Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/23

Carnikavā 2011.gada 19.oktobrī
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012.gada 6.marta lēmumu (prot. Nr.5, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu;

1.7. pārejas periodu noteikumu piemērošanai.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, novadam saistošajam Pierīgas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam un normatīvo aktu prasībām.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Carnikavas novada pašvaldība;

3.2. aģentūra – pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", kas saskaņā ar nolikumu un pārvaldes līgumu realizē pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanā;

3.3. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;

3.4. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

3.5. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

3.6. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;

3.7. mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem;

3.8. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu veidi, kas radušies mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, fotoķimikāliju atkritumi un citi;

3.9. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.10. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura minimālais tilpums ir 240 litri;

3.11. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot konteineros, tai skaitā mēbeles;

3.12. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls trafarēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri;

3.13. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots priekšmets;

3.14. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

3.15. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);

3.16. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim;

3.17. vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas (tajā skaitā, atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrētā dārzkopības sabiedrībā esošā dārza māja) vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu radītāja pavasara un vasaras sezonā;

3.18. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

3.19. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu sakopšana pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

3.20. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;

3.21. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

3.22. atkritumu savākšana – atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām, vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai;

3.23. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu;

3.24. bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšana – bioloģiski noārdāmo atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus;

3.25. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā 2 (divu) veidu atkritumu dalītu savākšanu;

3.26. šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota norobežota vieta dažādu veidu atkritumu savākšanai un uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 3 (trīs) mēnešus – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču atkritumus, bīstamos sadzīves atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no to savākšanas dienas;

3.27. atkritumu poligons – tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

3.28. specializēts transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz apglabāšanas vai pārkraušanas vietu;

3.29. maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – noteikumos apstiprinātajā kārtībā noteiktā un ar domes lēmumu apstiprinātā maksa atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

3.30. PET pudeles – pudeles, kuras izgatavotas no polietilēnteraftalāta.

4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi ietekmēt novada vidi, tajā skaitā:

4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

4.2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas;

4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

4.4. piesārņot un piegružot vidi.

5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta cita kārtība.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA

6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).

7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:

7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un tamlīdzīgi;

7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu;

7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas izplatību starp atkritumu radītājiem individuālās mājās, vasarnieku apdzīvotajās mājās un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo vai piesaistīto zemesgabalu;

7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.

8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.

9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri vai šim nolūkam paredzēti trafarēti maisi.

10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:

10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums starp aģentūru un atkritumu apsaimniekotāju, tas ir komersantu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā;

10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves un/vai dalīto atkritumu savākšanu;

10.3. sadzīves atkritumu savākšana (tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā;

10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:

11.1. 1 (viena) liela šķiroto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītajiem;

11.2. ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu, paredzot 1 (vienu) šādu punktu uz 300 (trīs simti) iedzīvotājiem;

11.3. atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons; stikls; PET pudeles; plastmasas; metāls, bioloģiskie atkritumi un atlikusī atkritumu frakcija;

11.4. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.

12. Novada teritorijā radušies sadzīves atkritumi tiek apglabāti poligonā "Getliņi", Rumbulā, Stopiņu novadā.

13. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

14. Aģentūra organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, novadam saistošo Pierīgas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānu un normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:

14.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā, izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem;

14.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu, tajā skaitā, trafarēto maisu izmantošanu individuālo māju īpašniekiem vai valdītājiem vai lietotājiem (tajā skaitā īrniekiem) vai viņa pilnvarotajām personām un vasarniekiem;

14.3. atkritumu dalītas savākšanas maksā neiekļauj sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu reģionālajā atkritumu poligonā;

14.4. organizē liela šķiroto atkritumu savākšanas laukuma kā lielgabarīta atkritumu, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un būvniecības atkritumu pieņemšanas punkta izveidošanu un darbību.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

15. Atkritumu radītāju pienākumi ir:

15.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu savākšanas sistēmā atbilstoši noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot par atkritumu savākšanu vai atkritumu dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma, un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā vietā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

15.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju (kurš noslēdzis līgumu ar aģentūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu) par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

15.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus, tajā skaitā:

