Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.02.2017. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 44 "Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jūrmalā 2007.gada 12.jūlijā (prot. Nr.14, 38.p.)
Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu
I. Terminu skaidrojums

Noteikumos un šo noteikumu izpratnē ir lietoti šādi termini:

1. apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus u.tml. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, košumdārzs, skvērs, bulvāris, aleja, kapsēta, kāpas nostiprinājums u.c. Apstādījumi aptver visas apstādītās platības ārpus mežiem, parkmežiem, mežaparkiem, tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas;

2. bruģa segums – ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem;

3. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

4. būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums, vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju;

5. ceļa segums – mākslīgi radīta ceļa klātne;

6. datorsaloni – internetkafejnīcas, interneta saloni, datorsaloni un citas tamlīdzīgas iestādes, izņemot datortehnikas un datorprogrammu tirdzniecības vietas;

7. dzelzceļš – zeme (zemes josla) un būves uz šīs zemes, kas plānotas vai izmantotas dzelzceļa darbības nodrošināšanai, tai skaitā pieturvietas un stacijas;

8. ēka – atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes darinājums;

9. garāža – būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai vienas vai vairāku automašīnu novietošanai;

10. gājēju iela – iela, kas paredzēta gājējiem un ir slēgta transporta kustībai;

11. iela – zeme un būve vai tās daļa, kas plānota vai tiek izmantota pilsētas rajona un tā apkārtnes apkalpošanai un vietējās satiksmes pievadīšanai maģistrālēm. Pilsētas iela ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējām ielām un piebrauktuvēm, bet neietver krustojumus ar lielceļiem un maģistrālēm;

12. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

13. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – visa īpašuma zemes gabala garumā publiskā lietošanā esošā teritorija – gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālāji līdz brauktuves malai vai braucamā daļa 1 metra platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve, bet namīpašumos, kas atrodas pie parkiem, dārziem skvēriem – līdz parka, dārza, skvēra robežām;

14. īres nams – namīpašums, kuru plānots izmantot vai tiek izmantots dzīvojamo telpu izīrēšanai, pamatojoties uz īres līgumu starp izīrētāju un īrnieku;

15. izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles, diskotēkas, deju zāles u.c.;

16. maģistrālās ielas – saskaņā ar pilsētas attīstības plānu;

17. namīpašums – uz zemesgabala uzbūvētas ēkas vai būves;

18. pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu;

19. piebrauktuve – jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemesgabala vai atsevišķiem objektiem;

20. pirotehnisks izstrādājums – izstrādājums, kas satur degošu vai eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts dūmu, skaņas un/vai gaismas efekta radīšanai, signalizēšanai vai svētku uguņošanai;

21. pludmale – jūras krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;

22. psihoaktīvās vielas – visas atkarību izraisošās vielas, tai skaitā legālās (tabakas izstrādājumi, alkohols, arī alus) un nelegālās (narkotiskās) vielas.

23. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļu staciju un autoostu zāles un gaiteņi, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;

24. publiski pasākumi – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

25. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta uz ceļiem un laukumiem, kas paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai vai šī transporta gaidīšanai un kas aprīkota ar attiecīgu ceļa zīmi;

26. sabiedriska iestāde – speciāli izveidota, sabiedrībai brīvi pieejama slēgta vai atklāta tipa vieta, tajā skaitā valsts vai pašvaldības organizācija;

27. sarkanā līnija – juridiski noteikta vai projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža;

28. zāliens – apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu (zāles) zelmeni;

29. zemesgabals – juridiski noteikta teritorijas pamatvienība;

30. pavasara un vasaras sezona – laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim;

31. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam;

32. skaņu pastiprinošas iekārtas – mehāniskas, elektromehāniskas vai elektroniskas ierīces, kuras pastiprina mūzikas instrumentu, elektrotehnisko ierīču un balss skaņu;

33. zaļā zona – zālienu un apstādījumu teritorijas, arī liegumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

II. Vispārīgā daļa

34. Noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un atbildību par tās neievērošanu.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.59 redakcijā)

35. Noteikumu uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko kārtību, īpašumu, pašvaldības iedzīvotāju un apmeklētāju personiskās tiesības un likumīgās intereses, kā arī komersantu tiesības un tiesiskās intereses, ar mērķi nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt personu likumu un sadzīves noteikumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt personā cieņas pilnu attieksmi pret citu personu tiesībām, godu un pašcieņu, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

36. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu parkos un skvēros, pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.

37. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras uzturas vai kuru īpašums atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās, neatkarīgi no šo personu valstiskās piederības, īpašuma veida un īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

38. Ja zemesgabalam un ar to savienotajam namīpašumam ir dažādi īpašnieki, tad par noteikumu pārkāpumiem īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem. Ja līgumiskās attiecības nepastāv, tad atbild namīpašuma īpašnieks.

39. Administratīvā atbildība par šajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpumu rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu, vai arī administratīvā atbildība saskaņā ar citu spēkā esošu Jūrmalas pilsētas domes normatīvo aktu, ciktāl to nenosaka šie noteikumi.

40. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.59 redakcijā)

41. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no šo noteikumu pildīšanas un pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

42. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:

42.1. brīdinājumu;

42.2. naudas sodu:

42.2.1. fiziskām personām līdz 350 euro;

42.2.2. juridiskām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

43. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par šo noteikumu pārkāpumu, pārkāpuma izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, šo noteikumu 44.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu, nepārsniedzot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto apmēru.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.59 redakcijā)

44. Par Noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas sekojošas amatpersonas:

44.1. pašvaldības policijas amatpersonas;

44.2. būvvaldes amatpersonas;

44.3. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59);

44.4. pilnvarotā persona par vides un zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

44.5. valsts policijas amatpersonas.

45. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija.

46. Par šo noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav pastāvīga ienākuma avota – naudas sods tiek iekasēts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

47. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

48. Jūrmalas pilsētas domes budžetā ieskaitītās soda naudas izlietošanas kārtība tiek noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes iekšējo normatīvo aktu.

49. Administratīvo komisiju lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 281.panta noteiktajā kārtībā.

50. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

III. Namīpašumu, zemesgabalu, pagalmu un citu teritoriju uzturēšana un kopšana

51. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) jānodrošina:

51.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšana, apsaimniekošana, labiekārtošana, apstādījumu un žogu uzturēšana, ietvju, laukumu, pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju uzkopšana un tīrīšana;

51.2. īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot maģistrālās ielas) kopšana un sanitārās tīrības uzturēšana, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus;

51.3. lietus ūdens kanalizācijas sistēmās, ūdenstilpnēs, meliorācijas novadgrāvjos LR normatīvo aktu prasībām atbilstoši attīrītu saimniecisko (komunālo) notekūdeņu novadīšana un cieto atkritumu nenovadīšana;

51.4. lietus ūdens uztvērēju tīrīšana – ne retāk kā 2 reizes pavasara un vasaras periodā;

51.5. ziemas sezonā sniega un ledus tīrīšana, ietvju kaisīšana ar smiltīm (izņemot maģistrālās ielas) – katru dienu līdz pulksten 8.00, bet snigšanas laikā sniega tīrīšana visu dienu, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšana no sniega. Šis punkts neattiecas uz maģistrālo ielu teritorijām;

51.6. savāktā sniega aizvešana uz Jūrmalas pilsētas domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes norādītajām sniega izgāztuvēm, ja savāktā sniega dēļ tiek traucēta transporta satiksme un gājēju pārvietošanās;

51.7. regulāra sniega un ledus notīrīšana no māju jumtiem un balkoniem, lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, bet situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošana, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

51.8. ziemā uz ietvēm un ielām (izņemot maģistrālās ielas) izkaisīto smilšu savākšana divu nedēļu laikā pēc sniega nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ);

51.9. gājēju kustību traucējošu priekšmetu novākšana no ietvēm, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošana;

51.10. namīpašumu pagalmu, pievedceļu, numura zīmju plāksnīšu, dzīvojamo māju ieejas durvju un kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras ēku un izglītības iestāžu ieeju apgaismošana, tumsai iestājoties;

51.11. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšana izgāztuvē vai to kompostēšana;

51.12. sanitāri higiēniskajām prasībām atbilstoši aprīkotu sabiedrisko tualešu ierīkošana kafejnīcās, restorānos, bāros un citās tamlīdzīgās publiskās vietās;

51.13. būvju fasāžu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, sakoptu izskatu un tīrību; savlaicīgu šo ēku elementu krāsošana un remonts, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldi. Nepieļaut, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi;

51.14. valsts karoga izkāršana pie nam­īpašuma fasādes un valsts karoga noņemšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām valsts svētku, svinamās un piemiņas dienās.

52. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem un lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina teritorijas tīrīšana 10 metru attālumā no īpašumam piegulošās teritorijas, kā arī skatlogu, durvju un fasādes tīrība. Sezonas rakstura darbības pārtraukumu laikā jānodrošina materiālo vērtību drošība.

53. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku un kameru salauzto vāku nomaiņa, seguma deformāciju izlabošana virs pazemes inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos apledojumu likvidēšana, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošana ar standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšana ierobežotas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšana gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un piecu metru platā joslā ap tiem.

54. Zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā zemesgabalā esošie hidrogrāfiskie tīkli, ūdensteces, grāvji vai ūdenstilpnes, kuras kalpo arī blakus esošo teritoriju meliorācijai. Aizliegts ierīkot citas būves (dambjus, caurtekas u.c.), kas pasliktinātu blakus esošo zemesgabalu meliorāciju.

55. Būvētājiem, būvdarbu pasūtītājam vai būvuzņēmējiem jānodrošina:

55.1. būvobjekta iežogošana ar būvžogu un redzamā vietā informācijas plāksnes uzstādīšana par būvobjektu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes noteikto kārtību;

55.2. īpašumam, kurā atrodas būvobjekts, piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, kā arī būvžoga uzturēšana un krāsošana, būvniecības atkritumu un sadzīves atkritumu izvešana, paredzot gan būvniecības atkritumu, gan sadzīves atkritumu izvešanas kārtību ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju noslēgtajos līgumos;

55.3. būvobjektā strādājošās būvtehnikas un mehānismu uzturēšana kārtībā, lai nodrošinātu būvobjektam pieguļošo brauktuvju tīrību no dubļiem, grunts un būvgružiem. Nepieciešamības gadījumā jāveic brauktuves sakopšana.

56. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nav atļauts:

56.1. izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu savākšanai un glabāšanai, kā arī mest vai izliet tos ūdenstilpnēs;

56.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās;

56.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās, aizliegums neattiecas uz zaļo atkritumu (zāle, lapas, zari un citas augļu daļas) kompostēšanu;

56.4. bojāt ietves un ielas segumu, bojāt (sist, kalt, urbt u.tml.) bruģakmeņus;

56.5. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem;

56.6. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrumus, infekcijas slimības izraisošus un medicīniskos, bīstamos atkritumus, liela gabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus;

56.7. dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības un zaļos atkritumus, tajā skaitā dedzināt jebkādus plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs;

56.8. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļo zonu ar sastatnēm, nožogojumu, būvmateriāliem, būvgružiem un būvierīcēm;

56.9. braukt pa ielām un ietvēm ar bruģa segumu ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehāniskiem transporta līdzekļiem, kas bojā brauktuves segumu, izņemot speciālos transporta līdzekļus – elektroapgādes, ielu apgaismošanas, siltumapgādes, ugunsdzēsēju, ūdensvada un kanalizācijas, ātrās palīdzības, valsts un pašvaldības policijas, zemessardzes transporta līdzekļus, kuru kopējā masa nepārsniedz piecas tonnas, un ja tie veic avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzības funkcijas;

56.10. uz ietvēm, ielās un citās publiskās vietās, koplietošanas telpās un pagalmos aizliegts uzglabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus. Īres namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, malku atļauts uzglabāt izīrētāja norādītajā vietā, kas nav pretrunā šo noteikumu prasībām;

56.11. veikt rakšanas darbus, ja nav saņemta rakšanas darbu atļauja;

56.12. krāsot ielas vai ietves bruģi, notraipīt bruģi ar krāsu, cementu un cita veida būvmateriāliem, izliet uz bruģa seguma smērvielas, benzīnu, dīzeļdegvielu; dzīt ķīļus starp bruģakmeņiem; atkalt apledojušu bruģi ar metāla cirtņiem, lāpstām, āķiem u.tml., sildīt bruģi ar lodlampām vai tamlīdzīgām ierīcēm; laistīt ielas bruģi ar netīru ūdeni, kurināt ugunskurus;

56.13. namīpašumu īpašniekiem nam­īpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saim­nieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logi), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumi un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

57. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā Jūrmalas pilsētā ir namīpašumi, to daļas vai dzīvokļi, veic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku tehnisko uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu lietošanas, kā arī ugunsdrošības kārtību. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un ēku uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī.

