Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.03.2017. - 18.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.171

Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.62, 5.§)
Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
44.panta 4.punktu, Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo un astoto daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 6.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas"
11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā izsniedz speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, un prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti;

1.2. kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes dublikātu;

1.3. prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā;

1.4. kārtību, kādā speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta;

1.5. pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz vieglā taksometra virsbūves;

1.6. kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālo atļauju vieglo taksometru iebraukšanai īpaša režīma zonā – Vecrīgā un pašvaldības nodevu par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā.

2. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (1.pielikums; turpmāk – licence) izsniegšanu, darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī licences nosacījumu (tarifu plāna) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (2.pielikums; turpmāk – tarifu plāns) saskaņošanu pieņem Rīgas domes izveidota komisija (turpmāk – Komisija).

3. Licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (3.pielikums; turpmāk – licences kartīte) izsniedz, tās darbību uz laiku aptur vai anulē Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments).

4. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

5. Licence nedod pārvadātājam tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas īpaša režīma zonā – Vecrīgā (turpmāk – Vecrīga), kas noteikta Rīgas teritorijas plānojumā, izņemot pa 11.novembra krastmalu, Krišjāņa Valdemāra ielu un 13.janvāra ielu.

(Grozīts ar Rīgas domes 17.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 203)

II. Prasības licences saņemšanai un licences izsniegšana

6. Licenci izsniedz uz trīs gadiem, ja pārvadātājs atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām licences saņemšanai.

7. Lai saņemtu licenci, pārvadātājam jāatbilst šādām prasībām:

7.1. pārvadātājam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību;

7.2. pārvadātājam, kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem nav nenomaksātu administratīvo sodu autopārvadājumu jomā;

7.3. pārvadātājam nav pasludināts maksātnespējas process, viņš neatrodas likvidācijas procesā, kā arī viņa saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

7.4. attiecībā uz pārvadātāju Rīgas pilsētas pašvaldībā pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums par licences anulēšanu, izņemot gadījumus, kad licence tika anulēta, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 38.punktā minētajiem iemesliem.

8. Lai saņemtu licenci, pārvadātājs iesniedz Komisijai:

8.1. noteikta parauga rakstveida pieteikumu licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai (4.pielikums; turpmāk – pieteikums licences saņemšanai);

8.2. pilnvaru, kas apliecina personas pārstāvības (paraksta) tiesības parakstīt pieteikumu licences saņemšanai un citus Komisijai adresētos dokumentus.

9. Pārvadātājam ir tiesības pašam iesniegt Komisijai dokumentus, kas apliecina 7.punktā minēto informāciju. Šie dokumenti ir derīgi iesniegšanai Komisijā viena mēneša laikā no to izsniegšanas dienas.

10. Komisija viena mēneša laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums licences saņemšanai, izvērtējot pārvadātāja atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārvadātājs neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām.

11. Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, piecu darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas noformē un pēc dokumenta, kas apliecina maksas par licences izsniegšanu pastāvīgās daļas samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam licenci. Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas datuma vai no nākamās dienas pēc iepriekš izsniegtās licences termiņa izbeigšanās dienas.

12. Ja ir notikušas izmaiņas pārvadātāja rekvizītos (pārvadātāja nosaukuma, komercdarbības formas, pārvadātāja juridiskās adreses maiņa), pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Departamentā iesniegumu un informācijas maiņu apliecinošu dokumentu kopijas (saņemot licenci, uzrāda dokumentu oriģinālus).

13. Šo saistošo noteikumu 12.punktā minētajos gadījumos Departaments piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas noformē un izsniedz pārvadātājam jaunu licenci. Savukārt pārvadātājam ir jānodod Departamentā iepriekš izsniegtā licence.

14. Lai mainītu tarifu plānu, pārvadātājs iesniedz Komisijai noteikta parauga rakstveida paziņojumu par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (5.pielikums; turpmāk – paziņojums par izmaiņām tarifu plānā). Komisija viena mēneša laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums licences saņemšanai, izvērtējot tarifu plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu par tarifu plāna saskaņošanu. Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, piecu darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas noformē un izsniedz pārvadātājam jaunu tarifu plānu. Savukārt pārvadātājam ir jānodod Departamentā iepriekš izsniegtais tarifu plāns.

