Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.02.2015. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-25

Jelgavā 2012.gada 29.novembrī
Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/1

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.pantu un 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 15.punktu
(Grozīta ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-4)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 8.2.1apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu.

(Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.15-4 redakcijā)

4. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izņemot 8.3.apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

4.1 JSLP izmaksā sociālās palīdzības pabalstus, izņemot noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu, divas reizes mēnesī, pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30.datumam.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

II. Noteikumos lietotie termini

5. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas JSLP un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.

6. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

6.1 Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

7. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem (kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

8. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);

8.2. dzīvokļa pabalsts;

8.2.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

8.4. vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

8.5. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības;

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-4)

9. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā sociālās palīdzības pabalsta veidam.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

10. Lai saņemtu noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, kurus piešķir, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pabalsta pieprasītājs iesniedz:

10.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

10.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;

10.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus un izziņas.

11. Noteikumu 8.3. – 8.5.apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus piešķir uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

12. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka:

12.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;

12.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;

12.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;

12.4. apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību;

12.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai.

13. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.

14. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

14.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;

14.2. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo dzīvesvietas apsekošanas aktu.

15. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izņemot 8.3.apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu, pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi saistošajos noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

16. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

18. Sociālās palīdzības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:

18.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

18.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;

18.3. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacījumus;

18.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

19. GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.

21. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni.

22. GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kontā vai, pēc vienošanās ar pabalsts pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

V. Dzīvokļa pabalsts

23. Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piederošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

24. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstu:

24.1. īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai;

24.2. individuālās apkures nodrošināšanai.

25. Dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojumu sniedzēja bankas kontā. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta pieprasītāja bankas kontā.

26. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).

27. Pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai tiek piešķirts:

27.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā, šādā apmērā:

27.1.1. 143,00 euro apmērā – atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti, politiski represētajam pensionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 257,00 euro;

27.1.2. 107,00 euro apmērā – ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 228,00 euro;

27.1.3. 157,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

27.1.4. 143,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – ģimenei, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

27.2. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-20; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-11; 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-4)

28. Noteikumu 27.1.1. – 27.1.2.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā laika periodā:

28.1. no1.janvāra līdz 30.jūnijam par pirmo pusgadu;

28.2. no 1.jūlija līdz 31.decembrim par otro pusgadu.

29. Noteikumu 27.1.3., 27.1.4. un 27.2.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir ne vairāk kā 9 (deviņus) mēnešus kalendārā gada laikā.

30. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo īrētā vai sev piederošā īpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai:

30.1. 164,00 euro apmērā:

30.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti, politiski represētajam pensionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 257,00 euro;

30.1.2. ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

30.1.3. ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 228,00 euro.

30.2. 171,00 euro apmērā ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-20; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-11; 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-4)

V.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.15-4 redakcijā)

30.1 Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa pabalsts bārenim), ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns), ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

30.2 Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

30.3 Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķināšanai piemēro dzīvojamās telpas kompensējamo platību:

30.3 1. pilnā apmērā par vienistabas dzīvojamo telpu;

30.3 2. līdz 30,0 m2 par vairāku istabu dzīvojamo telpu.

30.4 Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilngadību sasniegušo bērnu.

30.5 Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā no noteikumos noteiktā apmēra.

30.6 Dzīvokļa pabalstu bārenim pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs saņemt, ja īrē sociālo dzīvokli.

30.7 Saņemot dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns saskaņā ar normatīvajiem aktiem zaudē tiesības pretendēt uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu un tiesības saņemt citu Jelgavas pilsētas pašvaldības noteikto dzīvokļa pabalstu.

30.8 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.

30.9 Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda šādus ar viņu noslēgtos līgumus:

30.9 1. līgumu par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu vai īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

30.9 2. līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 3. līgumu ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 4. līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 5. līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 6. līgumu ar gāzes piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts.

30.10 JSLP pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ievērojot šajos noteikumos noteiktos normatīvus vienai personai:

30.10 1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) līdz 1,00 euro/m2 mēnesī;

30.10 2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

30.10 2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai līdz 10,00 euro mēnesī;

30.10 2.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai līdz 1,50 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

30.10 2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem līdz 8,00 euro mēnesī;

30.10 2.4. kanalizācijas pakalpojumiem līdz 6,00 euro mēnesī;

30.10 2.5. asenizācijas pakalpojumiem līdz 49,60 euro kalendārajā gadā;

30.10 2.6. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz 7,00 euro mēnesī;

30.10 2.7. dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem līdz 2,50euro mēnesī;

30.10 2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 2,50 euro mēnesī;

30.10 2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:

30.10 2.9.1. ar cieto kurināmo līdz 250,00 euro kalendārajā gadā;

30.10 2.9.2. ar gāzi un elektroenerģiju 35,00 euro mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

30.10 3. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 100 kWh mēnesī;

30.10 4. gāzes balona (ar tilpumu ne vairāk kā 27 litru):

30.10 4.1. iegādei līdz 50,00 euro vienu reizi vienai dzīvojamajai telpai;

30.10.4.2. uzpildei divas reizes kalendārajā gadā līdz 30,00 euro.

30.11 Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus, čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne retāk ka vienu reizi 3 (trijos) mēnešos JSLP.

30.12 Dzīvokļa pabalsta bārenim apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus.

30.13 Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā bankas kontā.

30.14 Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums informēt JSLP, ja tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 30.9punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem.

30.15 Ja laika posmā, kad pilngadību sasniegušais bērns saņem dzīvokļa pabalstu bārenim, mainās viņa dzīvesvieta vai tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 30.9punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem, JSLP no jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī dzīvokļa pabalsta bārenim apmēru.

VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

31. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi), kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 65,00 euro apmērā vienai personai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-20; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-11)

32. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina ārkārtas situācijas faktu.

33. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

33.1. Lēmumu par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-11 redakcijā)

34. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

VII. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

35. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" (turpmāk – bāriņtiesa), beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:

35.1. vienreizēju pabalstu 250,00 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

35.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgās dzīves uzsākšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-20; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-11)

36. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu izmaksā pilngadību sasniegušajai personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

37. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

VIII. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

38. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

39. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam.

40. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē.

41. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

IX. Noslēguma jautājums

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
21.02.2015