58. Dzīvojamo māju īpašnieki vai apsaim­niekotāji atbilstoši līgumsaistībām:

58.1. veic dzīvojamo māju vispārējo un ārkārtas apsekošanu, lai sekmētu un sagatavotu to tehnisko uzturēšanu un ekspluatāciju pavasara un vasaras, rudens un ziemas sezonā;

58.2. nodrošina sanitāri tehnisko prasību izpildi, māju konstrukciju, to elementu, inženierietaišu apskati, pārbaudi, tehnisko apkopi, kā arī remonta vai rekonstrukcijas darbus;

58.3. ievēro dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, lai panāktu dzīvojamām mājām maksimālu kalpošanas laiku, novērstu konstrukciju un inženierietaišu priekšlaicīgu nolietošanos;

58.4. novērš daudzdzīvokļu ēku pagrabu un bēniņu telpu piegružošanu un nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

Sevišķā daļa

IV. Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko drošību un kārtību

59. Dzīvokļu īpašumu un koplietošanas telpu lietošana un uzturēšana

59.1. Par mājsaimniecības priekšmetu novietošanu uz balkona vai lodžijas atklātās daļas, kā arī koplietošanas telpās, pagrabos un kāpņu telpās un rezerves izejas durvju aizšķērsošanu ar dažādiem priekšmetiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro;

59.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

59.2. Par veļas žāvēšanu balkonos un lodžiju atklātajās daļās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro;

59.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro.

59.3. Par smēķēšanu liftos un citās dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro;

59.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 70 euro.

59.4. Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās un dzīvokļos, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 euro;

59.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 140 euro līdz 280 euro.

59.5. Par ugunsnedrošu un sprādzienbīstamu priekšmetu glabāšanu dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos un bēniņos izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 700 euro;

59.5.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 350 euro, juridiskām personām no 700 euro līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

60. Naktsmiera traucēšana

60.1. Par remontdarbu un būvdarbu veikšanu dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnikas līdzekļu lietošanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 06.00, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 210 euro,

60.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 210 euro līdz 350 euro.

60.2. Par skaņu pastiprinošas ierakstu aparatūras lietošanu uz ielām vai citās publiskās vietās no transporta līdzekļiem, kas rada troksni, traucējot iedzīvotāju naktsmieru no plkst. 23.00 līdz 6.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas domi – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 140 euro;

60.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 350 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

61. Namīpašumu un teritorijas uzturēšanas noteikumu neievērošanu

61.1. Par savlaicīgu namīpašumu, ēkas, fasāžu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu vai sanitārās tīrības neuzturēšanu (izņemot maģistrālās ielas) izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 140 euro, juridiskām personām no 140 euro līdz 350 euro,

61.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 350 euro, juridiskām personām no 350 euro līdz 700 euro.

61.2. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu vai neuzturēšanu Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā un vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 15 euro, juridiskām personām līdz 140 euro,

61.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 20 euro, juridiskām personām līdz 280 euro.

61.3. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 210 euro, juridiskām personām līdz 700 euro,

61.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām 210 euro līdz 280 euro, juridiskām personām no 700 euro līdz 1400 euro.

61.4. Par sadzīves, būvniecības un zaļo atkritumu dedzināšanu ugunskuros, t.sk. par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu ugunskuros un apkures krāsnīs – uzliek naudas sodu fiziskām līdz 35 euro,

61.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 140 euro.

61.5. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 140 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 700 euro,

61.5.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 280 euro, juridiskām personām no 700 euro līdz 1400 euro.

61.6. Par dzīvojamo telpu ilgstošu un koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar celtniecības un remontdarbu atkritumiem un citām mantām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro,

61.6.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

61.7. Par dzīvojamo telpu izmantošanu tai neparedzētiem mērķiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 100 euro, juridiskām personām līdz 700 euro,

61.7.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 100 euro līdz 210 euro, juridiskām personām 1400 euro.

61.8. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

61.8.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro.

