Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.12.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Rīgā 2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 32.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti.

3. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 9 414 576 euro. Valsts budžeta līdzfinansējums pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai ir 354 217 euro, trešajai kārtai – 673 442 euro un ceturtajai kārtai – 21 462 euro.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.799 redakcijā)

3.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 3.punktā norādīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ir 166 426 euro. Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 3.punktā norādīto valsts budžeta līdzfinansējumu, ir 18 547 euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1170 redakcijā)

4. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, kā arī ir atbildīga, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

(Nodaļas nosaukums MK 05.07.2011. noteikumu Nr.543 redakcijā)

6. Aktivitātes ietvaros atbalsta šādas darbības, kuras īstenojot netiek gūti ieņēmumi:

6.1. gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes;

6.2. virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

6.3. laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm;

6.4. kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības un vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā;

6.5. radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

7. Aktivitātes ietvaros neatbalsta:

7.1. augsnes un zemes virsmas apauguma monitoringa aprīkojuma un iekārtu piegādes un uzstādīšanu;

7.2. bioloģiskās daudzveidības monitoringa aprīkojuma un iekārtu piegādes.

8. Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās). Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.

9. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

9.1. projektu sagatavošanas izmaksas (tehniskās specifikācijas vai iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projekta īstenošanas risku, alternatīvu un ekonomiskā analīze, infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums) līdz 1 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, kas ir noteikta vienošanās noteikumos;

9.2. iekārtu un aprīkojuma piegāžu līgumu izmaksas un ar to saistīto pakalpojumu un būvdarbu izmaksas (piegādes un uzstādīšana, darbinieku apmācība) atbilstoši šo noteikumu 6.punktam;

9.3. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumu pakalpojumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.4. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

10. Projektu sagatavošanas izmaksas un pasākumu publicitātes izmaksas (šo noteikumu 9.1. un 9.3.apakšpunkts) ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma gadījumā), izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu.

11. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 9. un 12.punktā minētās izmaksas.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.543 redakcijā)

12. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus vienošanās noteikumos.

III. Prasības projekta iesniedzējam

13. Projekta iesniedzējs var būt valsts iestāde, kuras funkcijās ietilpst:

13.1. vides informācijas vākšana un apstrāde, vides valsts monitoringa veikšana un sabiedrības informēšana par vides stāvokli;

13.2. dabas resursu ieguves un izmantošanas valsts kontrole, piesārņojošo vielu emisiju kontrole vidē.

14. Uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs saņēmis valsts vai Eiropas Savienības finansējumu tādām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros.

IV. Projektu iesniegumu atlase un prasības projektu iesniegumu iesniegšanai

15. Projektu iesniegumu atlasi izsludina četrās projektu iesniegumu atlases kārtās:

15.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 2 007 226 euro;

15.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 3 105 493 euro;

15.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 4 109 399 euro;

15.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu veido Kohēzijas fonda finansējums 192 458 euro apmērā, kā arī šo noteikumu 3.1 punktā minētais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 3. punktā norādīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.799 redakcijā)

16. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās:

16.1. izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

16.2. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidlapu (2.pielikums), vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

17. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas projekta iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālo projekta iesniedzēju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu:

17.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

17.2. ja pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

18. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 85 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums - 15 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektus 100 procentu apmērā finansē Kohēzijas fonds. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 86 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums - 14 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 89,97 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums – 10,03 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.543 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.637)

19. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Projekta attiecināmo izmaksu minimālais apmērs netiek ierobežots. Projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo Kohēzijas fonda un pirmajai, trešajai un ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo valsts budžeta finansējuma apmēru, kā arī ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo šo noteikumu 3.1 punktā minēto saistību apjomu.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543; MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.637)

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu tehniski sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 22., 23., 24. un 25., 26., 27. vai 28., 29., 30.punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

21. Atbildīgā iestāde reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu, norādot reģistrācijas numuru, atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

22. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija), kā arī izstrādā un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām..

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

23. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums).

24. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

25. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

25.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam ir jāsaņem vismaz pieci punkti, atbilstoši 2.punktā minētajam kritērijam – vismaz trīs punkti, atbilstoši 3.punktā minētajam kritērijam – vismaz divi punkti, atbilstoši 4. un 5.punktā minētajiem kritērijiem – viens punkts;

25.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam var saņemt papildu punktus.

26. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

26.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

26.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 7., 8., 9., 11., 13., 14., 18., 19., 25., 28., 29., 30., 31. un 32.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

26.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 10., 12., 15., 16., 17., 26., 27. un 33.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

27. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

27.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

27.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 5.punktā minētajā kritērijā;

27.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā minētajā kritērijā;

27.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā.

28. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

28.1. tas atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

28.2. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo), projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

29. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos:

29.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (1.pielikums);

29.2. (svītrots ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543);

29.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 26. un 27.punktā minētajam kritērijam;

29.4. precizēt attiecināmās izmaksas un izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 12.punktam;

29.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (2.pielikuma 12.punkts);

29.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (2.pielikuma 15.punkts);

29.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (2.pielikuma 16.punkts);

29.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (2.pielikuma 17.punkts);

29.9. precizēt iesniegtos dokumentus (2.pielikuma 33.punkts).

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

30. Šo noteikumu 29.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

31. 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija vērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo un paraksta par to atzinumu. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

32. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis tos lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

33. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VI. Projekta īstenošana

34. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.637 redakcijā)

35. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs):

35.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno triju gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas. Trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 1. decembrim;

35.2. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļa vietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu;

35.3. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanās noteikumiem.

(Grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543; MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.637; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.799)

36. Vienošanās noteikumos izdara grozījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, kā arī šādos gadījumos:

36.1. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas pārsniedz piecus procentus no attiecināmajām izmaksām projekta īstenošanas laikā;

36.2. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā maina kopējo iepirkumu apjomu.

37. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

VII. Aktivitātes uzraudzība pēc projekta īstenošanas

38. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas par attiecīgo projektu.

39. Informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu finansējuma saņēmējs reizi gadā (piecus gadus pēc pēdējā projekta ietvaros veiktā maksājuma) iesniedz atbildīgajā iestādē, ja vienošanās noteikumos nav noteikts ilgāks laikposms. Pirmo reizi šo noteikumu 3.pielikumā noteikto uzraudzības pārskatu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas par attiecīgo projektu.

40. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas par attiecīgajiem projektiem, ja vienošanās noteikumos nav paredzēts ilgāks laikposms.

VIII. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.271 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61.nr.; 2009, 72.nr.).

42. Atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās groza vienošanos, kas noslēgta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.271 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"'', lai nodrošinātu vienošanās atbilstību šiem noteikumiem. Attiecināmās izmaksas un izdevumi, kas radušies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros no dienas, kad noslēgta minētā vienošanās, līdz dienai, kad tiek grozīta vienošanās, ir uzskatāmi par attiecināmajām izmaksām un izdevumiem Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

43. Projektu iesniedzēji, kurus atbildīgā iestāde uzaicinājusi iesniegt projektu iesniegumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.271 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"'' 15.3.apakšpunktam, sagatavo projektu iesniegumus saskaņā ar šiem noteikumiem un iesniedz atbildīgajā iestādē līdz 2010.gada 30.jūnijam.

44. Grozījumi šo noteikumu 34.punktā, kas nosaka finansējuma saņēmēja pienākumu nodrošināt projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu, nav piemērojami iepirkuma līgumiem, kuros paredzamā līgumcena ir vienāda ar publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka par tām un par kuriem ir publicēts paziņojums līdz attiecīgo grozījumu šo noteikumu 34.punktā spēkā stāšanās dienai. Šajā punktā minēto iepirkuma līgumu iepirkuma procedūru kā centralizētā iepirkuma institūcija veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.637 redakcijā)

45. Atbildīgā iestāde šo noteikumu 3.1 punktā minēto saistību apjomu uzņemas tikai gadījumā, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.637 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.402

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1170)


Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.402
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.543)

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.Institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu un kvalitāti valsts funkciju nodrošināšanai

jāiegūst vismaz 5 punkti, maksimāli iegūstamais punktu skaits – 10 punkti

1.1.projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu valsts funkciju nodrošināšanai

5

1.2.projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu kvalitāti valsts funkciju nodrošināšanai

5

2.Gatavība uzsākt projekta īstenošanu

jāiegūst vismaz 3 punkti

2.1.izstrādāta tehniskā specifikācija piegādēm

3

2.2.izstrādāta iepirkumu dokumentācija

5

3.Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

jāiegūst vismaz 2 punkti, maksimāli iegūstamais punktu skaits – 6 punkti

3.1.projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi

2

3.2.projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi

2

3.3.projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi

2

4.Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās projekta ieviešanas alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums)

jāiegūst vismaz 1 punkts

4.1.nav veikta alternatīvu analīze

0

4.2.analīze veikta tikai vienam no parametriem

1

4.3.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

4.4.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar visobjektīvākajām izmaksām