15. Departaments izskata iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu un piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas noformē, un pēc dokumenta, kas apliecina pašvaldības noteiktās maksas par licences dublikāta izsniegšanu samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam licences dublikātu.

16. Pārvadātājs, kuram ir derīga licence, iesniedz 8.punktā minēto pieteikumu licences saņemšanai un dokumentus jaunas licences saņemšanai ne ātrāk kā divus mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 179)

17. Komisijas lēmums par licences izsniegšanu, kā arī par tarifu plāna saskaņošanu tiek paziņots trīs darba dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot to Departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv. Komisijas lēmums par atteikumu izsniegt licenci tiek paziņots atbilstoši Paziņošanas likumam.

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

18. Pēc Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas Departaments izsniedz licences kartīti uz katru transportlīdzekli, kas tiek izmantots pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci vieglo taksometru pārvadājumu veikšanai.

19. Licences kartīti transportlīdzeklim izsniedz uz laiku:

19.1. līdz vienam gadam, ja transportlīdzeklis ir vecāks par trīs gadiem;

19.2. līdz trīs gadiem, ja transportlīdzeklis ir jaunāks par trīs gadiem, bet ne ilgāk kā līdz licences derīguma termiņa beigām un/vai transportlīdzekļa nomas vai patapinājuma līguma termiņa beigām, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs.

20. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz Departamentā noteikta parauga rakstveida licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pieteikumu (6.pielikums; turpmāk – pieteikums licences kartītes piešķiršanai), kam pievienoti šādi dokumenti:

20.1. transportlīdzekļa nomas, patapinājuma vai līzinga līguma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs;

20.2. transportlīdzekļa pārdevēja apliecinājums par transportlīdzekļa piegādi, ja pasažieru pārvadājumos ar vieglo taksometru tiek plānots izmantot jaunu, iepriekš Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli.

21. Pieteikumu licences kartītes piešķiršanai pārvadātājs var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu licences saņemšanai vai atsevišķi licences darbības laikā.

22. Lai pieņemtu lēmumu par licences kartītes piešķiršanu, Departaments normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda transportlīdzekļa reģistrācijas datus transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī pārliecinās par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates datiem. Transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām:

22.1. transportlīdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskate atbilstoši prasībām, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas vieglajiem taksometriem;

22.2. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekli nav reģistrēts neapmaksāts naudas sods, kā arī transportlīdzeklis nav ticis izmantots autopārvadājumu noteikumu pārkāpumā, par kuru uzliktais sods nav samaksāts;

22.3. par transportlīdzekli Rīgas pilsētas pašvaldībā pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums par licences kartītes anulēšanu sakarā ar šo saistošo noteikumu pārkāpumu.

23. Departaments viena mēneša laikā no pieteikuma licences kartītes piešķiršanai saņemšanas, izvērtējot transportlīdzekļa atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu par licences kartītes piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt licences kartīti, ja netiek iesniegti 20.punktā minētie dokumenti vai transportlīdzeklis neatbilst 22.punktā minētajiem nosacījumiem. Lēmums par licences kartītes piešķiršanu tiek paziņots pārvadātājam uz vietas Departamentā.

24. Viena mēneša laikā no Departamenta lēmuma par licences kartītes piešķiršanu paziņošanas dienas pārvadātājam ir pienākums pilnībā aprīkot transportlīdzekli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šajā laikā ir aizliegts izmantot transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumiem, izņemot gadījumus, kad uz šo transportlīdzekli šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir izsniegta licences kartīte.

25. Licences kartīti, pamatojoties uz Departamenta lēmumu par licences kartītes piešķiršanu, izsniedz Departamentā piecu darba dienu laikā no pārvadātāja pieteikuma licences kartītes izsniegšanai (7.pielikums) saņemšanas, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

25.1. pārvadātājs ir uzrādījis dokumentu, kas apliecina pašvaldības noteiktās maksas par licences izsniegšanu mainīgās daļas samaksu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam termiņam;

25.2. transportlīdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskate atbilstoši prasībām, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas vieglajiem taksometriem;

25.3. transportlīdzeklis ir aprīkots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ir ievērotas prasības par pašvaldības vieglā taksometra atšķirības zīmi (emblēmu) (8.pielikums) un tās izvietojumu uz vieglā taksometra virsbūves;

