Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 124

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 13. p.)
Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par tādiem nekustamajiem īpašumiem, kuri kalpoja kā kredītiestāžu prasību nodrošinājums (tālāk tekstā – NĪ) un kuri ir šo noteikumu 3. punktā minēto personu (tālāk tekstā – NĪ turētājs) īpašumā. Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu kredītiestāžu risku, kas saistīti ar NĪ tirgus vērtības pārmaiņām NĪ pārņemšanas, turēšanas un realizēšanas laikā, izvērtēšanu un pārvaldīšanu uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un citu dalībvalstu un ārvalstu banku filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz informāciju par tādiem NĪ, kuri ir:

3.1. kredītiestādes īpašumā;

3.2. kredītiestādes meitas sabiedrības īpašumā. Kredītiestādes meitas sabiedrības meitas sabiedrība arī uzskatāma par kredītiestādes meitas sabiedrību. Ja kredītiestādes meitas sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, tad informāciju par NĪ sagatavo un iesniedz kredītiestādes meitas sabiedrība;

3.3. tāda ieguldījumu fonda ieguldījumu portfelī, kura daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā pieder kredītiestādei vai kredītiestādes meitas sabiedrībai;

3.4. tādas komercsabiedrības īpašumā, kuras kapitāla daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā ir šo noteikumu 3.3. punktā minētā ieguldījumu fonda portfelī.

4. Informāciju par katru NĪ kredītiestāde sagatavo par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ne vēlāk kā 45 dienas pēc pārskata perioda beigām. Informāciju sniedz par:

4.1. NĪ, kuri ir NĪ turētāja bilancē pārskata perioda beigās;

4.2. NĪ, kurus NĪ turētājs ir iegādājies un pārdevis pārskata perioda laikā;

4.3. NĪ, kurus NĪ turētājs ir pārdevis pārskata perioda laikā.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Komisijai šādu informāciju par NĪ grupu:

5.1. NĪ veids;

5.2. NĪ atrašanās valsts;

5.3. NĪ atrašanās vieta;

5.4. NĪ pašreizējais izmantošanas veids;

5.5. NĪ turēšanas stratēģija;

5.6. NĪ iegādes periods;

5.7. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods;

5.8. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids;

5.9. NĪ pārdošanas periods;

5.10. NĪ skaits grupā;

5.11. NĪ iegādes cena;

5.12. NĪ uzskaites vērtība;

5.13. NĪ pārdošanas cena;

5.14. NĪ īpašnieks.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katram NĪ atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda faila rindas attiecīgajās ailēs.

7. NĪ, kuru visas šo noteikumu 5.1.–5.5., 5.7. un 5.14. punktā norādītās informācijas pazīmes sakrīt, apvieno grupās, uzrādot NĪ skaitu grupā (5.10. punkts).

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

8. NĪ veids

Norāda NĪ veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Dzīvoklis 10
Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve 20
Daudzdzīvokļu māju apbūve 30
Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 40
Rūpniecības objektu apbūve 50
Satiksmes infrastruktūras apbūve 60
Jūras ostu un jūras ostu termināļu apbūve 70
Lauksaimniecības un/vai mežsaimniecības zeme ar apbūvi vai bez apbūves 80
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 90
Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas 100
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme bez apbūves 110
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme bez apbūves 120
Komercdarbības objektu apbūves zeme bez apbūves 130
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme bez apbūves 140
Ražošanas objektu apbūves zeme bez apbūves 150
Pārējie objekti 160

Klasifikatorā norādīto NĪ veidu skaidrojumi atbilst Ministru kabineta 30.06.2006. noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" noteiktajai NĪ lietošanas mērķu klasifikācijai.

9. NĪ atrašanās valsts

Norāda tās valsts kodu, kurā NĪ atrodas. Valsts kodu norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošo standartu.

10. NĪ atrašanās vieta

Ja NĪ atrodas Latvijas Republikā, tad norāda NĪ atrašanās vietu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā pievienoto klasifikatoru.

