Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.06.2012. - 08.01.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.89

2005.gada 17.februārī (prot. Nr.2/36)
Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu,
likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta trešo un ceturto daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pantu
(Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012. saistošo noteikumu Nr.12-14 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

2. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālos pabalstus ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu, izņemot šo saistošo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 17.punktos minētos pabalstus, un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-7 redakcijā, kas grozīta ar 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-6)

3. Lēmumus par sociālo pabalstu piešķiršanu pieņem pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk tekstā JSLP).

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā)

3.1 Pabalstu izmaksu ar JSLP motivētu lēmumu pārtrauc, ja persona Iztikas līdzekļu deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas, izvairās no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas vai apzināti izvairās no līdzdarbības pienākumu un līguma nosacījumu pildīšanas. Atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana pēc lēmuma par pabalsta izmaksas pārtraukšanu var tikt veikta pēc 6 (sešiem) mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā, kas grozīta ar 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7; 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-6)

4. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta izmaksas trūcīgiem iedzīvotājiem, pašvaldībai ir tiesības izmaksāt arī citus pabalstus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)

II. Sociālo pabalstu veidi

5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

7. Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas.

8. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei.

9. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs.

(Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

10. Kabatas nauda bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

11. Apbedīšanas pabalsts.

12. Ikgadējs pabalsts Ls 100,00 apmērā veselības uzlabošanai Jelgavas ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

13. Dzīvokļa pabalsts.

14. Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai.

15. Pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā.

16. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai.

17. Pabalsts skolas piederumu iegādei.

17.1 Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012. saistošo noteikumu Nr.12-14 redakcijā)

18. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.

18.1 Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-6 redakcijā)

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)

19. Jelgavas pilsētā garantētais minimālais ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir Ls 40,00 mēnesī, nepilngadīgai personai – Ls 45,00 mēnesī.

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā)

20. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

21. Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai daļēji vai pilnībā tiek aizstāts ar šajos noteikumos minēto pakalpojumu apmaksu.

22. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-8)

23. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15)

IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

24. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) tiek piešķirts līdz Ls 45,00 vienai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli. Lai saņemtu šo pabalstu, persona (ģimene) iesniedz dokumentus, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu vai iesniedz JSLP speciālista atzinumu par ārkārtas situāciju.

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā)

25. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

V. Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas

26. Pabalsts Ls 30.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jelgavas pilsētā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

27. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas.

VI. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

28. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība, pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:

28.1. vienreizēju naudas pabalstu Ls 175,00 sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

28.2. vienreizēju naudas pabalstu divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (Ls 90,00) patstāvīgās dzīves uzsākšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

VII. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs

(Sadaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

29. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība, pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja viņi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, augstskolās vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2 redakcijā)

VIII. Kabatas nauda bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

30. Kabatas naudu izmaksā katru mēnesi bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 7 gadu vecuma, kuri ievietoti audzināšanas iestādē (arī internātskolā) vai dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, 10% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-4)

31. Kabatas nauda reizi ceturksnī tiek pārskaitīta iestādēm un institūcijām, kurās bērni uzturas, un kuras nodrošina pabalsta izmaksu.

IX. Apbedīšanas pabalsts

32. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai un tiek pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.

33. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi neatpazīta persona vai persona, kura pirms nāves ir bijusi deklarēta Jelgavas pilsētā un par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi pabalstu vai valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldībā noteiktajiem minimālajiem apbedīšanas izdevumiem, un kurai nav piederīgo, kuri ir spējīgi mirušo apglabāt.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2 redakcijā)

34. Pabalsta maksimālais apmērs ir Ls 190,00.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

X. Dzīvokļa pabalsts

35. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas (apsaimniekošanas maksas) un maksas par pakalpojumiem izdevumu segšanai pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Īrēta dzīvokļa (izņemot pašvaldības) pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas (apsaimniekošanas maksas) un maksas par pakalpojumiem izdevumu segšanai pēc kopā ar pabalsta pieprasītāju adresē dzīvojošo un deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā)

36. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

36.1. personām (ģimenēm), kuras dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās un atbilst kādam no sekojošajiem nosacījumiem:

36.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180,00 – Ls 90,00 apmērā;

36.1.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kurš ir vecāks par 70 gadiem, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180,00 un kuram nav likumīgo apgādnieku – Ls 105,00 apmērā;

36.1.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160,00, – Ls 75,00 apmērā;

