Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.545

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 15.§)
Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību

1. Noteikumi nosaka:

1.1. algas pabalsta apmēru par dienestu ārvalstī (turpmāk – algas pabalsts) un kompensācijas apmēru ceļa izdevumu segšanai (turpmāk – kompensācija) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura saskaņā ar institūcijas vadītāja lēmumu ārvalstī apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību (turpmāk – amatpersona);

1.2. ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem saistīto izdevumu (turpmāk – apdrošināšanas izdevumi) apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību par laiku, kad amatpersona uzturējusies ārvalstī;

1.3. ar dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību.

2. Algas pabalsta apmēru mēnesī amatpersonai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

3. Algas pabalstu amatpersonai nosaka, sākot ar pirmo kalendāra dienu, kad viņa ieradusies diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, lai veiktu tās apsardzi, bet ne agrāk kā ar institūcijas rīkojumā par amatpersonas nosūtīšanu uz ārvalsti noteikto datumu.

4. Algas pabalstu izmaksā tikai par laiku, kad amatpersona uzturējusies ārvalstī, bet ne ilgāk kā līdz šo noteikumu 3.punktā minētajā rīkojumā noteiktajam datumam.

5. Institūcija kompensē amatpersonai ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību un atgriežoties no tās.

6. Ceļa izdevumus kompensē saskaņā ar izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida, bet nepārsniedzot ekonomiskās klases biļetes cenu.

7. Lai saņemtu kompensāciju, amatpersona iesniedz institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai šādus dokumentus:

7.1. iesniegumu par ceļa izdevumu kompensēšanu;

7.2. ceļa izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes).

8. Amatpersona var saņemt ceļa izdevumiem nepieciešamo naudas summu avansā, iesniedzot avansa pieprasījumu institūcijas grāmatvedībā.

9. Institūcija sedz amatpersonas apdrošināšanas izdevumus atbilstoši apdrošināšanas prēmijas faktiskajam apmēram, bet ne vairāk kā 86 euro apmērā četru mēnešu periodā.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.485)

10. Institūcija apdrošināšanas prēmijas summu pārskaita apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam.

11. Diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība amatpersonu nodrošina ar dzīvojamo telpu un sedz ar tās uzturēšanu un komunālajiem pakalpojumiem saistītos izdevumus.

12. Ja diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rīcībā nav dzīvojamās telpas (brīva dzīvokļa), tā slēdz līgumu par dzīvojamās telpas īri, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto maksimālo dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu izdevumu apmēru gadā divu amatpersonu izmitināšanai. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, kā arī ar dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem, sedz institūcija saskaņā ar diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības noslēgto līgumu un izrakstīto rēķinu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.545
Amatpersonas algas pabalsta apmērs

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.485 redakcijā)

Nr.
p.k.

Valsts

Algas pabalsta apmērs (euro)

1.

Krievijas Federācija (Maskava, Sanktpēterburga)

1 559,47

2.

Beļģija

1 513,94

3.

Ukraina

1 297,66

4.

Baltkrievija

1 081,38

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.545
Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu izdevumu maksimālais apmērs gadā

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.485 redakcijā)

Nr.
p.k.

Valsts

Izdevumu apmērs (euro)

1.

Krievijas Federācija (Maskava)

21 984

2.

Krievijas Federācija (Sanktpēterburga)

16 904

3.

Beļģija

16 904

4.

Ukraina

11 896

5.

Baltkrievija (Minska)

8 452

01.01.2014