Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.05.2014. - 13.08.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 4. augusta noteikumus Nr. 124 "Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.131

Rīgā 2013.gada 7.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.22 10.p.)
Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu
(FKTK 27.05.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. "Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par tādiem nekustamajiem īpašumiem, kuri kalpoja kā kredītiestāžu prasību nodrošinājums (tālāk tekstā – NĪ) un kuri ir noteikumu 3. punktā minēto personu (tālāk tekstā – NĪ turētājs) īpašumā. Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu kredītiestāžu risku, kas saistīti ar NĪ tirgus vērtības pārmaiņām NĪ pārņemšanas, turēšanas un realizēšanas laikā, izvērtēšanu un pārvaldīšanu uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un citu dalībvalstu un ārvalstu banku filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz informāciju par tādiem NĪ, kuri ir:

3.1. kredītiestādes īpašumā;

3.2. kredītiestādes meitas sabiedrības īpašumā. Kredītiestādes meitas sabiedrības meitas sabiedrība arī uzskatāma par kredītiestādes meitas sabiedrību. Ja kredītiestādes meitassabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, tad informāciju par NĪ sagatavo un iesniedz kredītiestādes meitassabiedrība;

3.3. tāda ieguldījumu fonda ieguldījumu portfelī, kura daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā pieder kredītiestādei vai kredītiestādes meitas sabiedrībai;

3.4. tādas komercsabiedrības īpašumā, kuras kapitāla daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā ir noteikumu 3.3. punktā minētā ieguldījumu fonda portfelī.

4. Informāciju par katru NĪ kredītiestāde sagatavo par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ne vēlāk kā 45 dienas pēc pārskata perioda beigām. Informāciju sniedz par:

4.1. NĪ, kuri ir NĪ turētāja bilancē pārskata perioda beigās;

4.2. NĪ, kurus NĪ turētājs ir iegādājies un pārdevis pārskata perioda laikā;

4.3. NĪ, kurus NĪ turētājs ir pārdevis pārskata perioda laikā.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Komisijai šādu informāciju par NĪ grupu:

5.1. NĪ veids;

5.2. NĪ atrašanās valsts;

5.3. NĪ atrašanās vieta;

5.4. NĪ pašreizējais izmantošanas veids;

5.5. NĪ turēšanas stratēģija;

5.6. NĪ iegādes periods;

5.7. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods;

5.8. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids;

5.9. NĪ pārdošanas periods;

5.10. NĪ skaits grupā;

5.11. NĪ iegādes cena;

5.12. NĪ uzskaites vērtība;

5.13. NĪ pārdošanas cena;

5.14. NĪ īpašnieks.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katram NĪ atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda faila rindas attiecīgajās ailēs.

7. NĪ, kuru visas 5.1.–5.5., 5.7. un 5.14. punktā norādītās informācijas pazīmes sakrīt, apvieno grupās, uzrādot NĪ skaitu grupā (5.10. punkts).

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

8. NĪ veids

Norāda NĪ veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Dzīvoklis

10

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

20

Daudzdzīvokļu māju apbūve

30

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve

40

Rūpniecības objektu apbūve

50

Satiksmes infrastruktūras apbūve

60

Jūras ostu un jūras ostu termināļu apbūve

70

Lauksaimniecības un/vai mežsaimniecības zeme ar apbūvi vai bez apbūves

80

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

90

Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas

100

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme bez apbūves

110

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme bez apbūves

120

Komercdarbības objektu apbūves zeme bez apbūves

130

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme bez apbūves

140

Ražošanas objektu apbūves zeme bez apbūves

150

Pārējie objekti

160

Klasifikatorā norādītie NĪ veidu skaidrojumi atbilst Ministru kabineta 30.06.2006. noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" noteiktajai NĪ lietošanas mērķu klasifikācijai.

9. NĪ atrašanās valsts

Norāda tās valsts kodu, kurā NĪ atrodas. Valsts kodu norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošo standartu.

10. NĪ atrašanās vieta

Ja NĪ atrodas Latvijas Republikā, tad norāda NĪ atrašanās vietu saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā pievienoto klasifikatoru.

