Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/8

Carnikavā 2014.gada 16.aprīlī
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 16.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9, 20.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 21.maija lēmumu (prot. Nr.14, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 2.1, 13.punktu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk tekstā kopā – Mājas dzīvnieki) īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par Noteikumu neievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas kārtību Carnikavas novadā.

2. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) un Carnikavas novada pašvaldības policija.

3. Carnikavas novada nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā nepieļauj klaiņojošu Mājas dzīvnieku uzturēšanos un par to nekavējoties informē Aģentūru vai Carnikavas novada pašvaldības policiju.

4. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā jebkura persona par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku nekavējoties informē Aģentūru vai Carnikavas novada pašvaldības policiju.

5. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja ir nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

6. Mājas dzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskajās vietās, izņemot speciāli tam paredzētās un apzīmētās vietās, kā arī tuvāk par 15 metriem no sabiedriskām ēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ir aizliegta. Personām, kas baro Mājas dzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība

7. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki tiek reģistrēti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku, kuriem ir implantēta mikroshēma, reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē var veikt Aģentūrā. Reģistrācijas maksu sedz Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs) saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra noteikto cenrādi.

9. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošos Mājas dzīvniekus, kuriem nav implantēta mikroshēma, reģistrē Aģentūrā tās izveidotajā datu bāzē, viena mēneša laikā pēc to iegūšanas vai trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas. Izdevumus par reģistrāciju un žetona izgatavošanu sedz Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs), saskaņā ar Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

III. Mājas dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

10. Mājas dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir pienākums:

10.1. reģistrēt Mājas dzīvniekus atbilstošajās datu bāzēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

10.2. turēt tikai reģistrētus Mājas dzīvniekus;

10.3. veikt Mājas dzīvnieku vakcināciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.4. viena mēneša laikā paziņot Aģentūrai par Mājas dzīvnieka īpašnieka maiņu;

10.5. ārpus telpām valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā suņus turēt, ievērojot normatīvo aktu prasības;

10.6. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki piemēslo sabiedrisko ēku telpas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas;

10.7. ievērot Noteikumos minētos ierobežojumus un aizliegumus.

IV. Ierobežojumi un aizliegumi

11. Aizliegts atrasties ar suni, kurš ir bez pavadas un bīstamu suni, kurš ir bez pavadas un uzpurņa publiskā vietā visā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/36 redakcijā)

12. Aizliegts atrasties ar suni Carnikavas parka zaļajā zonā, bērnu spēļu laukumos un izglītības iestāžu teritorijās, kā arī citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts ar aizlieguma zīmi. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm.

13. Ar Mājas dzīvniekiem aizliegts apmeklēt iestādes, veikalus, izglītības iestādes, kapsētu, stadionu, kā arī sabiedriskos pasākumus, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši paredzēts vai atļauts.

V. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana

14. Aģentūra organizē klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršanu un ievietošanu patversmē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā..

15. Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku Aģentūrā vai Carnikavas novada pašvaldības policijā, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par attiecīgā dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.

16. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) Mājas dzīvnieku no patversmes var saņemt 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas. Mājas dzīvnieka īpašniekam (turētājam), saņemot Mājas dzīvnieku patversmē, ir jāuzrāda dzīvnieka reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.

VI. Administratīvā soda piemērošana

17. Par šo Noteikumu pārkāpumu piemēro administratīvo atbildību:

– izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu no 4 līdz 80 naudas soda vienībām (fiziskām personām);

– uzliekot naudas sodu no 6 līdz 100 naudas soda vienībām (juridiskām personām).

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/36 redakcijā)

18. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/36 redakcijā)

19. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/36 redakcijā)

20. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt Noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

22. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada pašvaldības 22.08.2007. saistošie noteikumi Nr.2007/12 "Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
01.07.2020