Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 334 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.203

Valmierā 2014.gada 27.februārī
Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.02.2014. lēmumu Nr.40 (prot. Nr.3, 4.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.04.2014. lēmumu Nr.123 (prot. Nr.6, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, lai nodrošinātu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai.

2.2. Autostāvvieta – izbūvēta teritorijas daļa vai speciāla būve (izņemot garāžu) vienas vai vairāku transportlīdzekļu novietošanai, kas ietver sevī stāvvietas un piebrauktuves.

2.3. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.

2.4. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle, brīvdabas izklaides vieta, atrakciju iekārtu laukums un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi.

2.5. Koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi un ir telpas, kas paredzētas kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi, bēniņi un tml.).

2.6. Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo noteikumu izpratnē nav sabiedriskas vietas.

2.7. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, saulespuķu sēklas, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi.

3. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Krimināllikumā vai Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

II. Sevišķā daļa

5. Nepieklājīga uzvedība

5.1. Par sēdēšanu uz soliņu atzveltnēm sabiedriskās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

5.2. Par tām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 5.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 40.

6. Sabiedrisko vietu piegružošana, atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās

6.1. Par sīko atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 30.

6.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 6.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 30 līdz EUR 50.

6.3. Par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 50, juridiskām personām līdz EUR 200.

6.4. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 6.3.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 50 līdz EUR 200, juridiskām personām no EUR 200 līdz EUR 400.

6.5. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētās vietās (uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 30.

6.6. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 6.5.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 30 līdz EUR 100.

6.7. Par savāktā sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

7. Atkritumu dedzināšana

7.1. Par visa veida atkritumu, nobiru, koku zaru, lapu, dārza atkritumu u. tml. dedzināšanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 50, juridiskām personām līdz EUR 100.

7.2. Par šo noteikumu 7.1.punktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 50 līdz EUR 150, juridiskām personām no EUR 100 līdz EUR 250.

8. Transportlīdzekļu novietošana pie atkritumu konteineriem

8.1. Par transportlīdzekļu novietošanu pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti atkritumu konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 25.

9. Par transportlīdzekļu mazgāšanu sabiedriskā vietā

9.1. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētā vietā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

10. Lielgabarīta priekšmetu turēšana sabiedriskās vietās

10.1. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) novietošanu un turēšanu ilgāk par 10 kalendārām dienām sabiedriskās vietās vai pilsētas zaļajā zonā, kas traucē ielu ēku, pagalmu uzkopšanu vai satiksmes drošībai, –

īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

10.2. Par šo noteikumu 10.1.punktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 50 līdz EUR 150.

11. Dažādu aprīkojumu un iekārtu patvaļīga pārvietošana

11.1. Par patvaļīgu dažāda veidu atribūtu un svētku dekorāciju pārvietošanu sabiedriskā vietā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 25.

11.2. Par tām pašām darbībām, kas noteiktas šo noteikumu 11.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 25 līdz EUR 40.

12. Ēku, būvju, ietvju un pagalmu neuzturēšana kārtībā

12.1. Par nekustamo īpašumu teritoriju nesakopšanu, žogu, sētu un to konstrukciju, kā arī citu nožogojumu nesakārtošanu, zāles nenopļaušanu un aizaudzēšanu ar krūmiem pēc rakstiska aizrādījuma saņemšanas un pārkāpuma nenovēršanas piecu dienu laikā, skaitot no šajā punktā noteiktā aizrādījuma saņemšanas dienas, –

uzliek naudas sodu līdz EUR 150.

12.2. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, –

uzliek naudas sodu līdz EUR 150.

