Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.535

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 5.§)
Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)
Izdoti saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 12.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju (turpmāk – ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji) aizsardzību (apsardzi) Latvijas Republikā.

2. Militārā policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām organizē ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi) un veic drošības pasākumus pilnā vai daļējā apjomā atbilstoši personas apdraudējumam.

3. Drošības pasākumu pilns apjoms ir:

3.1. drošības eskorts – ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju fiziskās neaizskaramības, kā arī netraucētas un drošas pārvietošanās no­drošināšana;

3.2. pagaidu uzturēšanās vietas apsardze;

3.3. informācijas nesankcionētas ieguves novēršana.

4. Drošības pasākumu daļējs apjoms ir atsevišķi šo noteikumu 3.punktā minētie drošības pasākumi.

5. Par ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju plānotajām vizītēm Latvijas Republikā Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītājs vai Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas vadītājs rakstiski informē Militārās policijas komandieri ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms vizītes sākuma, bet par neplānotu vizīti – dienā, kad Ārlietu ministrija vai Saeimas Kancelejas Protokola nodaļa ir saņēmusi informāciju par attiecīgās vizītes organizēšanu.

6. Militārās policijas komandieris triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par plānotu vizīti, pamatojoties uz Militārās policijas un valsts drošības iestāžu veiktās apdraudējuma analīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par drošības pasākumiem, to apjomu un organizācijas kārtību. Ja vizīte ir neplānota, attiecīgo lēmumu pieņem triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz vizītes sākumam. Par pieņemto lēmumu Militārā policija informē Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāju vai Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas vadītāju.

7. Militārā policija nosaka drošības pasākumu apjomu un katra pa­sākuma organizācijas kārtību un par to informē visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvjus. Drošības pasākumu organizācijas kārtību ievēro visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji.

8. Militārā policija nodrošina ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju fizisko neaizskaramību.

9. Atkarībā no ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pār­vietošanās veida ir šādi drošības eskorti:

9.1. transportlīdzekļu eskorts, ja attiecīgos transportlīdzekļus pavada divi vai vairāki operatīvie transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu eskortu organizē Militārā policija un nodrošina to patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju;

9.2. personiskās apsardzes eskorts, ko nodrošina Militārā policija.

10. Militārā policija nosaka drošības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu apjomu un trans­portlīdzekļu skaitu un veidu.

11. Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošības pasākumu veikšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, kas nav Valsts prezidenta Kancelejas, Saeimas Kancelejas vai Militārās policijas rīcībā, Militārā policija īrē, attiecīgi saskaņojot transportlīdzekļu vienību skaitu ar Valsts prezidenta Kanceleju vai Saeimas Kanceleju.

12. Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietas apsargā Militārā policija sadarbībā ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām vai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm.

13. Sabiedrisko kārtību pasākumos, kuros piedalās ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji, pēc Militārās policijas sniegtās informācijas nodrošina Valsts policija un pašvaldības policija.

14. Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietu apsardzei var izmantot tehniskās drošības sistēmas.

15. Lai novērstu nesankcionētu informācijas ieguvi ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietās, Militārā policija patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts drošības iestādēm veic attiecīgus drošības pasākumus.

16. Drošības pasākumos iesaistīto institūciju darbību koordinē Militārās policijas amatpersonas.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumus Nr.587 “Kārtība, kādā Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 126.nr.).

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis
27.06.2009