15.3.1. sadzīves atkritumu radītājs, kas atkritumu savākšanai izmanto konteineru, norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu priekšapmaksas veidā, ko samaksā ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

15.3.2. sadzīves atkritumu radītājs, kas atkritumu savākšanai izmanto trafarētos maisus, norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu priekšapmaksas veidā, 1(vienu) reizi ceturksnī (tas ir – ik pēc trim mēnešiem) iegādājoties trafarētos maisus, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja atkritumu radītājs nepilda minētos nosacījumus;

15.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās iekārtas, noteikumos definētos, standartam (tilpumam) atbilstošos konteinerus vai trafarētos maisus;

15.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

15.6. izvest sadzīves atkritumus saskaņā ar sadzīves atkritumu izvešanas laika grafiku, ne retāk kā:

15.6.1. 1 (vienu) reizi mēnesī, ja izmanto konteineru ar tilpumu 240 l,

15.6.2. 2 (divas) reizes mēnesī, ja izmanto trafarētos maisus ar tilpumu 60 l;

15.7. nodrošināt konteinera novietošanu, ja atkritumu savākšanai izmanto konteineri, vai trafarēto maisu novietošanu, ja atkritumu savākšanai izmanto trafarētos maisus, to aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju vai aģentūru saskaņotā vietā, kā arī nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteinerim vai trafarētiem maisiem. Ja to nevar ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar Aģentūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus.

16. Papildus noteikumu 15.punktā minētajiem pienākumiem:

16.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs:

16.1.1. sadzīves atkritumu izvešanai pēc savas izvēles izmanto konteineru vai trafarētos maisus;

16.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu vai trafarēto maisu skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas vai trafarēto maisu izvešanas biežumu, to saskaņošanas kārtību;

16.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru vai trafarēto maisu skaitu, atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;

16.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi;

16.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, atdalot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai šķiroto atkritumu savākšanai paredzētos trafarētos maisos;

16.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;

16.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas, vai trafarēto maisu tā izvešanas dienās no nekustamā īpašuma privātā slēgtā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

16.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;

16.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:

16.2.1. ievieto sadzīves atkritumus konkrētajai mājai paredzētajā konteinerā;

16.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;

16.2.3. nodrošina ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus, minēto atkritumu vadu regulāru apkopi un konteineru telpu tīrību;

16.3. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnu dizainu (forma, krāsojums) un uzstādīšanu saskaņo pašvaldības būvvaldē. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;

16.4. pasākumu organizators aprīko pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00).

17. Vasarnieku kā atkritumu radītāju atkritumu apsaimniekošanā izmanto tikai trafarētos maisus. Papildus noteikumu 15.punktā minētajiem pienākumiem vasarniekiem ir jāievēro arī noteikumu 16.1.punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī šajā punktā noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara un vasaras sezonai atbilstošo līguma termiņu.

18. Zemes īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

19. Sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru tas ir izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savas komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Šajā gadījumā atkritumu radītājs informē aģentūru par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

20. Persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums, noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (saskaņā ar aģentūras atzinumu) var neslēgt, ja pastāv vismaz viens no nosacījumiem:

20.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība;

20.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras atrodas pārvietojamas īslaicīgas uzturēšanās būves vai konstrukcijas (treileris un tamlīdzīgi), kuras netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība;

20.3. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

21. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

22. Aģentūra slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

23. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu aģentūra un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

24. Aģentūra informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

25. Līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, ko noslēdzis atkritumu radītājs un atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar aģentūru, zaudē spēku 3 (triju) mēnešu laikā no dienas, kad aģentūra ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu novada administratīvajā teritorijā.

26. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:

26.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar aģentūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.2. pēc līguma noslēgšanas saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;

26.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus un trafarētus maisus, specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

26.4. nodrošināt atkritumu radītājus ar konteineriem un trafarētiem maisiem pietiekamā daudzumā sabiedrībai pieejamās publiskās vietās (pie atkritumu apsaimniekotāja, aģentūrā, novada pasta iestādēs un citās ar aģentūru saskaņotās vietās);

26.5. nodrošināt trafarēto maisu izmantošanu individuālās mājās un mājās, ko lieto vasarnieki, savācot:

26.5.1. atkritumu dalītajā savākšanā iegūto iepakojumu;

26.5.2. bioloģiskos (zaļos) atkritumus;

26.5.3. citus sadzīves atkritumus;

26.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:

26.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu;

26.6.2. trafarēto maisu savākšanu un izvešanu;

26.6.3. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem un atkritumu vadiem;

26.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu;

26.7. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums un ja bojājumi radušies atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā;

26.8. nogādāt savāktos sadzīves atkritumus, kuri netiek pārstrādāti, noteikumu 12.punktā noteiktajā atkritumu apglabāšanas poligonā atbilstoši Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna prasībām, ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;

26.9. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, bioloģisko atkritumu) izvešanu, ja to paredz ar aģentūru noslēgtais līgums;

26.10. ierīkot ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem;

26.11. saskaņot ar aģentūru konteineru dizainu (piemēram, formu, krāsojumu);

26.12. marķēt konteinerus un trafarētos maisus, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un citu nepieciešamo informāciju;

26.13. nodrošināt konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā;

27. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantiem pāriet attiecīgo komersantu īpašumā.

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI

28. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

28.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez konteineriem vai trafarētiem maisiem un nav pieļaujams, ka atkritumus izliek brīvā veidā vai parastos maisos;

28.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

28.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus, trafarētos maisus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri vai trafarētie maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

28.4. ievietot atkritumu urnās, konteineros un trafarētajos maisos degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;

28.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās, konteineros un trafarētajos maisos;

28.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros vai speciāli tam paredzētajos trafarētajos maisos.

29. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.

VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

30. Novada pašvaldības teritorijā, kur notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, vai izsniegtajos trafarētajos maisos.

31. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa, bioloģiskie atkritumi) atbilstoši prasībām, ko atkritumu dalītā savākšanā nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

32. Atkritumu apsaimniekotāji:

32.1. laikus informē atkritumu radītājus un aģentūru par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru un trafarēto maisu krāsojumu vai apzīmējumu;

32.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;

32.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā 2 (divu) veidu atkritumu dalītu savākšanu;

32.4. izskata iespēju samazināt atkritumu radītājiem sadzīves atkritumu apjomu un izvešanas laika grafiku, ja atkritumi tiek šķiroti vismaz 3 (trīs) mēnešus.

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI

33. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

34. Bīstamo atkritumu radītājs:

34.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

34.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

34.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

34.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

35. Maksu par bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā nosaka Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ VEICAMI MAKSĀJUMI PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

36. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

36.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp aģentūru un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā;

36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā;

36.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

37. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot noteikumu 36.punkta prasības, nosaka dome ar lēmumu.

38. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies aģentūra, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar aģentūru.

39. Aģentūra 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgo paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā.

IX. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

40. Par noteikumu pārkāpumiem fiziskas un juridiskas personas atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

41. Noteikumu izpildi kontrolē institūcijas (amatpersonas), kas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu neievērošanu novadā:

41.1. administratīvās komisijas amatpersonas;

41.2. novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un pašvaldības izpilddirektors;

41.3. aģentūras direktors un viņa vietnieks saimnieciskajos jautājumos;

41.4. veselības inspekcijas jaunākie inspektori un jaunākie eksperti;

41.5. Valsts vides dienests;

41.6. novada pašvaldības policijas amatpersonas.

42. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

43. Noteikumu piemērošanai noteikts pārejas periods līdz 2012.gada 31.decembrim:

43.1. saskaņā ar veicamajiem grozījumiem līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgti starp atkritumu apsaimniekotāju un vasarniekiem, noteiktā konteineru sistēma pilnībā jānomaina pret trafarēto maisu sistēmu pavasara un vasaras sezonā;

43.2. saskaņā ar veicamajiem grozījumiem līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgti starp atkritumu apsaimniekotāju un individuālo māju īpašniekiem vai valdītājiem vai lietotājiem vai viņu pilnvarotajām personām, noteiktā konteineru sistēma jānomaina pret iespēju izvēlēties konteineru vai trafarēto maisu sistēmu;

43.3. juridiskām personām, kas novadā veic saimniecisko darbību, jāizbeidz ar aģentūru noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un jānoslēdz jauns līgums ar atkritumu apsaimniekotāju;

43.4. jāizvērtē pārējo līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgti starp atkritumu apsaimniekotāju vai Aģentūru un atkritumu radītāju, grozījumu nepieciešamība;

43.5. atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina noteikumos noteiktā skaita sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana (ņemot vērā jau izveidotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus) un šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošana.

44. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā.

45. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 19.03.2008. saistošie noteikumi Nr.2008/4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/23 "Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktā paredzētas pašvaldības tiesības līdz 2011.gada 1.aprīlim izvērtēt spēkā esošo saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstību šā likuma prasībām un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem, kā arī pašvaldību administratīvo teritoriju dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās un, ja nepieciešams, līdz 2011.gada 1.oktobrim izdot jaunus saistošos noteikumus.

1.2. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra), izvērtējot iepriekšējo Carnikavas novada domes 19.03.2008. saistošo noteikumu Nr.2008/4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā" spēkā esošo redakciju, konstatējusi, ka minētajos saistošajos noteikumos ir nepieciešami liela apjoma būtiski grozījumi. Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktu saistošo noteikumu grozījumi pārsniedz pusi no saistošo noteikumu normu apjoma, tāpēc ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

1.3. Saistošajos noteikumos ir optimizēti, precizēti, aktualizēti termini, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtība, atkritumu radītāja, atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi, kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un administratīvās atbildības joma par saistošo noteikumu pārkāpšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un novada administratīvajā teritorijā Aģentūras praktiskajai pieredzei sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, piemēram:

1.3.1. konkretizēts un paplašināts atkritumu radītāja iedalījums no trijiem uz pieciem veidiem: individuālās mājas īpašnieks vai valdītājs vai lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona; vasarnieks; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona; juridiskā persona, kas novadā veic saimniecisko darbību u.tml.; novada pašvaldība, tās institūcijas un iestādes; pasākumu organizators;

1.3.2. vasarniekiem kā obligāta prasība, bet citiem saistošo noteikumu projektā minētajiem atkritumu radītājiem – pēc to izvēles, noteikta trafarēto maisu piemērošana atkritumu apsaimniekošanā;

1.3.3. juridiskajām personām, kas novadā veic saimniecisko darbību, (ievērojot noteikumos noteikto pārejas periodu) turpmāk paredzēts slēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu nevis ar Aģentūru (kā tas bija noteikts iepriekšējos saistošajos noteikumos), bet ar atkritumu apsaimniekotāju;

1.3.4. apkopoti un detalizēti pasākumi, kas ietverti novada atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidē.

1.4. Saistošos noteikumus nepieciešams izdot, lai Carnikavas novadā optimizētu atkritumu apsaimniekošanu un noteiktu:

1.4.1. vienotu un skaidri definētu atkritumu izvešanas regularitāti visiem atkritumu radītājiem;

1.4.2. konkrētu pavasara un vasaras sezonas laika periodu, kad var regulēt un kontrolēt vasarnieku radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas procesu;

1.4.3. atkritumu apsaimniekošanā definētos standartus: konteinera un trafaretā maisa tilpumu u.tml.;

1.4.4. dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmas organizēšanas kārtību;

1.4.5. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanu;

1.4.6. novada sabiedrības izglītošanas par atkritumu apsaimniekošanu un citu aktivitāšu procedūru, to realizējot darbībā.

