Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.587

Rīgā 2005.gada 9.augustā (prot. Nr.45 4.§)
Kārtība, kādā Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)
Izdoti saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests (turpmāk – drošības dienests) nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju (turpmāk – ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji) aizsardzību (apsardzi) Latvijas Republikā.

2. Drošības dienests sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām organizē ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi) un veic drošības pasākumus pilnā vai daļējā apjomā atbilstoši personas apdraudējumam.

3. Drošības pasākumu pilns apjoms ir:

3.1. drošības eskorts – ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju fiziskās neaizskaramības, kā arī netraucētas un drošas pārvietošanās no­drošināšana;

3.2. pagaidu uzturēšanās vietas apsardze;

3.3. informācijas nesankcionētas ieguves novēršana.

4. Drošības pasākumu daļējs apjoms ir atsevišķi šo noteikumu 3.punktā minētie drošības pasākumi.

5. Par ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju plānotajām vizītēm Latvijas Republikā Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītājs, Saeimas Kancelejas protokola vadītājs vai Valsts prezidenta Kancelejas protokola vadītājs rakstiski informē drošības dienesta komandieri ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms vizītes sākuma, bet par neplānotu vizīti – dienā, kad Ārlietu ministrija, Saeimas Kancelejas protokola nodaļa vai Valsts prezidenta Kancelejas protokola nodaļa ir saņēmusi informāciju par attiecīgās vizītes organizēšanu.

6. Drošības dienesta komandieris triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par plānotu vizīti, pamatojoties uz drošības dienesta un valsts drošības iestāžu veiktās apdraudējuma analīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par drošības pasākumiem, to apjomu un organizācijas kārtību. Ja vizīte ir neplānota, attiecīgo lēmumu pieņem triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz vizītes sākumam. Par pieņemto lēmumu drošības dienests informē Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāju, Saeimas Kancelejas protokola vadītāju vai Valsts prezidenta Kancelejas protokola vadītāju.

7. Drošības dienests nosaka drošības pasākumu apjomu un katra pa­sākuma organizācijas kārtību un par to informē visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvjus. Drošības pasākumu organizācijas kārtību ievēro visas drošības pasākumos iesaistītās institūcijas, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji.

8. Drošības dienests nodrošina ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju fizisko neaizskaramību.

9. Atkarībā no ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pār­vietošanās veida ir šādi drošības eskorti:

9.1. transportlīdzekļu eskorts, ja attiecīgos transportlīdzekļus pavada divi vai vairāki operatīvie transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu eskortu organizē drošības dienests un nodrošina to patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju vai Militāro policiju;

9.2. personiskās apsardzes eskorts, ko nodrošina drošības dienests.

10. Drošības dienests nosaka drošības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu apjomu un trans­portlīdzekļu skaitu un veidu.

11. Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju drošības pasākumu veikšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, kas nav drošības dienesta rīcībā, drošības dienests īrē, saskaņojot transportlīdzekļu vienību skaitu ar Valsts prezidenta Kanceleju.

12. Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietas apsargā drošības dienests sadarbībā ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām vai Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm.

13. Sabiedrisko kārtību pasākumos, kuros piedalās ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji, pēc drošības dienesta sniegtās informācijas nodrošina Valsts policija, pašvaldības policija un Militārā policija.

14. Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietu apsardzei var izmantot tehniskās drošības sistēmas.

15. Lai novērstu nesankcionētu informācijas ieguvi ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju pagaidu uzturēšanās vietās, drošības dienests patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts drošības iestādēm veic attiecīgus drošības pasākumus.

16. Drošības pasākumos iesaistīto institūciju darbību koordinē drošības dienesta amatpersonas.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Aizsardzības ministrs E.Repše
12.08.2005