Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2014. gada 16. oktobra likumu: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
Ministru kabineta noteikumi Nr.366

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 5.§)
Noteikumi par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā tiek pārdotas valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas (turpmāk - valsts kapitāla daļas) kapitālsabiedrībās (turpmāk - sabiedrība), kuru turētāja ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - aģentūra).

2. Valsts kapitāla daļas var pārdot šādi:

2.1. pārdod visas vienas sabiedrības valsts kapitāla daļas kopumā;

2.2. vienas sabiedrības valsts kapitāla daļas sadala daļās un piedāvā katru daļu atsevišķi.

3. Valsts kapitāla daļas pārdod par naudu, ievērojot šajos noteikumos, sabiedrības statūtos, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos kapitāla daļu atsavināšanas noteikumus un kārtību.

4. Valsts kapitāla daļu pārdošanā iegūtos līdzekļus (atskaitot ar valsts kapitāla daļu pārdošanu saistītās faktiskās izmaksas, kas radušās aģentūrai) ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.

5. Valsts kapitāla daļas pārdod, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par valsts kapitāla daļu pārdošanu.

6. Valsts kapitāla daļu pārdošanu organizē aģentūra.

7. Pirms sabiedrības valsts kapitāla daļu nodošanas pārdošanai un Ministru kabineta rīkojuma par valsts kapitāla daļu pārdošanu sagatavošanas aģentūra nosaka augstāko sabiedrības valsts kapitāla daļu nosacīto vērtību:

7.1. no sabiedrības valsts kapitāla daļu vērtības, kas tiek noteikta ar pašu kapitāla metodi, dalot sabiedrības tīros aktīvus ar kopējo sabiedrības kapitāla daļu skaitu un reizinot ar valsts kapitāla daļu skaitu sabiedrībā. Nosakot sabiedrības valsts kapitāla daļu vērtību saskaņā ar pašu kapitāla metodi, aprēķinā izmanto datus no pēdējā dalībnieku (akcionāru) sapulcē apstiprinātā sabiedrības gada pārskata, par kuru sniegts zvērināta revidenta atzinums;

7.2. no sabiedrības valsts kapitāla daļu vērtības (ja sabiedrības akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū), kas tiek noteikta sabiedrības vidējo svērto akciju cenu regulētajā tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā, reizinot ar valsts kapitāla daļu skaitu. Nosakot sabiedrības valsts kapitāla daļu nosacīto vērtību šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, tā uzskatāma par aktuālu un nav maināma, ja rīkojuma projekts par šīs sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu iesniegts Ministru kabinetā divu mēnešu laikā pēc to nosacītās vērtības noteikšanas.

8. Nosakot nosacīto vērtību sabiedrību valsts kapitāla daļām, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, aģentūra tās iedala šādās grupās:

8.1. sabiedrības, kuru valsts kapitāla daļu nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro;

8.2. sabiedrības, kuru valsts kapitāla daļu nosacītā vērtība ir 712 000 euro vai lielāka.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

9. Pēc sabiedrības valsts kapitāla daļu nosacītās vērtības noteikšanas aģentūra sastāda un iesniedz Labklājības ministrijā sarakstus, kuros atsevišķi norādītas:

9.1. sabiedrības, kuru valsts kapitāla daļas nav iekļautas regulētajā tirgū;

9.2. sabiedrības, kuru valsts kapitāla daļas ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro;

9.3. sabiedrības, kuru valsts kapitāla daļas ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir 712 000 euro vai lielāka.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

10. Aģentūra šo noteikumu 9.punktā minētajos sarakstos neiekļauj sabiedrības, kurām pasludināta maksātnespēja vai kuras uzsākušas likvidācijas procesu.

