Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27

Rēzeknē 2020. gada 5. novembrī (prot. Nr. 108, 8. p., lēmums Nr. 1384)
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
16. punktu un 43. panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību un apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības, atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu, teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās.

2. Šo noteikumu mērķi ir šādi:

2.1. nodrošināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons, kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana un kura atrašanas vieta ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā.

5. Visa Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Rēzeknes pilsētas pašvaldība:

6.1. organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

6.2. nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atkritumu radītājus un valdītājus.

7. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

7.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

7.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.3. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

7.4. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti;

7.5. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.6. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu publiskās vietās.

II. PRASĪBAS SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANAI

8. Atkritumu savākšana Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

8.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus;

8.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus;

8.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru laukumus;

8.4. citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

9. Pašvaldībā atkritumu savākšanas un izvešanas sistēma tiek organizēta atkritumu konteineros. Atkritumu konteiners var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. Drīkst lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa atkritumu konteinerus.

10. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

11. Privātmājās dzīvojoši atkritumu radītāji ir tiesīgi sava nekustamā īpašuma teritorijā kompostēt savus radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus (kas tajā skaitā ir pārtikas un virtuves atkritumi, dārzu atkritumi (novītuši ziedi, augi, lapas, nopļauta zāle, augu saknes un tiem pielīdzināmi atkritumi), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai atbilstošā normatīvajiem aktiem veidā.

12. Publiskā ārtelpa radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus (novītušus ziedus, augus, lapas, nopļauto zāli, augu saknes un tiem pielīdzināmus atkritumus) ir atļauts kompostēt tikai ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību saskaņotās vietās.

13. Liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus vai nodrošinot šo atkritumu izvešanu bez uzglabāšanas.

14. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību saistošo noteikumu 13. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

III. PRASĪBAS SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTAI SAVĀKŠANAI UN ŠĶIROŠANAI

15. Atkritumu radītājiem un valdītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus vai laukumus, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

16. Par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus, ievietojot informāciju sava tīmekļa vietnē.

17. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami dalīti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotiem atkritumiem, ko savāc speciālos konteineros, jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

18. Atkritumu radītājiem un valdītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

IV. ATKRITUMU RADĪTĀJA UN VALDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

19. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

19.1. piedalīties Rēzeknes pilsētas pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju (izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu) par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

19.1.1. vienu reizi mēnesī privātmājā un juridiskām personām;

19.1.2. vienu reizi nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir līdz 12 dzīvokļiem;

19.1.3. divām reizēm nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir vairāk par 12 dzīvokļiem;

19.1.4. vienu reizi mēnesī periodā no 1. maijā līdz 30. septembrim un vienu reizi trijos mēnešos periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim dārza mājas (vasarnīcas), vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības kooperatīvās sabiedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēku īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem vai viņu pilnvarotām personām par laika periodu, kurā uzturas dārza mājā (vasarnīcā).

19.2. nepieciešamības gadījumā, ierosināt izmaiņas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajā līgumā, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes, vai ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu, samazināt minimālo atkritumu izvešanas biežumu, bet ne vairāk par 50 % no 19.1.1. līdz 19.1.4. apakšpunktos noteikto minimālo izvešanas reižu skaita;

19.3. ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar šo noteikumu prasībām tiek savākti dalīti, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt šo noteikumu 19.1.1. līdz 19.1.4. apakšpunktos noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret minētajos apakšpunktos norādīto, par to vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju;

19.4. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;

19.5. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

19.6. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu;

19.7. pie sabiedrības nozīmes būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību;

19.8. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, atbilstoši kārtībai, kāda noteikta līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kuru klients noslēdzis ar atkritumu apsaimniekotāju;

19.9. pēc Rēzeknes pilsētas pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma nedēļas laikā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

19.10. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

19.11. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām;

19.12. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā, to iztukšošanas dienās līdz plkst. 7.00. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

19.13. nodrošināt atkritumu savākšanas laukuma (atkritumu konteineru izvešanas vietas) sakopšanu pēc konteineru iztukšošanas;

19.14. nodrošināt, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku;

19.15. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus;

19.16. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, kā arī uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā;

19.17. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini);

19.18. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

19.19. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības atkritumi, koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas;

19.20. veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanos;

19.21. neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

20. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

21. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

22. Par būvniecības un liela izmēra atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīga persona, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Personai ir pienākums noslēgt atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš normatīvo aktu noteiktā kārtībā ieguvis atļauju šos atkritumus apsaimniekot.

23. Sezonāla rakstura lietošanas nekustamā īpašuma, vasarnīcas vai dārza mājas, tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas, īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Līgumā tiek noteikta atkritumu izvešanas kārtība, kā arī iespējams izvēlēties atbilstošu konteineru tilpumu, vai teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšana, priekšapmaksas atkritumu maisus.

24. Privātmāju īpašnieki saskaņo konteineru atrašanās vietu (adresi) ar atkritumu apsaimniekotāju līguma noslēgšanas brīdī.

