Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 14.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.62

Rīgā 2004.gada 11.maijā (prot.Nr.120, 34.§)
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta ceturto daļu un 44.panta 4.punktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu
(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licences kartīte — noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz katru vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Paziņojums — Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk — Komisija) vai Rīgas domes Satiksmes departamenta rakstveida dokuments, kurš šajos noteikumos minētajos gadījumos tiek nosūtīts uz licences pieprasītāja (saņēmēja) pieteikumā norādīto adresi (juridiskā adrese, faktiskā adrese vai elektroniskā pasta adrese).

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas dome izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku.

1.3. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (1.paraugs) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (2.paraugs) izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Komisija.

1.4. Komisija darbojas saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti ne mazāk kā pieci kvalificēti nozares speciālisti. Komisijai adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā; Komisijas piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas Rīgas domes Satiksmes departamentā.

1.5. (Svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

1.6. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam jābūt atbilstošam ekonomiskam un profesionālam nodrošinājumam licencētās komercdarbības veikšanai, nedrīkst būt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot, nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

(Rīgas domes 15.11.2005. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

1.7. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas prasības pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim:

1.7.1. tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem prasībām;

1.7.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši noformēta īpašumā, valdījumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa dokumentācija;

1.7.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais aprīkojums pasažieru pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas kontrolsignāls, skaitītājs u.c.);

1.7.4. sākot ar 2010.gadu, ja tas paredzēts ārējos normatīvajos aktos — atbilstība Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2005.–2018.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 08.02.2005. lēmumu Nr.3887) noteiktajām prasībām par autoparka atjaunošanu, nodrošinot, ka pasažieru apkalpošanā tiek izmantoti transportlīdzekļi, kas nav vecāki par astoņiem gadiem;

1.7.5. atšķirības zīme, kas tiek noformēta saskaņā ar saistošo noteikumu 9.paraugu.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

1.8. Pārvadātājam, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, jānodrošina:

1.8.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus sniedz vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.8.2. darba, satiksmes drošības un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošana;

1.8.3. darba līgumisko attiecību noformēšana ar taksometru vadītājiem Darba likumā noteiktajā kārtībā par taksometru vadīšanu, izņemot gadījumu, kad taksometra vadītājs ir individuālais komersants, kas saņēmis licenci.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

1.9. Taksometra vadītājam jānodrošina pasažieru pārvadāšana saskaņā ar pārvadātāja paziņojumu par licences nosacījumiem (tarifu plānu) pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

2. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam Komisijā jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.paraugs);

2.1.2. Uzņēmumu reģistra izsniegtā uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. (svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36);

2.1.4. Uzņēmumu reģistra izsniegtu izziņu par to, ka licences pieprasītājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par licences pieprasītāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par licences pieprasītāja (tā pārstāvja) paraksta tiesībām. Izziņa derīga iesniegšanai Komisijā ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no tās izsniegšanas dienas. Licences pieprasītājam, kas reģistrējies Komercreģistrā, ne vēlāk kā 30 dienas pirms dokumentu iesniegšanas Komisijā izziņas vietā jāiesniedz komersanta (zemnieku vai zvejnieku saimniecības) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.5. iepriekšējā darbības gada finanšu pārskats, ja komersants (zemnieku vai zvejnieku saimniecība) jau darbojas vai plānotās darbības apraksts, ja komersants (zemnieku vai zvejnieku saimniecība) sāk darbību;

2.1.6. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.7. ja transportlīdzeklis tiek nomāts — nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk — nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa īpašnieka (iznomātāja) pases vai reģistrācijas apliecības kopija. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pārvadātāja pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu;

2.1.8. (svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170);

2.1.9. (svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170);

2.1.10. ja transportlīdzeklis, kuru izmantos pasažieru komercpārvadāšanai, nav reģistrēts Latvijā, 2.1.6.–2.1.7.apakšpunktā norādīto dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un muitas apliecība, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un turējuma tiesību apliecinošs dokuments. Par jauniem transportlīdzekļiem jāie­sniedz to iegādi apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.11. (svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170);

2.1.12. (svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170).

