Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20

Rēzeknē 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 95, 2. p., lēmums Nr. 1237)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12. pantu un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 1.punktā vārdus "un devīze".

1.2. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. SIMBOLA UN LOGOTIPA APRAKSTS"

1.3. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Rēzeknes pilsētas logotips sastāv no pilsētas nosaukuma, simbola, sarkanas, zaļas, oranžas, gaiši zilas un tumši zilas krāsas, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām (3. pielikums)."

1.4. Izslēgt 5. punktu.

1.5. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. SIMBOLIKAS UN LOGOTIPA IZMANTOŠANA"

1.6. Papildināt noteikumus ar 14.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.1 Rēzeknes logotipu drīkst lietot tikai atbilstoši Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām".

1.7. Izslēgt 15. punktu.

1.8. Svītrot 16. punktā vārdus "un/vai devīzes".

1.9. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA UN KOMPETENCE SODU PIEMĒROŠANĀ

21. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem, izņemot par logotipa izmantošanas noteikumiem, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu, izņemot par logotipa izmantošanas noteikumiem, izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.".

22. Par šo noteikumu paredzēto prasību neievērošanu, izņemot par logotipa izmantošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz 85 naudas soda vienībām."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

3. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu""

Projekta nepieciešamības pamatojums Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" nosaka pašvaldības simbolikas lietošanas un izmantošanas kārtību.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir:

- nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām, kas stāsies spēkā ar 01.07.2020.

- Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 23.03.2020. lēmumu Nr. 1177 "Par Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes apstiprināšanu" noteikt, kas ir Rēzeknes pilsētas simbolika un tās izmantošanas kārtību.

Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

- Tiek noteikta institūcija, kas ir pilnvarota veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai (Administratīvā inspekcija) un institūcija, kas pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu (Administratīvā komisija).

- Naudas sodi izteikti naudas soda vienībās.

- Pilsētas logotipa izmantošanas pieļaujamas tikai saskaņā ar Rēzeknes pilsētas vizuālās identitātes vadlīnijām.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

01.07.2020