25. Sadzīves atkritumu savākšanai pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām īpašnieki izvieto atkritumu urnas un nodrošina to regulāru iztukšošanu.

26. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

27. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.

29. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki vai pārvaldnieki:

29.1. mājai īpašumā, valdījumā vai lietojamā esoša zemesgabalā, izveido mājas iedzīvotājiem pieejamā vietā vides prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru laukumu, nodrošina tajā kārtību. Atkritumu izvešanas specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina ērtu piekļuvi atkritumu konteineriem;

29.2. ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi, obligāto dezinfekciju vienu reizi gadā un atkritumu konteineru telpu tīrību, pieejamību;

29.3. izvērtējot situāciju atkritumu konteineru laukumā, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu (konkrētā laikā periodā), slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosakot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu, nodrošinot, lai netiek pieļauta atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu konteineriem;

29.4. kontrolē situāciju atkritumu konteineru laukumos, ja tiek konstatēts konteineru pārpildījums un atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu konteineriem, maina atkritumu konteineru skaitu vai atkritumu izvešanas biežumu, kuri noteikti noteikta līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu.

V. PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJU PIENĀKUMI

30. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:

30.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

30.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.

31. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. AIZLIEGUMI SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

32. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:

32.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, tajā skaitā novietot pie konteineriem un publiskās ārtelpās (piemēram uz ielām, skvēros, parkos un mežos);

32.2. novietot sadzīves atkritumus atkritumu konteineros, kas nav norādīti līgumā par atkritumu apsaimniekošanu;

32.3. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus; iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus, tajā skaitā lapas, zāli, zarus; izmest dubļus, izdedžus un gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upēs un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to malām un nogāzēm un tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

32.4. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

32.5. novietot dažādu veidu bīstamos un videi kaitīgus vai ražošanas atkritumus sadzīves atkritumu konteineros vai blakus tiem;

32.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros;

32.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

32.8. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

32.9. novietot sadzīves atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, ielu smiltis, zarus, koku un krūmu atgriezumus;

32.10. novietot būvniecības atkritumus un liela izmēra atkritumus namu piegulošajās teritorijās, zaļajās zonās, sadzīves atkritumu konteineros vai blakus tiem bez saskaņošanas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju;

32.11. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;

32.12. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

33. Dzīvojamo māju, sabiedrisko objektu, darījumu (komerciālās), jauktas dzīvojamās un darījumu (komerciālās), ražošanas, mazdārziņu teritorijās bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt un dalīti vākt, tādus kā zarus, koku un krūmu atgriezumus, drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, māju un āra kurtuvēs, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, neradot draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

VII. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

34. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Rēzeknes pilsētas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Rēzeknes pilsētas pašvaldību un Valsts vides dienestu.

35. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

35.1. Saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

35.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku, ievērojot radīto sadzīves atkritumu daudzumu nodrošināt atkritumu radītāju ar atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru veidu un skaitu, kā arī nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (tajā skaitā dalīti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem;

35.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

35.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

35.5. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

35.6. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem nepieciešamā daudzumā, kā arī, pēc klienta lūguma, – ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai;

35.7. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

35.8. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

35.9. iespēju robežās un ņemot vērā noslēgto līgumu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

35.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

35.11. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu (piemēram, lielgabarīta atkritumi, būvniecības atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu atbilstoši ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību un ar klientu noslēgtā līguma noteikumiem;

35.12. sniegt Rēzeknes pilsētas pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

35.13. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

35.14. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

35.15. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

35.16. periodiski informēt Rēzeknes pilsētas pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru novietošanas vietām;

35.17. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu savākšanu.

36. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

37. Par sadzīves atkritumu izvešanu tiek piemērota maksāšanas un aprēķināšanas kārtība, ņemot vērā faktiski izvesto atkritumu daudzumu.

38. Atkritumu apsaimniekotājs veic izvesto atkritumu uzskaiti no konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs).

39. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par sadzīves atkritumiem, kas ir novietoti ārpus atkritumu konteinera piemērot maksas palielināšanas koeficientu, bet ne vairāk ka 1,5 no noteiktas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

40. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

40.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

40.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

40.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

40.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

40.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

VIII. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

41. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu prasību neievērošanu, izskata Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

42. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

43. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

44. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

45. Šajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu.

46. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2014. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 28 (prot. Nr. 31, 10. p.) "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŅemot vērā to, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldības 23.05.2014. saistošie noteikumi Nr. 28 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību un apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības, atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu, teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās.

Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.

Saistošajos noteikumos ir norādīti Rēzeknes pilsētas pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Rēzeknes pilsētas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Rēzeknes pilsētas pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumu.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetu ir atkarīga no bioloģiski noārdāmo atkritumu sistēmas ievešanas principiem. Plānojot un ieviešot bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, ir jārēķinās ar investīciju un ekspluatācijas izmaksām.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu radītājiem tiktāl, cik to paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmSūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu prasību neievērošanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektuSaistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti visu atbildīgo struktūrvienību speciālisti.

Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas portālā www.rezekne.lv. un būs pieejams Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
18.11.2020