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

2.2. (Svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

2.3. Ja šo noteikumu 2.1.4.apakšpunktā minētie dokumenti nav licences pieprasītāja rīcībā, Komisija pieprasa minētās ziņas pati. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Komisijā tikai tad, ja ir saņemti visi 2.1.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

2.3.1 Komisija pārbauda publiskā datubāzē licences pieprasītāja atbilstību šo noteikumu 1.6.punkta nosacījumam par nodokļu (nodevu) parādiem.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

2.4. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt papildu licences kartīti transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājs iesniedz Komisijā pieteikumu (5.paraugs) un šo saistošo noteikumu 2.1.6., 2.1.7. un 2.1.10.apakšpunktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

2.5. Komisija atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildu informāciju, pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

2.6. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izskatīšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu, pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu atbilstoši Administratīvā procesa likumam un trīs dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūta licences pieprasītājam lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu un paziņojumu, kurā pieprasa nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

2.7. Ja termiņā, par kādu ir pagarināta administratīvā akta izdošana, licences pieprasītājs nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai iesniedzis dokumentus, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izdot adresātam labvēlīgu administratīvo aktu atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

2.8. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts licences un licences kartītes pieprasītājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi licences un licences kartītes pieprasītājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Komisijas sēdes. Ja licences un licences kartītes pieprasītājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma izskatīšanu, noteikt jaunu lietas izskatīšanas laiku divu nedēļu laikā, paziņojot par to licences un licences kartītes pieprasītājam.

2.9. Ievērojot pieteikumā minēto, licence tiek piešķirta uz laiku no viena līdz pieciem pilniem gadiem. Ja licence tiek piešķirta uz īsāku termiņu, nekā norādīts pieteikumā, Komisija paziņojumā pieteicējam sniedz paskaidrojumu par šāda lēmuma pieņemšanas iemeslu.

Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas.

2.10. Licences kartīte tiek piešķirta uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz valdījumā (turējumā) esošā transportlīdzekļa nomas līguma termiņa beigām.

(Rīgas domes 15.11.2005. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

2.11. Licenci tās pieprasītājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš samaksājot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto valsts nodevu Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

2.12. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā 3 dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem, iesniedzis Rīgas domes Satiksmes departamentā to apliecinošus dokumentus un pieteikumu licences kartīšu saņemšanai uz noteiktu termiņu (8.paraugs).

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība, licences nosacījumu (tarifu plāna) maiņa

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 15.11.2005. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma, Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, kā arī licences darbības laikā mainīt licences nosacījumus, grozot tajā norādīto tarifu plānu atbilstoši pārvadātāja paziņojumam par licences nosacījumiem (7.paraugs).

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz Komisijā pieteikumu (3.paraugs).

Pārvadātāja pieteikums par licences pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2.punktā paredzētajā kārtībā, t.i., kā pieteikumu jaunas licences saņemšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

3.3. Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas Komisijas piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš, pārvadātājam ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās derīguma termiņa izbeigšanās Komisijā jāiesniedz:

3.3.1. pieteikums licences kartītes pārreģistrācijai (5.paraugs);

3.3.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

3.3.3. nomas līguma kopija;

3.3.4. iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija.

Pārvadātāja pieteikums par licences kartītes pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences kartītes derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2.punktā paredzētajā kārtībā, t.i., kā pieteikumu jaunas licences kartītes saņemšanai;

3.3.5. taksometra skaitītāja tehniskā pase, kurā veiktas atzīmes par taksometra skaitītāja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē uz pārvadātāja vārda, kas pieprasījis licenci un licences kartīti, ar derīgu verifikācijas atzīmi un atbilstoši pašvaldībā saskaņotajiem pasažieru pārvadājumu tarifiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

3.4. (Svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

3.5. Izskatot jautājumu par licences un licences kartītes pārreģistrāciju, Komisija ir tiesīga pieprasīt pārvadātājam iesniegt attiecīgos 2.1.punktā minētos dokumentus (izņemot ziņas par tiesvedību attiecībā uz pārvadātāja maksātnespēju).

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

3.6. Lai mainītu licences nosacījumus (licencei pievienoto tarifu plānu), pārvadātājs par to paziņo Komisijai rakstiski vismaz 1 mēnesi iepriekš. Tarifa plāns stājas spēkā pārvadātāja norādītajā termiņā, bet ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc pārvadātāja paziņojuma par licences nosacījumiem (7.paraugs) iesniegšanas Komisijā. Komisijas pienākums ir 1 mēneša laikā pēc pārvadātāja paziņojuma par licences nosacījumiem (7.paraugs) saņemšanas izsniegt pārvadātājam jaunu licences pielikumu (1.parauga pielikums).