61.9. Par kūlas un niedru, kā arī zaru dedzināšanu pilsētas teritorijā, uzliek naudas sodu līdz 70 euro,

61.9.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

62. Publisko pasākumu rīkošana publiskās vietās

62.1. Par publisku pasākumu rīkošanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas pašvaldības atļaujas un pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību, izņemot pasākumu, kurus rīko valsts vai pašvaldības iestāde vai, ja tas tiek rīkots telpās, sporta bāzēs vai notiek sapulce, gājiens vai pikets, bēru ceremonija vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkots pasākums, pasākuma organizatoram vai atbildīgajai amatpersonai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 700 euro,

62.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām 210 euro, juridiskām personām 1400 euro.

62.2. Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

62.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 140 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 700 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

63. Pirotehnikas lietošanas noteikumu neievērošana

63.1. Par pirotehnikas, trokšņa, uguņošanas vai specifiskas smaržas izraisošu izstrādājumu lietošanu publiskās vietās bez Jūrmalas pilsētas domes izsniegtas atļaujas, izņemot LR noteiktajās svētku dienās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 700 euro,

63.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām 210 euro, juridiskām personām 1400 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

64. Sabiedriskā inventāra un pilsētas labiekārtojuma bojāšana

64.1. Par sabiedriskā inventāra (telefona automāti, kabīnes, ceļa zīmes, atkritumu konteineri u.c.), būvju un inženierkomunikācijas bojāšanu, iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu, kā arī uzrakstu, izkārtņu un reklāmas, ēku numuru un ielu nosaukuma plāksnīšu bojāšanu vai noņemšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

64.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 1000 euro.

64.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 140 euro līdz 430 euro,

64.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 430 euro līdz 700 euro.

64.3. Par dzīvojamo vai sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu, soliņu, apgaismojuma ierīču (lampu sišanu) bojāšanu, afišu noraušanu, plakātu, uzrakstu bojāšanu, un līdzīgu konstrukciju bojāšanu, t.sk. ar dažādiem smērējumiem, uzrakstiem un zīmējumiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15 euro līdz 30 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 350 euro,

64.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 350 euro līdz 700 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

65. Smēķēšanas neatļautās vietās

65.1. Par smēķēšanu neatļautās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

65.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 55 euro.

65.2. Par nepilngadīgo personu smēķēšanu publiskās vietās, t.sk. skolas teritorijā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām kas viņus aizstāj,

65.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 55 euro nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām kas viņus aizstāj.

65.3. Par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgai personai, kā arī pārdošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro,

65.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

66. Peldēšanās, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana neatļautās vietās

66.1. Par peldēšanos apstādījumu dīķos, strūklakās, ezeros un upēs, kur tas ir aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

66.2. Par dzīvnieku ievešanu ezeru, upju un jūras līča pludmales teritorijās, kur tas ir aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.

66.3. Par dzīvnieku peldināšanu, mazgāšanos un veļas mazgāšanu, piesārņojot ezeru, upi, jūras līci vai pludmali ar mazgāšanas līdzekļiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

66.4. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

67. Pārvietošanās pa ledu

67.1. Par pārvietošanos pa ledu bīstamās vai aizliegtās vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

67.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 40 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

68. Transportlīdzekļu pārvietošanās

68.1. Par braukšanu ar mehānisko transportlīdzekli un mopēdu ārpus ceļa seguma, pa gājēju ietvēm, celiņiem, trotuāriem, apstādījumiem, bērnu rotaļu laukumiem, kā arī mehānisko transportlīdzekļu un mopēdu novietošanu šajās vietās, izņemot gadījumus, kad tas speciāli atļauts vai to paredz ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 210 euro,

68.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 210 euro līdz 280 euro.

68.2. Par braukšanu ar velosipēdu un citiem pārvietošanās līdzekļiem (skrituļdēļiem, skrituļslidām, u.tml.) pa ietvēm, celiņiem, trotuāriem, gājēju ielu un citām vietām agresīvi vai pārdroši, ja tādā veidā tiek vai var tikt apdraudēta vai traucēta gājēju kustība un drošība, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

68.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 50 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

69. Transportlīdzekļu turēšana publiskās vietās

69.1. Par bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu, t.sk. vraku novietošanu un turēšanu publiskās vietās vai pilsētas zaļajā zonā (izņemot specializētas autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās teritorijas, garāžas vai speciālās auto kapsētas) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro,

69.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

69.2. Par lielgabarīta (t.sk. arī malka) priekšmetu un mehānisko transporta līdzekļu ilgstoša turēšanu uz ielām, pagalmos, pie ēkām, atkritumu tvertnēm, kas traucē ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 35 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

69.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 430 euro.

