Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.87

Rīgā 20.06.2000. (prot.Nr.123, 63.§)

Noteikumi par telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un ekspluatāciju   Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", "Radio un televīzijas likums" un "Par telekomunikācijām",
Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.12.1997. noteikumiem nr.395 "Telekomunikāciju tīklu un iekārtu būvniecības speciālie būvnoteikumi",
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 06.07.1998. noteikumiem Nr.41 "Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu noteikumi" un
06.07.1998. noteikumiem Nr.42 "Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas atļaujas izsniegšanas noteikumi" un
Rīgas domes 01.07.1997. nolikumu Nr.4 "Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums"

Termini

Telekomunikāciju pakalpojumi - pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un / vai maršrutizāciju telekomunikāciju tīklos, lai nodrošinātu abonentu vajadzības.

Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana - telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana komerciālos nolūkos.

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām, izmantojot juridiskas personas telekomunikāciju tīklu vai tā daļu.

Telekomunikāciju tīkls - tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmas) kopums, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp diviem vai vairākiem tīkla pieslēguma punktiem.

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi sakārtot telekomunikāciju infrastruktūru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Jebkuri telekomunikāciju tīkli ierīkojami un ekspluatējami vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un šiem Noteikumiem, izņemot telekomunikāciju tīklus, kuri paredzēti darbam viena privātīpašuma robežās vai kuru ierīkošanu ierobežo Latvijas Republikas likuma "Par telekomunikācijām" 5.pants un 15.-18.pants.

1.2.Pretendentam, kas vēlas ierīkot jaunu telekomunikāciju tīklu vai paplašināt esošā tīkla aptverto teritoriju, jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma pārvaldē (turpmāk - Departaments) pieteikums, norādot nepieciešamo informāciju, un šādi dokumenti:

1.2.1.pretendenta statūtu kopija un reģistrācijas apliecības kopija;

1.2.2.Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu nomaksu;

1.2.3.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izdota izziņa par to, ka pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu vai nav izsludināta tā likvidācija;

1.2.4.pretendenta apliecinājums, ka uzņēmējdarbība atbilst vai atbildīs valsts institūciju noteikto telekomunikāciju tīklus regulējošo normatīvo aktu prasībām;

1.2.5.pretendenta apliecinājums (garantijas vēstule) par līguma noslēgšanu ar Departamentu par telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos pēc ierīkošanas atļaujas saņemšanas;

1.2.6.telekomunikāciju tīkla būvvieta, uzrādot namīpašuma adreses un paredzamo galvasstacijas (centrāles) atrašanās vietu;

1.2.7.telekomunikāciju tīkla uzdevumi, funkcijas un attīstības koncepcija;

1.2.8.paredzamais abonentu skaits jaunveidojamā telekomunikāciju tīkla aptveramajā teritorijā (gan skaitliski, gan procentuāli);

1.2.9.tehniskā risinājuma galvenie principi un telekomunikāciju tīkla montāžas veids;

1.2.10.piedāvājamie telekomunikāciju pakalpojumi, kā arī paredzamie tarifi abonentiem;

1.2.11.tās projektēšanas organizācijas nosaukums, kura projektēs telekomunikāciju tīklu (licences esamība šīs sfēras darbu izpildei).

1.3.Ja pretendents paredz ierīkot jaunu telekomunikāciju tīklu namīpašumos, kas nav Rīgas pašvaldības īpašums, bet tīkls izbūvējams ārpus viena privātīpašuma robežām, pieteikumam jāpievieno 1.2.1. - 1.2.4. un 1.2.6.punktā minētie dokumenti un informācija, kā arī jābūt paredzamā telekomunikāciju tīkla robežās esošo namīpašnieku vai pārvaldnieku piekrišanai par kabeļtīklu sistēmu ierīkošanu.

1.4.Pieteikumam jābūt skaidri formulētam un salasāmam, ar atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu, kas apliecina iesniegto dokumentu un ziņu pareizību.

1.5.Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus Departaments izskata un iesniedz savu atzinumu Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejai lēmuma pieņemšanai ne ilgāk kā 20 dienu laikā. Komitejas lēmums par ieteikuma vai atteikuma izsniegšanu tiek nosūtīts uz pretendenta pieteikumā norādīto adresi vai izsniegts pēc pretendenta lūguma.

1.6.Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par ieteikuma neizsniegšanu, ja:

1.6.1.pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai nav pievienojis nepieciešamos dokumentus;

1.6.2.pretendents atzīts par maksātnespējīgu vai izsludināta tā likvidācija;

1.6.3.pretendentam ir valsts vai pašvaldības noteikto nodokļu vai nodevu parādi;

1.6.4.pretendents nav izpildījis iepriekšējās saistības ar Rīgas pašvaldības struktūrvienībām vai nav ievērojis šajos Noteikumos paredzēto kārtību.

1.7.Pretendentam izsniegtajā ieteikumā norādāma šāda informācija:

1.7.1.valsts institūcija, kurai ieteikums iesniedzams;

1.7.2.paredzētā telekomunikāciju tīkla būvvieta Rīgas pilsētā, uzrādot ieteikumā minēto namīpašumu adreses;

1.7.3.pretendenta saistības pēc ierīkošanas atļaujas saņemšanas noslēgt līgumu par telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos;

1.7.4.ieteikuma derīguma termiņš.

1.8.Ieteikums pretendentam tiek izsniegts bez maksas.

1.9.Pēc telekomunikāciju tīkla ierīkošanas atļaujas saņemšanas pretendentam 30 dienu laikā jānoslēdz līgums ar ēku un zemesgabalu īpašniekiem par tīkla ierīkošanas nosacījumiem.

