Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.433

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 25.§)
Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā

1. Noteikumi nosaka veterinārās un higiēnas prasības Latvijas teritorijā iegūtu svaigu zvejas produktu piegādei (laišanai) vietējā tirgū nelielā apjomā galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam.

2. Svaigi zvejas produkti šo noteikumu izpratnē ir savvaļas vai akvakultūrā audzēti jūras vai saldūdens dzīvnieki, kas var būt dzīvi, nogalināti vai apstrādāti atbilstoši šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām.

3. Svaigi zvejas produkti nelielā apjomā ir:

3.1. zvejas produkti, ko piegādā zvejnieks, kuram ir zvejas atļauja (licence) un speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā zvejai iekšējos ūdeņos vai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, un šo zvejas produktu apjoms nepārsniedz zvejniekam noteikto nozvejas limitu, ja tāds ir paredzēts, bet ne vairāk kā 36 000 kilogramu gadā;

3.2. zvejas produkti līdz 36 000 kilogramiem gadā, kurus piegādā audzētājs no Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests) reģistrētas vai atzītas audzētavas.

4. Zvejnieks vai zvejas produktu audzētājs ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto normu ievērošanu un izpildi.

5. Zvejnieks vai zvejas produktu audzētājs, kas iegūst un piegādā svaigus zvejas produktus nelielā apjomā (turpmāk – zvejas produktu ieguvējs), reģistrējas dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību.

6. Zvejas produktu ieguvējs, uzglabājot, apstrādājot un transportējot svaigus zvejas produktus, nodrošina, lai tie:

6.1. būtu pasargāti no bojāšanās, tiešas saules staru iedarbības vai citiem siltuma avotiem;

6.2. atrastos temperatūrā, kurā saglabājas tiem raksturīgās īpašības, un atbilstu pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

6.3. būtu pasargāti no vides piesārņojuma.

7. Ja zvejas produktu ieguvējs vai persona, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību, zvejas produktiem konstatē bojāšanās vai slimības pazīmes, kā arī vizuāli redzamus parazītus, zvejas produktus aizliegts piegādāt izmantošanai cilvēku uzturā.

8. Taru un transportlīdzekļus svaigu zvejas produktu uzglabāšanai un transportēšanai uztur tik tīrus, lai neradītu zvejas produktu piesārņojumu. Pēc katras lietošanas reizes taru un transportlīdzekļus iztīra un, ja nepieciešams, dezinficē.

9. Zvejas produktu ieguvējs, piegādājot dzīvus zvejas produktus, to uzglabāšanā un transportēšanā nodrošina apstākļus, kas neietekmē pārtikas drošību vai attiecīgo produktu dzīvotspēju.

10. Zvejas produktu ieguvējs dzīvus zvejas produktus (izņemot nēģus un vēžus) pirms pārdošanas galapatērētājam nogalina, izmantojot metodes, kas rada tūlītēju un neatgriezenisku samaņas zudumu un nāvi.

11. Zvejas produktu ieguvējs, kas apstrādātus zvejas produktus (atasiņotus, ķidātus, ar atdalītu galvu un spurām) piegādā galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam, uz klāja:

11.1. nogalina un atasiņo dzīvus zvejas produktus, ievērojot normatīvos aktus par labturības prasībām dzīvu zivju nogalināšanas jomā;

11.2. cik vien iespējams ātri pēc nozvejas ķidā zvejas produktus;

11.3. ķidātos zvejas produktus mazgā ar dzeramo ūdeni;

11.4. zvejas produktu daļas, kas nav derīgas lietošanai pārtikā, cik vien iespējams ātri atdala un novieto atsevišķi no pārtikā izmantojamiem zvejas produktiem un izmanto vai iznīcina atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

11.5. aprīkojumu un instrumentus, kas nonāk saskarē ar zvejas produktiem, uztur tik tīrus, lai neradītu zvejas produktu piesārņojumu, un, ja nepieciešams, dezinficē.

12. Svaigus zvejas produktus iesaiņo atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

13. Ja zvejas produktu ieguvējs pārdod svaigus zvejas produktus tieši galapatērētājam, tas tirdzniecības vietā pircējam redzamā vietā novieto šādu informāciju:

13.1. zvejnieka vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums) vai audzētavas nosaukums;

13.2. dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

13.3. speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā numurs vai dienesta atzītas vai reģistrētas audzētavas numurs;

13.4. zvejas produktu ieguves vieta un datums.

14. Ja zvejas produktu ieguvējs zvejas produktus piegādā personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam, attaisnojuma dokumentā par zvejas produktu piegādi papildus norāda zvejas produktu ieguves vietu un datumu.

15. Zvejas produktu ieguvēji, kuru darbība līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēta dienestā, saglabā dienesta iepriekš piešķirto reģistrācijas numuru.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumus Nr.596 "Obligātās nekaitīguma prasības zvejas produktu apritei nelielā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 114.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
19.05.2010