69.3. Par transportlīdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot piekļūšanu tai vai novietošanu zaļajā zonā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

69.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

69.4. Par ilgstošu transportlīdzekļu darbināšanu (ilgāk par piecām minūtēm) pie dzīvojamām ēkām vai citās publiskās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro,

69.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 30 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

70. Transportlīdzekļu iebraukšana un mazgāšana tam neparedzētās vietās

70.1. Par transporta līdzekļu iebraukšanu tam neparedzētās vietās vai vietās, kurās ir noteikti aizliegumi, izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro,

70.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

70.2. Par mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu un profilaktisko apkopi ielās, publiskās vietās, apstādījumos, kā arī tuvāk par 20 metriem no ūdenstilpnēm, uzliek naudas sodu līdz no 30 euro līdz 70 euro,

70.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 70 euro.

70.3. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

71. Bērnu rotaļāšanās uz ielas braucamās daļas un būvlaukumos

71.1. Par bērnu rotaļāšanos uz ielas braucamās daļas, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem vai viņu aizbildņiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro,

71.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 30 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

72. Sēdēšana publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm

72.1. Par sēdēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 7 euro,

72.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 30 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

73. Nepilngadīgo personu vecumā līdz 14 gadiem atrašanās publiskās vietās vai sabiedriskās iestādēs bez pieaugušo klātbūtnes no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00

73.1. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 14 gadiem atrašanos publiskās vietās vai sabiedriskās iestādēs bez vecāku (aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj) klātbūtnes no plkst.23.00 līdz plkst. 6.00, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj,

73.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 30 euro vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.

73.2. Par nepilngadīgās personas līdz 14 gadu vecumam atrašanos datorsalonos un izklaides vietās, kā arī piedalīšanos izklaides pasākumos bez vecāku vai viņu aizstājošo personu pavadības no plkst.23.00 līdz 6.00 – uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro iestādes īpašniekiem vai iestādes atbildīgajai persona, vai arī pasākuma organizatoram,

73.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 70 euro iestādes īpašniekiem vai iestādes atbildīgajai personai, vai arī pasākuma organizatoram.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

74. Nepilngadīgo personu atrašanās ārpus mājas pilsētas teritorijā

74.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst.23.00 līdz plkst. 6.00, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 20 euro nepilngadīgai personai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj,

74.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 40 euro vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.

74.2. Par šo normu neievērošanu pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro,

74.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 70 euro.

74.3. Par nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam atrašanos bibliotēkā līdz plkst. 12.00 mācību laikā, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām līdz 20 euro, bibliotēkas direktoram līdz 70 euro,

74.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām no 20 euro līdz 40 euro, bibliotēkas direktoram līdz 70 euro.

74.4. Par nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam atrašanos datorsalonā līdz plkst. 14.00 mācību laikā, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām līdz 20 euro, datorsalona īpašniekam līdz 70 euro,

74.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu nepilngadīgās personas vecākiem vai viņus aizstājošām personām no 20 euro līdz 40 euro, datorsalona īpašniekam 70 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

75. Ubagošana, zīlēšana publiskās vietās

75.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās, kā arī nepilngadīgo iesaistīšanu ubagošanā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro,

75.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

75.2. Par nepilngadīgo ubagošanu vai to iesaistīšanu ubagošanā – uzliek naudas sodu līdz 30 euro nepilngadīgo vecākiem vai viņus aizstājošām personām,

75.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

76. Ielu, laukumu un citu publisko vietu piegružošana

76.1. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pagalmu, daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu, peldvietu un citu publisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, papīriem, saulespuķu sēklām, pudelēm u.tml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 30 euro.

76.2. Par ielu un ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, kas rada draudus satiksmes drošībai, uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

76.3. Par atkritumu konteineru, urnu ļaunprātīgu dedzināšanu uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

76.4. Par zemes dzīļu, augsnes, mežu, ūdens vai gaisa piegružošanu ar atkritumiem – uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 70 euro.

