Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 334

Valmierā 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 15, 25. §)
Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Administratīvās atbildības likuma
2. panta trešo, ceturto daļu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
30.04.2020. lēmumu Nr. 141 (prot. Nr. 7, 24. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi un joslas;

2.2. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju, kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi, kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi;

2.3. Izklaides vieta – vieta, kurā tiek piedāvāti izklaides un atpūtas pasākumi (izklaidējoši priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.tml.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22:00;

2.4. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura izdarījusi darbības, kādas šie Noteikumi aizliedz, vai persona, kura nav veikusi tai uzliktos pienākumus;

2.5. Noteikumu pārkāpums – personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai bezdarbība), kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, un par kuru šajos Noteikumos paredzēta administratīvā atbildība;

2.6. Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;

2.7. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi;

2.8. Tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks;

2.9. Trokšņošana – persona ar savu balsi vai rīcību rada troksni, kā arī pieļauj troksni, ko rada trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;

2.10. Ubagošana – diedelēšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus;

2.11. Zaļā zona – pilsētas administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie apstādījumi, zālāji, meži un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt:

4.1. Valsts policijas amatpersonas;

4.2. Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas amatpersonas.

5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:

5.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;

5.2. Pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Pašvaldības budžetā.

8. Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

9. Pašvaldības Administratīvās komisijas un Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un atbildība par to neievērošanu

10. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu, piemēslošanu, spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētā publiskā vietā, uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un publisko ēku telpās, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

11. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

12. Publiskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas. Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

13. Par trokšņošanu, ja tā traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet tā nav saistīta ar satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar Pašvaldību, un troksnim nav pastāvīga trokšņa pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

14. Par ubagošanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

15. Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst. 23:00 līdz plkst.07:00, izņemot Valsts noteiktajās svētku dienās,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz trīsdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

16. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā, telts vai tai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

17. Par ugunskuru kurināšanu zaļajā zonā, pludmalēs un citās publiskās vietās, izņemot Pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

18. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

19. Par visa veida atkritumu, koku un krūmu lapu un tiem pielīdzināmu atkritumu dedzināšanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz trīsdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

20. Par visa veida atkritumu izmešanu, izgāšanu tam neparedzētās publiskās vietās, zaļajā zonā,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz četrdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

21. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās publiskās vietās,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

22. Par apstādījumu postīšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, krūmu vai to zaru laušanu publiskā vietā,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

23. Par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem pa apstādījumiem publiskā vietā,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

24. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu publiskās vietās zaļajā zonā, apstādījumos,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

25. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti atkritumu konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

26. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) novietošanu un turēšanu publiskās vietās vai pilsētas zaļajā zonā, kas traucē ielu ēku, pagalmu uzkopšanu vai satiksmes drošībai,–

Īpašniekam, turētājam vai faktiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

27. Par savāktā sniega izgāšanu publiskās vietās, kur tas nav paredzēts, sniega mešanu uz ielas braucamās daļas, ja tas apdraud satiksmes drošību,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

28. Par no ēku, būvju jumtiem nogāzto koku zaru, lapu un tiem pielīdzināmo atkritumu, sniega nenovākšanu no ietvēm, ielām,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

29. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām un sabiedriskām iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz desmit soda vienībām, juridiskām personām no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

30. Aizliegts atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju). Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

31. Par peldēšanos publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī lēkšanu ūdenstilpēs un ūdenstecēs no tiltiem un citām neparedzētām vietām,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

32. Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu neizvietošanu, ēku numerācijas norāžu dizaina un informācijas neatbilstību Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos noteiktajām prasībām,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz desmit naudas soda vienībām, juridiskām personām no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

33. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma parkos un skvēros), skeitlaukuma konstrukciju, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, labiekārtojuma, arhitektonisko elementu apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu, nosmērēšanu un aplīmēšanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

34. Par nepilngadīgo personu, vecumā līdz 16 gadiem, atrašanos publiskās vietās nakts laikā no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kas viņu aizstāj, klātbūtnes,–

personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

35. Par nepilngadīgo personu atrašanās izklaides vietās, kur ieeja atļauta tikai no 18 gadu vecuma,–

personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

III. Noslēguma jautājumi

36. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

37. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 203 "Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 203).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 334 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 203 "Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi", vairs neatbilst jaunā regulējuma prasībām. Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību (brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo Noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk: 1) uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām valsts un Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) Pašvaldības policija.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) Pašvaldības Administratīvā komisija. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

Pašvaldības Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas laikā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
01.07.2020