Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 11.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2018. gada 19. septembra saistošos noteikumus "Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/8

Carnikavā 2013. gada 22. maijā
Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 22. maija
sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras apmeklē Carnikavas sporta kompleksu.

2. Carnikavas sporta komplekss (turpmāk tekstā – Sporta komplekss) atrodas Smilšu ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā un tā īpašnieks ir Carnikavas novada pašvaldība. Sporta kompleksā ietilpst 400 m skrejceļš ar vieglatlētikas sektoriem, futbola laukums, tenisa laukumi, hokeja laukums, saimniecības telpas un ģērbtuves.

3. Par kārtību Sporta kompleksā atbild tās apmeklētāji, treniņa nodarbību vai mācību procesa vadītāji.

II. CSK darbības organizācija

4. Sporta komplekss ir izveidots un labiekārtots Carnikavas novada izglītības iestāžu un sporta organizāciju mācību un treniņu procesa nodrošināšanai, Carnikavas novada iedzīvotāju, organizāciju un viesu aktīvās atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai.

5. Sporta kompleksa izmantošana notiek saskaņā ar grafiku, kuru apstiprina Sporta centra vadītājs. Sporta kompleksa izmantošanas grafiks ir publiski pieejams www.sports.carnikava.lv un izvietots Sporta kompleksa teritorijā.

6. Sporta kompleksa izmantošana notiek saskaņā ar Carnikavas novada domes pieņemtajiem lēmumiem par maksas pakalpojumu apstiprināšanu sporta jomā.

7. Sporta kompleksa skrejceļa izmantošana fiziskām personām ir bez maksas, ievērojot Sporta kompleksa izmantošanas grafiku un darba laiku.

8. Sporta kompleksa futbola laukuma izmantošana fiziskām personām individuālajām nodarbībām iespējama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Sporta centra vadītāju vai viņa pilnvarotu personu.

9. Sporta kompleksa izmantošana juridiskām un kolektīvām organizācijām, kā arī Sporta kompleksa izmantošana pasākumu (sacensību, spēļu) organizēšanai ir iespējama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Sporta centra vadītāju vai viņa pilnvarotu personu.

III. Kārtības noteikumi

10. Sporta kompleksā aizliegts:

10.1. ienest alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

10.2. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

10.3. ievest dzīvniekus (izņemot īpašus pasākumus ar Sporta centra vadītāja atļauju);

10.4. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus (izņemot īpaši organizētos pasākumos ar Carnikavas novada domes atļauju);

10.5. bez saskaņojuma ar pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" Stadiona pārzini (turpmāk – Sporta kompleksa pārzinis) braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām, skrejriteņiem;

10.6. iebraukt Sporta kompleksa teritorijā ar motorizētiem transporta līdzekļiem, izņemot Sporta kompleksa un tā teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus un autobusus, kas nogādā Sporta kompleksā sacensību vai treniņu dalībniekus;

10.7. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt apstādījumus, aprīkojumu, laukumu segumu, inventāru;

10.8. ziemas periodā staigāt pa sagatavoto distanču slēpošanas trasi, atrasties hokeja laukumā uz ledus laikā, kad uz tā uzstādītas attiecīgas aizlieguma zīmes;

10.9. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai;

10.10. patvaļīgi pārvietot esošos aprīkojuma elementus;

10.11. atrasties Sporta kompleksā ārpus tā noteiktā darba laika bez Sporta centra vadītāja atļaujas.

11. Stadiona apmeklētāju pienākumi:

11.1. ievērot Sporta kompleksa apmeklēšanas laikus, atstājot to līdz darba laika beigām (slēgšanas brīdim);

11.2. ievērot teritorijas, futbola laukuma, tenisa laukuma, hokeja laukuma, skrejceļa un slēpošanas trases (ziemas periodā), aprīkojuma izmantošanas un lietošanas noteikumus;

11.3. vērsties pret jebkuriem Noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Sporta kompleksa pārzini vai pašvaldības policiju;

11.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

11.5. ievērot Sporta kompleksa pārziņa, treneru, sporta darba organizatoru un pasākumu organizatoru norādījumus par kārtības ievērošanu Sporta kompleksā, kā arī pakļauties viņu pamatotajām prasībām.

12. Sporta kompleksa apmeklētāji paši uzņemas atbildību par personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām, kas atrodas Sporta kompleksa teritorijā.

13. Par nepilngadīgu personu – apmeklētāju atrašanos Sporta kompleksā, drošību un Noteikumu ievērošanu, atbild nepilngadīgo vecāki vai likumiskie pārstāvji normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

IV. Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

14. Noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic Sporta kompleksa pārzinis un Sporta centra vadītājs.

15. Administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt Carnikavas novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki.

16. Personas, kuras pārkāpj Noteikumus, tiek izraidītas no Sporta kompleksa teritorijas.

17. Par Noteikumu neievērošanu personas var tikt sauktas pie administratīvas atbildības šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

18. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu izskata un lēmumus pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

19. Par Noteikumu pārkāpumu atzīstama un sodāma:

19.1. Par 10.1.–10.11. punktos minēto noteikumu pārkāpumu:

– izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 75.00 (fiziskām personām);

– izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 145.00 (juridiskām personām).

19.2. Par 11.1., 11.2., 11.5. punktos minēto noteikumu pārkāpumu:

– izsakot brīdinājumu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/39)

V. Noslēguma jautājumi

20. Noteikumi ir publiski pieejami Carnikavas novada domē, www.carnikava.lv, www.sports.carnikava.lv un Sporta kompleksa teritorijā.

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Carnikavas novada vēstis".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.01.2014