1.5. Saistošajos noteikumos ir norādītas atkritumu apsaimniekošanas jomas, kuru regulējums līdz šim nebija noteikts vai bija noteikts nepilnīgi, piemēram:

1.5.1. noteikti izņēmuma gadījumi, kad atkritumu radītājs var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

1.5.2. precizēts trafarēto maisu minimālais tilpums – 60 litri un konteineru minimālais tilpums – 240 litri;

1.5.3. norādīts visiem atkritumu radītājiem vienāds pienākums iekļauties sadzīves atkritumu izvešanas laika grafikā – ne retāk kā vienu reizi nedēļā, papildus detalizējot pienākumus atsevišķām atkritumu radītāju grupām;

1.5.4. noteikts, ka jaunajā, ieviešamajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kurā izmanto trafarētos maisus, atkritumu radītājs norēķinās vienu reizi ceturksnī, iegādājoties minētos maisus, ko izlieto kalendārā gada laikā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju;

1.5.5. noteikts, ka vasarniekiem kā obligāta prasība, bet pārējiem atkritumu radītājiem, tajā skaitā individuālas ģimenes māju īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, kā izvēles iespēja ir atkritumu savākšanā lietot trafarētos maisus.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Carnikavas novada domes pilnvarojuma pamats saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sagatavošanai ir likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešā daļa, 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta "e" apakšpunkts un 16.punkts, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturtā daļa.

2.3. Saistošajos noteikumos:

2.3.1. vispārīgajos jautājumos norādīti pašvaldības uzdevumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un personas, kurām saistoši noteikumi, kā arī termini, kas iedalās jaunizveidotajos (piemēram, termins "vasarnieki", "pavasara un vasaras sezona", "trafarēts maiss"), saistošajiem noteikumiem speciāli piemērotajos terminos un tādos, kas skaidroti Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantā, ievērojot, ka to izņēmuma gadījumā pieļauj Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 4.punkts kontekstā ar šo noteikumu 121.punktu;

2.3.2. nodaļā par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu noteikta viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona, kur pašvaldība organizē pasākumu kompleksu sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un tamlīdzīgi;

2.3.3. atkritumu radītāja pienākumi un tiesības diferencēti sadalītas, norādot kopīgos un atšķirīgos pienākumus un tiesības, kā arī gadījumus, kad tiem nav piemērojama obligāta prasība slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

2.3.4. nodaļā par atkritumu apsaimniekotāju norādīti tā būtiskākie darbības virzieni, pienākumi un tiesības;

2.3.5. noteikti atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi;

2.3.6. atkritumu dalīta vākšana un šķirošana, atsevišķi izdalot šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju pienākumus;

2.3.7. noteiktas prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;

2.3.8. kārtībā, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, norādīti maksas noteikšanas kritēriji;

2.3.9. nodaļā par administratīvo atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu norādīts, ka persona atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.207.pantu, 210.pantu, 211.1.pantu, 211.2.pantu, 228.pantu un 231.pantu noteiktas attiecīgās institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, norādītas šajā nodaļā; pantu, 228.pantu un 231.pantu noteiktas attiecīgās institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, norādītas šajā nodaļā;

2.3.10. ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Carnikavas novada domes 19.03.2008. saistošie noteikumi Nr.2008/4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldība ieguldījusi līdzekļus (dotējusi) atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē.

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas un paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību teritorijā4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas atkritumu radītāji, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, vai valdījumā vai lietojumā esošā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar saimniecisko darbību.

4.2. Saistošie noteikumi ietekmēs dažu atkritumu radītāju grupu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tas ir juridiskajām personām, kas novadā veic saimniecisko darbību, būs jāslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekotāju (nevis ar Aģentūru); vasarniekiem kā obligāta prasība noteikta atkritumu savākšanā izmantot trafarētos maisus.

4.3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un Aģentūra.

5.2. Saistošie noteikumi daļēji skar administratīvās procedūras un tikai dažām privātpersonu kategorijām (vasarniekiem, juridiskajām personām, kas novadā veic saimniecisko darbību) būtiski maina veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Noteikti izņēmuma gadījumi, kad atkritumu radītājs un valdītājs var neslēgt saistošajos noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. 12.09.2011. notika konsultācijas par saistošo noteikumu projektu ar SIA "EKO RĪGA" un AS "Latvijas Zaļais punkts" pārstāvjiem.

6.2. Ir bijušas konsultācijas ar Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas pārstāvjiem, kuri snieguši arī rakstveida ieteikumus un rekomendācijas saistošo noteikumu izstrādāšanā.

6.3. Citas konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas, jo konkrētā jautājuma regulējumu nosaka normatīvie akti.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
11.05.2012