Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-4

Jelgavā 2015.gada 29.janvārī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2/5

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanas par līdzdarbību" 15.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/1) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu pēc skaitļa un vārda "25.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "un 25.2 panta pirmo un piekto daļu";

2. papildināt noteikumus ar 8.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;";

3. aizstāt noteikumu 27.1.1. un 30.1.1.apakšpunktā vārdus "pirmās un otrās grupas invalīdam" ar vārdiem "personai ar invaliditāti";

4. izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 8.2.1apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu.";

5. papildināt noteikumus ar V.1 nodaļu šādā redakcijā:

"V.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

30.1 Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk - dzīvokļa pabalsts bārenim), ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk - pilngadību sasniedzis bērns), ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

30.2 Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

30.3 Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķināšanai piemēro dzīvojamās telpas kompensējamo platību:

30.3 1. pilnā apmērā par vienistabas dzīvojamo telpu;

30.3 2. līdz 30,0 m2 par vairāku istabu dzīvojamo telpu.

30.4 Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilngadību sasniegušo bērnu.

30.5 Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā no noteikumos noteiktā apmēra.

30.6 Dzīvokļa pabalstu bārenim pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs saņemt, ja īrē sociālo dzīvokli.

30.7 Saņemot dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns saskaņā ar normatīvajiem aktiem zaudē tiesības pretendēt uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu un tiesības saņemt citu Jelgavas pilsētas pašvaldības noteikto dzīvokļa pabalstu.

30.8 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.

30.9 Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda šādus ar viņu noslēgtos līgumus:

30.9 1. līgumu par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu vai īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

30.9 2. līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 3. līgumu ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 4. līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 5. līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

30.9 6. līgumu ar gāzes piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts.

30.10 JSLP pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ievērojot šajos noteikumos noteiktos normatīvus vienai personai:

30.10 1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) līdz 1,00 euro/m2 mēnesī;

30.10 2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

30.10 2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai līdz 10,00 euro mēnesī;

30.10 2.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai līdz 1,50 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

30.10 2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem līdz 8,00 euro mēnesī;

30.10 2.4. kanalizācijas pakalpojumiem līdz 6,00 euro mēnesī;

30.10 2.5. asenizācijas pakalpojumiem līdz 49,60 euro kalendārajā gadā;

30.10 2.6. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz 7,00 euro mēnesī;

30.10 2.7. dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem līdz 2,50euro mēnesī;

30.10 2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 2,50 euro mēnesī;

30.10 2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:

30.10 2.9.1. ar cieto kurināmo līdz 250,00 euro kalendārajā gadā;

30.10 2.9.2. ar gāzi un elektroenerģiju 35,00 euro mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

30.10 3. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 100 kWh mēnesī;

30.10 4. gāzes balona (ar tilpumu ne vairāk kā 27 litru):

30.10 4.1. iegādei līdz 50,00 euro vienu reizi vienai dzīvojamajai telpai;

30.10.4.2. uzpildei divas reizes kalendārajā gadā līdz 30,00 euro.

30.11 Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus, čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne retāk ka vienu reizi 3 (trijos) mēnešos JSLP.

30.12 Dzīvokļa pabalsta bārenim apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus.

30.13 Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā bankas kontā.

30.14 Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums informēt JSLP, ja tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 30.9punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem.

30.15 Ja laika posmā, kad pilngadību sasniegušais bērns saņem dzīvokļa pabalstu bārenim, mainās viņa dzīvesvieta vai tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 30.9punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem, JSLP no jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī dzīvokļa pabalsta bārenim apmēru."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.15-4 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība dzīvokļa pabalsta bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķiršanai vai atteikšanai to piešķirt. Saistošajos noteikumos aktualizēta termina "persona ar invaliditāti" lietošana.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.15-4 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu jaunu dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.
Saistošajos noteikumos arī aktualizēta termina "persona ar invaliditāti" lietošana.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai paredzēti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2015.gada budžetā.
Dzīvokļa pabalstam 2015.gadā nepieciešams 57 600 euro (50 bērni X 96,00 euro mēnesī - vidējās izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem X 12 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

21.02.2015