Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2010. - 29.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.86

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 17.§)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) dienesta atalgojuma (mēneša amatalga, piemaksas un prēmijas) sistēmu un amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes.

2. Iestādes vadītāja dienesta atalgojumu nosaka nozares ministrs. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās koledžas direktora dienesta atalgojumu nosaka tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā koledža. Pārējo amatpersonu dienesta atalgojumu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Amatpersona nesaņem dienesta atalgojumu par laiku, kurā tā bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata pienākumus.

4. Ja amatpersonai ir noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, tā dienesta atalgojumu saņem saskaņā ar noteikto mēneša amatalgu vai stundas amatalgas likmi arī par dienesta pienākumu izpildi nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienās.

5. Tādas amatpersonas dienesta atalgojumu, kas iesaistīta maksas pakalpojumu sniegšanā, atļauts pilnīgi vai daļēji finansēt no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tādas amatpersonas dienesta atalgojumu, kas iesaistīta Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto un citu starptautisko projektu īstenošanā, atļauts pilnīgi vai daļēji finansēt no šo projektu īstenošanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1407 redakcijā)

6. (Svītrots no 01.01.2010. ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407, sk. grozījumu 2.punktu)

7. Personas, kurām piešķirta speciālā dienesta pakāpe un kuras ieņem amatu Iekšlietu ministrijā un turpina dienestu amatpersonas statusā līdz atvaļināšanai no dienesta, saņem:

7.1. mēnešalgu, piemaksas un prēmijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba samaksas sistēmu;

7.2. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

8. Šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētās piemaksas apmēra noteikšanai un samaksai par 29.punktā minēto dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika piemērojamo stundas amatalgas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai noteikto mēneša amatalgas apmēru ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

II. Mēneša amatalgas noteikšanas kārtība un amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes

9. Amatpersonas mēneša amatalgu (izņemot amatpersonu, kas iecelta kadeta amatā) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā:

9.1. amatam noteikto amata kategoriju un amata līmeni;

9.2. amatpersonas izdienu.

10. Amatpersonu amatus atbilstoši amatam noteiktajai augstākajai speciālajai dienesta pakāpei iedala 12 amatu kategorijās. Amatu kategorijas ir sadalītas amatu līmeņos (A, B, C un D) atbilstoši konkrētā amata pienākumu specifikai un atbildības līmenim.

11. Amatpersonas (izņemot amatpersonu, kas iecelta kadeta amatā) mēneša amat­algas noteikšanai piemērojamo amata kategoriju un amata līmeni, kā arī amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi (izņemot kadeta amatu) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

12. Konkrētu mēneša amatalgas apmēru sadalījumā pa amatu kategorijām un amatu līmeņiem katram kalendāra gadam ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā arī attiecīgā amata pienākumu sarežģītību, noslogojumu un atbildības līmeni.

13. Amatpersona, kas mācās Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādē un apgūst II, III vai IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, ieņem kadeta amatu.

14. Ja kadeta amatā iecelta amatpersona, kas pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes padotībā esošā izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un kura apgūst II, III vai IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu:

14.1. mēneša amatalgu amatpersonai nosaka atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai;

14.2. amatam nosaka ierindnieka speciālo dienesta pakāpi;

14.3. amatam nosaka 1.amata kategoriju.

15. Ja kadeta amatu ieņem amatpersona, kas pārcelta šajā amatā un apgūst II, III vai IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, šim amatam augstākā speciālā dienesta pakāpe ir virsniekvietnieks.

16. (Svītrots no 01.01.2010. ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407, sk. grozījumu 2.punktu)

17. (Svītrots no 01.01.2010. ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407, sk. grozījumu 2.punktu)

III. Piemaksas un prēmijas

18. Amatpersona saņem šādas piemaksas:

18.1. par speciālo dienesta pakāpi – saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

18.2. par dienesta pienākumu izpildi nakts laikā (ilgāk par divām stundām laikposmā no pulksten 22.00 līdz 06.00) – 50 % no attiecīgajai amatpersonai aprēķinātās stundas amatalgas likmes;

18.3. piemaksu līdz 20 % no amatpersonai noteiktās mēneša amatalgas par prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem;

18.4. par amata pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni – līdz 20 latiem mēnesī;

18.5. speciālās piemaksas – saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

18.6. par papildu pedagoģisko darbu tajā izglītības iestādē, kurā attiecīgā amatpersona ieņem amatu, ja amatpersonas amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, – līdz 50 % no attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās mēneša amat­algas (algas likmes);

18.7. šo noteikumu 29.punktā minēto piemaksu.

19. Šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto piemaksu amatpersona nesaņem, ja pilda prombūtnē esošas padotas amatpersonas vai padotībā esoša vakanta amata pienākumus.

20. Piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem. Šis nosacījums nav attiecināms, ja prombūtnē esošā amatpersona ir pirmsdzemdību un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai ilgstošā mācību komandējumā.

21. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz diviem mēnešiem.

22. Ja amatpersonai ir noteiktas vairākas piemaksas par prombūtnē esošu amatpersonu vai vakantu amatu pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 % no tai noteiktās mēneša amatalgas. Ja prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumus pilda vairākas amatpersonas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošās amatpersonas vai vakantā amata mēneša amatalgu.

23. Amatpersonai var piešķirt tikai vienu no šo noteikumu 4.pielikumā minētajām piemaksām.

24. Šo noteikumu 4.pielikuma 17.punktā minēto piemaksu piešķir tikai tām amatpersonām, kuras ieguvušas augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, sakaru, elektronikas vai atbilstošā inženierzinātņu nozarē un pilda pienākumus informācijas tehnoloģiju vai sakaru jomā.

(Grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.341)

25. Izglītības iestādes amatpersonai, kuras amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, atļauts veikt papildu pedagoģisko darbu tajā izglī­tības iestādē, kurā tā ieņem amatu, ne vairāk kā 50 % apmērā no normatīvajos aktos par pedagogu darba samaksu noteiktās vienai darba likmei atbilstošās darba slodzes (stundās).

26. Šo noteikumu 18.3., 18.4. un 18.5.apakš­punktā minēto piemaksu piešķiršanas nosacījumus nosaka iestādes vadītājs.

27. Amatpersonu var prēmēt. Kalendāra gada laikā prēmijām var izmantot ne vairāk kā vienu divpadsmito daļu no iestādei gadam plānotās mēneša amatalgu kopsummas. Maksimālais izmaksājamās prēmijas apmērs nedrīkst pārsniegt amatpersonas mēneša amatalgas apmēru, kam piemērots koeficients 1,2. Konkrētu prēmijas apmēru amatpersonai, izvērtējot tās dienesta pienākumu izpildes rezultātus un ieguldījumu, saskaņā ar iestādes vadītāja noteiktu prēmēšanas kārtību un kritērijiem nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam – nozares ministrs.

IV. Samaksa par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika

28. Par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika nosaka samaksu, ja amatpersonu iesaista pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika, lai nodrošinātu nacionāli īpaši nozīmīgus pasākumus, novērstu katastrofu un dabas stihiju izraisītās sekas, nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību vai pildītu citus ārkārtas uzdevumus, un šim mērķim ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar īpašu Ministru kabineta lēmumu.

29. Par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika nosaka samaksu (ņemot vērā virsstundu skaitu) atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas amatalgas likmei, kā arī nosaka piemaksu 100 % apmērā no tai noteiktās stundas amatalgas likmes.

V. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem:

30.1. Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumus Nr.803 “Noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 156.nr.);

30.2. Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumus Nr.904 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 179., 204.nr.; 2007, 153., 200.nr.; 2008, 167., 186.nr.).

31. Personas, kam piešķirta speciālā dienesta pakāpe un kuras ieņem klausītāja amatu Latvijas Policijas akadēmijā un turpina dienestu amatpersonas statusā, saņem mēneša amatalgu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā minēto 8.amata kategorijas B amata līmenim noteikto minimālo mēneša amatalgu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

32. Amatpersonas, kas līdz 2006.gada 30.septembrim tika imatrikulētas un apgūst pilna laika V profesionālās kvalifikācijas līmeņa studiju programmas, ieņem klausītāja amatu.

33. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.683, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

34. Šo noteikumu 20. un 27.punkts stājas spēkā ar īpašu Ministru kabineta lēmumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86
Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi

Nr.
p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs (latos)

 1.

 Ģenerālis

 100

 2.

 Pulkvedis

 75

 3.

 Pulkvežleitnants

 70

 4.

 Majors

 65

 5.

 Kapteinis

 40

 6.

 Virsleitnants

 35

 7.

 Leitnants

 31

 8.

 Virsniekvietnieks

 14

 9.

 Virsseržants

 11

 10.

 Seržants

 8

 11.

 Kaprālis

 5

 12.

 Ierindnieks

 2

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86
Amatpersonu mēneša amatalga latos

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.683 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Amata kategorija

Amata līmenis

Izdiena

līdz 2 gadiem

2–5 gadi

5–8 gadi

8–12 gadi

12–16 gadi

16–20 gadi

20–25 gadi

vairāk par
25 gadiem

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

2

A

212

256

214

258

217

261

219

263

222

266

224

268

226

270

232

276

3

A

216

300

218

302

221

305

223

307

226

310

228

312

230

314

236

320

4

A

228

312

230

314

233

317

235

319

238

322

240

324

242

326

248

332

B

224

308

226

310

229

313

231

315

234

318

236

320

238

322

244

328

C

220

304

222

306

225

309

227

311

230

314

232

316

234

318

240

324

5

A

244

352

246

354

249

357

251

359

254

362

256

364

258

366

264

372

B

236

344

238

346

241

349

243

351

246

354

248

356

250

358

256

364

C

232

340

234

342

237

345

239

347

242

350

244

352

246

354

252

360

6

A

276

376

278

378

281

381

284

384

286

386

289

389

291

391

298

398

7

A

292

408

294

410

297

413

300

416

302

418

305

421

307

423

314

430

B

284

392

286

394

289

397

292

400

294

402

297

405

299

407

306

414

C

280

380

282

382

285

385

288

388

290

390

293

393

295

395

302

402

8

A

312

432

314

434

318

438

321

441

324

444

326

446

330

450

335

455

B

304

424

306

426

310

430

313

433

316

436

318

438

322

442

327

447

C

300

416

302

418

306

422

309

425

312

428

314

430

318

434

323

439

9

A

336

540

339

543

342

546

346

550

349

553

353

557

355

559

362

566

B

328

532

331

535

334

538

338

542

341

545

345

549

347

551

354

558

C

324

524

327

527

330

530

334

534

337

537

341

541

343

543

350

550

D

320

516

323

519

326

522

330

526

333

529

337

533

339

535

346

542

10

A

432

564

435

567

438

570

442

574

445

577

449

581

451

583

458

590

B

392

556

395

559

398

562

402

566

405

569

409

573

411

575

418

582

C

376

548

379

551

382

554

386

558

389

561

393

565

395

567

402

574

11

A

480

780

483

783

487

787

490

790

494

794

498

798

502

802

509

809

B

456

740

459

743

463

747

466

750

470

754

474

758

478

762

485

769

C

448

700

451

703

455

707

458

710

462

714

466

718

470

722

477

729

12

A

1040

1680

1043

1683

1047

1687

1050

1690

1054

1694

1058

1698

1062

1702

1069

1709

B

640

1280

643

1283

647

1287

650

1290

654

1294

658

1298

662

1302

669

1309

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86
Amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes

(Pielikums grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.341; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.575; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.683; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Augstākā speciālā dienesta pakāpe

Amata kategorija

Amata līmenis

1. Valsts policija

1.1. Centrālais aparāts, Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, Galvenā kārtības policijas pārvalde, Kriminālistikas pārvalde, Transporta pārvalde

1.1.1.

Valsts policijas priekšnieks

ģenerālis

12.

A

1.1.2.

Valsts policijas priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12.

A

1.1.3.

Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

A

1.1.4.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

A

1.1.5.

Galvenās policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11.

A

1.1.6.

Sakaru virsnieks

pulkvedis

11.

A

1.1.7.

Valsts policijas priekšnieka padomnieks

pulkvedis

11.