11. NĪ pašreizējais izmantošanas veids

Norāda NĪ pašreizējo izmantošanas veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Neiznomāts/neizīrēts NĪ

10

Iznomāts/izīrēts NĪ

20

Cits

30

12. NĪ turēšanas stratēģija

12.1. Norāda NĪ turētāja noteikto NĪ turēšanas stratēģiju saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Pārdošanai paredzētais NĪ

10

Ieguldījuma NĪ

20

Cits

30

12.2. Pazīmi "10" norāda, ja NĪ ir nodots pārdošanai (paredzēts NĪ pārdot viena gada laikā no pārskata datuma);

12.3. Pazīmi "20" norāda, ja NĪ tiek turēts līdz tā vērtības pieaugumam NĪ tirgū vai tiek plānots veikt papildu investīcijas NĪ, lai sagatavotu to pārdošanai, iznomāšanai vai izīrēšanai;

12.4. Pazīmi "30" norāda, ja NĪ turētājs ir izvēlējies citu stratēģiju.

13. NĪ iegādes periods

Norāda periodu, kurā NĪ turētājs ir iegādājies NĪ (norāda periodu, kurā NĪ turētāja īpašuma tiesības ir reģistrētas īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā, piemēram, zemesgrāmatu apliecībā, apliecībā par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai u.tml.). Ja NĪ turētāja īpašuma tiesību reģistrācija īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā ilgst vairāk par 6 mēnešiem, tad norāda to periodu, kurā NĪ turētājs savā bilancē ir sācis atspoguļot NĪ. Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

14. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods

Norāda noteikumu 5.12. punktā minēto NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periodu. Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

15. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids

15.1. Norāda NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Ārējā vērtētāja veikts novērtējums

10

Iekšējā vērtētāja veikts novērtējums

20

Monitoringa rezultātā noteikta vērtība

30

Cits

40

15.2. Ārējais vērtētājs ir cita juridiska persona (uzņēmums, kas sniedz vērtēšanas pakalpojumus) vai fiziska persona (vērtētājs), kas NĪ vērtēšanas brīdī nebija darba attiecībās ar kredītiestādi vai NĪ turētāju.

15.3. Iekšējais vērtētājs ir vērtētājs, kas NĪ vērtēšanas brīdī bija darba attiecībās ar kredītiestādi vai NĪ turētāju.

16. NĪ pārdošanas periods;

Norāda periodu, kurā NĪ turētājs ir pārdevis NĪ (norāda periodu, kurā NĪ pircēja īpašuma tiesības ir reģistrētas īpašuma tiesību apliecinošajā dokumentā, piemēram, zemesgrāmatu apliecībā, apliecībā par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai zemesgrāmatā utml.). Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

17. NĪ iegādes cena

Norāda cenu, par kuru NĪ turētājs iegādājās NĪ (cenu norāda bez pievienotās vērtības nodokļa).

18. NĪ uzskaites vērtība

Norāda NĪ uzskaites vērtību NĪ turētāja bilancē pārskata perioda beigās.

19. NĪ pārdošanas cena

Norāda cenu, par kuru NĪ turētājs ir pārdevis NĪ pircējam (cenu norāda bez pievienotās vērtības nodokļa).

20. NĪ vērtību un cenu norāda nacionālajā valūtā veselās naudas vienībās. Ārvalstu valūtā noteikto NĪ tirgus vērtību pārrēķina nacionālajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā.

21. NĪ īpašnieks

Norāda NĪ īpašnieku saskaņā ar šādu klasifikatoru:

NĪ ir kredītiestādes īpašumā

10

NĪ ir kredītiestādes meitas sabiedrības īpašumā

20

NĪ ir tāda ieguldījumu fonda ieguldījumu portfelī, kura daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā pieder kredītiestādei vai kredītiestādes meitas sabiedrībai

30

NĪ ir tādas komercsabiedrības īpašumā, kuras kapitāla daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā ir noteikumu 3.3. punktā minētā ieguldījumu fonda portfelī

40

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

22. Informāciju atbilstoši noteikumu II nodaļas prasībām sagatavo par stāvokli katra pusgada pēdējā darba dienā elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā. Informācijas datu struktūra ir dota noteikumu 1. pielikumā.

23. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

24. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais struktūras fails.

25. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Uzraudzības departaments un Informācijas tehnoloģiju daļa.

V. Noslēguma jautājums

26. Kredītiestāde pirmo reizi informāciju saskaņā ar noteikumu prasībām iesniedz līdz 31.10.2013. par stāvokli 30.06.2013.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07.06.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.131
Informācijas datu struktūra
 

Dimensijas

Fakti

Pozīcijas nosaukums

Pārskata perioda datums

                         
 

NĪ īpašnieks

                       
 

NĪ veids

NĪ atrašanās valsts

NĪ atrašanās vieta

NĪ pašreizējais izmantošanas veids

NĪ turēšanas stratēģija

NĪ iegādes periods

NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods

NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids

NĪ pārdošanas periods

NĪ skaits grupā

NĪ iegādes cena vai NĪ uzskaites vērtība (pārskata perioda sākumā)

NĪ uzskaites vērtība (pārskata perioda beigās) vai NĪ pārdošanas cena

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības

  5.14. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. vai 5.12. 5.12. vai 5.13.
Datu formāts gggg-p Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators gggg-p gggg-p Klasifikators gggg-p Skaitlis Skaitlis Skaitlis
2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07.06.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.131
Nekustamā īpašuma atrašanās vietas klasifikators
Ainaži

