatāmā, viegli salasāmā un neizdzēšamā veidā.

116. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ar CE atbilstības marķējumu marķē pirms to laišanas tirgū. Aiz CE atbilstības marķējuma ir paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja tā piedalās ražošanas kontroles posmā. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru norāda pati paziņotā institūcija vai pēc tās norādījuma – ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

117. Aiz CE atbilstības marķējuma un – attiecīgā gadījumā – aiz paziņotās institūcijas identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantošanu.

118. CE atbilstības marķējumu norāda pievienotajos dokumentos tām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, kas ražotas pašu izmantošanai, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, kuras pārvadā un piegādā neiepakotas, vai sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu mobilajās ražošanas iekārtās ielādēšanai tieši urbumā spridzināšanas darbiem, vai sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, ko saražo tieši spridzināšanas darbu objektā un kuras ielādē nekavējoties pēc saražošanas.

7. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu identificēšana un izsekojamība

119. Komersanti ievēro vienotu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu unikālas identificēšanas un izsekojamības sistēmu, kurā tiek ņemti vērā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izmēri, forma vai konstrukcija, izņemot gadījumus, ja tas nav nepieciešams sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises zemā bīstamības līmeņa dēļ, kas noteikts, pamatojoties uz to raksturlielumiem un tādiem faktoriem kā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises zema detonēšanas spēja, lietojumi un neliels drošības risks, ko rada sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises nepareizas lietošanas iespējamās sekas.

120. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu unikālas identificēšanas un izsekojamības sistēma neattiecas uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, ko transportē un piegādā neiepakotas vai autocisternās, no kurām tās iesūknē tieši urbumā spridzināšanas darbiem, vai sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, ko saražo tieši spridzināšanas darbu objektā un kuras ielādē nekavējoties pēc saražošanas.

121. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu unikālas identificēšanas un izsekojamības sistēma paredz datu vākšanu un glabāšanu, attiecīgos gadījumos arī izmantojot elektroniskos līdzekļus, kas nodrošina sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises unikālu identifikāciju un izsekojamību, kā arī unikālas identifikācijas piestiprināšanu uz sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises vai to iepakojuma, nodrošinot piekļuvi šiem datiem. Šie dati saistīti ar attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises unikālo identifikāciju, ieskaitot atrašanās vietu, kad tā ir komersantu valdījumā, un šo komersantu identitāti.

122. Šo noteikumu 121. punktā minētos datus regulāri testē un aizsargā pret nejaušu vai ļaunprātīgu bojāšanu vai iznīcināšanu. Šos datus glabā 10 gadus pēc reģistrētā darījuma veikšanas vai gadījumā, ja sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izlietotas vai iznīcinātas, 10 gadus pēc to izlietošanas vai iznīcināšanas arī tad, ja attiecīgais komersants izbeidzis darbību, kā arī pēc kontroles institūcijas pieprasījuma nodrošina to pieejamību.

8. Tirgus uzraudzība

123. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tirgus uzraudzību veic Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 29. pantā norādītās kontroles institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

124. Veicot sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tirgus uzraudzību, kontroles institūcija ir tiesīga:

124.1. kontrolēt un uzraudzīt sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas;

124.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no uzraugāmajām personām informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

124.3. pieprasīt un bez maksas saņemt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugus, veikt kontrolpirkumus sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises paraugu iegādei un organizēt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai noteiktu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja to paredz attiecīgās institūcijas apstiprinātā gada uzraudzības un kontroles programma un ja ir aizdomas par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai ir saņemta sūdzība.

125. Visus izdevumus, kas saistīti ar sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, sedz kontroles institūcija, bet, ja konstatēts, ka sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, visus izdevumus, kas saistīti ar sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, atlīdzina:

125.1. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ražotājs;

125.2. importētājs, ja sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ražotājs nav reģistrēts Latvijā;

125.3. izplatītājs, kurš pirmais Latvijas tirgū ievedis būtiskajām drošuma prasībām neatbilstošu sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi, ja sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises importētājs nav reģistrēts Latvijā.

126. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību prasībām vai konstatēšanas, ka sprāgstviela un spridzināšanas ietaise atbilst prasībām, paraugu atdod, ja tas ekspertīzes laikā nav iznīcināts vai izlietots.

127. Veicot sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu uzraudzību, kontroles institūcija ievēro Eiropas Komisijas sniegto informāciju par sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, kuras netiek laistas tirgū, ir aizliegtas vai kuru laišana tirgū ir ierobežota.

128. Ja kontroles institūcija konstatē, ka sprāgstvielai un spridzināšanas ietaisei nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota ES atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija, sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise marķēta ar CE atbilstības marķējumu, neievērojot šo noteikumu prasības, vai nav marķēta vispār, nav norādīts vai nepareizi norādīts paziņotās institūcijas numurs vai komersants nav izpildījis prasības attiecībā uz sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises identifikāciju, kā arī attiecībā uz citām administratīvajām prasībām, kas skar ražotāja un importētāja pienākumus, kontroles institūcija attiecīgajam ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam pieprasa noteiktā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, novērst konstatēto neatbilstību.

129. Ja šo noteikumu 128. punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, kontroles institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanu un piedāvāšanu tirgū, kā arī uzdot izņemt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises no tirgus vai tās atsaukt.

130. Ja kontroles institūcija konstatē, ka sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 128. punktu), tā, ņemot vērā sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu. Ja attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs kontroles institūcijas noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, kontroles institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanu un piedāvāšanu tirgū, kā arī uzdot izņemt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises no tirgus vai tās atsaukt, vai, ja tas ir nepieciešams, iznīcināt piemērotos apstākļos.

131. Kontroles institūcija ir tiesīga ierosināt ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt brīvprātīgas korektīvās darbības sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises neatbilstības novēršanai.

132. Ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākums ir veikt atbilstošas korektīvās darbības attiecībā uz sprāgstvielu un spridzināšanas ietaisi, ko tas laidis un piedāvājis tirgū.

133. Ja kontroles institūcijai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise rada vai var radīt nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām sabiedrības interesēm, tā veic attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises novērtējumu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

134. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs, ja nepieciešams, sadarbojas ar kontroles institūciju.

135. Ja, veicot šo noteikumu 133. punktā minēto sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises novērtējumu, kontroles institūcija konstatē, ka sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā, ņemot vērā sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises radīto risku un ievērojot Regulas Nr. 765/2008 21. panta nosacījumus, pieprasa attiecīgajam ražotājam vai importētājam un izplatītājam veikt visas koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību noteiktajām prasībām vai proporcionāli riskam, kas radīts vai var tikt radīts cilvēku veselībai, drošībai vai citām sabiedrības interesēm, to izņemtu no tirgus vai atsauktu kontroles institūcijas noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku.

136. Ja, veicot šo noteikumu 133. punktā minēto sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises novērtējumu, attiecīgā kontroles institūcija konstatē, ka, lai gan sprāgstviela un spridzināšanas ietaise atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā rada vai var radīt risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām sabiedrības interesēm, tā pieprasa attiecīgajam ražotājam vai importētājam un izplatītājam veikt visas korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises drošumu, vai atbilstoši konstatētajam riskam to izņemtu no tirgus vai atsauktu kontroles institūcijas noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar konstatēto risku.

137. Ja attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs kontroles institūcijas noteiktajā termiņā neveic šo noteikumu 135. un 136. punktā minētās korektīvās darbības brīvprātīgi vai tās nav pietiekamas, kontroles institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdot izņemt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises no tirgus vai tās atsaukt, vai, ja tas ir nepieciešams, iznīcināt piemērotos apstākļos.

9. Sadarbība ar Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

138. Ja kontroles institūcijai ir pamats uzskatīt, ka sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise, kurai veikts šo noteikumu 133. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tiek piedāvāta arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, tā informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis par Latvijā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 135. un 136. punktam.