A

1.1.8.

Valsts policijas priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10.

A

1.1.9.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

A

1.1.10.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

A

1.1.11.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.1.12.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.1.13.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9.

A

1.1.14.

Priekšnieka palīgs

majors

9.

A

1.1.15.

Vecākais eksperts

majors

9.

A

1.1.15.1Galvenais inspektors

majors

9.

A

1.1.16.

Vecākais inspektors

majors

9.

A

1.1.17.

Rotas komandieris

majors

9.

A

1.1.18.

Eksperts

kapteinis

8.

A

1.1.19.

Inspektors

kapteinis

8.

A

1.1.20.

Rotas komandiera vietnieks

kapteinis

8.

A

1.1.21.

Vada komandieris

virsleitnants

7.

A

1.1.22.

Vada komandiera vietnieks

leitnants

6.

A

1.1.23.

Eksperta palīgs

virsniekvietnieks

5.

A

1.1.24.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

1.1.25.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4.

A

1.1.26.

Kārtībnieks

seržants

3.

A

1.2. Rīgas reģiona pārvalde

1.2.1.

Reģiona pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12.

A

1.2.2.

Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11.

A

1.2.3.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

B

1.2.4.

Reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10.

A

1.2.5.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.2.6.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.2.7.

I kategorijas iecirkņa priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.2.8.

Bataljona komandieris

pulkvežleitnants

10.

B

1.2.9.

II kategorijas iecirkņa priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.2.10.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.2.11.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.2.12.

Priekšnieka palīgs

majors

9.

A

1.2.13.

III kategorijas iecirkņa priekšnieks

majors

9.

A

1.2.14.

Galvenais inspektors

majors

9.

B

1.2.15.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9.

B

1.2.16.

Vecākais inspektors

majors

9.

B

1.2.17.

Rotas komandieris

majors

9.

B

1.2.18.

Bataljona komandiera vietnieks

majors

9.

B

1.2.19.

Inspektors

kapteinis

8.

B

1.2.20.

Rotas komandiera vietnieks

kapteinis

8.

B

1.2.21.

Vada komandieris

virsleitnants

7.

A

1.2.22.

Vada komandiera vietnieks

leitnants

6.

A

1.2.23.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

1.2.24.

Kārtībnieks

seržants

3.

A

1.3. (Svītrots no 01.05.2010. ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407, sk. grozījumu 3.punktu)

1.4. Valsts policijas koledža

1.4.1.

Direktors

ģenerālis

12.

B

1.4.2.

Direktora vietnieks

pulkvedis

11.

B

1.4.3.

Policijas skolas priekšnieks

pulkvedis

11.

B

1.4.4.

Nodaļas vadītājs

pulkvežleitnants

10.

A

1.4.5.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11.

B

1.4.6.

Docents

pulkvežleitnants

10.

B

1.4.7.

Lektors

pulkvežleitnants

10.

C

1.4.8.

Vecākais pasniedzējs

majors

9.

A

1.4.9.

Vecākais inspektors

majors

9.

A

1.4.10.

Direktora palīgs

majors

9.

A

1.4.11.

Asistents

majors

9.

B

1.4.12.

Pasniedzējs

kapteinis

8.

A

1.4.13.

Inspektors

kapteinis

8.

A

1.4.14.

Metodiķis

kapteinis

8.

A

1.4.15.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

1.4.16.

Kārtībnieks

seržants

3.

A

1.5. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģiona pārvalde

1.5.1.

Reģiona pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

A

1.5.2.

Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

A

1.5.3.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.5.4.

I kategorijas iecirkņa priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

1.5.5.

II kategorijas iecirkņa priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.5.6.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.5.7.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

1.5.8.

Priekšnieka palīgs

majors

9.

A

1.5.9.

III kategorijas iecirkņa priekšnieks

majors

9.

A

1.5.9.1Galvenais inspektorsmajors9.C

1.5.10.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9.

C

1.5.11.

Vecākais inspektors

majors

9.

C

1.5.12.

Rotas komandieris

majors

9.

C

1.5.13.

Inspektors

kapteinis

8.

C

1.5.14.

Vada komandieris

virsleitnants

7.

