Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 29.05.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rēzeknē 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.15, 2.p.)
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 9.panta pirmās daļas 3.punktu
LIETOTIE TERMINI

Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus").

Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

Sadzīves atkritumi – visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kas ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumiem.

Atkritumu radītājs – fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

Atkritumu pārstrādes objekts – ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde.

Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.

Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta (sadzīves atkritumu poligons "Križevnieki"), kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

Atkritumu tvertne – tvertne (var būt konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.

Atkritumu uzglabāšana – atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai.

Atkritumu šķirošana – atkritumu sadalīšana pa veidiem (piemēram, papīrs, kartons, plastmasa, PET pudeles, stikls, tekstils, bioloģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās, lai samazinātu atkritumu apjomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu to reģenerāciju.

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu (savākšanu un nodošanu utilizācijai), tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.

1.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kuri slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar fiziskām un juridiskām personām. Par atkritumu savākšanu no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām dzīvokļu īpašnieki, tiesiskie valdītāji, nomnieki un īrnieki slēdz līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 12.10.2012. saistošo noteikumu Nr.23 redakcijā)

1.3. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves atkritumu radītājiem (nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji un lietotāji), kā arī atkritumu apsaimniekotājiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.4. Atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. Drīkst lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes.

1.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju (apsaimniekotājus) un iedzīvotājus.

(Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

1.6. Rēzeknes pilsētas pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu tās teritorijā.

2. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi ir:

2.1.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.1.2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;

2.1.3. novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

3. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA SPECIALIZĒTOS LAUKUMOS

3.1. Sadzīves atkritumu rašanās vietā jāveic atkritumu pirmreizējā šķirošana un tie jānogādā uz specializēto atkritumu šķirošanas laukumu, veicot atkritumu novietošanu konteineros atbilstoši šķirošanas prasībām.

3.2. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

3.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

3.4. Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas un šķirošanas specializēto laukumu apsaimniekošanu veic pašvaldība.

31. SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

(Sadaļa Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

31.1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs (fiziska persona):

31. 1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

31.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

31.1.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

31.1.4. apmaksā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

31.2. Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 3 mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības.

4. SADZĪVES ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1. Ikviens Rēzeknes pilsētas nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju pilsētas teritorijā un viņa pienākums ir iekļauties pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

(Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

4.2. Atkritumu radītāja pienākumi ir:

4.2.1. iekļauties pilsētas vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;

4.2.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

4.2.3. pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

4.2.4. juridiskās personas un privātmāju īpašnieki slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuru izvēlējusies pašvaldība, pēc līgumā noradītā grafika, konteineru tilpumu izvēlās atkritumu radītājs (pēc nepieciešamības) ar minimālo savākšanas (izvešanas) biežumu, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.

Izņēmuma gadījumi privātmāju īpašniekiem:

1. Persona, kura veic atkritumu šķirošanu un nogādā tos pilsētas cieto sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukumos (Rīgas ielā 21b un Zilupes ielā 50), ir atzīmēta attiecīgajos dokumentos - laukuma atkritumu uzskaites žurnāls;

2. Maznodrošinātas vientuļas personas, pensionāri, I, II grupas invalīdi - ar minimālo savākšanas (izvešanas) biežumu ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos;

3. Atkritumu izvedējs ir tiesīgs noteikt atkritumu izvešanas grafiku, paziņojot par to iedzīvotājiem.

4.2.5. Vasarnīcas vai dārza mājas, vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas), vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju ar minimālo savākšanas (izvešanas) biežumu ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.3. Ēku īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem jānodrošina specializētā transportlīdzekļa ērta piekļūšana atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās. Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā (kuru pēc atkritumu savākšanas atkritumu rādītājam ir jāsakopj), kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā.

4.4. Atkritumu radītājiem jāsašķiro atkritumi saskaņā ar šo saistošo noteikumu prasībām, jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem aktiem un valsts, reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam.

4.5. Atkritumu radītājs veic maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.

4.6. Pie iestāžu, uzņēmumu, veikalu un daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā jāierīko noteikta parauga atkritumu tvertnes, urnas izsmēķiem un atkritumiem un jāuztur kārtībā.

