Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.05.2016. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Daugavpilī 2006.gada 23.februārī (prot. Nr.4, 38.§)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 12.01.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību” (turpmāk — noteikumi) nosaka kārtību, kādā licencējamas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas (turpmāk — programma).

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1.pielikumā) un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 2.pielikumā) izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai (turpmāk — Komisija).

4. Licences pieprasītājam jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. noteikta parauga iesniegums (paraugs 3.pielikums);

4.2. pilnvara licences saņemšanai, ja to saņems pilnvarotā persona;

4.3. licencējamās programmas apraksts valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķi un uzdevumus, ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

4.4. saskaņojums ar attiecīgā sporta veida federāciju, ja programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

4.5. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija (uzrādot oriģinālu);

4.6. programmas apguves apliecinošā dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5. Licences pieprasītājs iesniedz licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju, un pievieno:

5.1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;

5.2. sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā,

5.3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, papildu informācijas pieprasīšanu, termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu pieņem Komisija.

7. Komisijai licences pieprasījums jāizskata ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

8.1. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

8.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. licencējamā programma neatbilst pieaugušo neformālās vai interešu izglītības kritērijiem.

9. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šai gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešama informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

10. Atkārtoti pieteikumu par licences izsniegšanu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašniekam pienākums rakstiski paziņot par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

12.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;

12.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

12.4. izglītības iestāde tiek izslēgta no izglītības iestāžu reģistra vai juridiskā persona tiek likvidēta:

12.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās licences kopiju.

14. Par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu licences pieteicēju informē rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

15. Informācija par licences anulēšanu tiek publicēta Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

16. Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Iesniegums par komisijas lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

17. Licences pieprasītājam, saņemot vai pagarinot licenci, pirms licences saņemšanas Daugavpils pilsētas budžetā jāiemaksā maksa šādā apmērā:

17.1. par licences izsniegšanu – 50,00 euro;

17.2. par licences termiņa pagarināšanu – 7,00 euro.

Licences anulēšanas gadījumā, iekasētā maksa netiek atmaksāta.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

18. Maksu par licenci samazina, nosakot to 10 euro apmērā, ja programmu realizē biedrība. Maksu par licenci nav jāmaksā, ja licences pieprasītājs ir sabiedriskā labuma organizācija vai tas programmu īsteno bez maksas.

(Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

19. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, licences pieteicējam tiek izsniegta komisijas priekšsēdētāja parakstīta licence.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska
1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2006. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

(Pielikums Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

2. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2006. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

(Pielikums Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

3. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2006. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

(Pielikums Daugavpils pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanas komisijai

/fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums /
/personas kods, dzīvesvietas adrese vai reģistrācijas numurs, juridiskā adrese/

iesniegums.

Lūdzu izsniegt licenci  pieaugušo neformālās izglītības /  interešu izglītības programmai (programmām):

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/

 

Programmas realizēšanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa, faksa Nr. 
e-pasta adrese 

Pielikumā:

pilnvara licences saņemšanai, ja to saņem pilnvarotā persona;

licencējamās izglītības programmas apraksts valsts valodā;

saskaņojums ar sporta veida federāciju, ja programma sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopija;

programmas apguves apliecinošā dokumenta paraugs;

programmas realizācijai nepieciešamā personāla saraksts;

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;

sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā;

izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:  

 Licences pieprasītāja paraksts: ___________________/__________________________/
/datums/  /paraksts//paraksta atšifrējums, amats/
07.05.2016