11. Labklājības ministrija pēc šo noteikumu 9.punktā norādītās informācijas saņemšanas sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par visu to valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, un visu to valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

12. Ministru kabineta rīkojumu projektus par to sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuru valsts kapitāla daļas ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir 712 000 euro vai lielāka, sagatavo šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā, bet Ministru kabineta rīkojumu projektus par akciju pārdošanu sakarā ar obligāto vai galīgo atpirkšanas piedāvājumu - šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

13. Ja pēc šo noteikumu 11.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas aģentūras turējumā tiek nodotas kādas sabiedrības valsts kapitāla daļas vai sabiedrībai, kurai bija pasludināta maksātnespēja un kurā ir valsts kapitāla daļas, tiek pabeigts sanācijas process, aģentūra nosaka šo valsts kapitāla daļu nosacīto vērtību un informē Labklājības ministriju par nepieciešamību uzsākt šo valsts kapitāla daļu pārdošanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

II. To sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtība, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū

14. Aģentūra pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu izstrādā un apstiprina to sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, un līguma projektu par valsts kapitāla daļu pārdošanu pircējam.

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajos pārdošanas noteikumos norāda:

15.1. valsts kapitāla daļu pārdošanas cenu;

15.2. samaksas termiņu;

15.3. samaksas kārtību;

15.4. citu informāciju par valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtību.

16. Nosakot to sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas cenu, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, aģentūra pieaicina vērtētāju (ekspertu), kam ir tiesības vērtēt sabiedrību valsts kapitāla daļas un kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā. Minētā pārdošanas cena nosakāma atbilstoši tirgus vērtībai.

17. To sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas cenas noteikšanai, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 15 000 euro, nav nepieciešams pieaicināt šo noteikumu 16.punktā minēto vērtētāju (ekspertu). Šādos gadījumos pārdošanas cenu nosaka saskaņā ar pašu kapitāla metodi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

18. Pārdošanas noteikumus un līguma projektu par to sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, aģentūra nosūta attiecīgās sabiedrības valdei, kuras valsts kapitāla daļas ir pārdošanas objekts.

19. Sabiedrības valde pēc šo noteikumu 18.punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina iespēju katram sabiedrības dalībniekam (akcionāram) īstenot savas pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām valsts kapitāla daļām, ja tādas paredzētas sabiedrības statūtos vai pirmpirkuma tiesības uz valsts kapitāla daļām dalībniekam (akcionāram) izriet no Komerclikuma, vai nodrošina sabiedrības statūtos noteikto īpašo atsavināšanas nosacījumu piemērošanu.

20. Aģentūra pārdod sabiedrības valsts kapitāla daļas pircējam, kuru, ievērojot šo noteikumu 19.punkta nosacījumus, norādījusi sabiedrības valde un kurš iesniedzis aģentūrai apliecinājumu, norādot gatavību pirkt valsts kapitāla daļas saskaņā ar aģentūras izstrādātajiem un apstiprinātajiem pārdošanas noteikumiem un parakstīt aģentūras nosūtīto līguma projektu par sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu.

21. Ja sabiedrības dalībnieki (akcionāri) atsakās no savām pirmpirkuma tiesībām uz sabiedrības valsts kapitāla daļām un sabiedrības statūtos nav paredzēta īpašu atsavināšanas nosacījumu piemērošana, un sabiedrības valde, ievērojot šo noteikumu 19. un 20.punktā minētās prasības, divu mēnešu laikā pēc pārdošanas noteikumu saņemšanas nenorāda sabiedrības valsts kapitāla daļu pircēju, aģentūrai ir tiesības pārdot sabiedrības valsts kapitāla daļas, rīkojot atklātu izsoli. Atklātas izsoles noteikumus izstrādā un apstiprina aģentūra.

22. Pēc tam, kad ir noslēgts līgums par to sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū, un saņemta samaksa par šīm valsts kapitāla daļām, aģentūra informē tās sabiedrības valdi, kuras valsts kapitāla daļas tiek pārdotas, par nepieciešamību veikt attiecīgus ierakstus sabiedrības dalībnieku reģistrā. Ja saskaņā ar Komerclikumu attiecīgās sabiedrības akcionāru uzskaitei nav paredzēts dalībnieku reģistrs, aģentūra veic nepieciešamās normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai nodrošinātu īpašuma tiesību maiņu uz šīm valsts kapitāla daļām.

