Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.751

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 27.§)
Noteikumi par pabalstu, kompensāciju un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. algas pabalsta apmēru par dienestu ārvalstī (turpmāk – algas pabalsts), kompensācijas apmēru ceļa izdevumu segšanai (turpmāk – kompensācija) un ar dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem saistīto izdevumu apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras saskaņā ar iestādes vadītāja lēmumu ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību (turpmāk – amatpersona);

1.2. kārtību, kādā sedz ar amatpersonas uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus.

2. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde šo noteikumu izpratnē ir Valsts policija, bet amatpersona – Valsts policijas darbinieks.

3. Algas pabalstu un kompensāciju Valsts policija ieskaita amatpersonas personīgajā kontā kredītiestādē.

II. Algas pabalsts

4. Algas pabalsta apmēru mēnesī amatpersonai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

5. Valsts policija amatpersonai algas pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

6. Algas pabalstu amatpersonai nosaka, sākot ar pirmo kalendāra dienu, kad viņa ieradusies vēstniecībā vai pārstāvniecībā, lai veiktu tās apsardzi, bet ne agrāk kā ar Valsts policijas rīkojumā par amatpersonas nosūtīšanu uz ārvalsti noteikto datumu.

7. Algas pabalstu izmaksā tikai par laiku, kad amatpersona uzturējusies ārvalstī, bet ne ilgāk kā līdz šo noteikumu 6.punktā minētajā rīkojumā noteiktajam datumam.

III. Kompensācija

8. Valsts policija amatpersonai kompensē ceļa izdevumus, kas radušies, dodoties uz vēstniecību vai pārstāvniecību un atgriežoties no tās.

9. Ceļa izdevumus kompensē saskaņā ar izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida, bet nepārsniedzot ekonomiskās klases biļetes cenu.

10. Lai saņemtu kompensāciju, amatpersona iesniedz Valsts policijas priekšniekam vai viņa pilnvarotajai amatpersonai šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu par ceļa izdevumu kompensēšanu;

10.2. ceļa izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes).

11. Amatpersona var saņemt ceļa izdevumiem nepieciešamo naudas summu avansā, iesniedzot avansa pieprasījumu Valsts policijas attiecīgās struktūrvienības grāmatvedībā.

IV. Ar amatpersonas uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu segšana

12. Valsts policija no tās budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem sedz ar amatpersonas veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem saistītos izdevumus par amatpersonas uzturēšanās laiku ārvalstī.

13. Vēstniecība vai pārstāvniecība amatpersonu nodrošina ar dzīvojamo platību un sedz ar tās uzturēšanu un komunālajiem maksājumiem saistītos izdevumus.

14. Ja vēstniecības vai pārstāvniecības rīcībā nav dzīvojamās platības (brīva dzīvokļa), tā slēdz līgumu par dzīvojamās platības īri, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto maksimālo dzīvojamās platības īres un komunālo maksājumu apmēru gadā divu amatpersonu izmitināšanai. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās platības īres līguma noslēgšanu, kā arī ar dzīvojamās platības īri un komunālajiem maksājumiem, sedz Valsts policija saskaņā ar vēstniecības vai pārstāvniecības noslēgto līgumu un izrakstīto rēķinu.

V. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.751
Amatpersonas algas pabalsta apmērs par dienestu ārvalstī mēnesī

Nr.
p.k.

Valsts

Algas pabalsta apmērs
(latos)

1.

Krievijas Federācija (Maskava, Sanktpēterburga)

1096

2.

Beļģija

1064

3.

Ukraina

912

4.

Baltkrievija

760

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.751
Dzīvojamās platības īres un komunālo izdevumu maksimālais apmērs gadā

Nr.
p.k.

Valsts

Izdevumu apmērs
(latos)

1.

Krievijas Federācija (Maskava)

15450

2.

Krievijas Federācija (Sanktpēterburga)

11880

3.

Beļģija

11880

4.

Ukraina

8360

5.

Baltkrievija (Minska)

5940

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
17.07.2009