Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 04.02.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošos noteikumus "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/2

Carnikavā 2010. gada 21. aprīlī
Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta ceturto daļu un
Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 16. panta ceturto daļu
(Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/16 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Carnikavas novads) tiek reģistrēti un noformēti specializētie tūristu transportlīdzekļi (turpmāk – STT), kā arī kārtību, kādā tiek apstiprināti STT kustības maršruti un laika grafiki.

II. Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība

2. Ir atļauts izmantot tikai reģistrētus STT, ja tie brauc pa Carnikavas novada domes apstiprinātu kustības maršrutu.

3. Lai reģistrētu STT un apstiprinātu STT kustības maršrutu, pārvadātājam Carnikavas novada domē jāiesniedz:

3.1. rakstisks pieteikums;

3.2. uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3. dokuments, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma tiesības, jāiesniedz to iegādi apliecinošo dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

3.4. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pārvadātāja paredzēto STT pakalpojuma sniegšanas laiku;

3.5. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, kas ir spēkā uz visu paredzēto STT pakalpojumu sniegšanas periodu, polišu kopijas (uzrādot oriģinālus);

3.6. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošības prasībām;

3.7. transportlīdzekļa tehniskos rādītājus raksturojošus dokumentus;

3.8. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītāja (-u) kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) ar tiesībām vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus;

3.9. STT kustības maršruta un laika grafika projektu.

III. Specializētā tūristu transportlīdzekļa noformēšanas kārtība

4. Carnikavas novada dome piešķir reģistrācijas numuru katram STT vilcējam un katrai piekabei, saskaņā ar šādiem principiem:

4.1. vilcējiem numura pirmie seši simboli ir: "STT-A-";

4.2. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam sākot no "1";

4.3. piekabēm numura pirmie seši simboli ir: "STT-B-";

4.4. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei sākot no "1".

5. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai uz STT vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās jāuzkrāso piešķirto reģistrācijas numuru. Uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

6. Numurus jāuzkrāso, ievērojot šādas prasības:

6.1. numurus jāuzkrāso ar melnu krāsu, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad numurus jāuzkrāso ar baltu krāsu;

6.2. uzkrāsojamā numura katra simbola augstums – 8 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

6.3. simboliem jāizmanto "Arial" fontu.

7. STT pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai kustības maršruta shēmai, informācijai par braukšanas maksu un lietošanas drošības noteikumiem latviešu un angļu valodā.

8. STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h un transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 269. punkta nosacījumiem.

9. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 257. punkta nosacījumiem.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

10. Par Noteikumu 2., 5., 7., 8., un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu, noteikt administratīvo sodu – naudas sodu no 2 līdz 28 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/16; 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/32)

11. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu minētajiem pārkāpumiem veic pašvaldības policija.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/32 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.07.2020