11. NĪ pašreizējais izmantošanas veids

Norāda NĪ pašreizējo izmantošanas veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

  Neiznomāts/neizīrēts NĪ 10  
  Iznomāts/izīrēts NĪ 20  
  Cits 30  

12. NĪ turēšanas stratēģija

12.1. Norāda NĪ turētāja noteikto NĪ turēšanas stratēģiju saskaņā ar šādu klasifikatoru:

  Pārdošanai paredzētais NĪ 10  
  Ieguldījuma NĪ 20  
  Cits 30  

12.2. Pazīmi "10" norāda, ja NĪ ir nodots pārdošanai (paredzēts NĪ pārdot viena gada laikā no pārskata datuma).

12.3. Pazīmi "20" norāda, ja NĪ tiek turēts līdz tā vērtības pieaugumam NĪ tirgū vai tiek plānots veikt papildu investīcijas NĪ, lai sagatavotu to pārdošanai, iznomāšanai vai izīrēšanai.

12.4. Pazīmi "30" norāda, ja NĪ turētājs ir izvēlējies citu stratēģiju.

13. NĪ iegādes periods

Norāda periodu, kurā NĪ turētājs ir iegādājies NĪ (norāda periodu, kurā NĪ turētāja īpašuma tiesības ir reģistrētas īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā, piemēram, zemesgrāmatu apliecībā, apliecībā par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai u.tml.). Ja NĪ turētāja īpašuma tiesību reģistrācija īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, tad norāda periodu, kurā NĪ turētājs savā bilancē ir sācis atspoguļot NĪ. Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

14. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods

Norāda šo noteikumu 5.12. punktā minēto NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periodu. Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

15. NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids

15.1. Norāda NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veidu saskaņā ar šādu klasifikatoru:

  Ārējā vērtētāja veikts novērtējums 10  
  Iekšējā vērtētāja veikts novērtējums 20  
  Monitoringa rezultātā noteikta vērtība 30  
  Cits 40  

15.2. Ārējais vērtētājs ir cita juridiska persona (uzņēmums, kas sniedz vērtēšanas pakalpojumus) vai fiziska persona (vērtētājs), kas NĪ vērtēšanas brīdī nebija darba attiecībās ar kredītiestādi vai NĪ turētāju.

15.3. Iekšējais vērtētājs ir vērtētājs, kas NĪ vērtēšanas brīdī bija darba attiecībās ar kredītiestādi vai NĪ turētāju.

16. NĪ pārdošanas periods

Norāda periodu, kurā NĪ turētājs ir pārdevis NĪ (norāda periodu, kurā NĪ pircēja īpašuma tiesības ir reģistrētas īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā, piemēram, zemesgrāmatu apliecībā, apliecībā par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai utml.). Periodu norāda šādā formātā – "gggg-p".

17. NĪ iegādes cena

Norāda cenu, par kuru NĪ turētājs iegādājās NĪ (cenu norāda bez pievienotās vērtības nodokļa).

18. NĪ uzskaites vērtība

Norāda NĪ uzskaites vērtību NĪ turētāja bilancē pārskata perioda beigās.

19. NĪ pārdošanas cena

Norāda cenu, par kuru NĪ turētājs ir pārdevis NĪ pircējam (cenu norāda bez pievienotās vērtības nodokļa).

20. NĪ vērtību un cenu norāda nacionālajā valūtā veselās naudas vienībās. Ārvalstu valūtā noteikto NĪ tirgus vērtību pārrēķina nacionālajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā.

21. NĪ īpašnieks

Norāda NĪ īpašnieku saskaņā ar šādu klasifikatoru:

NĪ ir kredītiestādes īpašumā 10
NĪ ir kredītiestādes meitas sabiedrības īpašumā 20
NĪ ir tāda ieguldījumu fonda ieguldījumu portfelī, kura daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā pieder kredītiestādei vai kredītiestādes meitas sabiedrībai 30
NĪ ir tādas komercsabiedrības īpašumā, kuras kapitāla daļas ne mazāk kā 50 procentu apmērā ir šo noteikumu 3.3. punktā minētā ieguldījumu fonda portfelī 40
IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

22. Informāciju atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām sagatavo par stāvokli katra pusgada pēdējā darba dienā elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā. Informācijas datu struktūra ir dota šo noteikumu 1. pielikumā.

23. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas 18.06.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

24. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais struktūras fails.

25. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu nodrošina Komisijas Uzraudzības departaments un Informācijas tehnoloģiju daļa.

V. Noslēguma jautājums

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 07.06.2013. normatīvie noteikumi Nr. 131 "Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 124
Informācijas datu struktūra
  Dimensijas Fakti
Pozīcijas nosaukums Pārskata perioda datums                          
  NĪ īpašnieks                        
    NĪ veids NĪ atrašanās valsts NĪ atrašanās vieta NĪ pašreizējais izmantošanas veids NĪ turēšanas stratēģija NĪ iegādes periods NĪ uzskaites vērtības noteikšanas periods NĪ uzskaites vērtības noteikšanas veids NĪ pārdošanas periods NĪ skaits grupā NĪ iegādes cena vai NĪ uzskaites vērtība (pārskata perioda sākumā) NĪ uzskaites vērtība (pārskata perioda beigās) vai NĪ pārdošanas cena
 
Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības   5.14. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. vai 5.12. 5.12. vai 5.13.
Datu formāts gggg-p Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators Klasifikators gggg-p gggg-p Klasifikators gggg-p Skaitlis Skaitlis Skaitlis

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 124
Nekustamā īpašuma atrašanās vietas klasifikators
  Ainaži 10  
  Aizkraukle 20  
  Aizpute 30  
  Aknīste 40  
  Aloja 50  
  Alūksne 60  
  Ape 70  
  Auce 80  
  Baldone 90  
  Baloži 100  
  Balvi 110  
  Bauska 120  
  Brocēni 130  
  Cēsis 140  
  Cesvaine 150  
  Dagda 160  
  Daugavpils 170  
  Dobele 180  
  Durbe 190  
  Grobiņa 200  
  Gulbene 210  
  Ikšķile 220  
  Ilūkste 230  
  Jaunjelgava 240  
  Jēkabpils 250  
  Jelgava 260  
  Jūrmala 270  
  Kandava 280  
  Kārsava 290  
  Krāslava 300  
  Kuldīga 310  
  Ķegums 320  
  Lielvārde 330  
  Liepāja 340  
  Līgatne 350  
  Limbaži 360  
  Līvāni 370  
  Lubāna 380  
  Ludza 390  
  Madona 400  
  Mazsalaca 410  
  Ogre 420  
  Olaine 430  
  Pāvilosta 440  
  Piltene 450  
  Pļaviņas 460  
  Preiļi 470  
  Priekule 480  
  Rēzekne 490  
  Rīga 500  
  Rūjiena 510  
  Sabile 520  
  Salacgrīva 530  
  Salaspils 540  
  Saldus 550  
  Saulkrasti 560  
  Seda 570  
  Sigulda 580  
  Skrunda 590  
  Smiltene 600  
  Staicele 610  
  Stende 620  
  Strenči 630  
  Subate 640  
  Talsi 650  
  Tukums 660  
  Valdemārpils 670  
  Valka 680  
  Valmiera 690  
  Vangaži 700  
  Varakļāni 710  
  Ventspils 720  
  Viesīte 730  
  Viļaka 740  
  Viļāni 750  
  Zilupe 760  
  Aizkraukles novads 770  
  Alūksnes novads 780  
  Augšdaugavas novads 790  
  Ādažu novads 800  
  Balvu novads 810  
  Bauskas novads 820  
  Cēsu novads 830  
  Dienvidkurzemes novads 840  
  Dobeles novads 850  
  Gulbenes novads 860  
  Jelgavas novads 870  
  Jēkabpils novads 880  
  Krāslavas novads 890  
  Kuldīgas novads 900  
  Ķekavas novads 910  
  Limbažu novads 920  
  Līvānu novads 930  
  Ludzas novads 940  
  Madonas novads 950  
  Mārupes novads 960  
  Ogres novads 970  
  Olaines novads 980  
  Preiļu novads 990  
  Rēzeknes novads 1000  
  Ropažu novads 1010  
  Salaspils novads 1020  
  Saldus novads 1030  
  Saulkrastu novads 1040  
  Siguldas novads 1050  
  Smiltenes novads 1060  
  Talsu novads 1070  
  Tukuma novads 1080  
  Valkas novads 1090  
  Valmieras novads 1100  
  Ventspils novads 1110  
14.08.2020