25.4. pārvadātājs ir iesniedzis, pievienojot pieteikumam par licences kartītes izsniegšanu, vieglā taksometra skaitītāja tehniskās pases ar derīgu verifikācijas atzīmi un atzīmi par skaitītāja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);

25.5. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekli nav reģistrēts neapmaksāts naudas sods, kā arī transportlīdzeklis nav izmantots autopārvadājumu noteikumu pārkāpumā, par kuru uzliktais naudas sods nav samaksāts;

25.6. pārvadātājs ir iesniedzis dokumentu, kas apliecina normatīvajos aktos noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa (turpmāk – obligāto iemaksu avanss) maksājuma veikšanu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam kalendāra mēnesim. Dokumentā, kas apliecina veikto obligāto iemaksu avansa maksājumu, jābūt norādītam transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram un kalendāra mēnesim, par kuru tiek veikts maksājums. Ja, veicot obligāto iemaksu avansa maksājumu, maksājuma mērķī nav iespējams norādīt minēto informāciju, maksājuma mērķī norāda atsauci uz pielikumu, kurā tiek norādīts valsts reģistrācijas numurs transportlīdzeklim, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums. Pielikumu pievieno dokumentam, kas apliecina veikto obligāto iemaksu avansa maksājumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 247)

26. Pārvadātājs ir tiesīgs izņemt licences kartīti transportlīdzeklim uz visu Departamenta lēmumā par licences kartītes piešķiršanu noteikto laika periodu vai vienam vai vairākiem mēnešiem atsevišķi, bet ne ilgāk kā līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē pasažieru pārvadājumiem.

27. Ja pārvadātājs vienā reizē nav izņēmis licences kartīti transportlīdzeklim uz visu Departamenta lēmumā par licences kartītes piešķiršanu noteikto laika periodu, bet ir izņēmis licences kartīti vienam vai vairākiem mēnešiem atsevišķi, atkārtoti vēršoties ar pieteikumu licences kartītes izsniegšanai transportlīdzeklim, uz kuru jau iepriekš bijusi izsniegta licences kartīte, pārvadātājam ir jāiesniedz Departamentā:

27.1. pieteikums licences kartītes izsniegšanai;

27.2. dokuments, kas apliecina pašvaldības noteiktās maksas par licences izsniegšanu mainīgās daļas samaksu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekli atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam termiņam;

27.3. dokuments, kas apliecina, ka konkrētajam transportlīdzeklim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta valsts tehniskā apskate atbilstoši prasībām, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas vieglajiem taksometriem;

27.4. dokuments, kas apliecina normatīvajos aktos noteikto obligāto iemaksu avansa maksājuma veikšanu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam kalendāra mēnesim. Dokumentā, kas apliecina veikto obligāto iemaksu avansa maksājumu, jābūt norādītam transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram un kalendāra mēnesim, par kuru tiek veikts maksājums. Ja, veicot obligāto iemaksu avansa maksājumu, maksājuma mērķī nav iespējams norādīt minēto informāciju, maksājuma mērķī norāda atsauci uz pielikumu, kurā tiek norādīts valsts reģistrācijas numurs transportlīdzeklim, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums. Pielikumu pievieno dokumentam, kas apliecina veikto obligāto iemaksu avansa maksājumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 247)

28. Departaments trīs darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu par licences kartītes dublikāta izsniegšanu un noformē, un pēc dokumenta, kas apliecina pašvaldības noteiktās maksas par licences kartītes dublikāta izsniegšanu samaksu, iesniegšanas Departamentā izsniedz pārvadātājam licences kartītes dublikātu.

29. Ja licences kartīte tiek mainīta 12.punktā minētajos gadījumos, Departaments trīs darba dienu laikā pēc pārvadātāja pieteikuma licences kartītes izsniegšanai saņemšanas izsniedz jaunu licences kartīti, bet ne ātrāk kā 13.punktā noteiktajā kārtībā ir izsniegta jauna licence. Savukārt pārvadātājam ir jānodod Departamentā iepriekš izsniegtā licences kartīte.

IV. Prasības, kas jāpilda licences darbības laikā

30. Pārvadātājam jānodrošina satiksmes drošības un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana autopārvadājumu jomā.

31. Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt iespēju vieglajos taksometros, norēķinoties par pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem, veikt bezskaidras naudas norēķinus ar bankas maksājumu kartēm.