III. To sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtība, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru vērtība ir mazāka par 712 000 euro

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

23. Lai pārdotu sabiedrības valsts kapitāla daļas, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro, aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas valsts kapitāla daļu pārdošanas organizētāju, kurš izstrādās pārdošanas noteikumus un organizēs attiecīgo valsts kapitāla daļu pārdošanu. Sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumi sakarā ar akciju turētājam izteikto obligāto vai galīgo atpirkšanas piedāvājumu noteikti šo noteikumu V nodaļā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

24. Šo noteikumu 23.punktā minētajos pārdošanas noteikumos norāda:

24.1. sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas minimālo cenu;

24.2. sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas posmus, metodes un termiņus;

24.3. citu informāciju par valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtību.

25. Pārdošanas noteikumus sabiedrības valsts kapitāla daļām, kuras ir iekļautas regulētajā tirgu un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro, apstiprina aģentūra.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

26. Sabiedrības valsts kapitāla daļas, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir mazāka par 712 000 euro, ievērojot šo noteikumu 24.punktā paredzētos pārdošanas noteikumus, pārdod īpaši šim mērķim rīkotā izsolē vai licencētas fondu biržas nepārtrauktajā tirgū.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

27. Valsts kapitāla daļu pārdošanas minimālo cenu izsolē nosaka 80 % apmērā no pēdējo 12 mēnešu vidējās svērtās biržas cenas. Ja pēdējo 12 mēnešu laikā ir būtiski mainījušies tirgus apstākļi vai sabiedrības valsts kapitāla daļu tirdzniecības aktivitāte regulētajā tirgū, minimālo cenu var noteikt arī zemāku vai augstāku par 80 % no pēdējo 12 mēnešu vidējās svērtās biržas cenas.

IV. To sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtība, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir 712 000 euro vai lielāka

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

28. Lai pārdotu sabiedrības valsts kapitāla daļas, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū un kuru nosacītā vērtība ir 712 000 euro vai lielāka, aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas šajā punktā minēto sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanas organizētāju, kurš izstrādās pārdošanas noteikumus, novērtēs šo sabiedrību valsts kapitāla daļas un organizēs šo valsts kapitāla daļu pārdošanu. Sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumi sakarā ar akciju turētājam izteikto obligāto vai galīgo atpirkšanas piedāvājumu noteikti šo noteikumu V nodaļā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1220)

29. Šo noteikumu 28.punktā minētajos pārdošanas noteikumos norāda:

29.1. sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas cenu;

29.2. iespējamo pārdošanas metožu izvērtējumu un ieteicamo pārdošanas metodi;

29.3. pārskatu par plānoto pārdošanas procesa gaitu un plānotās pārdošanas izmaksas;

29.4. samaksas termiņu;

29.5. samaksas kārtību;

29.6. citu informāciju par valsts kapitāla daļu pārdošanas kārtību.

30. Šo noteikumu 28.punktā minētais pārdošanas organizētājs izstrādātos pārdošanas noteikumus iesniedz Labklājības ministrijā. Labklājības ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanu, pievienojot attiecīgās sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus.

31. Pēc attiecīgā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas un sabiedrības valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanas sabiedrības valsts kapitāla daļas tiek pārdotas pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

V. Valsts kapitāla daļu pārdošana obligātajā vai galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā

32. Ja pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai pēc šajos noteikumos minēto Ministru kabineta rīkojumu izdošanas par to sabiedrību valsts kapitāla daļu pārdošanu, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, aģentūra saņem obligāto vai galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, tā visu nepieciešamo informāciju par izteikto obligāto vai galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu iesniedz Labklājības ministrijā. Labklājības ministrija sagatavo jaunu Ministru kabineta rīkojuma projektu par akciju pārdošanu sakarā ar obligāto vai galīgo atpirkšanas piedāvājumu.

33. Pārdodot akcijas sakarā ar obligāto vai galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, valstij piederošās akcijas var pārdot par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas akceptēto akciju atpirkšanas cenu.

34. Pārdodot akcijas sakarā ar obligāto vai galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, aģentūra un Labklājības ministrija ievēro šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktos vispārīgos pārdošanas noteikumus un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās prasības.

VI. Noslēguma jautājums

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumus Nr.418 "Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi un kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 111.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
01.01.2014