3

5.Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

jāiegūst vismaz 1 punkts

5.1.nav veikts novērtējums par kalpošanas laiku

0

5.2.izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir līdz
5 gadiem

1

5.3.izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 5 līdz
10 gadiem

2

5.4.izveidojamās infrastruktūras kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

1.1. kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

6.Projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību

kritērijs dod papildpunktus

6.1.projekts neparedz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā

0

6.2.projekts paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā

5

Jā/Nē

7.Projekta īstenošana (ietekme uz horizontālo prioritāti – ilgtspējīga attīstība)

N

7.1.nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz atbilstošo vides monitoringa jomu
7.2.nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz vides kvalitātes kontroli
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

8.Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

9.Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

10.Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes attiecināmajām izmaksām

P

11.Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

11.1.sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
11.2.plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi
11.3.norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi vides kvalitātes kontroles vai vides monitoringa jomā
12.Projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm

P

13.Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu saglabāšanu piecus gadus pēc projekta īstenošanas

N

13.1.ir atbilstoša institucionālā struktūra
13.2.ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanas izmaksas
13.3.ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu
14.Projekta budžetā iekļautās izmaksas

N

14.1.ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
14.2.ir saskaņā ar projekta iesniedzēja prognozētajām tirgus cenām projekta īstenošanas laikā
14.3.norāda skaidrus pieņēmumus izmaksu aprēķinam
15.Projekta naudas plūsmas prognoze

P

15.1.atbilst plānotajam laika grafikam
15.2.atbilst projekta finanšu plānam
15.3.atbilst projekta maksājumu veikšanas nosacījumiem
16.Projekta iesniegumā ietvertā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina visas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda finansēto projektu vadību noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas

P

16.1.projekta administratīvajai (tai skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai
16.2.finanšu (tai skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai
16.3.tehniskajai (tai skaitā progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai
17.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

18.Projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst vides informācijas vākšana un apstrāde, vides valsts monitoringa veikšana un sabiedrības informēšana par vides stāvokli

N

19.Projekta iesniedzēja funkcijās ietilpst dabas resursu ieguves un izmantošanas valsts kontrole, piesārņojošo vielu emisiju vidē kontrole

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

20.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā 

N

21.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

22.Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai 

N

23.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

24.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā 

N

25.Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona 

N (NA)

26.Iesniegts viens projekta oriģināls un divas kopijas, kā arī projekta elektroniskā versija (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P (NA)

27.Gan projekta oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P (NA)

28.Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N (NA)

29.Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N (NA)

30.Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N (NA)

31.Projekta iesnieguma pielikumi ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N (NA)

32.Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tā sadaļas 

N

33.Projekta iesniegumam pievienota projekta naudas plūsmas prognoze 

P

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.402
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas
Projekta nosaukums 
Finansējuma saņēmējs 
Projekta īstenošanas laiks 
 

(mēnesis un gads)

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 
 

(dd.mm.gggg.)

Projekts īstenots
(veikts pēdējais maksājums iepirkuma līguma ietvaros)
 
 

(dd.mm.gggg.)

Anketas aizpildīšanas datums 
 

(dd.mm.gggg.)

Pārskata periods

Iepriekšējās anketas aizpildīšanas datums
(iesniedzot anketu pirmo reizi, norādīt projekta pabeigšanas datumu)
Pārskata periods
(mēneši)
dd.mm.gggg.

1. Projekta ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspēja un atbilstība projekta iesniegumā noteiktajiem mērķiem

Nr.p.k.

Iesniegumā noteiktais mērķis

Sasniegtais rezultāts
(pēc projekta īstenošanas)

Atbilstība noteiktajam mērķim (anketas iesniegšanas dienā)

Neatbilstības pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

1.    
2.    
...    

2. Projekta ietvaros sasniegto projekta iznākuma rādītāju atbilstība

Nr.p.k.

Iesniegumā noteiktais projekta rādītājs

Sasniegtais rādītājs (pēc projekta īstenošanas)

Atbilstība noteiktajiem rādītājiem
(anketas iesniegšanas dienā)

Neatbilstības pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

Iznākuma rādītāji
1.    

3. Sabiedrības informēšanas pasākumi par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai

(Aprakstīt pārskata periodā veiktos pasākumus, pievienot informatīvo izdevumu, rakstu un citu materiālu kopijas)

 
 

Iesniedzējs

 

(nosaukums)

 

(paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats)

 

(paraksts*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis
31.12.2014