32. Pārvadātājam jānodrošina Komisijas saskaņotā tarifu plāna ievērošana, kā arī VI nodaļas prasību par vieglo taksometru iebraukšanu Vecrīgā ievērošana.

33. Šo saistošo noteikumu 24.punktā noteiktajā laikā periodā transportlīdzekļa vadītājam papildus citiem dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un autopārvadājumiem, transportlīdzeklī ir jābūt Departamenta lēmumam par licences kartītes piešķiršanu uz attiecīgo transportlīdzekli, kas ir jāuzrāda pēc attiecīgi pilnvarotas kontroles iestādes amatpersonas pirmā pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad uz šo transportlīdzekli šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir izsniegta licences kartīte.

V. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

34. Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība šo saistošo noteikumu prasībām vai konstatēti citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz autopārvadājumiem, pārkāpumi, Komisija izskata jautājumu par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

35. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, licences darbību var apturēt uz laiku:

35.1. līdz trīs mēnešiem, ja pārvadātājs ir veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus, vai arī citas šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā;

35.2. līdz Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāda samaksai vai šī parāda samaksas grafika saskaņošanai ar Valsts ieņēmumu dienestu.

36. Ja aptur pārvadātāja licences darbību, uz Komisijas lēmumā norādīto termiņu tiek apturēta arī visu izsniegto licences kartīšu darbība.

37. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, licenci var anulēt, ja:

37.1. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;

37.2. pārvadātājs neievēro normatīvo aktu prasības nodokļu jomā;

37.3. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus;

37.4. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir pārkāpis šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā;

37.5. pārvadātājam ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts likvidācijas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;

37.6. pārvadātājs neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām licences saņemšanai.

38. Komisija anulē licenci, ja:

38.1. to pieprasa pārvadātājs, iesniedzot pieteikumu licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai (9.pielikums; turpmāk – pieteikums licences anulēšanai);

38.2. pārvadātājs sešu mēnešu laikā nav izņēmis piešķirto licenci.

39. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, Departaments anulē visas izsniegtās licences kartītes.

40. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, Departaments var apturēt uz konkrētu transportlīdzekli izsniegtās licences kartītes darbību uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja pārvadātājs:

40.1. veic pārvadājumus ar transportlīdzekli, kuram nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē;

40.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis tam uzlikto administratīvo sodu par normatīvo aktu prasību autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā pārkāpumu, kas izdarīts ar konkrēto transportlīdzekli.

41. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, Departaments var anulēt uz konkrēto transportlīdzekli izsniegto licences kartīti, ja:

41.1. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences kartītes saņemšanai;

41.2. pārvadātājs veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus;

41.3. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ar konkrēto transportlīdzekli ir pārkāpis šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā.

42. Departaments anulē pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uz konkrēto transportlīdzekli izsniegto licences kartīti, ja:

42.1. to pieprasa pārvadātājs, iesniedzot pieteikumu licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai (10.pielikums; turpmāk – pieteikums licences kartītes anulēšanai);

42.2. pārvadātājs trīs mēnešu laikā nav izņēmis licences kartīti;

42.3. ir beidzies transportlīdzekļa patapinājuma vai nomas līguma darbības termiņš;

42.4. pēc transportlīdzekļu valsts reģistra datiem transportlīdzeklim ir mainīta vieglā taksometra numura zīme pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numura zīmi vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites.

43. Komisijas un Departamenta lēmums par licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu tiek paziņots atbilstoši Paziņošanas likumam.

44. Pārvadātājs 15 dienu laikā pēc Komisijas un/vai Departamenta lēmuma par licences vai licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai par licences vai licences kartītes anulēšanu stāšanās spēkā nodod licenci un/vai licences kartīti Departamentā. Ja pārvadātājs licenci vai licences kartīti nenodod šajā punktā minētajā termiņā, Komisija var anulēt licenci.

45. Pēc licences vai licences kartītes darbības apturēšanas termiņa izbeigšanās Komisija vai Departaments, pamatojoties uz pārvadātāja pieteikumu, izsniedz jaunu licenci vai licences kartīti, ja pārvadātājs novērsis iemeslus, kuru dēļ licences vai licences kartītes darbība tika apturēta uz laiku.

VI. Kārtība, kādā izsniedz un anulē speciālo atļauju vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā

46. Lai veiktu pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Vecrīgā, pārvadātājam ir jāsaņem speciālā atļauja vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā (turpmāk – atļauja).

