Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.10.2018. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.51

Jēkabpilī 2013.gada 24.oktobrī
Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 9., 10., 11. un 13.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu
(Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, un atbildību par tās neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.

3. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

4. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

4.1. ēka – atsevišķi, ilglaicīgi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. Ēkas tiek iedalītas dzīvojamajās mājās un nedzīvojamajās ēkās;

4.2. rakšanas darbu atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus noteiktā vietā un laikā pēc saskaņota projekta (darba zīmējuma);

4.3. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, autoostas zāle, parki, skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas un atpūtas vietas, kas kalpo sabiedriskiem un sociāliem nolūkiem, daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas;

4.4. zaļā zona – pilsētas teritorijā esošie zālieni, apstādījumu teritorijas un parki;

4.5. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

II. Sevišķā daļa

5. Ēku un teritoriju (zemes gabalu) uzturēšanas noteikumu pārkāpumi

5.1. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

5.2. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

5.3. Par ēku numerācijas zīmju neizlikšanu uz ēkas (žoga vai atsevišķa staba) vai to neuzturēšanu kārtībā, vai neatbilstošu saistošajiem noteikumiem ēku numerācijas zīmju vai ielu nosaukuma norāžu izvietošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 20 euro, juridiskām personām līdz 35 euro.

5.4. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.3. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 euro līdz 35 euro, juridiskām personām no 15 euro līdz 70 euro.

5.5. Par ēku, saimniecisko būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 20 euro līdz 35 euro, juridiskām personām no 35 euro līdz 70 euro.

5.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.5.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 110 euro.

5.7. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu pavasara, vasaras un rudens periodos – uzliek naudas sodu fiziskām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.grupas vai 2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz 30 euro, juridiskām personām līdz 40 euro.

5.8. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus 0,75 m platumā un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu ziemas periodā katru dienu līdz plkst. 0800 – uzliek naudas sodu fiziskām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.grupas vai 2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) no 20 euro līdz 35 euro, juridiskām personām no 35 euro līdz 70 euro.

5.9. Par 5.7. un 5.8. apakšpunktos paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 110 euro.

5.10. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm – uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekiem:

5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – 30 euro;

5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – 70 euro;

5.10.3. sākot no 1 ha lielām platībām 140 euro par katru pilnu ha, bet ne lielāku par 350 euro.

5.11. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.10. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekiem:

5.11.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – 70 euro;

5.11.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – 110 euro;

5.11.3. sākot no 1 ha lielām platībām 180 euro par katru pilnu ha, bet ne lielāku par 350 euro.

5.12. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

5.13. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

5.14. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām (veikaliem, kioskiem u.tml.) un sabiedriskām iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 55 euro.

5.15. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.14. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu līdz 120 euro.

5.16. Par tīrības un kārtības neievērošanu apsaimniekotajā teritorijā ap kioskiem un paviljoniem, kuri uzstādīti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atļauju, – uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

5.17. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.16. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

5.18. Par tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 12 stundu laikā pēc tirdzniecības pabeigšanas – uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

5.19. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.18. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

5.20. Par zaļās zonas, kā arī ietvju un ielu neatjaunošanu iepriekšējā stāvoklī pēc inženiertehnisko darbu veikšanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 250 euro.

5.21. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.20. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 20 euro līdz 280 euro.

5.22. Par rakšanas darbu atļaujas nosacījumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 210 euro.

5.23. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.22. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 20 euro līdz 280 euro.

5.24. Par rakšanas darbu uzsākšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas un saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 240 euro.

5.25. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.24. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 20 euro līdz 430 euro.

5.26. Par koku, krūmu stādīšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā, lietojumā, valdījumā esošajos zemes gabalos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

5.27. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.26. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

5.28. Būves īpašnieks vai faktiskais valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tajā skaitā:

5.28.1. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju sienu, jumtu konstrukcijās un būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

5.28.2. novērš plaisas būvju sienās;

5.28.3. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu;

5.28.4. nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai;

5.28.5. likvidē būvju konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas;

5.28.6. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās būvēs (tajā skaitā dzīvokļos) nodrošina logu stiklojumu un tā atjaunošanu vai arī noslēdz logu un durvju ailas ar fasādes krāsojumam vai apdarei atbilstošiem materiāliem vai aizmūrē tā, lai nebojātu pilsētvides ainavu un novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos būvē.