36.1.4. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00, – Ls 110,00 uz trim mēnešiem;

36.2. ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00 un kuras dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, – Ls 40,00 uz trim mēnešiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)

37. Šo noteikumu punktos 36.1.1. – 36.1.3. minēto pabalstu aprēķināšanas periods ir 6 (seši) mēneši.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-6 redakcijā)

38. Punktos 36.1.4., 36.1.5. un 36.2. minēto pabalstu izmaksā ne vairāk kā 9 mēnešus kalendārā gada laikā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)

39. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem katru mēnesī.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-6 redakcijā)

XI. Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai

40. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 115,00 vienu reizi kalendārā gadā piešķir personām (ģimenēm), kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai īrētā namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, piešķir pēc kopā ar pabalsta pieprasītāju adresē dzīvojošo un deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Pabalstu piešķir personām (ģimenēm), ja tās atbilst kādam no sekojošiem nosacījumiem:

40.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180,00;

40.2. personām (ģimenēm), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00;

40.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160,00.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26; 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15)

401. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 120,00 vienu reizi gadā pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, piešķir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00 un kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

(Jelgavas pilsētas domes 09.10.2008. saistošo noteikumu Nr.08-26 redakcijā)

40.2 Pabalsta summa bez maksas tiek ieskaitīta pabalsta pieprasītāja uzrādītajā kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2 redakcijā)

XII. Pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā

41. Pabalstu ēdināšanai skolā piešķir vispārējās izglītības iestāžu klātienes skolēniem:

41.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00;

41.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140,00;

41.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160,00;

41.4. kuri mācās Jelgavas speciālajā pamatskolā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2; 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7; 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-6)

XIII. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai

42. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls 45,00 uz trim mēnešiem (ne vairāk kā Ls 135,00 gadā) piešķir bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

43. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls 90,00 uz trim mēnešiem (bet ne vairāk kā Ls 360,00 gadā) piešķir bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90,00 un kuriem ir pašvaldības iestādes “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde” sociālo darbinieku atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

XIII.1 Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-6 redakcijā)

43.1 Vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru bērnu piešķir, lai veicinātu dzimstību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

43.2 Ja ģimenē piedzimst trīs un vairāk bērni vienās dzemdībās, pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu Ls 2000 (divi tūkstoši) apmērā, neizmaksājot 43.1 punktā minēto piedzimšanas pabalstu.

43.3 Piedzimšanas pabalsta saņemšanai vecāks (aizbildnis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu un klāt pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

43.3 1. bērna dzimšanas apliecību;

43.3 2. aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

43.4 Tiesības saņemt piedzimšanas pabalstu ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorija.

43.5 Piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts par bērniem, kuri dzimuši no 2012.gada 1.janvāra un to var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

43.6 JSLP izskata personas iesniegumu, 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo par to personai.

43.7 Piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

XIV. Pabalsts skolas piederumu iegādei

44. Pabalstu skolas piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja tas ir pieprasīts laikā no 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir dāvanu kartes veidā:

44.1. Ls 40,00 apmērā skolēniem:

44.1.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90;

44.1.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140,00;

44.1.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160,00.

44.2. Ls 20,00 apmērā bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei:

44.2.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90;

44.2.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140,00;

44.2.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160,00.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

XIV1. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 30.07.2009. saistošo noteikumu Nr.09-8 redakcijā; nodaļas nosaukums 26.04.2012. saistošo noteikumu Nr.12-14 redakcijā)

44.1 Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% apmērā no braukšanas maksas mācību gadā laikā, uzrādot Jelgavas pilsētas domes apstiprinātu dokumentu, kas dod tiesības uz braukšanas atvieglojumu, piešķir vispārējo izglītības iestāžu klātienes skolēniem, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-14)

44.2 Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā no mēnešbiļetes cenas piešķir politiski represētajiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.00.

44.3 Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā no mēnešbiļetes cenas piešķir pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 90.00.

