Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.06.2018. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus Nr. 219 "Statistisko datu par kredītu norakstīšanas korekcijām un vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.134

Rīgā 2014.gada 16.maijā
"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai "Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskatu" (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. koriģējamā pozīcija – monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata pozīcija, uz kuru attiecas kredītu norakstīšanas vai vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija;

2.2. kredītu norakstīšanas korekcija – koriģējamās pozīcijas pārmaiņas, kas radušās, kredītu pilnīgi vai daļēji norakstot no bilances;

2.3. pretvērtība – korekcijai atbilstošais ieraksts saskaņā ar divkāršā ieraksta principu;

2.4. vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija – koriģējamās pozīcijas pārmaiņas, kas radušās vērtspapīru tirgus cenas pārmaiņu vai prēmijas vai diskonta amortizēšanas rezultātā.

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama monetārās un finanšu statistikas sagatavošanai un analīzei, kā arī lai iegūtu maksājumu bilances un finanšu kontu sagatavošanai nepieciešamo informāciju par monetāro finanšu iestāžu, izņemot Latvijas Banku (tālāk tekstā – MFI), mēneša bilances pārskata atsevišķu pozīciju pārmaiņām, kas nav radušās finanšu darījumu rezultātā, atbilstoši Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

5. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņš

6. Kredītiestāde pārskatu sagatavo par kalendāro mēnesi un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

(Grozīts ar LB 10.05.2018. noteikumiem Nr. 167)

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

7. Pārskatā uzrāda korekciju, kas attiecas uz pārskata mēnesī veikto kredītu norakstīšanu un vērtspapīru pārvērtēšanu.

8. Pārskatā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz rezidentiem, pārējo euro zonas valstu rezidentiem un pārējo ārvalstu rezidentiem.

9. Pārskatā atsevišķi uzrāda korekciju euro, ASV dolāros un pārējās ārvalstu valūtās.

10. Korekciju pārskatā uzrāda veselos euro.

11. Ārvalstu valūtā izsniegto kredītu un iegādāto vērtspapīru pozīciju korekciju, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa pārmaiņām, pārskatā neuzrāda.

12. Kredītu norakstīšanas korekcija attiecas uz MFI mēneša bilances pārskata pozīcijām "Kredīti" un "Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" (tālāk tekstā – kredītu pozīcijas). Atsevišķi uzrāda kredītu norakstīšanas korekciju sindicētajiem kredītiem.

13. Vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija attiecas uz MFI mēneša bilances pārskata pozīcijām "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu", "Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" un "Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā" (tālāk tekstā – vērtspapīru pozīcijas).

14. Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijas pretvērtību uzrāda pārskata atbilstošajā pozīcijā "Kapitāls un rezerves" vai "Uzkrājumi parādiem un saistībām".

15. Kredītiestāde kredītu norakstīšanas korekciju pārskatā uzrāda tad, kad kredīts (vai tā daļa) tiek norakstīts no bilances.

16. Kredītu pozīcijās kredītu norakstīšanas korekciju uzrāda ar mīnusa zīmi un tādu vērtību, ar kādu kredīts tiek norakstīts no bilances. Ja kredītam izveidoti uzkrājumi 100% apmērā, atbilstošu korekcijas pretvērtību ar mīnusa zīmi uzrāda pozīcijā "Uzkrājumi parādiem un saistībām". Ja kredītam nav izveidoti uzkrājumi 100% apmērā, pozīcijā "Uzkrājumi parādiem un saistībām" ar mīnusa zīmi uzrāda korekcijas pretvērtību, kas atbilst šim kredītam izveidotajai uzkrājumu daļai, un pozīcijā "Kapitāls un rezerves" – korekcijas pretvērtību, kas atbilst kredītam neizveidotajai uzkrājumu daļai.

17. Vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju aprēķina kā starpību starp vērtspapīru atlikumu pārskata mēneša un iepriekšējā mēneša beigās, no kuras atņemta pārskata mēnesī iegādāto vērtspapīru vērtības un atsavināto vērtspapīru vērtības starpība. Kredītiestāde aprēķina korekciju tiem vērtspapīriem, kuri:

17.1. tās īpašumā bija gan iepriekšējā mēneša beigās, gan pārskata mēneša beigās;

17.2. tās īpašumā bija iepriekšējā mēneša beigās un kurus atsavina pārskata mēnesī;

17.3. iegādāti pārskata mēnesī;

17.4. iegādāti un atsavināti pārskata mēnesī.

18. Ja vērtspapīra uzskaites vērtība palielinājusies, vērtspapīru pozīcijās vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija ir pozitīvs skaitlis, bet, ja vērtspapīra uzskaites vērtība samazinājusies, – negatīvs skaitlis, ko pārskatā uzrāda ar mīnusa zīmi. Atbilstošu korekcijas pretvērtību, ko iegūst, saskaitot visas pārskatā iekļautās vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijas, uzrāda pozīcijā "Kapitāls un rezerves".

19. Korekciju vērtspapīriem ārvalstu valūtā vispirms aprēķina attiecīgajā ārvalstu valūtā saskaņā ar šo noteikumu 17. punkta prasībām un tad pārrēķina euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša vidējā kursa, ko aprēķina, izmantojot grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu katrā pārskata mēneša dienā.

20. Pārskatā kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju uzrāda termiņu dalījumā: kredītu pozīcijām – pēc attiecīgajam finanšu instrumentam darījuma sākumā nolīgtā darījuma beigu vai brīdinājuma termiņa, bet pozīcijai "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" – pēc emisijas brīdī noteiktā dzēšanas termiņa. Katrā termiņu grupā ietilpst tās ilgākais termiņš, piemēram, termiņu grupā "līdz 1 gadam" – termiņš 1 gads, bet termiņu grupā "1–2 gadi" – termiņš 2 gadi.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 103 ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 103).