5.29. Pilsētvides un ainaviski vērtīgas teritorijas uzturēšanas prasībām neatbilstošas būves tiek klasificētas:

5.29.1. sagruvusi būve – būve, kam stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

5.29.2. vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota būve, t.sk. nepabeigtās būvniecības objekti, pilnīgi vai daļēji sabrukusi būve, kuru uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 5.28.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana, kā arī būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

5.29.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, t.sk. nepabeigtās būvniecības objekti, ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, būve potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī ar nedrošām konstrukcijām, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, un kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 5.28.1. un 5.28.2.apakšpunktos noteikto prasību neievērošana.

5.30. Uz būves, kura ir klasificēta atbilstoši saistošo noteikumu 5.29.2.apakšpunktam, var izvietot dekoratīvo pārsegu, kura vizuālajā risinājumā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā, tā skici saskaņojot ar pašvaldības arhitektu.

5.31. Par šo noteikumu 5.28.apakšpunktā minēto prasību neizpildi, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 350 euro, bet juridiskām personām no 150 euro līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 02.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)  

6. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi

7.1. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7.2. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7.3. Par sniega izgāšanu vai mešanu vietās, kuras nav paredzētas to savākšanai un glabāšanai (piem. uz brauktuvēm, uz gājēju ceļiem, uz ietvēm u.c.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 35 euro, juridiskām personām līdz 70 euro.

7.4. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.3. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 euro līdz 40 euro, juridiskām personām no 7 euro līdz 140 euro.

7.5. Par dzīvnieku ievešanu, ganīšanu, upju u.c. ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

7.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.5. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

7.7. Par dzīvnieku peldināšanu un dzirdīšanu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

7.8. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.7. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

7.9. Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā – uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro.

7.10. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.9. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 110 euro.

7.11. Par transportlīdzekļa mazgāšanu, tehniskās apkopes vai remontdarbu veikšanu pilsētas zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts – uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

7.12. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.11. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 110 euro.

7.13. Par sēdēšanu vai stāvēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai gulēšanu uz soliņiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.

7.14. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.13. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 40 euro.

7.15. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētās vietās (piem. uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.) – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 35 euro, juridiskām personām līdz 70 euro.

7.16. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.15. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 55 euro, juridiskām personām līdz 140 euro.

7.17. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu – uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

7.18. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.17. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 110 euro.

7.19. Par peldēšanos strūklakās, ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā, kur tas ir aizliegts – uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

7.20. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.19. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 40 euro.

7.21. Par veļas mazgāšanu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

7.22. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.21. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 40 euro.

7.23. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 70 euro.

7.24. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.23. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 110 euro.

7.25. Par mazgāšanos ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 15 euro.

7.26. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.25. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 70 euro.

7.27. Par braukšanu ar automašīnām un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem pa ledu ūdenstilpnēs pilsētas teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai novērstu cilvēku dzīvībai vai veselībai apdraudējumu) – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 140 euro.

7.28. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.27. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 280 euro.

7.29. Par daivingu (zemūdens niršanu) vietās, kur to aizliegusi pašvaldība uzstādot aizlieguma zīmes – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro.

7.30. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.29. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

7.31. Par motorlaivu, izņemot laivas, kas aprīkotas ar elektromotoru, un ūdens motociklu izmantošanu vai nodarbošanos ar ūdens slēpošanu pašvaldības īpašumā esošajās ūdenstilpnēs, izņemot vietas, kas ir tam speciāli aprīkotas – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

7.32. Par pārvietošanos ar motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Radžu ūdenskrātuvē no 1.janvāra līdz 15.maijam – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.

7.33. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7.34. Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu lietošanu (izņemot oficiāli noteiktās svētku dienās) nakts laikā no 22:00 līdz 06:00 – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 110 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 140 euro.

7.35. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7.36. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu tirdzniecību atļāvusi pašvaldība, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

7.37. Par ubagošanu tuvāk par 15 metriem no ieejas tirdzniecības centros, valsts vai pašvaldības iestādēs, uz ietvēm, laukumiem, ceļa braucamās daļas, sabiedriskajā transportā vai tā pieturvietās, vai citādā uzmācīgā veidā (izņemot vietas pie dievnamiem, kur ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

8. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

9. Veikt transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas kontroli, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu bez vadītāja klātbūtnes saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantu ir tiesīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

10. Par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Noteikumos, uzsākt administratīvo lietvedību un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu vai atteikt uzsākt administratīvo lietvedību, ir pilnvarota Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

11. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošie noteikumi Nr.21 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, nr.147).

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
09.10.2018