(Punkts stājas spēkā 01.02.2016., sk. 66. punktu)

47. Lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai anulēšanu pieņem Departaments. Atļauju piešķir uz licences darbības laiku.

48. Lai saņemtu atļauju, pārvadātājs iesniedz Departamentā noteikta parauga rakstveida pieteikumu speciālās atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai (11.pielikums; turpmāk – pieteikums speciālās atļaujas saņemšanai), kā arī dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas par atļaujas piešķiršanu samaksu. Pieteikumu speciālās atļaujas saņemšanai pārvadātājs var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu licences saņemšanai vai atsevišķi licences darbības laikā.

49. Departaments viena mēneša laikā pēc 48.punktā minēto dokumentu saņemšanas, bet ne ātrāk kā Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju. Departaments pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju pārvadātājam, ja pēdējā gada laikā pārvadātājam piešķirtā atļauja ir anulēta.

50. Departamenta lēmums par atļaujas piešķiršanu tiek paziņots trīs darba dienu laikā no Departamenta lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot to Departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv.

51. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, Departaments var anulēt pārvadātājam piešķirto atļauju, ja pārvadātājs:

51.1. veic pārvadājumus ar transportlīdzekli, kuram nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē;

51.2. veic pārvadājumus bez licences kartītes vai pārkāpj taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus;

51.3. atkārtoti gada laikā ir pārkāpis šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā;

51.4. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis uzlikto administratīvo sodu par normatīvo aktu prasību autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā pārkāpumu.

52. Departamenta lēmums par atteikumu piešķirt atļauju, kā arī par atļaujas anulēšanu tiek paziņots pārvadātājam atbilstoši Paziņošanas likumam. Informācija par anulētajām atļaujām tiek publicēta Departamenta tīmekļa vietnē www.rdsd.lv.

53. Ja Departaments pieņem 52.punktā minēto lēmumu, pārvadātājs pieteikumu atļaujas saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas.

VII. Pašvaldības nodeva par vieglo taksometru iebraukšanu Vecrīgā

54. Pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu Vecrīgā (turpmāk – nodeva) maksātājs ir pārvadātājs, kurš Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņēmis licenci un vēlas veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Vecrīgā.

55. Nodevas likme pārvadātājam vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā ir 300 euro gadā.

56. Nodeva jāsamaksā pirms atļaujas piešķiršanas, un atļaujā piešķirto tiesību neizmantošanas gadījumā samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

57. Ja pārvadātājam piešķirtā atļauja tiek anulēta, nodeva pārvadātājam netiek atmaksāta.

58. Nodeva par iebraukšanu Vecrīgā iemaksājama Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā, un to izlieto Vecrīgas ceļu infrastruktūras attīstībai.

59. Veicot nodevas maksājumu, personai maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija:

59.1. vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums);

59.2. personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā));

59.3. maksājuma mērķis (pašvaldības nodeva par iebraukšanu Vecrīgā). Ja maksātājs ir attiecīgās personas pārstāvis, maksājuma mērķī norāda personu, kuras labā tiek iemaksāta pašvaldības nodeva.

60. Nodevu atmaksā tad, ja Departaments pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju pārvadātājam. Nodevu atmaksā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem viena mēneša laikā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas Departamentā.

61. Iesniegumā par nodevas atmaksu personai jānorāda:

61.1. iestāde, kurai adresēts iesniegums;

61.2. personas dati (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) un juridiskā adrese);

61.3. pārstāvības pamatojums, ja iesniegumu iesniedz attiecīgās personas pārstāvis (iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas attiecīgas pilnvaras vai pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija);

61.4. maksājuma uzdevuma dati (maksājuma datums, konta numurs, uz kuru veikts pārskaitījums, maksājuma mērķis);

61.5. kredītiestādes nosaukums un konta numurs, uz kuru veikt pārskaitījumu;

61.6. iesnieguma iesniegšanas datums.

62. Nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts viena gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Departamenta lēmums par atteikumu piešķirt atļauju.

VIII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība

63. Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests kontrolē šo saistošo noteikumu prasību izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.

64. Par šo saistošo noteikumu 46.punkta pārkāpšanu uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 50 euro, bet pārvadātājam – 350 euro.

