Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.05.2009. - 14.05.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.271

Rīgā 2008.gada 15.aprīlī (prot. Nr.24 21.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" (turpmāk - aktivitāte), kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti.

3. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 7 168 560 latu (EUR 10 200 000) un valsts budžeta finansējums - 1 265 040 latu (EUR 1 800 000).

4. Aktivitātes mērķa grupa ir vides monitoringa un kontroles iestādes.

5. Atbildīgā iestāde ir Vides ministrija. Vides ministrija nodrošina visas starpniek­institūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši savai kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros atbalsta šādas darbības, kuras īstenojot netiek gūti ieņēmumi:

7.1. gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes;

7.2. virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

7.3. laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm;

7.4. kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības un vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā.

8. Aktivitātes ietvaros neatbalsta šādas darbības:

8.1. augsnes un zemes virsmas apau­guma monitoringa aprīkojuma un iekārtu piegāde un uzstādīšana;

8.2. bioloģiskās daudzveidības monitoringa aprīkojuma un iekārtu piegādes.

9. Pakalpojumu un piegāžu izmaksu attiecināmības sākuma un beigu datumu nosaka vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu.

10. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1183/1999 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. projektu sagatavošanas izmaksas, tai skaitā tehniskās specifikācijas vai iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projekta īstenošanas risku, alternatīvu un ekonomiskā analīze, infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums līdz 1 % no attiecināmajām izmaksām, ko nosaka vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu;

10.2. iekārtu un aprīkojuma piegāžu līgumu izmaksas un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas (piegādes un uzstādīšana, darbinieku apmācība) (atbilstoši šo noteikumu 7.punktam).

11. Izmaksas nedrīkst uzskatīt par attiecināmām, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir parakstīti preču nodo­šanas un pieņemšanas akti. Valsts budžeta iestādes projekta neattiecināmās iz­maksas nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

11.1. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405);

11.2. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405);

11.3. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405);

11.4. administratīviem vai projekta vadības mērķiem izmantojamo ilglietojuma iekārtu (arī datortehnikas un transportlīdzekļu) izmaksas;

11.5. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405);

11.6. maksa par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem;

11.7. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu pirkumu, piemēram, līzings;

11.8. maksa par juridiskām, tehniskām un finanšu konsultācijām, kas sniegtas par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu tā īstenošanas laikā;

11.9. iekārtu ekspluatācijas izdevumi;

11.10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta vadībā iesaistītā per­sonāla atalgojums un administratīvie izdevumi projekta vadībai, finansējuma saņēmēja kārtējās uzturēšanas izmaksas, kā arī tādu publicitātes pasākumu izmaksas, ja tie pārsniedz minimālās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

11.11. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405).

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405)

11.1 Projekta izmaksās neiekļauj:

11.11. zemes iegādes izmaksas;

11.12. nekustamā īpašuma (esošās ēkas un zeme, uz kuras tās uzbūvētas) pirkuma izdevumus;

11.13. ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumus;

11.14. lietoto iekārtu iegādes izmaksas.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.405 redakcijā)

III. Prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam

12. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs var būt valsts iestāde, kuras funkcijās ietilpst:

12.1. vides informācijas vākšana un apstrāde, vides valsts monitoringa veikšana un sabiedrības informēšana par vides stāvokli;

12.2. dabas resursu ieguves un izmantošanas valsts kontrole, piesārņojošo vielu emisiju kontrole vidē.

13. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs saņēmis valsts vai Eiropas Savienības finansējumu tādām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros.

VI. Uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu

14. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu atlasi laikā no 2007.gada līdz 2013.gadam izsludina trijās atlases kārtās. Pirmo projektu iesniegumu atlasi izsludina trīs gadu periodam, pārējās divas atlases - divu gadu periodam.

15. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iestādēm, kas atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem:

15.1. pirmajai projektu atlases kārtai - mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

15.2. otrajai projektu atlases kārtai - 2010.gada 1.martā;

15.3. trešajai projektu atlases kārtai - līdz 2012.gada 1.martam.

16. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu pirmajai projektu atlases kārtai atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 12.punktā minētajām iestādēm.

V. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

17. Atbalsta likme no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 15 % no attiecināmajām izmaksām finansē no valsts budžeta.

18. Minimālais finansējuma apjoms aktivitātes ietvaros vienam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam nav noteikts. Viena projekta kopējās izmaksas nevar pārsniegt aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

19. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu skaits projekta iesniedzējam uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nav ierobežots aktivitātei pieejamo līdzekļu robežās.

20. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē norādītajā termiņā:

20.1. papīra formā, aizpildot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) latviešu valodā datorrakstā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu paraksta uzaicinātais projekta iesniedzējas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Uzaicinātais Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs papīra formā iesniedz vienu caurauklotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta oriģinālu un vienu caurauklotu tā kopiju (bez pielikumiem), kā arī iesniedz projekta elektronisko versiju. Pievienoto dokumentu lapas numurē. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

20.2. elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, iesniedzējam jāpierāda, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir nosūtīts līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu iesniedz elektroniski:

20.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

20.2.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem (tai skaitā papīra dokumenta elektroniskajām kopijām) jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šādus dokumentus:

21.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta naudas plūsmas prognozi;

21.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta indikatīvo iepirkumu plānu.

22. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pārbauda projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem.

23. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas administratīvie kritēriji:

23.1. projekta iesniegums ir iesniegts Vides ministrijas norādītajā termiņā;

23.2. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

23.3. projekta iesniegums iesniegts atbilstoši iesnieguma noformēšanas prasībām (šo noteikumu 20.1., 20.2.apakš­punkts);

23.4. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

23.5. projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi (šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunkts).

24. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstības kritēriji:

24.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas ietekme uz horizontālo prioritāti - ilgtspējīga attīstība;

24.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim (šo noteikumu 2.punkts);

24.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām (šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakš­punkts);

24.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām (šo noteikumu 9.punkts, 10.1. un 10.2.apakšpunkts);

24.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām (komponentēm);

24.6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm;

24.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu ilgtspējību;

24.8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā minētie piegādes indikatori atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu;

24.9. pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta likme nepārsniedz 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

24.10. pieprasītā valsts budžeta finansējuma atbalsta likme noteikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

24.11. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas;

24.12. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota;

24.13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots;

24.14. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ietvertā plānotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas struktūrshēma un plānotais cilvēkresursu nodrošinājums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām finansējuma saņēmēja funkcijām;

24.15. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu;

24.16. projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst vides informācijas vākšana un apstrāde, vides valsts monitoringa veikšana un sabiedrības informēšana par vides stāvokli;

24.17. projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst dabas resursu ieguves un izmantošanas valsts kontrole, piesārņojošo vielu emisiju kontrole vidē.

25. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriji:

25.1. iestādes infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu un kvalitāti valsts funkciju nodrošināšanai;

25.2. gatavība uzsākt projekta realizāciju;

25.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ir identi­ficēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

25.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ir veikta iespējamo alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze;

25.5. izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums;

25.6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību.

VI. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

26. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu (ietverot komisijas locekļu aizstāšanas kārtību to prombūtnes laikā un ekspertu piesaistes kārtību). Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko vides organizāciju pārstāvji.

27. Atbildīgā iestāde:

27.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

27.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto mājaslapā internetā ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums), Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (2.pielikums), ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

27.3. reģistrē iesniegtos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma saņemšanu.

28. Vērtēšanas komisija vērtē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus:

28.1. ar "Jā", "Nē" un "Neattiecas" attiecībā uz vērtēšanas kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 23.5., 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7., 24.8., 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.15., 24.16. un 24.17.apakšpunktā. Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida. Ja kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegums attiecībā uz šo kritēriju netiek vērtēts;

28.2. piešķirot katram projekta iesniegumam noteiktu punktu skaitu attiecībā uz vērtēšanas kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. un 25.6.apakšpunktā. Projekta iesniegumu apstiprina, ja, vērtējot projekta iesniegumu:

28.2.1. atbilstoši šo noteikumu 25.1. apakš­punktam, vērtējums ir vismaz pieci punkti;

28.2.2. atbilstoši šo noteikumu 25.2. apakšpunktam, vērtējums ir vismaz trīs punkti;

28.2.3. atbilstoši šo noteikumu 25.3. apakšpunktam, vērtējums ir vismaz divi punkti;

28.2.4. atbilstoši šo noteikumu 25.4. apakšpunktam, vērtējums ir vismaz viens punkts;

28.2.5. atbilstoši šo noteikumu 25.5. apakšpunktam, vērtējums ir vismaz viens punkts.

