Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Daugavpilī 2012.gada 8.novembrī (prot. Nr.22, 23.§)
Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu (turpmāk – norādes plāksne) dizainu un izvietošanas kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Norādes plāksnē ietvertajai informācijai jābūt valsts valodā un jāatbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām ziņām.

3. Par norādes plākšņu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrības valde, ja ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas.

4. Par ielu nosaukumu norādes plākšņu uzstādīšanu un uzturēšanu maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos ir atbildīga Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

5. Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes plāksnēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem.

6. Norādes plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

II. Ielu nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība

7. Ielas nosaukuma norādes plāksni izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,50 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ielas nosaukuma norādes plāksni izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba. Staba izvietošanu jāsaskaņo ar Pārvaldi.

8. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ielas nosaukuma norādes plāksnes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (turpmāk – Departaments).

9. Maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos ielu nosaukumu norādes plāksni izvieto uz atsevišķi stāvoša staba.

10. Ielu nosaukumu norādes plāksnes izvietošana pie ēkām, kuras ir arhitektūras un kultūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (turpmāk – Inspekcija).

III. Ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība

11. Pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jābūt vismaz vienai ēkas numerācijas norādes plāksnei, kas izvietojama uz ēkas ielas fasādes.

12. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norādes plāksne izvietojama uz fasādes, kura redzama no ielas saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.

13. Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām, numerācijas norādes plāksne izvietojama uz tās fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.

14. Ēkas numerācijas norādes plāksni izvieto 2,5 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numerācijas norādes plāksne izvietojama uz žoga vai atsevišķiem stabiem. Stabu izvietošanu jāsaskaņo ar Pārvaldi.

15. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes plāksnes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Departamentā.

16. Ēkas numerācijas norādes plāksnes izvietošana pie ēkām, kuras ir arhitektūras un kultūras pieminekļi, jāsaskaņo ar Inspekciju.

17. Ēkas telpu grupu numerācijas norādes plāksni jāizvieto virs katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas.

IV. Dizaina prasības ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādēm

18. Dizaina prasības ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plāksnēm, atsevišķiem stabiem ir:

18.1. izmēri;

18.2. materiāls un apdare;

18.3. krāsas;

18.4. teksta fonts un izmēri.

19. Ielu nosaukumu norādes plāksnes pie ēkām, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu Nr.7428, Nr.7429 (Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu un Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs) teritorijā, jāizstrādā saskaņā ar paraugu (1.pielikums).

20. Ēku numerācijas norādes plāksnes pie ēkām, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu Nr.7428, Nr.7429 teritorijā, jāizstrādā saskaņā ar paraugu (2.pielikums).

21. Ielu nosaukumu norādes plāksnes jāizstrādā saskaņā ar paraugu (3.pielikums).

22. Ēku numerācijas norādes plāksnes jāizstrādā saskaņā ar vienu no paraugiem (4.pielikums, 5.pielikums un 6.pielikums).

23. Ēku telpu grupu numerācijas norādes plāksnes jāizstrādā saskaņā ar paraugu (7.pielikums).

24. Maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu plāksnes uz staba jāizstrādā saskaņā ar paraugu (8.pielikums).

25. Izvietojamo ielas nosaukuma un ēkas numerācijas norādes plāksnes uz stabiem jāizstrādā saskaņā ar paraugu (9.pielikums).

26. Nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar Departamentu var mainīt plāksnes izmērus.

V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā; nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

27. Par ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu neizlikšanu tam paredzētajā vietā vai dizaina prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 9 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – naudas sodu līdz 28 naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Noslēguma jautājumi

29. Daugavpils pilsētā esošās ielu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plāksnes, kas neatbilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas līdz 2018.gada 1.oktobrim.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība" ("LV", 40 (3408), 09.03.2006.).

31. Personas, kuras līdz šo noteikumu 27.punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (turpmāk – Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības noteikumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
1.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ielu nosaukumu norādes plāksnes (pie ēkām, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu Nr.7428, Nr.7429 teritorijā) paraugs

Izmēri: 540x160 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;

• teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

• pamatne zila – krāsas kods RAL5013;

• teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
2.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ēku (kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu Nr.7428, Nr.7429 teritorijā) numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 270x160 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;

• teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

• pamatne zila – krāsas kods RAL5013;

• teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
3.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ielu nosaukumu norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 540x160 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;

• teksts, apmale – līmplēve.

Krāsas:

• pamatne balta – krāsas kods RAL 9003;

• teksts, apmale zila – krāsas kods RAL 5013.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
4.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 270x160 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;

• teksts, apmale – līmplēve.

Krāsas:

• pamatne balta – krāsas kods RAL 9003;

• teksts, apmale zila – krāsas kods RAL 5013.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
5.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 400x400 mm.

Materiāls un apdare: alumīnija kompozītmateriāls (biezums 2-3 mm) aplīmēts ar līmplēvi.

Krāsas:

• pamatne balta – krāsas kods RAL 9003;

• teksts melns – krāsas kods RAL 9005.

Teksta fonts un izmēri:

• Compact – burtiem; Impact – cipariem;

• burtu augstums – 60 mm, ciparu augstums – 230 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
6.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 520x320 mm.

Materiāls un apdare:

• skārds (izliekts), emaljēts vai aplīmēts ar līmplēvi;

• balts, matēts stikls, iespējams ar apgaismojumu.

Krāsas:

• pamatne balta – krāsas kods RAL 9003;

• teksts melns – krāsas kods RAL 9005.

Teksta fonts un izmēri:

• ArsisDJJRjg;

• lielo burtu augstums – 580mm, ciparu augstums – lielais 130 mm, mazais 70 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
7.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas ēku telpu grupu numerācijas norādes plāksnes paraugs

Izmēri: 800x80 mm vai 650x80 mm.

Materiāls un apdare:

• skārds, emaljēts vai aplīmēts ar līmplēvi;

• kompozītmateriāls aplīmēts ar līmplēvi.

Krāsas:

• pamatne balta – krāsu kods RAL 9003;

• teksts melns – krāsu kods RAL 9005.

Teksta fonts un izmēri:

• Arial;

• Ciparu, lielo burtu augstums – 45 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
8.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Maģistrālo un pilsētas ielu krustojumos izvietojamā ielu nosaukumu norādes plāksne uz staba

Izmēri: h (augstums) 2500 mm, d (caurules diametrs) 60 mm.

Materiāls un apdare: caurule (cinkota).

Krāsas: caurule pelēka – krāsas kods RAL 7004 vai cinkota;

Plāksnes dizaina prasības:

Izmēri: 900x240 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds, emaljēts;

• teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

• pamatne zila – krāsas kods RAL5013;

• teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
9.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
Daugavpils pilsētas atsevišķo stabu (uz kuriem izvietojamās ielas nosaukuma un ēkas norādes plāksnes) paraugs

Izmēri: h (augstums) 2500 mm, d (caurules diametrs) 60 mm.

Materiāls un apdare: caurule (cinkota).

Krāsas: caurule pelēka – krāsas kods RAL 7004 vai cinkota;

Plākšņu dizaina prasības:.

Izmēri: 700x160 mm.

Materiāls un apdare:

• pamatne – skārds, emaljēts;

• teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

• pamatne zila – krāsas kods RAL 5013;

• teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

• Helvetika Narrow (bold);

• lielo burtu augstums – 65 mm, ciparu augstums – 97 mm.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
01.07.2020