10

Aizkraukle

20

Aizpute

30

Aknīste

40

Aloja

50

Alūksne

60

Ape

70

Auce

80

Baldone

90

Baloži

100

Balvi

110

Bauska

120

Brocēni

130

Cēsis

140

Cesvaine

150

Dagda

160

Daugavpils

170

Dobele

180

Durbe

190

Grobiņa

200

Gulbene

210

Ikšķile

220

Ilūkste

230

Jaunjelgava

240

Jēkabpils

250

Jelgava

260

Jūrmala

270

Kandava

280

Kārsava

290

Krāslava

300

Kuldīga

310

Ķegums

320

Lielvārde

330

Liepāja

340

Līgatne

350

Limbaži

360

Līvāni

370

Lubāna

380

Ludza

390

Madona

400

Mazsalaca

410

Ogre

420

Olaine

430

Pāvilosta

440

Piltene

450

Pļaviņas

460

Preiļi

470

Priekule

480

Rēzekne

490

Rīga

500

Rūjiena

510

Sabile

520

Salacgrīva

530

Salaspils

540

Saldus

550

Saulkrasti

560

Seda

570

Sigulda

580

Skrunda

590

Smiltene

600

Staicele

610

Stende

620

Strenči

630

Subate

640

Talsi

650

Tukums

660

Valdemārpils

670

Valka

680

Valmiera

690

Vangaži

700

Varakļāni

710

Ventspils

720

Viesīte

730

Viļaka

740

Viļāni

750

Zilupe

760

Aglonas novads

770

Aizkraukles novads

780

Aizputes novads

790

Aknīstes novads

800

Alojas novads

810

Alsungas novads

820

Alūksnes novads

830

Amatas novads

840

Apes novads

850

Auces novads

860

Ādažu novads

870

Babītes novads

880

Baldones novads

890

Baltinavas novads

900

Balvu novads

910

Bauskas novads

920

Beverīnas novads

930

Brocēnu novads

940

Burtnieku novads

950

Carnikavas novads

960

Cēsu novads

970

Cesvaines novads

980

Ciblas novads

990

Dagdas novads

1000

Daugavpils novads

1010

Dobeles novads

1020

Dundagas novads

1030

Durbes novads

1040

Engures novads

1050

Ērgļu novads

1060

Garkalnes novads

1070

Grobiņas novads

1080

Gulbenes novads

1090

Iecavas novads

1100

Ikšķiles novads

1110

Inčukalna novads

1120

Ilūkstes novads

1130

Jaunjelgavas novads

1140

Jaunpiebalgas novads

1150

Jaunpils novads

1160

Jēkabpils novads

1170

Jelgavas novads

1180

Kandavas novads

1190

Kārsavas novads

1200

Kokneses novads

1210

Krāslavas novads

1220

Krimuldas novads

1230

Krustpils novads

1240

Kuldīgas novads

1250

Ķeguma novads

1260

Ķekavas novads

1270

Lielvārdes novads

1280

Līgatnes novads

1290

Limbažu novads

1300

Līvānu novads

1310

Lubānas novads

1320

Ludzas novads

1330

Madonas novads

1340

Mālpils novads

1350

Mārupes novads

1360

Mazsalacas novads

1370

Mērsraga novads

1380

Naukšēnu novads

1390

Neretas novads

1400

Nīcas novads

1410

Ogres novads

1420

Olaines novads

1430

Ozolnieku novads

1440

Pārgaujas novads

1450

Pāvilostas novads

1460

Pļaviņu novads

1470

Preiļu novads

1480

Priekules novads

1490

Priekuļu novads

1500

Raunas novads

1510

Rēzeknes novads

1520

Riebiņu novads

1530

Rojas novads

1540

Ropažu novads

1550

Rucavas novads

1560

Rugāju novads

1570

Rundāles novads

1580

Rūjienas novads

1590

Salacgrīvas novads

1600

Salas novads

1610

Salaspils novads

1620

Saldus novads

1630

Saulkrastu novads

1640

Sējas novads

1650

Siguldas novads

1660

Skrīveru novads

1670

Skrundas novads

1680

Smiltenes novads

1690

Stopiņu novads

1700

Strenču novads

1710

Talsu novads

1720

Tērvetes novads

1730

Tukuma novads

1740

Vaiņodes novads

1750

Valkas novads

1760

Kocēnu novads (bij. Valmieras)

1770

Varakļānu novads

1780

Vārkavas novads

1790

Vecpiebalgas novads

1800

Vecumnieku novads

1810

Ventspils novads

1820

Viesītes novads

1830

Viļakas novads

1840

Viļānu novads

1850

Zilupes novads

1860

Cits

1870

28.05.2014