65. Par šo saistošo noteikumu (izņemot 64.punktu) pārkāpšanu uzliek naudas sodu 150 euro.

IX. Noslēguma jautājumi

66. Saistošo noteikumu 5.punkts, 46.punkts un 8.pielikums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.

(Rīgas domes 24.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 179 redakcijā)

67. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2004.gada 11.maija saistošos noteikumus Nr.62 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr.82; 2005, Nr.199; 2009, Nr.115; 2013, Nr.217), izņemot paraugu Nr.9, kas ir spēkā līdz 2016.gada 31.janvārim.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 179)

68. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, kas pārvadātājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbība ir spēkā līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

1.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

Zīmoguzlīme,
reljefa spiedogs

Rīgas pilsētas ģerboņa ar vairoga turētājiem attēls
RĪGAS DOME

LICENCE

Sērija PP, Nr. ______
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas.

Derīga no 20__.gada __.__________

Derīga līdz 20__.gada __._________

Izsniegta 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) 
Juridiskā adrese: 
 / /z.v.
(Paraksts un tā atšifrējums) 
20__.gada ___._________Nr.________ reģistrācijas žurnālā
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

2.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

LICENCES NR. ______ NOSACĪJUMI (TARIFU PLĀNS)*

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

no _____________ līdz ______________

Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
     
Nr.p.k.Taksometra nolīgšanas tarifs
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Attāluma tarifs par kilometru dienā
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Attāluma tarifs par kilometru naktī
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Laika tarifs par minūti
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
1.    
2.    

* Tarifu plānā tiek iekļauti visi pārvadātāja piemērotie tarifi. Tarifs tiek lietots, piemērojot braukšanas maksas normālo aprēķina režīmu D (dubultā tarifa lietošana) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem".

 / /z.v.
(Paraksts un tā atšifrējums) 
20__.gada ___._________Nr.________ reģistrācijas žurnālā
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

3.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

1.puse

Rīgas pilsētas ģerboņa attēls
RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMETS

LICENCES KARTĪTE

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

2.puse

Sērija (burti, kārtas numerācija)

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.______

Derīga no 20___. gada ___.____________ līdz 20___.gada ___.____________

Izsniegta 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) 
Transportlīdzekļa marka 
Valsts reģistrācijas numurs 
Parakstsz.v.
20__.gada ___._________Nr.________ reģistrācijas žurnālā
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

4.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMEI

PIETEIKUMS

LICENCES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ SAŅEMŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Juridiskā adrese 
  
4. Tālruņa numurs , e-pasts 
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
  

Lūdzu:

6. Piešķirt licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uz ____ gadu(-iem)
no 20___.gada _______________ līdz 20___.gada _______________

7. Pārvadājumos tiks pielietoti šādi vieglo taksometru pārvadājumu tarifi:

Nr.p.k.Taksometra nolīgšanas tarifs
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Attāluma tarifs par kilometru dienā
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Attāluma tarifs par kilometru naktī
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
Laika tarifs par minūti
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR
1.    
2.    
8. Pielikumā pievienotie dokumenti (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):
 pilnvara, kas apliecina personas pārstāvības (paraksta) tiesības, uz __ lp.;
  ;
  .

9. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 
 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

5.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMEI

PAZIŅOJUMS

PAR IZMAIŅĀM LICENCES NOSACĪJUMOS (TARIFU PLĀNĀ)*
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM
(VIEGLO TAKSOMETRU) RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Ar šo paziņo, ka tiek mainīti licences Nr.______ nosacījumi (tarifu plāns):

     
Nr.p.k.

 

Taksometra nolīgšanas tarifs
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR

 

Attāluma tarifs par kilometru dienā
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR

 

Attāluma tarifs par kilometru naktī
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR

 

Laika tarifs par minūti
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), EUR

 

1.

 

    
2.

 

    

* Tarifu plānā tiek iekļauti visi pārvadātāja piemērotie tarifi. Tarifs tiek lietots, piemērojot braukšanas maksas normālo aprēķina režīmu D (dubulta viena tarifa lietošana) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem".

4. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

6.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMES
SATIKSMES DEPARTAMENTAM

PIETEIKUMS

LICENES KARTĪTES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ PIEŠĶIRŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Juridiskā adrese 
  
4. Tālruņa numurs , e-pasts 
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
  

Lūdzu:

6. Piešķirt licences kartīti(-es) šādiem transportlīdzekļiem:

    
Nr.p.k.Transportlīdzekļa markaValsts reģistrācijas Nr.Izlaiduma gads
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Ja transportlīdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno atsevišķā pielikumā.