4.7. Atkritumu radītājs var kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.8. Par būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Būvgružus aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs. Par tvertnes, kurā, neievērojot aizliegumu, sabērti būvgruži, iztukšošanu var tikt noteikta atsevišķa samaksa. Par būvgružu iztukšošanu no sadzīves atkritumu tvertnēm persona maksā atsevišķi, un par to slēdzams atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

4.9. Masu pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.

4.10. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji:

4.10.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā izveido atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;

4.10.2. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus, nodrošina šo vadu regulāru apkopi un uzturēšanu, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas laikā;

4.10.3. izvērtējot situāciju atkritumu tvertņu laukumā, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu (konkrētā laikā periodā), slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosakot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu, nodrošinot, lai netiek pieļauta atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu tvertnēm;

4.10.4. ir tiesīgi kontrolēt konteineru piepildījumu, pieņemot atkritumus transportēšanai;

4.10.5. ir tiesīgi un to pienākums ir atkritumu apsaimniekotājam pēc nepieciešamības pieprasīt mainīt atkritumu konteineru skaitu un atkritumu izvešanas biežumu, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

5. AIZLIEGUMI SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

5.1. Sadzīves atkritumu savākšanā aizliegts:

5.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus; iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.); izmest atkritumus uz braucamās daļas, dubļus un gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to malām un nogāzēm;

5.1.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām;

5.1.3. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;

5.1.4. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās vai sadzīves atkritumu konteineros;

5.1.5. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus;

5.1.6. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības un rūpniecības atkritumus.

6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

6.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc līguma noslēgšanas jāsaņem Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes atļauja atkritumu apsaimniekošanai. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu, nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir apgādāt pasūtītāju (atkritumu radītāju) ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu daudzumu, kā arī atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt atkritumu tvertņu iztukšošanu un atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem.

6.3. Atkritumu apsaimniekotājs savāktos sadzīves atkritumus izved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz atkritumu noglabāšanas vietu – atkritumu poligonu.

6.4. Atkritumu apsaimniekotājs:

6.4.1. saskaņo ar pašvaldību atkritumu tvertņu (urnu) dizainu (piemēram, forma, krāsojums); marķē atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;

6.4.2. nodrošina atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;

6.4.3. nodrošina iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību);

6.4.4. atkritumu apsaimniekotājs apgādā pasūtītāju ar sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un attiecīgu tilpumu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu, lai tvertnes piepildījums nepārsniegtu tās tilpumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nepieņem ar sadzīves atkritumiem sajauktos bīstamos atkritumus.

7. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIECĪBAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību.

7.2. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

7.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs maksu par atkritumu savākšanu iekasē no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, nomniekiem, īrniekiem, attiecīgi iekļaujot maksu ikmēneša rēķinā, ievērojot Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumu Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" 12.2.punkta un Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 17.punkta 17.4.apakšpunkta nosacījumus. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav apsaimniekotāja, maksu par atkritumu savākšanu maksā ēkas īpašnieks.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

7.4. Par sadzīves atkritumu izvešanu privātmāju īpašniekiem, juridiskām un fiziskām personām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem tiek piemērota vienota maksāšanas un aprēķināšanas kārtība, ņemot vērā faktiski izvesto atkritumu daudzumu, saskaņā ar noslēgto līgumu, pēc šādas formulas

KM= Kt x Ib x T, kur (1)

KM – kopējā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, LVL;

Kt – kopējais atkritumu konteinera(u) tilpums, m3;

Ib – sadzīves atkritumu izvešanas biežums, reizes;

T – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs (10,30 euro/m3 (uz 01.01.2013.) + PVN), LVL.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā, kas grozīta ar 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

7.5. Atkritumu apsaimniekotājs veic izvesto atkritumu uzskaiti no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)

8. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

8.1. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu prasību neievērošanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas Saimniecības pārvalde un Rēzeknes pilsētas pašvaldības policijas pārvalde.

(Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

8.2. Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

8.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi sastādīt Rēzeknes pilsētas pašvaldības policijas pārvaldes amatpersonas.

8.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldības policijas pārvaldes amatpersonas pārkāpuma konstatēšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot noteiktā parauga soda kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz 30 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

8.5. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Republikas administratīvo tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

8.7. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas Saimniecības pārvalde sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības policijas pārvaldi.

(Rēzeknes pilsētas domes 27.05.2011. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2006. gada 7.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 (prot. Nr.14 §19) "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
01.01.2014