(Rīgas domes 15.11.2005. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences kartītes anulēšana

4.1. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licenci un licences kartīti.

4.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai to anulējot, maksa par licenci un licences kartīti netiek atmaksāta.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4.3. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:

4.3.1. uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

4.3.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

4.3.3. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies ātrāk nekā paredzēts;

4.3.4. uz laiku līdz obligāto nodokļu samaksai vai nodokļu parāda atmaksas grafika saskaņošanai ar nodokļus administrējošām institūcijām, ja pārvadātājam ir parādi obligāto nodokļu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā (saņemta informācija no kompetentām institūcijām) un ja pārvadātājs nav saskaņojis ar nodokļus administrējošām institūcijām nodokļu parāda atmaksas grafiku.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4.4. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:

4.4.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti, iesniedzot pieteikumu licences anulēšanai (5.paraugs);

4.4.2. licence, licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī, ja ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;

4.4.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu informāciju;

4.4.4. pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 2.9., 2.10., 3.2., 3.3.punktu viena mēneša laikā pārvadātājs nav saņēmis piešķirto licenci, nav aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši noteiktajām prasībām, nav iesniedzis attiecīgus dokumentus un pieprasījis licences kartīti;

4.4.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.4.6. pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

4.4.7. pārvadātājs pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība vai veselība;

4.4.8. pārvadātājs pasažieru komercpārvadāšanai izmanto transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīgajā Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts skaitītājs vai uzstādītais skaitītājs kā citādi neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4.4.9. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai kontrolei;

4.4.10. pārvadātājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek anulēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra u.tml.) izsniegtā reģistrācijas apliecība vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.4.11. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

4.4.12. pārvadātājs neizņem licences kartīti 3 mēnešu laikā no Komisijas lēmuma par licences kartītes piešķiršanu pieņemšanas dienas vai 3 mēnešu laikā no pēdējās licences kartītes saņemšanas dienas (periodā, kad licences kartīte ir pārreģistrēta), Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par attiecīgās licences kartītes anulēšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

4.5. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Komisijas sēdē.

Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā trīs dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

4.6. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences kartīte ir jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

4.7. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu jaunas licences saņemšanai pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem ne ātrāk kā vienu gadu pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par licences anulēšanu.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.

5.3. Licences nosacījumu maiņas gadījumā pirms jauna licences pielikuma saņemšanas pārvadātājs nodod Komisijā iepriekšējo licences pielikumu.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija, pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma, izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme “Dublikāts”.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

5.5. Par licences nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Licences dublikātu Komisija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos, pēc pārvadātāja pamatota rakstiska pieprasījuma, Komisija var izsniegt licences dublikātu pirms attiecīgās publikācijas uzrādīšanas.

5.6. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts.

6. Licencētās komercdarbības kontrole

6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.29; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

6.2. Šo noteikumu, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto tiesību aktu prasību izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests (turpmāk — Kontroles dienests).

Kontrole var tikt veikta sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, policija, pārvadātāju kontroles dienests u.c.). Veicot šo noteikumu izpildes kontroli, Kontroles dienestam ir tiesības atrasties kontrolējamā pārvadātāja uzņēmuma teritorijā, apskatīt un pieprasīt apskatei dokumentus, transportlīdzekļus, to iekārtas un ierīces, u.tml., kas attiecas uz kontrolējamo sfēru.

6.3. Lai veiktu kontroli, pēc Kontroles dienesta pieprasījuma, taksometra vadītājs, kurš veic pasažieru pārvadājumus, nekavējoties uzrāda Kontroles dienestam licences kartīti, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, bet pārvadātājs — licenci.

6.4. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu pārvadātājam iestājas administratīvā atbildība, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesības sastādīt un lēmumu par naudas soda 140 (viens simts četrdesmit) euro apmērā uzlikšanu ir tiesības pieņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta amatpersonām.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6.5. Komisijas izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

(Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 15.11.2005. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

3. (Svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

4. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.G.Kreituss
(1.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36; grozījumi paraugā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

(2.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

(3.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36; grozījumi paraugā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

(4.paraugs svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
(5.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

(6.paraugs svītrots ar Rīgas domes 12.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
(7.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36; grozījumi paraugā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

(8.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

(9.paraugs Rīgas domes 12.05.2009. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

01.01.2014