Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.02.2021. - 09.05.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2022. gada 23. marta saistošos noteikumus "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/4

Carnikavā 2011. gada 26. janvārī
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 26. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 26. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (kanalizācija) veidus, pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un likmes.

2. Aģentūrai ir piešķirtas ekskluzīvās tiesības sniegt saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) lietotājiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā no tās apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada domes (turpmāk – dome) nodotām pašvaldībai piederošām dzeramā ūdens gūtnēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

(Carnikavas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/3 redakcijā)

2.1 Tehnisko aprīkojumu Aģentūra uztur un atjauno, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām.

(Carnikavas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/3 redakcijā)

2.2 Aģentūrai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu 2. punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, ir tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

(Carnikavas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/3 redakcijā)

2.3 Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties tās termiņam, netiek pagarināta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pasūtītājam atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kur izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 2.2 punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz saistošo noteikumu darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.

(Carnikavas novada domes 17.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/12 redakcijā)

2.4 Šajos noteikumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautassaimniecisku nozīmi.

(Carnikavas novada domes 17.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/12 redakcijā)

3. Aģentūras sniegto pakalpojumu veidi un to izcenojumi:

3.1. ūdensapgādē – ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā un ūdens piegāde no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam euro par vienu ūdens kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar cenrādi (pielikums);

3.2. notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā – notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē euro par vienu notekūdeņu kubikmetru bez PVN saskaņā ar cenrādi (pielikums).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/24)

4. Aģentūra sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus šādiem lietotājiem, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas nekustamais īpašums:

4.1. valsts un pašvaldību iestādē;

4.2. privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

5. Aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumi par pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

6. Aģentūra līdz katra gada 31. maijam rakstiski iesniedz domei pārskatu par katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai veiktajām faktiskajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 5 % (piecus procentus), aģentūra vienlaikus ar pārskatu sagatavo saistošo noteikumu grozījumu un pakalpojumu maksas izmaiņu projektu, kuram pievieno informāciju un dokumentus, kas apliecina pakalpojumu maksas projektā iekļauto izmaksu pamatojumu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/7)

7. Aģentūra ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanai izmanto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes vai citas tai pēc kompetences pielīdzināmas valsts institūcijas izstrādātās metodikas.

8. Par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz aģentūras izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā norādīto samaksas termiņu.

8.1 Saistošo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2026. gada 28. februārim.

(Carnikavas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/3 redakcijā, kas grozīta ar 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/7)

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes
2011. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/4
Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" dzeramā ūdens un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Carnikavas novada domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr.SN/2018/1 redakcijā)

Nr.p.k.Pakalpojuma nosaukumsCena
euro ar PVN par m3
 
1.Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā1,10 
2. Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā2,23 
27.02.2021