Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.11.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.252

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 35.§)
Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.872)

Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 4.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. azartspēļu automāta un iekārtas reģistrācijas kārtību;

1.2. azartspēļu automāta spēles programmas reģistrācijas kārtību;

1.3. (svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.872).

2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - inspekcija) informāciju par reģistrētiem azartspēļu automātiem, iekārtām un spēļu automātu spēles programmām iekļauj šādos reģistros:

2.1. azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā;

2.2. azartspēļu automātu spēles programmu reģistrā.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.872)

3. Reģistri ir publiski pieejami inspekcijas mājas lapā internetā (www.iaui.gov.lv).

II. Azartspēļu automāta un iekārtas reģistrācijas kārtība

4. Lai reģistrētu azartspēļu automātu vai iekārtu, azartspēļu organizētājs iesniedz inspekcijā šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu, kurā norāda:

4.1.1. azartspēļu organizētāja firmu;

4.1.2. firmas adresi, reģistrācijas numuru;

4.1.3. azartspēļu automāta tipa nosaukumu;

4.1.4. azartspēļu automāta vai iekārtas modeļa nosaukumu;

4.1.5. azartspēļu automāta vai iekārtas izgatavotāja piešķirto sērijas numuru;

4.1.6. azartspēļu automāta vai iekārtas izgatavošanas gadu;

4.1.7. azartspēļu automāta vai iekārtas izgatavotāja nosaukumu un adresi;

4.2. azartspēļu automāta un spēles programmas atbilstības sertifikātu.

(4.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2008.; sk. 25. punktu)

5. Inspekcija 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par azartspēļu automāta vai iekārtas iekļaušanu reģistrā.

6. Pirms azartspēļu automāta iekļaušanas reģistrā inspekcijai ir tiesības pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja vai sertifikācijas iestādes (kuras kompetence atzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju) papildu dokumentus un informāciju par sertifikācijas procesa norisi un rezultātiem.

7. Ja tiek pieprasīta papildu informācija un dokumenti, inspekcija 30 dienu laikā no papildu informācijas un dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par azartspēļu automāta vai iekārtas iekļaušanu reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu.

8. Inspekcijā reģistrētam azartspēļu automātam vai iekārtai piešķir un izsniedz identifikācijas numuru. Identifikācijas numuru uz metāla plāksnītes piestiprina redzamā vietā pie azartspēļu automāta vai iekārtas korpusa.

9. Piešķirtais identifikācijas numurs ir nemainīgs visu laiku, kamēr azartspēļu organizētājs azartspēļu automātu vai iekārtu ekspluatē Latvijas Republikas teritorijā.

10. Inspekcija azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā neiekļauj, ja:

10.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti;

10.2. tas neatbilst prasībām, ko nosaka Azartspēļu un izložu likums un normatīvie akti par elektromagnētisko saderību un iekārtu elektrodrošību.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2008.; sk. 25. punktu)

III. Azartspēļu automāta spēles programmas reģistrācijas kārtība

11. Lai reģistrētu azartspēļu automāta spēles programmu, azartspēļu organizētājs iesniedz inspekcijā šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu, kurā norāda:

11.1.1. spēles programmas nosaukumu;

11.1.2. (svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.872);

11.1.3. tā azartspēļu automāta tipu, modeļa nosaukumu un sērijas numuru, kur spēle tiks izmantota;

11.1.4. spēles programmas izgatavošanas gadu;

11.1.5. spēles programmas izgatavotāja nosaukumu un adresi;

11.2. azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātu.

IV. Azartspēļu automāta un iekārtas marķēšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.872)

IV1. Paziņojumu sniegšana par azartspēļu automāta un iekārtas uzstādīšanas adreses un īpašumtiesību maiņu

(Nodaļa MK 15.11.2011. noteikumu Nr. 872 redakcijā)

23.1 Ja azartspēļu automāta vai iekārtas ekspluatācijas laikā tiek mainīta tā uzstādīšanas adrese, azartspēļu organizētājs pirms azartspēļu automāta vai iekārtas uzstādīšanas jauno adresi elektroniski paziņo inspekcijai.

23.2 Ja azartspēļu organizētājs pārdod vai dāvina reģistrētu azartspēļu automātu vai iekārtu citai kapitālsabiedrībai – azartspēļu organizētājam, viņš par to triju darbdienu laikā paziņo inspekcijai. Paziņojumā norāda jaunā īpašnieka kapitālsabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī atsavinātā azartspēļu automāta vai iekārtas identifikācijas numuru.

23.3 Ja azartspēļu organizētājs beidz ekspluatēt azartspēļu automātu vai iekārtu, pārdod vai dāvina to fiziskai personai vai citai kapitālsabiedrībai, kas nav saņēmusi azartspēļu organizēšanas licenci, vai izved azartspēļu automātu vai iekārtu no Latvijas (eksportē), viņš par to triju darbdienu laikā paziņo inspekcijai. Paziņojumā norāda azartspēļu automāta identifikācijas numuru. Inspekcija nekavējoties anulē ierakstu azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā par identifikācijas numura piešķiršanu.

V. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumus Nr.237 "Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 266./268.nr.; 2003, 137.nr.).

25. Šo noteikumu 4.2.apakšpunkts, 10.punkts un 11.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

(MK 28.08.2007. noteikumu Nr.591 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
18.11.2011