7. Pielikumā (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):

  
 transportlīdzekļa pārdevēja apliecinājums par transportlīdzekļa piegādi, ja pasažieru pārvadājumos ar vieglo taksometru tiek plānots izmantot jaunu, iepriekš Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli, uz __ lp.;
  ;
  .

8. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 
 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

7.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMES
SATIKSMES DEPARTAMENTAM

PIETEIKUMS

LICENES KARTĪTES IZSNIEGŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Lūdzu:

3. Izsniegt licences kartīti(-es) šādiem transportlīdzekļiem:

     
Nr.p.k.Transportlīdzekļa markaValsts reģistrācijas Nr.Licences kartīte
Darbības sākumsDarbības beigas
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Ja transportlīdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno atsevišķā pielikumā.

4. Pielikumā (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):

  ;
  ;
  .

5. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

8.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171
PAŠVALDĪBAS VIEGLĀ TAKSOMETRA ATŠĶIRĪBAS ZĪME (EMBLĒMA)

(Pielikums stājas spēkā 01.02.2016., sk. saistošo noteikumu 66. punktu)

Pašvaldības vieglā taksometra atšķirības zīme (emblēma) ir uzlīme, kuras izmēri (milimetros) ir norādīti zīmējumā. Uzlīmes pamata laukumā, kas ir baltā krāsā (pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas balta WhiteC), ar melniem (pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas Pantone black) burtiem Times New Roman fontā tiek norādīts pārvadātāja nosaukums un tālruņa numurs (simbolu augstums ne mazāks par 25 mm). Uzlīmes pamata laukuma apmalojums ir zilā krāsā (pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas zila Pantone 285C).

Uzlīmes uzraksts "RĪGA" ir baltā krāsā (pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas balta WhiteC), Times New Roman fontā (simbolu augstums 35 mm), pamata laukums uzrakstam "RĪGA" un apmalojums ir zilā krāsā (pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas zila Pantone 285C).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

9.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMEI

PIETEIKUMS

LICENCES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ANULĒŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Juridiskā adrese 
  
4. Tālruņa numurs , e-pasts 
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
  

Lūdzu:

6. Anulēt pārvadātājam izsniegto licenci Nr.___________ no 20___.gada ___.____________.

7. Pielikumā (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):

 pilnvara, kas apliecina personas pārstāvības (paraksta) tiesības, uz __ lp.;
  ;
  .

8. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________   /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

10.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMES
SATIKSMES DEPARTAMENTAM

PIETEIKUMS

LICENES KARTĪTES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ANULĒŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Juridiskā adrese 
  
4. Tālruņa numurs , e-pasts 
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
  

Lūdzu:

6. Anulēt licences kartīti(-es) šādiem transportlīdzekļiem:

      
Nr.p.k.Transportlīdzekļa markaValsts reģistrācijas numursDatums, no kura anulētAtzīmēt ar , ja taksometra numura zīmi nepieciešams saglabāt
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Ja transportlīdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno atsevišķā pielikumā.

7. Pielikumā (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu)

 pilnvara, kas apliecina personas pārstāvības (paraksta) tiesības, uz __ lp.;
  ;
  .

8. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

11.pielikums

Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

RĪGAS DOMES
SATIKSMES DEPARTAMENTAM

PIETEIKUMS

SPECIĀLĀS ATĻAUJAS VIEGLO TAKSOMETRU (VIEGLĀ TAKSOMETRA)
IEBRAUKŠANAI VECRĪGĀ SAŅEMŠANAI

1. Pārvadātājs 
 (Komersanta nosaukums)
2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. Juridiskā adrese 
  
4. Tālruņa numurs , e-pasts 
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona 
 (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)
  

Lūdzu:

6. Piešķirt speciālo atļauju vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā.

7. Pielikumā (atzīmēt ar un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):

 maksājuma uzdevums, uz __ lp.;
  ;
  .

8. Sniegto ziņu pareizību apliecinu:

paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona): / /
 (Paraksts un tā atšifrējums) 
Datums|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 
 (diena) (mēnesis) (gads) 

 

Aizpilda Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieks:

Pieteikums reģistrēts Rīgas domes Satiksmes departamentā:

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. ar Nr.____________ / /
 (Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
11.03.2017