44.4 (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7)

XV. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai

45. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai piešķir personām, kuras nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un uz viņiem neattiecas MK 31.07.2001. noteikumi Nr. 336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

46. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai piešķir līdz Ls 110,00 personai kalendārajā gadā, lai pēc šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi mēnesī uz katru personu ģimenē paliktu ne mazāki kā Ls 100,00.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)

47. Pabalstu medikamentu iegādei līdz Ls 80,00 kalendārajā gadā vienam cilvēkam akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, vai kuras tiek kompensētas līdz 75% no to pilnas vērtības, piešķir:

47.1. ģimenēm (personām), kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes (personas) ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90,00;

47.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160,00;

47.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140,00;

47.4. Ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90,00.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

48. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksāšanai piešķir:

48.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 70.00 vienam cilvēkam kalendārajā gadā – pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00, un personām, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00 mēnesī;

48.2. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā personām, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90,00 mēnesī;

48.3. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja viņi turpina mācības — līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā;

48.4. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140,00.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2; 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7)

49. Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz Ls 120,00 kalendārajā gadā piešķir guļošiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimenes ārsta atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140,00 mēnesī.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

50. Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā piešķir:

50.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumos Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” punktā 14.12. minētie gadījumi;

50.2. bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140,00, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumos Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” punktā 14.12. minētie gadījumi;

50.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140,00.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)

50.1 Piešķirtā pabalsta summa bez maksas tiek ieskaitīta pabalsta pieprasītāja uzrādītajā kontā vai pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2 redakcijā)

XVI. Pabalsta piešķiršanas kārtība

51. Pašvaldības sociālie pabalsti, izņemot šajos noteikumos 6.–12.; 41.4., 43.1, 43.2 punktos minētos, tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Ienākumus un materiālo stāvokli ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, izvērtē ne biežāk kā pēc 3 mēnešiem, bet ģimenēm, kurās nav darbspējīgas personas, ne biežāk kā pēc 6 mēnešiem.

51.1. Personām, kuras iesniedz pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, ir pienākums sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu.

51.2. Persona, kura ir iesniegusi pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas un ir iepazinušies ar noslēgtajā vienošanās noteiktajiem līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt un apzinās šo pienākumu nepildīšanas sekas, kā arī apņemas saņemto sociālo pabalstu izmantot atbilstoši piešķīruma mērķim. Ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda viņai noteiktos līdzdarbības pienākumus, sociālo pabalstu ģimenei samazina par šai personai piešķirto daļu, bet atsevišķi dzīvojošai personai nepiešķir.

51.3. Darbspējīgas personas, kuras saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesaistītas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-2; 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-6)

52. Lai saņemtu pabalstu, JSLP jāiesniedz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus:

52.1. strādājošās personas — izziņu par ienākumiem no algota darba — par pēdējiem 3 mēnešiem;

52.2. bezdarbnieki — izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu; ja persona saņem pabalstu — izziņu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru pēdējo 3 mēnešu laikā;

52.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15);

52.4. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15);

52.5. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus (izziņas par stipendiju, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas u.c.);

52.6. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7);

52.7. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7);

52.7.1 apliecinājums par uzturlīdzekļu saņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par pēdējiem trīs mēnešiem, ja kāds no bērna vecākiem nepiedalās bērna uzturēšanā. (Ja uzturlīdzekļi netiek maksāti, tad dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu piedziņas procesu (prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu ar tiesas atzīmi par saņemšanu, tiesas pavēste, tiesas nolēmums, tiesu izpildītāja izziņa u.c.);

52.8. jāuzrāda pasi (dzimšanas apliecību);

52.8.1 lai saņemtu īrēta (izņemot no pašvaldības) dzīvokļa pabalstu vai pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai, pieprasītājs uzrāda īres līguma oriģinālu un iesniedz JSLP speciālista apsekošanas aktu (secināts fakts, ka dzīvoklī vai namīpašumā dzīvo tikai pieprasītājs un kopā ar viņu dzīvojošās un deklarētās personas);

52.9. citus dokumentus pēc JSLP pieprasījuma.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15)

53. Papildus jāiesniedz dokumentus atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam:

53.1. pabalsta saņemšanai medikamentu un higiēnas preču iegādei un aprūpei – izziņu par veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u);

53.2. pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai un briļļu iegādei – izdevumu apmaksas kvīti, kura ir noformēta uz pabalsta pieprasītāja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31.janvārim;

53.3. pabalsta saņemšanai zobu protezēšanas vai ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai — zobu protezēšanas vai ārstēšanas apmaksas kvīti;

53.4. Pabalsta saņemšanai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas vietām, — Ieslodzījumu vietu pārvaldes izdotu izziņu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170; 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7)

XVI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

54. JSLP pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā)

55. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem.

56. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

(Jelgavas pilsētas domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.10-4 redakcijā)

57. Jelgavas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Jelgavas pilsētas domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.10-4 redakcijā)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
06.06.2012