Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.01.2012. - 27.05.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2007/12

Carnikavā 2007. gada 22. augustā
Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā
Apstiprināts
ar Carnikavas novada domes 22.08.2007. lēmumu (prot. Nr. 16, 9. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta 1. daļas 10. punktu,
"Dzīvnieku aizsardzības likuma" 8. panta 3. daļu, 39. panta 1. un
2. daļu; "Veterinārmedicīnas likuma" 21. panta 1. daļas 1. un
2. punktu, 04.04.2006. LR MK noteikumiem Nr. 266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai"
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu turēšanai, kā arī suņu un kaķu īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī nosaka suņu reģistrācijas un kaķu uzskaites kārtību Carnikavas novadā.

1.2. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) un citas šajos saistošajos noteikumos noteiktās institūcijas un amatpersonas.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Carnikavas novada teritorijā tur suņus un kaķus.

1.4. Aģentūra:

1.4.1. veic Carnikavas novada teritorijā esošo, pret trakumsērgu vakcinēto kaķu uzskaiti un suņu reģistrāciju;

1.4.2. izdara ierakstu suņa vai kaķa vakcinācijas apliecībā, norādot uzskaites vai reģistrācijas numuru;

1.4.3. izsniedz vienota parauga, formas un satura žetonus;

1.4.4. iekasē maksu par suņa vai kaķa reģistrāciju (uzskaiti) saskaņā ar Aģentūras "Maksas pakalpojumu izcenojumiem";

1.4.5. (svītrots ar Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/26).

1.5. Maksa par suņa vai kaķa reģistrāciju ir vienreizēja maksa, kas jāiemaksā, piereģistrējot suni vai kaķi, un to nosaka ar domes lēmumu. Iekasētie līdzekļi par suņu, kaķu reģistrāciju jāizlieto dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai.

1.6. Izdevumus žetona izgatavošanai sedz dzīvnieka īpašnieks, saskaņā ar Aģentūras "Maksas pakalpojumu izcenojumiem".

1.7. Carnikavas novada nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā nepieļauj klaiņojošu suņu un kaķu uzturēšanos un par to informē Aģentūru.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

1.8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc informācijas par to pieņemšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

1.9. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā jebkura persona par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu suni un kaķi nekavējoties paziņo Aģentūrai.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

1.10. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja ir nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

2. Suņu un kaķu turētāju pienākumi

2.1. Suņu un kaķu turētājiem ir pienākums:

2.1.1. turēt tikai reģistrētus suņus un uzskaitītus kaķus;

2.1.2. reģistrēt suni vai kaķi mēneša laikā pēc to iegūšanas (ievešanas) vai trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas;

2.1.3. reģistrēt suni vai kaķi trīs mēnešu laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas;

2.1.4. paziņot mēneša laikā aģentūrai par suņa vai kaķa īpašnieka maiņu;

2.1.5. samaksāt suņa vai kaķa reģistrācijas maksu;

2.1.6. ārpus telpām suņus izmitināt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts "Suns";

2.1.7. nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa atrašanos pašvaldības teritorijas daudzdzīvokļu māju koplietošanas teritoriju zaļajā zonā;

2.1.8. nepieļaut, ka suņi un kaķi piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas;

2.1.9. neierasties ar suņiem, kaķiem iestādēs, veikalos, skolās, stadionos, bērnu spēļu laukumos, kapsētās un neapmeklēt sabiedriskos pasākumus (ja tas nav īpaši paredzēts);

2.1.10. nepieļaut suņa atrašanos Carnikavas parka zaļajā zonā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.2008/7; 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/26)

3. Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, izolācija un eitanāzija

3.1. Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis suns un kaķis ir klaiņojošs dzīvnieks. Klaiņojošs dzīvnieks nav sterilizēts kaķis, kas uzturas pašvaldības teritorijas apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

3.2. Aģentūra organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu suņu un kaķu izķeršanā izmanto humānas metodes, tajā skaitā īslaicīgu iemidzināšanu. Noķertos suņus un kaķus nogādā dzīvnieku patversmē.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

3.3. Dzīvnieku patversmē izmitina un aprūpē izķertos klaiņojošos vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušos suņus un kaķus vai atsavinātos mājas (istabas) suņus un kaķus. Patversme nodrošina suņu un kaķu sterilizāciju, ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast tā īpašnieku vai turētāju.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/26 redakcijā)

4. Administratīvā soda piemērošana un iekasētās soda naudas izlietošana

4.1. Par saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās personas soda administratīvi.

4.2. Administratīvo protokolu ir tiesības sastādīt šādām amatpersonām:

4.2.1. Carnikavas novada domes deputātiem;

4.2.2. Carnikavas novada domes izpilddirektoram;

4.2.3. Administratīvās komisijas amatpersonām;

4.2.4. Aģentūras direktoram un direktora vietniekam;

4.2.5. Ugunsdrošības, civilās aizsardzības, darba drošības un vides aizsardzības inspektoram;

4.2.6. institūcijas, kas Carnikavas novada pašvaldības teritorijā pilda pašvaldības policijas funkcijas, darbiniekiem.

4.3. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

4.4. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā.

(Carnikavas novada domes 21.05.2008. saistošo noteikumu Nr.2008/7 redakcijā)

4.5. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 17.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.2007/23)

4.6. Par šo noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

4.6.1. 50 % no iekasētās naudas paredzēta to amatpersonu materiālajai stimulēšanai, kuras sastādījušas administratīvos protokolus;

4.6.2. 50 % no iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Carnikavas novada domes budžetā.

4.7. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja E. Sloceniece
22.01.2012
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.