A

1.5.15.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

1.5.16.

Kārtībnieks

seržants

3.

A

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

2.1. Centrālais aparāts, patstāvīgās struktūrvienības

2.1.1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

ģenerālis

12

A

2.1.2.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12

A

2.1.3.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

2.1.4.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

11

B

2.1.5.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

11

C

2.1.6.

Operatīvais dežurants

pulkvežleitnants

10

A

2.1.7.

Sektora priekšnieks

majors

10

A

2.1.8.

Vecākais inspektors

majors

10

C

2.1.9.

Sakaru punkta priekšnieks

majors

10

A

2.1.10.

Inspektors dežurants

kapteinis

9

D

2.1.11.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

6

A

2.1.12.

Tehniķis

virsseržants

5

A

2.2. Rīgas reģiona pārvalde

2.2.1.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

2.2.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

11

B

2.2.3.

Operatīvais dežurants

pulkvežleitnants

10

B

2.2.4.

Sektora priekšnieks

majors

9

A

2.2.5.

Daļas komandieris

majors

9

A

2.2.6.

Operatīvā dežuranta vietnieks

majors

9

B

2.2.7.

Vecākais inspektors

majors

9

A

2.2.8.

Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

majors

9

A

2.2.9.

Posteņa komandieris

kapteinis

8

A

2.2.10.

Inspektors

kapteinis

9

D

2.2.11.

Inspektors dežurants (vada komandieris)

kapteinis

8

A

2.2.12.

Vada komandieris

virsleitnants

8

C

2.2.13.

Daļas komandiera palīgs

virsniekvietnieks

6

A

2.2.14.

Vada komandiera vietnieks

virsniekvietnieks

6

A

2.2.15.

Nodaļas komandieris

virsseržants

5

C

2.2.16.

Nodaļas komandieris (autovadītājs)

virsseržants

5

C

2.2.17.

Dispečers

seržants

4

C

2.2.18.

Ugunsdzēsējs glābējs

kaprālis

3

A

2.2.19.

Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

kaprālis

3

A

2.3. Teritoriālās struktūrvienības, Tehniskā dienesta brigāde

2.3.1.

Brigādes komandieris

pulkvežleitnants

11

C

2.3.2.

Sektora priekšnieks

majors

9

B

2.3.3.

Brigādes komandiera vietnieks

majors

9

A

2.3.4.

Daļas komandieris

majors

9

A

2.3.5.

Vecākais inspektors

majors

9

A

2.3.6.

Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

majors

9

B

2.3.7.

Inspektors dežurants (vada komandieris)

kapteinis

8

B

2.3.8.

Posteņa komandieris

kapteinis

8

A

2.3.9.

Inspektors

kapteinis

8

A

2.3.10.

Vada komandieris

virsleitnants

7

A

2.3.11.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

2.3.12.

Brigādes komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

A

2.3.13.

Daļas komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

A

2.3.14.

Vada komandiera vietnieks

virsniekvietnieks

5

A

2.3.15.

Vecākais instruktors (autovadītājs)

virsniekvietnieks

5

A

2.3.16.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

A

2.3.17.

Nodaļas komandieris (autovadītājs)

virsseržants

4

A

2.3.18.

Instruktors

virsseržants

5

C

2.3.19.

Instruktors (autovadītājs)

virsseržants

5

C

2.3.20.

Tehniķis

virsseržants

5

C

2.3.21.

Dispečers

seržants

4

C

2.3.22.

Ugunsdzēsējs glābējs

kaprālis

3

A

2.3.23.

Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

kaprālis

3

A

2.4. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2.4.1.

Direktors

ģenerālis

12

A

2.4.2.

Koledžas direktora vietnieks

pulkvedis

11

A

2.4.3.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11

A

2.4.4

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

11

C

2.4.5.

Docents

pulkvežleitnants

10

A

2.4.6.

Lektors

pulkvežleitnants

10

B

2.4.7.

Vecākais inspektors

majors

9

A

2.4.8.

Asistents

majors

9

B

2.4.9.

Sektora priekšnieks

majors

9

A

2.4.10.

Vecākais instruktors

virsniekvietnieks

5

A

2.4.11.