139. Kontroles institūcija nekavējoties informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis par pasākumiem un attiecīgiem lēmumiem, kas attiecībā uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm pieņemti saskaņā ar šo noteikumu 130. un 137. punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

139.1. neatbilstošās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises identificēšanai nepieciešamos datus;

139.2. ziņas par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izcelsmi;

139.3. neatbilstību būtību un to radīto risku;

139.4. informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

139.5. norādi par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises neatbilstību prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību un par konstatētajām nepilnībām šo noteikumu 4. punktā minētajos piemērojamos standartos.

140. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 139. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Eiropas Komisija nav izteikusi iebildumus pret kontroles institūcijas veikto pasākumu, to uzskata par pamatotu.

141. Ja kontroles institūcija, saņemot paziņojumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, konstatē, ka šo noteikumu prasībām neatbilstoša sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise ir pieejama arī Latvijas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises neatbilstību. Ja kontroles institūcijai ir iebildumi pret citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veiktajiem pasākumiem, tā informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis par saviem iebildumiem.

142. Kontroles institūcija informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis par sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas.

10. Noslēguma jautājums
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/28/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 232
Specifiskās drošuma prasības

1. Lai pārliecinātos par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstību drošuma prasībām, jāievēro vismaz šāda informācija un īpašības:

1.1. uzbūve un raksturīgās īpašības, tostarp ķīmiskais sastāvs, homogenitātes pakāpe un – attiecīgos gadījumos – izmēri un daļiņu lieluma sadalījums;

1.2. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises fizikālā un ķīmiskā stabilitāte visos vides apstākļos, kādos tā var tikt izmantota;

1.3. triecienjutība un berzesjutība;

1.4. visu sastāvdaļu savietojamība attiecībā uz to fizikālo un ķīmisko stabilitāti;

1.5. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises ķīmiskā tīrība;

1.6. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izturība pret ūdens iedarbību, ja to ir paredzēts lietot mitros apstākļos vai slapjumā un ja tās drošību vai uzticamību var negatīvi ietekmēt ūdens;

1.7. izturība pret zemām un augstām temperatūrām, ja sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi ir paredzēts glabāt vai lietot šādās temperatūrās un ja tās drošība vai uzticamība var tikt negatīvi ietekmēta, atdzesējot vai karsējot sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises komponentu vai pašu sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi;

1.8. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstība lietošanai bīstamās vidēs (piemēram, vidē, kuru apdraud raktuvju gāze, karstās masas), ja to ir paredzēts lietot šādos apstākļos;

1.9. drošuma īpašības, kas paredzētas, lai novērstu nelaikā vai netīšu palaišanu vai aizdegšanos;

1.10. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises pareiza pielādēšana un darbība, kad to lieto paredzētajam nolūkam;

1.11. piemērotas instrukcijas un, ja nepieciešams, marķējums attiecībā uz drošu apiešanos, glabāšanu un iznīcināšanu;

1.12. sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, to iepakojuma vai citu komponentu izturība pret bojāšanos glabāšanas laikā līdz ražotāja norādītā derīguma termiņa beigām;

1.13. visu ierīču un piederumu specifikācijas, kas nepieciešamas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises uzticamai un drošai darbībai.

2. Katra sprāgstviela un spridzināšanas ietaise jāpārbauda reālos apstākļos. Ja tas nav iespējams laboratorijā, testi jāveic apstākļos, kādos sprāgstviela un spridzināšanas ietaise tiks lietota.

