Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2032. gada 1. aprīlī.
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/2022

Ādažos 2022. gada 23. martā
Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā
APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē
2022. gada 23. martā (prot. Nr. 13 § 44)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 403
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi
" 14. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (kanalizācija) veidus, pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību.

2. Šajos saistošajos noteikumos ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums Nr. 2012/21/ES "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 3. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi".

3. Aģentūrai, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt sabiedriskos un citus ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde, notekūdeņu novadīšana un attīrīšana (turpmāk – pakalpojumi)) Ādažu novada Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā, no tai apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) nodotām pašvaldībai piederošām dzeramā ūdens apgādes ūdensgūtnēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

4. Aģentūra uztur un atjauno nepieciešamo tehnisko aprīkojumu atbilstoši katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām.

5. Aģentūra sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas nekustamais īpašums.

6. Aģentūras maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi:

6.1. ūdensapgādē (ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā un ūdens piegāde no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam), aprēķinot maksu par vienu ūdens kubikmetru atbilstoši cenrādim (pielikums);

6.2. notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē), aprēķinot maksu par vienu ūdens kubikmetru atbilstoši cenrādim (pielikums).

7. Aģentūras pakalpojumu izcenojumi nedrīkst pārsniegt Aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

8. Pakalpojumu sniegšanas periods ir pieci gadi. Ja pēc šo noteikumu termiņa beigām tie netiek pārjaunoti uz nākamo termiņu, Aģentūra atmaksā pasūtītājam to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz saistošo noteikumu darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta, ja pamatlīdzekļi tika izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktos atlīdzības maksājumus.

9. Aģentūra līdz katra gada 31. maijam iesniedz pašvaldības domei pārskatu par katra pakalpojuma nodrošināšanai veiktajām faktiskajām izmaksām iepriekšējā kalendāra gadā. Ja starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu un faktiski iegūto ieņēmumu apjomu sasniedz 5 % (piecus procentus), Aģentūra pievieno pārskatam informāciju un dokumentus, kas pamato pakalpojumu maksas izmaiņas un šo saistošo noteikumu grozījumu projektu attiecībā uz tā pielikumu.

10. Aģentūra pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanai izmanto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes vai citas tai pēc kompetences pielīdzināmas valsts institūcijas izstrādātas metodikas.

11. Par pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz Aģentūras izsniegtajā rēķinā norādītajiem kredītiestādes kontiem.

12. Šo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2032. gada 31. martam.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022
Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" dzeramā ūdens un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k.Pakalpojuma nosaukumsCena
(euro bez PVN par m3)
1.Dzeramā ūdens piegāde1,13
2.Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana1,80
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

1.2. Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 606) 19. punktam, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu izdod pašvaldības saistošos noteikumus atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 37. punktam.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (kanalizācija) veidus, pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību.

2.2. Noteikumos iekļauti nosacījumi, ko paredz MK noteikumi Nr. 606.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kā arī juridiskās personas, kuras lieto pakalpojumus ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī privātpersonas Noteikumu piemērošanā var vērsties pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss" vai pie Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Finanšu komitejā. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas komitejā, tie tika publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
10.05.2022