Vecākais instruktors (autovadītājs)

virsniekvietnieks

5

A

2.4.12.

Instruktors (autovadītājs)

virsseržants

5

C

3. Valsts robežsardze

3.1. Centrālais aparāts

3.1.1.

Valsts robežsardzes priekšnieks

ģenerālis

12.

A

3.1.2.

Galvenās pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12.

A

3.1.3.

Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11.

A

3.1.4.

Sakaru virsnieks

pulkvedis

11.

A

3.1.5.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

A

3.1.6.

(Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407)

3.1.7.

Valsts robežas pilnvarotais

pulkvedis

11.

A

3.1.8.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11.

B

3.1.9.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

A

3.1.10.

Dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9.

A

3.1.11.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.1.12.

Galvenais inspektors

majors

9.

A

3.1.13.

Valsts robežsardzes priekšnieka palīgs

majors

9.

A

3.1.14.

Vecākais inspektors

kapteinis

8.

A

3.1.15.

Sakaru virsnieks (eksperts)

kapteinis

8.

A

3.1.16.

Inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

3.2. Rīgas pārvalde

3.2.1.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

A

3.2.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.2.3.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.2.4.

I kategorijas dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.2.5.

Centra priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.2.6.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.2.7.

I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9.

B

3.2.8.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

majors

9.

B

3.3.2.9.

II kategorijas dienesta priekšnieks

majors

9.

B

3.2.10.

Patvēruma meklētāju nodaļas priekšnieks

majors

9.

B

3.2.11.

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

majors

9.

B

3.2.12.

I kategorijas nodaļas priekšnieks

majors

9.

B

3.2.13.

II kategorijas nodaļas priekšnieks

kapteinis

8.

B

3.2.14.

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

kapteinis

8.

B

3.2.15.

Nodaļas priekšnieks

kapteinis

8.

B

3.2.16.

Galvenais inspektors

kapteinis

8.

B

3.2.17.

Eksperts

kapteinis

8.

B

3.2.18.

Vecākais inspektors

virsleitnants

7.

B

3.2.19.

Inspektors

virsniekvietnieks

5.

B

3.2.20.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4.

B

3.3. Teritoriālās pārvaldes

3.3.1.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11.

B

3.3.1.1Aviācijas inženiertehniskā dienesta priekšnieks

pulkvedis

11.

C

3.3.1.2Aviācijas dienesta priekšnieks

pulkvedis

11.

C

3.3.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

C

3.3.3.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

3.3.4.

Centra priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

3.3.5.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

3.3.5.1I kategorijas dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

C

3.3.6.

Helikopteru posma komandieris

pulkvedis

11.

C

3.3.7.

Helikoptera pilots

pulkvedis

11.

C

3.3.8.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis)

pulkvedis

11.

C

3.3.9.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (mehāniķis)

pulkvedis

11.

C

3.3.10.

Lidojumu inženieris

pulkvedis

11.

C

3.3.11.

Kuģa kapteinis

majors

9.

A

3.3.12.

Apskates un kontroles nodaļas priekšnieks

majors

9.

A

3.3.13.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

majors

9.

C

3.3.14.

Personāla vadības nodaļas priekšnieks

majors

9.

C

3.3.15.

Dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9.

C

3.3.16.

Kontaktpunkta priekšnieks

majors

9.

C

3.3.17.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

majors

9.

C

3.3.17.1I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieksmajors9.C
3.3.17.2II kategorijas dienesta priekšnieksmajors9.C

3.3.18.

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

majors

9.

C

3.3.19.

Imigrācijas nodaļas priekšnieks

majors

9.

C

3.3.19.1I kategorijas nodaļas priekšnieks

majors

9.C
3.3.19.2II kategorijas nodaļas priekšnieks

kapteinis

8.C

3.3.20.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

kapteinis

8.

C

3.3.21.

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

kapteinis

8.

C

3.3.22.

Kuģa galvenais elektromehāniķis

kapteinis

8.

A

3.3.23.

Kuģa stūrmanis

kapteinis

8.

A

3.3.24.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes mehāniķis

pulkvežleitnants

10.

A

3.3.25.

