Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 01.08.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2020. gada 17. jūnija saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Carnikavas novada administratīvajā teritorijā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/11

Carnikavā 2011. gada 25. maijā
Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 25. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 9. punktu un 26.9. apakšpunktu
(Grozīta ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/4)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. ar Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un izsniedzamās atļaujas;

1.2. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņo pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniedz atļauju;

1.3. kārtību, kādā saņemama atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanai;

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.5. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildību un pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.6. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.7. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.8. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu, noteikumu izpildes kontroli un iekasētās soda naudas izlietojumu;

1.9. administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.

2. Tirdzniecības organizators nav tiesīgs tirdzniecības dalībniekam noteikt maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

3. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

4. Tirgoties publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

5. Gadījumā, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc minētās nodevas samaksas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama agrāk nekā 5 (piecu) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, jāuzrāda maksājuma dokuments.

6. Ja atļauja tiek izsniegta tirdzniecībai pie pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tās darba laiks nedrīkst sākties agrāk par plkst. 700 un būt ilgāks par plkst. 2200.

II. Ar pašvaldību saskaņojamie ielu tirdzniecības veidi un izsniedzamās atļaujas

7. Ar pašvaldību saskaņojami ielu tirdzniecības veidi un izsniedzamas šādas atļaujas:

7.1. ielu tirdzniecība pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā (1. pielikums);

7.2. ielu tirdzniecības organizēšana pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā (2. pielikums);

7.3. īslaicīga ielu tirdzniecība (3. pielikums);

7.4. īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšana (4. pielikums);

7.5. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (5. pielikums).

8. Noteikumu iepriekšējā punktā noteiktās ielu tirdzniecības atļaujas turpmāk – atļaujas.

9. Noteikumu 7. punktā noteiktās atļaujas izsniedz Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatpersona – Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants) (turpmāk – atļaujas izsniedzējs).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/4)

10. Izsniegtās atļaujas ir tiesīgs anulēt atļaujas izsniedzējs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Noteikumu 7. punktā noteiktās atļaujas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, izsniedz uz termiņu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) kalendāro gadu. Pašvaldības domes noteiktā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības domes saistošajos noteikumos noteiktā apmērā un kārtībā. Ja pašvaldības nodevas samaksa tiek dalīta, atļaujas izsniedzējs par to izdara attiecīgu atzīmi uz atļaujas. Atzīme par pašvaldības nodevas samaksas veikšanu tiek izdarīta saskaņā ar uzrādītu samaksu apliecinošu dokumentu.

III. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņo pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniedz atļauju

12. Lai saskaņotu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) vai Attīstības un plānošanas nodaļas Tūrisma informācijas vai uzņēmējdarbības koordinācijas centrā (turpmāk – TIC) vai elektroniskā pakalpojuma veidā pašvaldības mājaslapā internetā (turpmāk – e-pakalpojums) tirdzniecības dalībnieks iesniedz:

12.1. iesniegumu (6. pielikums), pievienojot iesniegumā noteiktos attiecīgajam tirdzniecības veidam nepieciešamos dokumentus;

12.2. pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai publiskā vietā, tai skaitā paredzētās tirdzniecības vietas izvietojuma un estētiskā noformējuma saskaņojums; minētā saskaņojuma saņemšanai būvvaldē jāiesniedz vietas vizuālā noformējuma skice, kuras sastāvā iekļauta: vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā M 1:500; tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija);

12.3. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – objekta novietni kadastra kartes izdrukā vai zemesgabala robežu plānā; kustības maršrutu un laiku, norādot vietas tirdzniecības veikšanai;

12.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai vietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi;

12.5. tiesības tirdzniecības vietu iekārtošanai, kas plānotas jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos, piešķir pašvaldības domes noteiktajā kārtībā rīkota konkursa kārtībā. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības uz 3 (trīs) gadiem, ievērojot noteikumus un noslēdzot ar pašvaldības domes priekšsēdētāju vienošanos par konkursā apstiprināto nosacījumu izpildi, tirgoties un saņemt ielu tirdzniecības atļauju jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos.

13. Saskaņojot pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu, tiek noteikts:

13.1. izvietojums;

13.2. aizņemamās teritorijas platība, izmēri;

13.3. vizuālais dizaina risinājums, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota;

13.4. darbības periods, tirdzniecības laiks;

13.5. tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas.