12.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī gružu, sniega nenovākšana no ietvēm, ielām, –

uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

12.4. Par veļas žāvēšanu namu pagalmos tam neparedzētās vietās, balkonos un lodžijās virs nožogojuma, kā arī balkonu, lodžiju piekraušanu ar saimniecībā nolietotām mantām, –

uzliek brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

12.5. Par sniega mešanu uz ielas braucamās daļas, ja tas apdraud satiksmes drošību, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

12.6. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām un sabiedriskām iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

13. Apstādījumu bojāšana

13.1. Par apstādījumu bojāšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, koku, krūmu vai to zaru laušanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

13.2. Par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejdēļiem pa zaļo zonu (apstādījumi, zālāji, puķu dobes), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

13.3. Par šo noteikumu 13.1. un 13.2.punktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīva soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 50 līdz EUR 150.

13.4. Par transporta līdzekļu novietošanu sabiedriskās vietās esošajos apstādījumos, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

14. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

14.1. Sabiedriskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas. Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

14.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 14.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 50.

15. Par atbildīgo personu atbildību attiecībā uz nepilngadīgo personu atrašanos sabiedriskās un izklaides vietās, datorsalonos, interneta zālēs, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās

15.1. Par nepilngadīgas personas vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās, izklaides vietās, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus, bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kuras viņus aizstāj, pavadības no plkst. 22:00 līdz plkst. 06:00, –

pasākuma organizatoram vai atbildīgai personai, datorsalona, interneta zāles, interneta kafejnīcas un citas tamlīdzīgas vietas īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50.

15.2. Par nepilngadīgas personas vecumā līdz 16 gadiem atrašanos mācību laikā datorsalonos, interneta zālēs, interneta kafejnīcās u.c. tamlīdzīgās vietās, ja nepilngadīgā persona nevar uzrādīt izglītības iestādes administrācijas vai vecāku rakstveida atļauju, –

pasākuma organizatoram vai atbildīgai personai, datorsalona, interneta zāles, interneta kafejnīcas un citas tamlīdzīgas vietas īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50;

16. Par peldēšanos publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kur tas aizliegts

16.1. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī lēkšanu ūdenstilpēs un ūdenstecēs no tiltiem un citām neparedzētām vietām, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

16.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 16.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 40.

17. Telts uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskās vietās

17.1. Par telts, nojumes uzstādīšanu vai patvaļīgu uguns kurināšanu sabiedriskajās vietās, izņemot tam speciāli paredzētajās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

17.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 17.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 50.

18. Nakšņošana sabiedriskā vietā

18.1. Par nakšņošanu vai gulēšanu daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, apstādījumos,
parkos, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

18.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 18.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 50.

19. Ubagošana

19.1. Par ubagošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20.

19.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 19.1.punktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no EUR 20 līdz EUR 50;

20. Ēku numerācijas norāžu izvietošanas noteikumu neievērošana

20.1. Par ēku numerācijas norāžu neizvietošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 20, juridiskām personām līdz EUR 50.

20.2. Par ēku numerācijas norāžu dizaina un informācijas neatbilstību Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos noteiktajām prasībām, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 20, juridiskām personām līdz EUR 50.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un pieņemto lēmumu pārsūdzības kārtība

21. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

22. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajās pieņem:

22.1. Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks,

22.2. Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

23. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

24. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 19.aprīļa saistošos noteikumus Nr.35 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā" (ar grozījumiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2009, Nr.155; 2013, Nr.58, Nr.245).

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.203 "Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2013.gada aprīlī faktiski savu darbu uzsāka Valmieras pilsētas pašvaldības policija un ņemot vērā, ka 2007.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.35 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā" bija nepilnības, kas liedz pašvaldības policijai pilnvērtīgi uzraudzīt sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī saistošo noteikumu dažos pantos atbildība par sabiedriskā kārtības neievērošanu ir paredzētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību jaunā redakcijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu un infrastruktūras objektu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskā vietā, dzīvojamās un koplietošanas telpās, paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība vēlas panākt iedzīvotājiem vienkāršāk saprotamu šo noteikumu piemērošanu, jo šajos saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kāda jāievēro Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un atbildība par tās neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Valmieras pilsētas pašvaldības policijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmIzstrādājot saistošos noteikumus, ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas laikā, konsultācijas ar Valsts policijas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
10.05.2014