22. Pārskatu par 2014. gada novembri iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 8. decembrim, un tam piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 103 ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi".

23. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 134

Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats

VSPARK 27002079
20____. gada   Iesniedz Latvijas Bankai
 (mēnesis)   

Kredītiestādes nosaukums _____________________________________

  
Kredītiestādes kods |_|_|_|   
Kredītu norakstīšanas korekcija  (veselos euro) KNK
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās
Ar termiņuAr termiņuAr termiņu
līdz
1 gadam
1–5 gadiilgāku par
5 gadiem
līdz
1 gadam
1–5 gadiilgāku par
5 gadiem
līdz
1 gadam
1–5 gadiilgāku par
5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Rezidenti          
Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku

63100

         
 t.sk. sindicētais kredīts

63101

         
Kredīti          
 Valdībai

64120

         
 Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem

64104

         
 Citiem finanšu starpniekiem

64105

         
 Finanšu palīgsabiedrībām

64106

         
 Piesaistošajām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem

64107

         
 Apdrošināšanas sabiedrībām

64108

         
 Pensiju fondiem

64109

         
 Nefinanšu sabiedrībām

64140

         
 Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām          
  Kredīts mājokļa iegādei

64152

         
  Patēriņa kredīts

64153

         
  Pārējie kredīti

64154

         
   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

64164

         

VSPARK 27002079 (turpinājums)
KNK

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Pārējo euro zonas valstu rezidenti          
Prasības pret MFI

63200

         
 t.sk. sindicētais kredīts

63201

         
Kredīti          
 Valdībai

64220

         
 Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem

64204

         
 Citiem finanšu starpniekiem

64205

         
 Finanšu palīgsabiedrībām

64206

         
 Piesaistošajām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem

64207

         
 Apdrošināšanas sabiedrībām

64208

         
 Pensiju fondiem

64209

         
 Nefinanšu sabiedrībām

64240

         
 Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām          
  Kredīts mājokļa iegādei

64252

         
  Patēriņa kredīts

64253

         
  Pārējie kredīti

64254

         
   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

64264

         
Pārējo ārvalstu rezidenti          
Prasības pret MFI

63300

         
Kredīti

64300

         
Kontrolsumma*

61999

         

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijaVSPARK 27002079 (turpinājums)
VPK
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Ar termiņu

Ar termiņu

Ar termiņu

līdz
1 gadam

1–2 gadi

ilgāku par
2 gadiem

līdz
1 gadam

1–2 gadi

ilgāku par
2 gadiem

līdz
1 gadam

1–2 gadi

ilgāku par
2 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Rezidenti          
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu          
 MFI

75110

         
 Centrālo valdību

75121

         
 Vietējo valdību

75122

         
 Citu finanšu starpnieku

75105

         
 Finanšu palīgsabiedrību

75106

         
 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

75107

         
 Apdrošināšanas sabiedrību

75108

         
 Pensiju fondu

75109

         
 Nefinanšu sabiedrību

75140

         
 Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

75190

         
Pārējo euro zonas valstu rezidenti          
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu          
 MFI

75210

         
 Centrālo valdību

75221

         
 Vietējo valdību

75222

         
 Citu finanšu starpnieku

75205

         
 Finanšu palīgsabiedrību

75206

         
 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

75207

         
 Apdrošināšanas sabiedrību

75208

         
 Pensiju fondu

75209

         
 Nefinanšu sabiedrību

75240

         
 Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

75290

         
Pārējo ārvalstu rezidenti          
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu          
 MFI

75310

         
 Valdību

75320

         
 Ne-MFI, izņemot valdību

75375

         
Kontrolsumma*

75999

         

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002079 (turpinājums)
VPK

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsEuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

A

B

01

02

03

Rezidenti    
Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu    
 MFI, izņemot naudas tirgus fondus

76110

   
 Citu finanšu starpnieku

76105

   
 Finanšu palīgsabiedrību

76106

   
 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

76107

   
 Apdrošināšanas sabiedrību

76108

   
 Pensiju fondu

76109

   
 Nefinanšu sabiedrību

76140

   
 Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

76104

   
 Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

76134

   
Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā    
 MFI

77110

   
 Citu finanšu starpnieku

77105

   
 Finanšu palīgsabiedrību

77106

   
 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

77107

   
 Apdrošināšanas sabiedrību

77108

   
 Pensiju fondu

77109

   
 Nefinanšu sabiedrību

77140

   
Pārējo euro zonas valstu rezidenti    
Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu    
 MFI, izņemot naudas tirgus fondus

76210

   
 Citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību, piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju, apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu un nefinanšu sabiedrību

76270

   
 Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

76233

   
 Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

76234

   

VSPARK 27002079 (turpinājums)
VPK

A

B

01

02

03

Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā    
 MFI

77210

   
 Citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību, piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju, apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu un nefinanšu sabiedrību

77270

   
Pārējo ārvalstu rezidenti    
Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

76300

   
Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

77300

   
Kontrolsumma*

70999

   

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Korekcijas pretvērtība

VSPARK 27002079 (turpinājums)
KPV

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma

A

B

01

Uzkrājumi parādiem un saistībām

88400

 
Kapitāls un rezerves

89400

 


Kredītiestādes vadītājs  / /  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)   
       
Izpildītājs   Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.06.2018