14. Pastāvīgā ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

14.1. jānodrošina novada administratīvajā teritorijā raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, paredzot esošās apbūves raksturam un mērogam atbilstošu tirdzniecības vietas dizaina risinājumu;

14.2. risinājumā jāsniedz stilistiski vienots dizaina priekšlikums, kas ietver informāciju par saulessargiem vai citiem pārklājumiem virs tās apmeklētāju vietām, tirdzniecības vietu iekārtojumu, mēbelēm, apgaismojumu, grīdu un norobežojošajiem elementiem u.tml.;

14.3. pastāvīgās tirdzniecības vietas iekārtošanā nav pieļaujama interjera (iekštelpu) standarta mēbeļu izmantošana;

14.4. pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas elementos nav pieļaujama ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka produkciju nesaistītas reklāmas izmantošana;

14.5. nedrīkst būt aizsegts stacionārais reklāmas objekts;

14.6. aizliegts pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas (izņemot jūras piekrastes pludmales teritorijas);

14.7. pieļaujami tikai vieglas konstrukcijas saulessargi;

14.8. paredzētā tirdzniecības vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

14.9. paredzētajā tirdzniecības vietā nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi;

14.10. pastāvīgajām ielu tirdzniecības vietām (izņemot tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tirdzniecību jūras piekrastes pludmales teritorijās un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) ielu sarkanajās līnijās noteikti maksimāli pieļaujamie izmēri:

14.10.1. tirdzniecības vietai noteikumu 38.1.–38.9. punktā noteikto preču grupu tirdzniecībai – 2 m x 3 m;

14.10.2. saldējuma tirdzniecības teritoriju ārpus tai paredzētās pastāvīgās tirdzniecības vietas, tirdzniecības vietas izmērus tirdzniecībai jūras piekrastes pludmales teritorijās un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nosaka atļaujas izsniedzējs;

14.11. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās jāatrodas atkritumu urnai.

15. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai pašvaldības iekārtotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā KAC, TIC vai e-pakalpojuma veidā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu (6. pielikums), pievienojot iesniegumā noteiktos attiecīgajam tirdzniecības veidam nepieciešamos dokumentus.

16. Atļaujas izsniedzējs izskata iesniegtos dokumentus un 5 (piecu) darba dienu laikā

16.1. ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, bez maksas izsniedz atļauju preču pārdošanai atbilstoši ielu tirdzniecības veidam uz vēlamo darbības laiku un par pašvaldības domes noteiktu maksu – atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai

16.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

17. Atļaujas izsniedzējs noteikumu 38.1. līdz 38.6. punktā minēto preču pārdevējam atsaka atļaujas izsniegšanu, ja tirdzniecība vienlaikus ir paredzēta vairākās novada administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās.

IV. Kārtība, kādā saņemama atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanai

18. Atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta, ja tirdzniecības norise vienā vietā vai adresē paredzēta ne ilgāk kā 3 (trīs) diennaktis pēc kārtas.

19. Lai saņemtu noteikumu iepriekšējā punktā minētās atļaujas, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators KAC, TIC vai e-pakalpojuma veidā iesniedz iesniegumu (6. pielikums) un citus iesniegumā noteiktos dokumentus.

20. Atļaujas izsniedzējs izskata noteikumu iepriekšējā punktā minēto iesniegumu divu darbdienu laikā, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms pasākuma ir iesniedzis iesniegumu un lūdzis izsniegt atļauju preču pārdošanai ielu tirdzniecībā, paredzot īslaicīgu preču pārdošanu pasākuma norises laikā un vietā. Ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir iesniedzis iesniegumu vēlāk nekā trīs darbdienas pirms pasākuma, tirdzniecības atļaujas izsniedzējs ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas.

21. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publisku pasākumu organizēšanai jāsaņem pašvaldības atļauja vai saskaņojums, atļaujas izsniedzējs šajā noteikumu nodaļā minētās atļaujas izsniedz pēc tam, kad pašvaldība izsniegusi atļauju publiska pasākuma organizēšanai vai šāda publiskā pasākuma organizēšanas saskaņojumu.

22. Atļaujas izsniedzējs 5 (piecu) darba dienu laikā:

22.1. ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, bez maksas izsniedz atļauju preču pārdošanai atbilstoši ielu tirdzniecības veidam uz vēlamo darbības laiku un par pašvaldības domes noteiktu maksu – atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai

22.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

V. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem.

24. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

25. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības dalībnieks KAC, TIC vai e-pakalpojuma veidā iesniedz:

25.1. iesniegumu (6. pielikums);

25.2. noteikumu 12.2. un 12.4. punktā noteikto saskaņojumu;

25.3. pašvaldības izpilddirektora saskaņojumu, kurā noteikts darbības periods, darba laiks un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana.

26. Tirdzniecības vietas iekārtošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir piemērojami kritēriji, kas attiecas uz pastāvīgās tirdzniecības vietas iekārtošanu, izņemot prasības par tirdzniecības vietas izmēriem (noteikumu III nodaļa).

27. Papildus iepriekšējā punktā noteiktajam, tirdzniecības vietā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir jānodrošina sabiedriskā tualete un atkritumu urna.