3. Prasības sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu grupām:

3.1. spridzināšanai izmantojamās sprāgstvielas atbilst šādām prasībām:

3.1.1. paredzētajai ierosināšanas metodei jānodrošina spridzināšanai izmantojamās sprāgstvielas droša, uzticama un pilnīga detonācija vai – attiecīgā gadījumā – uzliesmošana. Ja paredzēts lietot šaujampulveri, pārbauda tā uzliesmošanas spēju;

3.1.2. spridzināšanai izmantojamām sprāgstvielām patronā droši un uzticami jāpārnes detonācija no patronu kolonnas viena gala uz otru;

3.1.3. spridzināšanai pazemē izmantojamo sprāgstvielu radītās indīgās gāzes var saturēt oglekļa monoksīdu, slāpekļa oksīdus un citas gāzes, tvaikus vai cietās daļiņas tikai tādā daudzumā, kas parastos darba apstākļos nav veselībai kaitīgs;

3.2. detonācijas auklas, Bikforda auklas, citas degauklas un detonācijas caurules atbilst šādām prasībām:

3.2.1. detonācijas auklu, Bikforda auklu, citu degauklu un detonācijas cauruļu apvalkam jābūt ar pietiekamu mehānisko stiprību, un tam pietiekami jāaizsargā eksplozīvais pildījums, kad to pakļauj normālai mehāniskai iedarbībai;

3.2.2. jānorāda un jānodrošina Bikforda auklu degšanas laika parametri;

3.2.3. detonācijas auklām ir jābūt droši aizdedzināmām, tām jābūt pietiekošai sprāgstvielu iniciēšanas spējai un jāatbilst prasībām attiecībā uz glabāšanu arī īpašos klimatiskajos apstākļos;

3.3. detonatori (tostarp palēninātas darbības detonatori) un detonatori ar laika releju atbilst šādām prasībām:

3.3.1. detonatoriem droši jāiniciē kalnrūpniecībā izmantojamo sprāgstvielu detonācija, kuras paredzēts izmantot kopā ar šiem detonatoriem atbilstīgi visiem paredzamajiem lietošanas nosacījumiem;

3.3.2. detonācijas auklu darbības kavējuma ierīcēm jābūt droši iniciējamām;

3.3.3. iniciēšanas spēju nedrīkst negatīvi ietekmēt mitrums;

3.3.4. palēninātas darbības detonatoru kavējuma laikam jābūt vienādam, lai nodrošinātu, ka cits citam sekojošu laika ķēdes posmu kavējuma laiku pārklāšanās varbūtība nav būtiska;

3.3.5. elektrisko detonatoru elektriskie raksturlielumi jānorāda uz iepakojuma (piemēram, minimālā iniciēšanas strāva, pretestība);

3.3.6. elektrisko detonatoru vadiem, ņemot vērā to paredzamo lietojumu, jābūt ar pietiekamu strāvas izolāciju un mehānisko izturību, tostarp detonatora vada savienojuma vietā ar detonatoru;

3.4. propelenti un raķešu propelenti atbilst šādām prasībām:

3.4.1. šie materiāli nedrīkst detonēt tad, kad tos lieto paredzētajam nolūkam;

3.4.2. ja nepieciešams, propelentus (piemēram, uz nitrocelulozes bāzes) stabilizē, lai novērstu to sadalīšanos;

3.4.3. cietie raķešu propelenti, ja tie ir presēti vai lējumu veidā, nedrīkst saturēt nekādas īpaši neparedzētas plaisas vai gāzes burbuļus, kas var bīstami ietekmēt to darbību.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 232
ES atbilstības deklarācijas paraugs

ES atbilstības deklarācija Nr. ...

1. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tipa, partijas vai sērijas numurs.

2. Ražotāja un – attiecīgā gadījumā – tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.

3. Apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību par deklarācijā norādītajām ziņām.

4. Deklarācijas priekšmets (sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību).

5. Apliecinājums, ka norādītā sprāgstviela un spridzināšanas ietaise atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

6. Norādes uz piemērojamiem standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

7. Informācija par paziņoto institūciju (nosaukums, numurs), kura ir veikusi noteiktas darbības (darbību apraksts) un izsniegusi sertifikātu (norāda).

8. Papildu informācija.

ES atbilstības deklarācija sagatavota   
 

(vieta)

 

(datums)


Deklarāciju sagatavoja     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
21.04.2016