29. Vērtēšanas komisija izveido projektu prioritāro sarakstu atbilstoši saņemtajam punktu skaitam. Projektu prioritāro sarakstu izmanto, ja aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums ir nepietiekams, lai īstenotu visus plānotos projektus. Vērtējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu attiecībā uz vērtēšanas kritēriju, kas minēts šo noteikumu 25.6.apakš­punktā, projekts var saņemt papildu punktus.

30. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

31. Atbildīgās iestādes vadītājs var pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, norādot termiņu, līdz kuram:

31.1. jāprecizē informācija par finansējuma saņēmēju (kontaktinformācija un rekvizīti) (1.pielikums);

31.2. jāiesniedz trūkstošie dokumenti (šo noteikumu 21.punkts);

31.3. jāprecizē izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktam;

31.4. jāprecizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta laika grafiks atbilstoši plānotajām aktivitātēm saskaņā ar šo noteikumu 24.6.apakšpunktu;

31.5. jāprecizē naudas plūsmas prognoze atbilstoši šo noteikumu 24.12.apakšpunktam;

31.6. jāprecizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta indikatīvais iepirkuma plāns atbilstoši šo noteikumu 24.13.apakšpunktam;

31.7. jāprecizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ietvertā plānotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas struktūrshēma un plānotais cilvēkresursu nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 24.14.apakšpunktam;

31.8. jāprecizē informācija par publicitātes pasākumiem atbilstoši šo noteikumu 24.15.apakšpunktam.

32. Maksimālais termiņš lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildei ir divi mēneši.

33. Vērtēšanas komisija vērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, un atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā noteiktā termiņa beigām sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

34. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti šo noteikumu noteiktajā termiņā vai atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

35. Lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam.

VII. Iepirkuma procedūra, iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

36. Pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas brīža. Ja paredzamā līgumcena:

36.1. ir mazāka par publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām publisko iepirkumu līgumcenu robežām, iepirkuma procedūru veic finansējuma saņēmējs;

36.2. ir vienāda ar publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām publisko iepirkumu līgumcenu robežām vai lielāka par tām, iepirkuma procedūru kā centralizētā iepirkuma institūcija veic Vides ministrija.

37. Atbildīgā iestāde, noslēdzot vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu, nosaka iepirkuma procedūras standarta dokumentus.

38. Pirms iepirkuma procedūras dokumentu apstiprināšanas vai grozījumu veikšanas tajos finansējuma saņēmējs nosūta iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projektu atbildīgajai iestādei atzinuma sniegšanai. Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā.

39. Finansējuma saņēmējs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu, izmantojot iepirkuma procedūras dokumentos ietverto iepirkuma līguma projektu. Slēdzot iepirkuma līgumu, nav pieļaujamas būtiskas izmaiņas iepirkuma līgumā. Ja, slēdzot iepirkuma līgumu, tiek veiktas izmaiņas iepirkuma līgumā, iepirkuma līguma grozījumu projektu finansējuma saņēmējs nosūta atbildīgajai iestādei atzinuma sniegšanai. Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā.

40. Ja iepirkuma līguma darbības laikā tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iepirkuma līguma grozījumu projektu un grozījumu nepieciešamības pamatojumu nosūta atbildīgajai iestādei atzinuma sniegšanai. Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā.

41. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksām.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.405 redakcijā)

VIII. Maksājumu veikšanas noteikumi

42. Visus izdevumus, ko veicis finansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

43. Finansējuma saņēmējs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izpildītāja saņem rēķinu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (turpmāk - maksājuma dokumenti). Maksājuma dokumentus reģistrē un uz rēķina norāda saņemšanas datumu.