28. Atļaujas izsniedzējs 5 (piecu) darba dienu laikā:

28.1. ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, bez maksas izsniedz atļauju preču pārdošanai atbilstoši ielu tirdzniecības veidam uz vēlamo darbības laiku vai

28.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

29. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, atļaujas izsniedzējs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darbalaika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

30. Šajā nodaļā noteiktie dokumenti nākamajā sezonā jāiesniedz atkārtoti:

30.1. ja ir mainījusies faktiskā situācija;

30.2. beidzies iesniegto dokumentu derīguma termiņš.

VI. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildība un pienākumi kārtības nodrošināšanai

31. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

31.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

31.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

31.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

31.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

31.5. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

31.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 3 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

31.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām;

31.8. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

31.9. par ielu tirdzniecības vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot, ja tas ir saskaņots Carnikavas novada būvvaldē;

31.10. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

32. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

32.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu;

32.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un citu nosacījumu ievērošanu;

32.3. par saskaņojumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

32.4. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

32.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

32.6. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

33. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai atļaujā norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

34. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

34.1. bojāt vides un apstādījumu elementus;

34.2. traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

34.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai publisku svētku vai izklaides pasākumu laikā;

34.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

34.5. aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;

34.6. traucēt piekļuvi ieejai ēkā / izejai no ēkas, tostarp evakuācijas izejai;

34.7. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

34.8. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;

34.9. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas.

35. Tirdzniecības dalībniekam pēc noteikumu IX nodaļā norādīto institūciju un amatpersonu, kā arī pēc uzraudzības un kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

35.1. personu apliecinošs dokuments;

35.2. tirdzniecības atļauja;

35.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas.

VII. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

36. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām.

37. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

38. Tirdzniecības vietās pieļaujamais realizējamo preču grupu uzskaitījums:

38.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

38.1.1. griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, koki (nocirsti vai podos augoši dažādu sugu koki), puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

38.1.2. izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti;

38.1.3. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls;

38.1.4. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

38.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

38.3. mežu reproduktīvais materiāls;

38.4. pašu iegūtie svaigi zvejas produkti un medījami dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;

38.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

38.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objekti, kas reproducēti personiskām vajadzībām;

38.7. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti;

38.8. nepārtikas preces;

38.9. pārtikas preces, tostarp saldējums;

38.10. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai).

39. Atļaujas izsniedzējs, saskaņojot tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas, var ierobežot noteikumu iepriekšējā punktā minētās preču grupas.

VIII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

40. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:

40.1. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas;

40.2. saistībā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

40.3. saistībā ar pašvaldības atļautiem vai saskaņotiem publiskiem pasākumiem;

40.4. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai;

40.5. ja tas rada draudus apmeklētāju un patērētāju drošībai.

41. Lietu par tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanu uz laiku atļaujas izsniedzējs izskata ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc noteikumu iepriekšējā punktā minēto gadījumu iestāšanās, pieņem lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu uz laiku, kas objektīvi nepieciešams konkrēto gadījumu izraisošo apstākļu novēršanai, un nekavējoties rakstiski informē par to tirdzniecības atļaujas saņēmēju.

42. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās noteikumu 40.2., 40.3. un 40.4. punktā minētajos gadījumos tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam par laiku, uz kādu tiek pārtraukta tirdzniecība.

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu, noteikumu izpildes kontrole un iekasētās soda naudas izlietojums

43. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

44. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti iepriekšējā punktā, var uzlikt šādu administratīvo sodu:

44.1. par 31. un 32. punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 28 līdz 70 naudas soda vienībām;

44.2. par 34. vai 40. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 14 līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 70 līdz 140 naudas soda vienībām;

44.3. par 33. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 2 līdz 140 naudas soda vienībām;

44.4. par 35. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 2 līdz 280 naudas soda vienībām;

44.5. par 35. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 14 līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 70 līdz 140 naudas soda vienībām;

44.6. par 35. punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 28 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/18; 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/34)

45. punkts. Noteikumu izpildi kontrolē Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/34 redakcijā)

46. Pašvaldības institūcijas (amatpersonas), kas ir tiesīgas pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par noteikumu prasību neievērošanu, 3 (trīs) darba dienu laikā informē atļaujas izsniedzēju par pieņemto lēmumu par administratīvā soda piemērošanu.

47. Par noteikumu pārkāpumiem iekasētā soda nauda ir pašvaldības budžeta ieņēmumi, kurus izlieto saimniecisko darbību atbalstošu projektu un saimnieciskās darbības vides izpētes projektu īstenošanai, kā arī pašvaldības īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai.

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

48. Pašvaldības institūciju (amatpersonu), izņemot pašvaldības policijas amatpersonas, izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

49. Pašvaldības policijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības policijas priekšniekam.

50. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

51. Noteikumu 14.10.1. punkts nav piemērojams gadījumiem, kad dome ar atsevišķu lēmumu ir iznomājusi pašvaldības nekustamo īpašumu ar tirdzniecību saistītas saimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas objekta platību, vai pašvaldības iekārtotām tirdzniecības vietām.

52. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts", bet ne agrāk kā 01.06.2011.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/4 redakcijā)

 

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI PASTĀVĪGĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____.Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta: 
Darbalaiks: 
Realizējamo preču grupas: 
Atļaujas derīguma termiņš: 
Īpašie nosacījumi: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 16.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

 /amats, vārds, uzvārds/
Z.v. 

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/4 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
PASTĀVĪGĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____.Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecības organizēšanu pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta: 
Realizējamo preču grupas: 
Atļaujas derīguma termiņš: 
Īpašie nosacījumi: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 16.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

 /amats, vārds, uzvārds/
Z.v. 

 

3. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/4 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
ĪSLAICĪGAI IELU TIRDZNIECĪBAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____.Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt īslaicīgu ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta: 
Darbalaiks: 
Realizējamo preču grupas: 
Atļaujas derīguma termiņš: 
Īpašie nosacījumi: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 22.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

 /amats, vārds, uzvārds/
Z.v. 

 

4. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/4 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
ĪSLAICĪGAS IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____.Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanu:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta: 
Realizējamo preču grupas: 
Atļaujas derīguma termiņš: 
Īpašie nosacījumi: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 22.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

 /amats, vārds, uzvārds/
Z.v. 

 

5. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/4 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____.Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta: 
Darbalaiks: 
Realizējamo preču grupas: 
Atļaujas derīguma termiņš: 
Skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana: 
Īpašie nosacījumi: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 28.1. un 28. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

 /amats, vārds, uzvārds/
Z.v. 
6. pielikums
Carnikavas novada domes 25.05.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 17.05.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/7 redakcijā)

IESNIEGUMS
IELU TIRDZNIECĪBAS/ORGANIZĒŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI
(lūdzu vajadzīgo pasvītrot)

  ___.___._______.
(dokumenta izstrādāšanas vieta) (datums)

Carnikavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas
Klientu apkalpošanas centram

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai/organizēšanai
(lūdzu pasvītrot un atzīmēt nepieciešamo ):
pastāvīgā ielu tirdzniecības vietāīslaicīgai ielu tirdzniecībai
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
Norādu šādu informāciju:
○ fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
○ fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
○ juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese 
  
○ tirdzniecības laikā realizējamo preču grupas (lūdzu apvilkt, pasvītrot un/vai papildināt sarakstā):
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:• griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, koki (nocirsti vai podos augoši dažādu sugu koki), puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas vai cits ____________________________
 • izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti vai cits ________________________________________
 • augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls vai cits _________________________________________
 • mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas vai cits ______________________________________
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūtie svaigi zvejas produkti un medījami dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objekti, kas reproducēti personiskām vajadzībām
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti
nepārtikas preces
pārtikas preces
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums)
○ paredzētā tirdzniecības norises / tirdzniecības organizēšanas vieta, laiks un ilgums
  
○ pārtikas preču tirgotājiem: PVD reģistrācijas numurs 
○ tirdzniecības vietai nepieciešamā platība ______ (m) x _____(m)
○ tirdzniecības vietai nepieciešamās elektroenerģijas jaudas lielums KW 
○ paredzēta skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana (lūdzu norādīt iekārtu skaitu un trokšņu robežlielumus): 
  
Pievienoju šādus dokumentus (lūdzu nepieciešamo atzīmēt ar ):
Visiem pretendentiem
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Carnikavas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš (vēlams)
 
tirdzniecības dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi (vēlams)
  
Tikai preču pārdevējiem pastāvīgā tirdzniecības vietā, īslaicīgai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ja attiecināms)
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimniecisko darbību apliecinoša dokumenta kopija vai apliecinājums, ka pretendents neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Tirdzniecības organizatoram
  tirdzniecības dalībnieku saraksts (tajā norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; un pievienots dokuments: saimniecisko darbību apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas)

 

Tikai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (izņemot gadījumu, ja pakalpojumu sniegšana paredzēta Carnikavas novada pašvaldības vai tās dibinātas iestādes rīkota publiska pasākuma laikā)
  pašvaldības izpilddirektora saskaņojums, kurā noteikts darbības periods, darba laiks un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana
Apliecinu, ka (lūdzu nepieciešamo atzīmēt ar ):
vēlos pārdot preces – pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kuru uz likumīgi lietotas zemes esmu izaudzējis, ieguvis vai saražojis, vai ieguvis pārstrādes produktus
ja paredzēta pārtikas preču tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā – pirms pārtikas preču pārdošanas esmu veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina manas tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei
visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.
Pretendents   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)
01.07.2020