Helikoptera jaunākais pilots

pulkvežleitnants

10.

A

3.3.26.

Nodaļas priekšnieks

kapteinis

8.

C

3.3.27.

Galvenais inspektors

kapteinis

8.

C

3.3.28.

Eksperts

kapteinis

8.

C

3.3.29.

Kuģa klāja virsnieks

virsleitnants

7.

A

3.3.30.

Apskates un kontroles nodaļas vecākais inspektors

virsleitnants

7.

A

3.3.31.

Vecākais inspektors

virsleitnants

7.

C

3.3.32.

Kutera kapteinis

virsniekvietnieks

5.

A

3.3.33.

Apskates un kontroles nodaļas inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

3.3.34.

Inspektors

virsniekvietnieks

5.

C

3.3.35.

Deltaplāna lidotājs

virsniekvietnieks

5.

A

3.3.36.

Kuģa elektromehāniķis

virsniekvietnieks

5.

A

3.3.37.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4.

C

3.3.38.

Kutera elektromehāniķis

virsseržants

4.

A

3.3.39.

Kuģa bocmanis

virsseržants

4.

A

3.3.40.

Kuģa signalizētājs

seržants

3.

A

3.3.41.

Kuģa stūresvīrs

seržants

3.

A

3.4. Valsts robežsardzes koledža

3.4.1.

Direktors

ģenerālis

12.

B

3.4.2.

Direktora vietnieks

pulkvedis

11.

B

3.4.3.

Skolas priekšnieks

pulkvedis

11.

B

3.4.4.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11.

B

3.4.5.

Nodaļas vadītājs

pulkvežleitnants

10.

B

3.4.6.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

3.4.7.

Docents

pulkvežleitnants

10.

B

3.4.8.

Lektors

pulkvežleitnants

10.

B

3.4.9.

Nodaļas priekšnieks

majors

9.

B

3.4.10.

Pedagogs

majors

9.

B

3.4.11.

Centra priekšnieks

majors

9.

B

3.4.12.

Galvenais inspektors

majors

9.

B

3.4.13.

Rotas komandieris

majors

9.

B

3.4.14.

Asistents

majors

9.

B

3.4.15.

Vecākais inspektors

kapteinis

8.

B

3.4.16.

Direktora palīgs

kapteinis

8.

B

3.4.17.

Inspektors

virsniekvietnieks

5.

B

3.4.18.

Vecākais instruktors

virsniekvietnieks

5.

B

3.4.19.

Instruktors

virsseržants

4.

B

3.4.20.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4.

B

4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

4.1.

Iestādes priekšnieks

pulkvedis

12.

B

4.2.

Iestādes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

11.

B

4.3.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

B

4.4.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9.

A

4.5.

Sektora priekšnieks

majors

9.

B

4.6.

Vecākais inspektors

majors

9.

B

4.7.

Galvenais inženieris

majors

9.

B

4.8.

Inspektors

kapteinis

8.

A

4.9.

Inženieris

kapteinis

8.

A

4.10.

Inspektora palīgs

virsseržants

4.

A

5. Ieslodzījuma vietu pārvalde

5.1. Centrālais aparāts

5.1.1.

Pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12.

A

5.1.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12.

A

5.1.3.

Pārvaldes priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10.

B

5.1.4.

Dienesta priekšnieks

pulkvedis

11.

A

5.1.5.

Daļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

A

5.1.6.Daļas priekšnieka vietnieks

majors

9.

A

5.1.6.1

Galvenais inspektors

majors

9.

A

5.1.7.

(svītrots ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.341)

5.1.8.

Vecākais inspektors

majors

9.

B

5.1.9.

Inspektors

kapteinis

8.

A

5.1.10.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

5.2. Mācību centrs

5.2.1.

Mācību centra priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

A

5.2.2.

Mācību centra priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

B

5.2.3.

Daļas priekšnieks

majors

9.

C

5.2.4.

Vecākais pasniedzējs

majors

9.

C

5.2.5.

Pasniedzējs

kapteinis

8.

B

5.2.6.

Inspektors

virsleitnants

7.

B

5.3. Ieslodzījuma vietas

5.3.1.