44. Finansējuma saņēmējs maksājuma dokumentu kopijas, kas noformētas atbilstoši dokumentu noformēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, triju darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē.

45. Atbildīgā iestāde 20 dienu laikā pēc finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma dokumentu saņemšanas nodrošina to pārbaudi, sagatavo atzinumu un iesniedz to finansējuma saņēmējam. Atzinumā norāda, vai maksājuma dokumenti atbilst lēmumam par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu un nosacījumiem, ko paredz vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu vadību, kā arī noslēgtajiem piegāžu vai pakalpojumu līgumiem.

46. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs pārbauda saņemto maksājuma dokumentu atbilstību faktiskajam sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, iepirkuma līguma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem vienošanās noteiktajā kārtībā un attiecīgi veic vienu no šādām darbībām:

46.1. apstiprināšanas gadījumā veic maksājumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izpildītājam;

46.2. ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir konstatējis nepilnības maksājuma dokumentos vai pamatojoties uz atbildīgās iestādes negatīvo atzinumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā sniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izpildītājam motivētu paziņojumu par atteikumu apstiprināt tā maksājuma pieprasījumu.

47. Ja saskaņā ar šo noteikumu 45.punktu sagatavotajā atzinumā ir norādīts, ka maksājuma dokumenti neatbilst nosacījumiem, ko paredz vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu vadību, noslēgtajiem piegāžu vai pakalpojumu līgumiem, izdevumi, kas pamatoti ar pārbaudītajiem maksājuma dokumentiem, par kuriem ir sagatavots atzinums, tiek uzskatīti par neattiecināmajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksām.

48. (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405.)

49. (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405.)

50. (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405.)

IX. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas noteikumi

51. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta aktivitātes jāīsteno divu gadu laikā pēc vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas.

52. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina projekta iesniedzēja mājaslapā internetā aktuālās informācijas ievietošanu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas procesu.

53. (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.405.)

54. Ja pēc tam, kad noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē aizpildītu priekšlikuma veidlapu par grozījumiem projektā (3.pielikums).

55. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā.

X. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu ieviešanas

56. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

57. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu sniedz atbildīgajai iestādei šādu informāciju:

57.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstība iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

57.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros sasniegtie projekta iznākuma un rezultāta rādītāji;

57.3. ieņēmumi, kas radušies, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, un to atbilstība plānotajam;

57.4. veiktie pasākumi sabiedrības informēšanā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātiem un ieguvumiem.

58. Šo noteikumu 4.pielikumā norādīto veidlapu pirmo reizi iesniedz gada laikā pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta noslēguma maksājuma saņemšanas un turpmāk - reizi gadā vienošanās dokumentā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā.

59. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus projekta noslēguma maksājuma veikšanas aktivitātes ietvaros, ja vienošanās dokumentā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu nav noteikts ilgāks laikposms.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.271
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.271
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu un kvalitāti valsts funkciju nodrošināšanai:

jāsasniedz vismaz 5 punkti, maksimāli iespējamais punktu skaits - 10 punktu

1.1.

projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu valsts funkciju nodrošināšanai

5

1.2.

projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu kvalitāti valsts funkciju nodrošināšanai

5

2.

Gatavība uzsākt projekta realizāciju:

jāsasniedz vismaz 3 punkti

2.1.

izstrādāta tehniskā specifikācija piegādēm

3

2.2.

izstrādāta iepirkumu dokumentācija

5

3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi:

jāsasniedz vismaz 2 punkti, maksimāli iespējamais punktu skaits - 6 punkti

3.1.

projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi

2

3.2.

projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi

2

3.3.

projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi

2

4.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ir veikta iespējamo alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze:

jāsasniedz vismaz 1 punkts

4.1.

nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

4.2.

analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

4.3.

ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

4.4.

ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

5.

Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums:

jāsasniedz vismaz 1 punkts

5.1.

nav veikts novērtējums par plānoto kalpošanas laiku

0

5.2.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

1

5.3.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem (ieskaitot)

2

5.4.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

1.1. kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

6.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību:

kritērijs nav izslēdzošs

6.1.

projekts neparedz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā

0

6.2.

projekts paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā

5

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

7.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošana (ietekme uz horizontālo prioritāti - ilgtspējīga attīstība):

N

7.1.

nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz atbilstošo vides monitoringa jomu

7.2.

nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz vides kvalitātes kontroli

Jā/Nē

8.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes:

8.1.

mērķim - nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti

N

8.2.

atbalstāmajām darbībām (gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes; virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm; kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības un vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā no gaisa)

N

8.3.

attiecināmajām izmaksām

P

9.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām (komponentēm):

N

9.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums

9.2.

norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim

9.3.

norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā

10.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta laika grafiks ir atbilstošs plānotajām aktivitātēm

P

11.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu ilgtspējību:

N

11.1.

ir atbilstoša institucionālā struktūra

11.2.

ir atbilstoši plānotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanas izmaksas

11.3.

ir/būs pieejams personāls, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu

12.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā minētie piegādes indikatori atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu

N

13.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta likme nepārsniedz 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām

N

14.

Pieprasītā valsts budžeta finansējuma atbalsta likme noteikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

N

15.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas:

N

15.1.

ietver visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas

15.2.

ir atbilstošas tirgus cenām

15.3.

ir samērīgas un pamatotas, norādot skaidrus pieņēmumus izmaksu aprēķinam

15.4.

ir tieši nepieciešamas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai

16.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota:

P

16.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu veikšanas prognozi

16.2.

ir atbilstoša plānotajam laika grafikam

16.3.

ir atbilstoša iepirkumu plānam un līguma specifikai

16.4.

ir atbilstoša projekta finanšu plānam

16.5.

ir atbilstoša Eiropas Savienības fondu projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem

17.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots:

P

17.1.

aptver visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta darbības un pakalpojumus un norāda to izmaksas

17.2.

darbu sadalījums līgumos ir pamatots (atbilstošs darbu apjomam un specifikācijai)

17.3.

līgumu ieviešanas laika grafiks ir pamatots, atbilst tiesību aktu prasībām publiskā iepirkuma jomā attiecībā uz izvēlēto iepirkuma metodi

17.4.

līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra, ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un projekta laika grafiku

18.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā ietvertā plānotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotais cilvēkresursu nodrošinājums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām finansējuma saņēmēja funkcijām:

P

18.1.

projekta administratīvajai (iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība u.c.) vadībai

18.2.

projekta finanšu (grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana u.c.) vadībai

18.3.

projekta tehniskajai vadībai

19.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

20.

Projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst vides informācijas vākšana un apstrāde, vides valsts monitoringa veikšana un sabiedrības informēšana par vides stāvokli

N

21.

Projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst dabas resursu ieguves un izmantošanas valsts kontrole, piesārņojošo vielu emisiju vidē kontrole

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

22.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir iesniegts Vides ministrijas norādītajā termiņā

N

23.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

24.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums iesniegts atbilstoši šādām iesnieguma noformēšanas prasībām:

P

24.1.

iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

24.2.

iesniegums sagatavots latviešu valodā

24.3.

iesniegums sagatavots datorrakstā (gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.4.

iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

24.5.

iesniegts viens Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (gadījumos, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.6.

gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas numurētas (gadījumos, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.7.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām (gadījumos, ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā veidā):

24.7.1.

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

24.7.2.

izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā

24.7.3.

papildus iesniedzamie dokumenti (tai skaitā papīra dokumenta elektroniskās kopijas) ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

25.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

N

26.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:

P

26.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta naudas plūsmas prognoze

26.2.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta indikatīvais iepirkumu plāns

Piezīmes.

1. N - negatīva vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida.

2. P - pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, veicot precizējumus projekta iesniegumā, lēmumā noteiktajā termiņā).

3. NA (neattiecas) - gadījumā, ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.271

KN271P3_PAGE_1.JPG (75342 bytes)

KN271P3_PAGE_2.JPG (33062 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.271
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

KN271P4_PAGE_1.JPG (74313 bytes)

KN271P4_PAGE_2.JPG (102218 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
13.05.2009