Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.08.2023. - 31.03.2032. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2032. gada 1. aprīlī.
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/2022

Ādažos 2022. gada 23. martā
Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā
APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē
2022. gada 23. martā (prot. Nr. 13 § 44)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 403
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi
" 14. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (kanalizācija) veidus, pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību.

2. Šajos saistošajos noteikumos ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums Nr. 2012/21/ES "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 3. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi".

3. Aģentūrai, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt sabiedriskos un citus ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde, notekūdeņu novadīšana un attīrīšana (turpmāk – pakalpojumi)) Ādažu novada Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā, no tai apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) nodotām pašvaldībai piederošām dzeramā ūdens apgādes ūdensgūtnēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

4. Aģentūra uztur un atjauno nepieciešamo tehnisko aprīkojumu atbilstoši katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām.

5. Aģentūra sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas nekustamais īpašums.

6. Aģentūras maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi:

6.1. ūdensapgādē (ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā un ūdens piegāde no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam), aprēķinot maksu par vienu ūdens kubikmetru atbilstoši cenrādim (pielikums);

6.2. notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē), aprēķinot maksu par vienu ūdens kubikmetru atbilstoši cenrādim (pielikums).

7. Aģentūras pakalpojumu izcenojumi nedrīkst pārsniegt Aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

8. Pakalpojumu sniegšanas periods ir pieci gadi. Ja pēc šo noteikumu termiņa beigām tie netiek pārjaunoti uz nākamo termiņu, Aģentūra atmaksā pasūtītājam to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz saistošo noteikumu darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta, ja pamatlīdzekļi tika izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktos atlīdzības maksājumus.

9. Aģentūra līdz katra gada 31. maijam iesniedz pašvaldības domei pārskatu par katra pakalpojuma nodrošināšanai veiktajām faktiskajām izmaksām iepriekšējā kalendāra gadā. Ja starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu un faktiski iegūto ieņēmumu apjomu sasniedz 5 % (piecus procentus), Aģentūra pievieno pārskatam informāciju un dokumentus, kas pamato pakalpojumu maksas izmaiņas un šo saistošo noteikumu grozījumu projektu attiecībā uz tā pielikumu.

10. Aģentūra pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanai izmanto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes vai citas tai pēc kompetences pielīdzināmas valsts institūcijas izstrādātas metodikas.

11. Par pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz Aģentūras izsniegtajā rēķinā norādītajiem kredītiestādes kontiem.

12. Šo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2032. gada 31. martam.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022

(Pielikums Ādažu novada domes 09.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 22/2023 redakcijā; 1. punktā noteikto maksu piemēro ar 01.10.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr. p.k.Pakalpojuma nosaukumsCena
(euro bez PVN par m3)
1.Dzeramā ūdens piegāde1,25
2.Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana2,01
15.08.2023