76.5. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 70 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

77. Alus vai citu apreibinošu vielu lietošana publiskās vietās

77.1. Par alkoholisko dzērienu, tanī skaitā alus ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem vai citu apreibinošo vielu lietošanu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro,

77.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro.

77.2. Par alkoholisko dzērienu, ieskaitot alus ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem (izņemot izlejamo alu vasaras kafejnīcās un publisko pasākumu laikā un to norises vietā ar speciālām tirdzniecības atļaujām) vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro,

77.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 35 euro.

77.3. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskās vietās, izņemot vietas, kurās alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos publiskās vietās vai sabiedriskās iestādēs tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro,

77.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 70 euro.

77.4. Par dzērienu stikla iepakojumā tirdzniecību vai ienešanu publisko pasākumu norises vietās, izņemot publisku pasākumu rīkošanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro,

77.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 40 euro.

77.5. Atrašanās publiskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiska dzēriena iepakojumu – uzskatāma par tā lietošanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

78. Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas nosacījumi

78.1. Par Jūrmalas pilsētas ģerboņa izmantošanu bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības atļaujas vai par nepareizu izmantošanu uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 140 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

79. Dabisko vajadzību kārtošana ārpus speciāli tam paredzētām vietām

79.1. Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus speciāli tam paredzētām vietām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 7 euro,

79.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 15 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

80. Netiklu darbību demonstrēšana

80.1. Par netiklu darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro,

80.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

81. Nepiedienīga uzvedība

81.1. Par nepiedienīgu uzvedību dzīvojamo namu koplietošanas telpās, sabiedriskajā transportā, pludmalēs u.c. publiskās vietās, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro,

81.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 35 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

82. Personas goda un cieņas aizskaršana

82.1. Par citas personas goda un cieņas aizskaršanu (izņemot gadījumus, kas kvalificējami kā huligānisms un atbildība iestājas saskaņā ar Krimināllikumu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro,

82.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 20 euro līdz 35 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

83. Spļaušana publiskā vietā

83.1. Par spļaušanu uz ielas vai citā publiskā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 7 euro,

83.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 15 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

84. Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošana

84.1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanu neatļautās vietās un nesaskaņošanu domes noteiktā kārtībā – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 35 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

84.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 430 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

85. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana

85.1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro,

85.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 140 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

86. Ēdienu gatavošana neatļautās vietās

86.1. Par ēdienu (piemēram, grillēt gaļas izstrādājumus) gatavošanu ielās, pilsētas skvēros, parkos vai to tiešā tuvumā, kāpās un citās publiskās vietās bez Jūrmalas pilsētas domes speciālas atļaujas izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

86.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 700 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

87. Tirdzniecība publiskās vietās

87.1. Par tirdzniecību publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas saņemšanas uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro, juridiskām personām līdz 280 euro,

87.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 280 euro līdz 700 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

88. Pārkāpēja neierašanās sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām vai administratīvajā komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu

88.1. Par pārkāpēja neierašanos sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām vai administratīvajā komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 15 euro,

88.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 30 euro.

88.2. Par pārējo Noteikumu punktu pārkāpšanu, kas nav minēti Noteikumu Sevišķajā daļā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro, juridiskām personām līdz 700 euro,

88.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 350 euro, juridiskām personām no 700 euro līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.59)

V. Pārejas noteikumi

89. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošie noteikumi Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” (ar grozījumiem – 2004.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.12, 2004.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10, 2003.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.11, 2003.gada 20.augusta saistošie noteikumi Nr.8, 2003.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.6, 2001.gada 1.augusta saistošie noteikumi Nr.14, 2001.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr.9, 2001.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.2), Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmums Nr.604 “Par izmaiņu apstiprināšanu “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos” (izmainīts ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.novembra lēmumu Nr.1109 “Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmumā Nr.604” un 2000.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.362 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmumā Nr.604”), Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 “Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” 6.punkts, 1995.gada 9.februāra lēmums Nr.88 “Par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas kārtību Jūrmalā”, Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 14.augusta lēmums Nr.463 “Par kārtību, kādā tiek organizētas brīvdabas izklaides, diskotēkas, dejas un citi pasākumi Jūrmalas pilsētas teritorijā”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
01.02.2017