Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.08.2014. - 17.11.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 5. novembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Rēzeknē 2014.gada 23.maijā (prot. Nr.31, 10.p.)
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu
un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes pilsētā, nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību un apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

1.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi:

1.2.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

1.2.2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;

1.2.3. novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

1.3. Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

1.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru slēdz līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurš savukārt slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar fiziskām un juridiskām personām.

1.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un iedzīvotājus.

1.6. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves atkritumu radītājiem (nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem), kā arī atkritumu apsaimniekotājam Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.7. Pašvaldībā atkritumu savākšanas un izvešanas sistēma tiek organizēta atkritumu konteineros. Atkritumu konteiners var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. Drīkst lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa atkritumu konteinerus.

2. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

2. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

2.2. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina dalīto sadzīves atkritumu savākšanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei.

2.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par jauna šķirotā atkritumu veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu.

3. SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

3.1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:

3.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

3.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

3.1.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

3.1.4. sedz visas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

3.2. Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 3 mēnešiem, ir pienākums saņemt Valsts vides dienesta atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības.

4. SADZĪVES ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1. Atkritumu radītājs ir ikviena Rēzeknes pilsētā dzīvojoša fiziska vai juridiska persona, un tās pienākums ir piedalīties pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

4.2. Atkritumu radītāja pienākumi ir:

4.2.1. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

4.2.2. nodrošināt specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienās. Atkritumu konteineru iztukšošanas dienās līdz plkst. 7:00 sadzīves atkritumu konteineri no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

4.2.3. nodrošināt atkritumu savākšanas laukuma (atkritumu konteineru izvešanas vietas) sakopšanu pēc konteineru iztukšošanas;

4.2.4. šķirot atkritumus saskaņā ar šo saistošo noteikumu prasībām, iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem aktiem un valsts reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam;

4.2.5. novietot sadzīves atkritumus konteineros, kuru atrašanās adrese noteikta līgumā, kurš noslēgts ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju;

4.2.6. norēķināties par mājsaimniecībā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

4.2.7. veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanos.

4.3. Privātmāju īpašnieki saskaņo konteineru atrašanās vietu (adresi) ar atkritumu apsaimniekotāju līguma noslēgšanas brīdī.

4.4. Sadzīves atkritumu savākšanai pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām īpašnieki izvieto atkritumu urnas un nodrošina to regulāru iztukšošanu.

4.5. Privātmājās dzīvojoši atkritumu radītāji ir tiesīgi sava nekustamā īpašuma teritorijā kompostēt savus radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.6. Par būvniecības un lielgabarīta atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīga persona, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Personai ir pienākums noslēgt atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš normatīvo aktu noteiktā kārtībā ieguvis atļauju šos atkritumus apsaimniekot.

4.7. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem konteineriem. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.

4.8. Rēzeknes pilsētā noteiktais minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir ne retāk par:

4.8.1. vienu reizi mēnesī privātmāju īpašniekiem;

4.8.2. vienu reizi nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir līdz 12 dzīvokļiem;

4.8.3. divām reizēm nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir vairāk par 12 dzīvokļiem;

4.8.4. divām reizēm nedēļā juridiskām personām, kuru darbība ir veikals, kafejnīca vai auto serviss;

4.8.5. vienu reizi nedēļā citām juridiskām personām;

4.8.6. vienu reizi trijos mēnešos vasarnīcas vai dārza mājas, vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas), vai citas īslaicīgas apmešanās ēku īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem vai viņu pilnvarotām personām par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā.

4.9. Minimālo atkritumu izvešanas biežumu atkritumu apsaimniekotājs, vienojoties ar atkritumu radītāju, var samazināt, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu, bet ne vairāk par 50% no 4.8.apakšpunktā noteiktā minimālā izvešanas reižu skaita.

4.10. Juridiskas personas, kuri saimniecisko darbību veic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, atkritumu izvešanu veic saskaņā ar 4.8.2. un 4.8.3.apakšpunktu noteikto kārtību.

4.11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki vai pārvaldnieki:

4.11.1. mājai īpašumā, valdījumā vai lietojamā esoša zemesgabalā, izveido mājas iedzīvotājiem pieejamā vietā vides prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru laukumu, nodrošina tajos kārtību. Atkritumu izvešanas specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina ērtu piekļuvi atkritumu konteineriem;

4.11.2. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi un uzturēšanu, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu konteineriem to iztukšošanas laikā;

4.11.3. izvērtējot situāciju atkritumu konteineru laukumā, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu (konkrētā laikā periodā), slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosakot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu, nodrošinot, lai netiek pieļauta atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu konteineriem;

4.11.4. kontrolē situāciju atkritumu konteineru laukumos. Ja tiek konstatēts konteineru pārpildījums un atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu konteineriem, maina atkritumu konteineru skaitu vai atkritumu izvešanas biežumu, kuri noteikti noteikta līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu.

5. AIZLIEGUMI SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

5.1. Atkritumu radītājam aizliegts:

5.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav paredzēta, tajā skaitā novietot pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c.;

5.1.2. novietot sadzīves atkritumus atkritumu konteineros, kas nav noradīti līgumā par atkritumu apsaimniekošanu;

5.1.3. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus; iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus, tai skaitā lapas, zāli, zarus utt.; izmest atkritumus uz braucamās daļas, dubļus un gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upēs un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to malām un nogāzēm;

5.1.4. sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem un novietot bīstamos atkritumus (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) sadzīves atkritumu konteinerā vai pie tā;

5.1.5. atkritumu konteineros dedzināt un iesaldēt atkritumus;

5.1.6. ievietot sadzīves atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, būvniecības un rūpniecības atkritumus;

5.1.7. novietot būvniecības atkritumus un lielgabarīta atkritumus namu piegulošajās teritorijās, zaļajās zonās, vai sadzīves atkritumu konteineros vai blakus tiem;

6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

6.1. Atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apsaimniekotājam ir jābūt saņemtai Valsts vides dienesta attiecīgai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu, nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums, ievērojot radīto sadzīves atkritumu daudzumu, nodrošināt atkritumu radītāju ar atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru veidu un skaitu, kā arī nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem.

6.3. Atkritumu apsaimniekotājs savāktos sadzīves atkritumus izved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz atkritumu apglabāšanas vietu – Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu "Križevņiki".

6.4. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumi, būvniecības atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums.

7. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIECĪBAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apjomu un kārtību.

7.2. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai to pilnvaroto personu noslēgtajā līgumā.

7.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

7.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

7.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;

7.3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

7.4. Par sadzīves atkritumu izvešanu tiek piemērota maksāšanas un aprēķināšanas kārtība, ņemot vērā faktiski izvesto atkritumu daudzumu, saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

7.5. Atkritumu apsaimniekotājs veic izvesto atkritumu uzskaiti no konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs).

8. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

8.1. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu prasību neievērošanu, izskata Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas Saimniecības pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

8.2. Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Administratīvais sods neatbrīvo pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

8.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi sastādīt Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas Saimniecības pārvaldes un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas savas kompetences ietvaros.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

8.4. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas Saimniecības pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

9.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2010. gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 (prot. Nr.15, 2.p.) "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
21.08.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.