Ieslodzījuma vietas priekšnieks:

5.3.1.1.

atklātos cietumos

pulkvedis

11.

B

5.3.1.2.

pārējos cietumos

pulkvedis

11.

A

5.3.2.

Ieslodzījuma vietas priekšnieka vietnieks:

5.3.2.1.

atklātos cietumos

pulkvežleitnants

10.

B

5.3.2.2.

pārējos cietumos

pulkvežleitnants

10.

A

5.3.3.

Cietuma slimnīcas priekšnieks

pulkvežleitnants

10.

A

5.3.4.

Cietuma slimnīcas priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10.

B

5.3.5.

Ieslodzījuma vietas priekšnieka dežurējošais palīgs:

5.3.5.1.

atklātos cietumos

majors

9.

D

5.3.5.2.

pārējos cietumos

majors

9.

C

5.3.6.

Daļas priekšnieks:

5.3.6.1.

atklātos cietumos

majors

9.

C

5.3.6.2.

pārējos cietumos

majors

9.

B

5.3.7.

Daļas priekšnieka vietnieks:

5.3.7.1.

atklātos cietumos

majors

9.

D

5.3.7.2.

pārējos cietumos

majors

9.

C

5.3.7.1Galvenais inspektors:
5.3.7.1 1.atklātos cietumos

majors

9.

D

5.3.7.1 1.pārējos cietumos

majors

9.

C

5.3.8.

Vecākais inspektors:

5.3.8.1.

atklātos cietumos

kapteinis

8.

B

5.3.8.2.

pārējos cietumos

kapteinis

8.

A

5.3.9.

Vienības priekšnieks:

5.3.9.1.

atklātos cietumos

kapteinis

8.

B

5.3.9.2.

pārējos cietumos

kapteinis

8.

A

5.3.10.

Inspektors:

5.3.10.1.

atklātos cietumos

virsleitnants

7.

B

5.3.10.2.

pārējos cietumos

virsleitnants

7.

A

5.3.11.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5.

A

5.3.12.

Vecākais apsargs

virsseržants

4.

A

5.3.13.

Vecākais uzraugs

virsseržants

4.

A

5.3.14.

Apsargs

seržants

3.

A

5.3.15.

Uzraugs

seržants

3.

A

6. (Svītrots no 01.01.2010. ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1407, sk. grozījumu 2.punktu)

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86
Speciālās piemaksas

(Pielikums grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.341)

Nr.
p.k.

Nosaukums

Apmērs (latos)

1.

Par tiešu organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī apkarošanas vadību

līdz 150

2.

Par tiešu smago noziegumu apkarošanu, kā arī apkarošanas vadību

līdz 100

3.

Par tiešu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā un avāriju seku likvidēšanā, kā arī šo darbu vadību

līdz 80

4.

Par tiešu robežkontroli, kā arī tās vadību

līdz 50

5.

Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apsargā un pavada apsardzes uzraudzībā aizturētos, notiesātos vai apcietinātos

līdz 20

6.

Amatpersonām, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu

līdz 100

7.

Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām, kas operatīvi veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

līdz 20

8.

Valsts policijas amatpersonām, kuras apsargā vēstniecības un speciālos objektus

līdz 20

9.

Valsts policijas amatpersonām, kuras tieši veic, organizē vai vada speciālus pasākumus tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā

līdz 20

10.

Valsts policijas amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus speciālo uzdevumu bataljonā “ALFA”

līdz 100

11.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz kuģa

līdz 150

12.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa

līdz 300

13.

Par darbu ar ieslodzītajiem atklātās tuberkulozes ārstēšanas nodaļās un Latvijas Cietumu slimnīcā

līdz 60

14.

Par darbu ar ieslodzītajiem, kuri notiesāti ar brīvības atņemšanu uz mūžu

līdz 60

15.

(Svītrots ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.341)

16.

Par apcietinājuma kā drošības līdzekļa vai brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanu

līdz 50

17.

Par amata pienākumu pildīšanu informācijas tehnoloģiju un sakaru jomā

līdz 20 % no mēneša amatalgas

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86
Amatpersonu mēneša amatalga latos 2009.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.683, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

01.05.2010