Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Rēzeknē 2012.gada 13.aprīlī (prot. Nr.9, 5.p.)
Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" nosaka Rēzeknes pilsētas simboliku, kas ir Rēzeknes pilsētas karogs, Rēzeknes pilsētas ģerbonis, Rēzeknes pilsētas logotips, kā arī to lietošanas un izmantošanas kārtību, kā arī Konsultatīvās simbolikas padomes izveidošanas un darbības kārtību. Ar mērķi veicināt Rēzeknes pilsētas simbolikas popularitāti, nodevas noteikšana par tās izmantošanu netiek paredzēta.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

II. SIMBOLA UN LOGOTIPA APRAKSTS

(Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

2. Rēzeknes pilsētas karoga apraksts:

2.1. Rēzeknes pilsētas karogs (pielikums Nr.1) ir taisnstūra audums ar trīs horizontālām joslām: augšējā un apakšējā josla ir gaiši zilā krāsā, vidējā josla – baltā krāsā, ievērojot Latvijas Valsts karoga krāsu sadalījuma proporcijas. Karoga platuma un garuma attiecības ir 2:1;

2.2. Karogs ir divpusējs;

2.3. Karoga centrā attēlots Rēzeknes pilsētas ģerbonis;

2.4. Karogs izgatavojams šādos izmēros: 1x2m, ģerboņa augstums – 66 cm.

2.5. Galda karodziņa izmēri ir 14x28 cm, un tā proporcijas atbilst Rēzeknes pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

3. Rēzeknes pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts:

3.1. Rēzeknes ģerbonis ir uz zila fona dzeltens grifs ar vairogu Latvijas Valsts karoga krāsās ar smalku melnu kontūru (pielikums Nr.2). Dzeltenā krāsa attēlo zeltu.

4. Rēzeknes pilsētas logotipa apraksts:

4.1. Rēzeknes pilsētas logotips sastāv no pilsētas nosaukuma, simbola, sarkanas, zaļas, oranžas, gaiši zilas un tumši zilas krāsas, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām (3. pielikums).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

III. KONSULTATĪVĀS SIMBOLIKAS PADOMES IZVEIDOŠANA UN DARBĪBA

6. Konsultatīvā simbolikas padome nav pastāvīgi darbojošās padome.

7. Konsultatīvā simbolikas padome tiek izveidota, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu katra atsevišķa iesnieguma par pilsētas simbolikas izmantošanu izskatīšanai.

8. Konsultatīvā simbolikas padome nepieņem lēmumus, taču iesniedz domes priekšsēdētājam atzinumu par pilsētas simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros. Pēc minētā atzinuma saņemšanas domes priekšsēdētājs saskaņo/nesaskaņo simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros.

9. Konsultatīvās simbolikas padomes sastāvā ietilpst 4 (četri) locekļi, kuri no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, kuram vienādu balsu sadalījuma gadījumā ir noteicoša balss. Lai padome būtu balsstiesīga, tajā ir jāpiedalās vismaz ½ locekļu. Padomes locekļi ar balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes priekšsēdētājam simbolikas izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros.

IV. SIMBOLIKAS UN LOGOTIPA IZMANTOŠANA

(Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

10. Rēzeknes pilsētas karoga pacelšanas kārtība:

10.1. pie Rēzeknes pilsētas domes ēkas – pastāvīgi;

10.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

10.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē;

10.4. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu, bet katra gada 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā, decembra pirmajā svētdienā, kā arī citās valsts sēru dienās un Ministru kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

11. Aizliegta sekojoša karoga lietošanas kārtība:

11.1. pacelt pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pilsētas pašvaldības ēkas); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

11.2. lietot bojātus vai izbalējušus, krāsu paraugam un standartam neatbilstošus Rēzeknes pilsētas karogus, kā arī izmantot Rēzeknes pilsētas karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku;

11.3. izgatavot Rēzeknes pilsētas karogu bez Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja saskaņojuma.

12. Pieļaujama karoga izmantošana:

12.1. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, Rēzeknes pilsētas karoga attēlu drīkst izmantot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

12.2. galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas drīkst izmantot oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

12.3. Rēzeknes pilsētas karoga izmainīto standarta formu drīkst izmantot, ja tā izmaiņas ir saskaņojis domes priekšsēdētājs.

13. Rēzeknes pilsētas ģerboņa izmantošanas kārtība:

13.1.Rēzeknes pilsētas ģerboni Rēzeknes pilsētas dome, tās iestādes un kapitālsabiedrības drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, kā arī izvietot pilsētas ģerboni pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem;

13.2. Rēzeknes pilsētas ģerboni 13.1.punktā minētās iestādes drīkst lietot uz atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem tikai ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu;

13.3. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Rēzeknes pilsētas ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

13.4. Rēzeknes pilsētas ģerboņa izmainīto standarta formu atļauts izmantot, ja tā izmaiņas ir saskaņojis domes priekšsēdētājs.

14. Rēzeknes pilsētas logotipa izmantošanas kārtība:

14.1. Rēzeknes logotipu ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu drīkst lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī uz kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumiem;

14.1.1 Rēzeknes logotipu drīkst lietot tikai atbilstoši Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām;

14.2. aizliegts izmantot izmainītu logotipa grafisko attēlu bez domes priekšsēdētāja saskaņojuma;

14.3. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Rēzeknes logotipu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

15. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

16. Rēzeknes pilsētas karoga, ģerboņa, logotipa attēlus vai to elementus drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu šajos noteikumos atrunātajā kārtībā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

17. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Rēzeknes pilsētas simboliku un tās elementus, saskaņo domes priekšsēdētājs.

18. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Rēzeknes pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja domes priekšsēdētāja saskaņojuma apstiprināta kopija, kam jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

V. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA

19. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanas saskaņojuma saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

19.1. iesniegums;

19.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija;

19.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;

19.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

19.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts brīvā formā;

19.6. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu/-us.

20. Padomes locekļi ar balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes priekšsēdētājam simbolikas izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros.

VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA UN KOMPETENCE SODU PIEMĒROŠANĀ

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

21. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem, izņemot par logotipa izmantošanas noteikumiem, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu, izņemot par logotipa izmantošanas noteikumiem, izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

22. Par šo noteikumu paredzēto prasību neievērošanu, izņemot par logotipa izmantošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz 85 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas karogs

Pielikums Nr.2
Rēzeknes pilsētas ģerbonis

Pielikums Nr.3

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

 

Pielikums Nr.4
Logotipa pielietojumi

01.07.2020