2.Projektēšana

2.1.Projekta dokumentāciju telekomunikāciju tīklu iekšējai un ārējai būvniecībai drīkst izstrādāt personas, kurām ir patstāvīgas projektēšanas prakses tiesības, - fiziskas personas, ja tās ir saņēmušas profesionālās savienības izdotu, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamentā reģistrētu sertifikātu attiecīgajā būvprojektēšanas darbu veidā, kā arī juridiskas personas, ja tās ir saņēmušas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdotu licenci uzņēmējdarbības veikšanai projektēšanas darbos.

Ja arhitektam vai inženierim attiecīgā sertifikāta vai patstāvīgas projektēšanas prakses tiesību nav, viņš projektu var izstrādāt sertificēta speciālista vadībā; projektu paraksta sertificētais speciālists.

2.2.Projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, apbūves noteikumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes izdotajiem plānošanas un arhitektūras vai inženierplānošanas noteikumiem un pašvaldības vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, inženiertīklu un būvju aizsardzības noteikumiem.

2.3.Projekta vadītājs ir atbildīgs un paraksta apliecinājumu par būvprojekta komplektāciju, par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķu projekta daļu savstarpējo koordināciju un būvprojekta saturu kopumā, kā arī par būvprojekta atbilstību Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un šiem Noteikumiem.

2.4.Par projekta sastāvā ietilpstošu projekta daļu atbild attiecīgajā darba veidā sertificēts projekta daļas vadītājs, parakstot apliecinājumu par projekta daļas risinājuma atbilstību Latvijas būvnormatīvu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

2.5.Ja projektējamie telekomunikāciju tīkli un iekārtas tiks izvietoti uz dzīvojamām mājām vai būvēm, kā arī ja šie projektējamie tīkli un iekārtas mainīs pilsētas arhitektonisko veidolu, iepriekš ir jāsaņem atļauja no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes un no šo māju vai būvju īpašnieka.

2.6.Projektējamie telekomunikāciju tīkli un iekārtas nedrīkst bojāt ēku konstrukcijas, nedrīkst radīt traucējumus ēku un komunikāciju tehniskajai apkopei, nelabvēlīgi iedarboties uz citu ēkā izvietoto sistēmu darbību.

2.7.Ēkas iekšpusē ir atļauta tikai slēgtā kabeļu un tīklu likšana. Ja esošajos kanālos kabeli nav iespējams ielikt, ir jāierīko atsevišķi slēgtie kanāli, kuros likt kabeļus. Iekārtas un atzarojumi ir jāprojektē tā, lai pie tiem nebūtu iespējams brīvi piekļūt un tie neradītu traucējumus.

2.8.Ja tehniskajos noteikumos un normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz telekomunikāciju tīklu projektēšanas un būvniecības darbiem, tiek izdarītas izmaiņas, projektējamie tīkli jāpiemēro šo jauno tehnisko noteikumu un normatīvo dokumentu prasībām, ja nav noteikts citādi.

2.9.Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā projekta derīguma termiņš ir divi gadi.

3.Būvniecība

3.1.Telekomunikāciju tīklu būvniecība Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir atļauta tikai atbilstoši pilsētas dienestos saskaņotiem un akceptētiem projektiem, ievērojot telekomunikāciju tīklu būvniecības noteikumus.

3.2.Rīgas pašvaldības namīpašumos iekšējo telekomunikāciju tīklu un iekārtu montāža ir atļauta tikai tad, ja tā ir saskaņota Departamentā, uzrādot telekomunikāciju tīkla montāžas uzsākšanas laiku.

3.3.Pirms telekomunikāciju tīkla montāžas darbu uzsākšanas tīkla īpašniekam ir jānoslēdz līgums ar Departamentu par telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos.

3.4.Telekomunikāciju tīkla būvniecība jāveic, stingri ievērojot izstrādāto un akceptēto projektu.

3.5.Ir aizliegts atkāpties no projekta risinājuma vai mainīt projektā paredzētās konstrukcijas. Labojumi projektā izdarāmi tikai noteiktajā kārtībā.

3.6.Iekšējo telekomunikāciju tīklu un iekārtu montāžas laikā ir aizliegts bojāt esošās komunikācijas un tīklus, kā arī traucēt to darbību vai radīt traucējumus citām organizācijām, kas apkalpo ēku un komunikācijas.

3.7.Pēc veiktajiem pazemes darbiem obligāti jāatjauno labiekārtošanas elementi un segums.

3.8.Pirms labiekārtošanas elementu un seguma atjaunošanas ierīkotais apakšzemes telekomunikāciju tīkls jāpārbauda tīkla īpašnieka uzaicinātajam Rīgas Ģeodēziskā centra norīkotajam speciālistam.

3.9.Telekomunikāciju tīkla īpašniekam obligāti jāmarķē savi kabeļi un iekārtas, lai varētu noteikt to piederību.

3.10.Pēc telekomunikāciju tīkla ierīkošanas darbu pabeigšanas pasūtītājam telekomunikāciju tīkls jāpieņem ekspluatācijā.

4.Ekspluatācija un maksājumi

4.1.Visus ar telekomunikāciju tīkla ekspluatāciju saistītos izdevumus sedz šo tīklu īpašnieks.

4.2.Maksu par telekomunikāciju tīkla ierīkošanas līgumu reģistrāciju nosaka Rīgas dome.

4.3.Telekomunikāciju tīkla īpašniekam telekomunikāciju tīklā veiktās izmaiņas jāpārreģistrē Departamentā.

4.4.Telekomunikāciju tīkla īpašnieks norēķinās par elektroenerģiju, ko patērē viņa iekārtas, slēdzot atsevišķu līgumu par elektroenerģijas pakalpojumiem ar attiecīgo piegādes uzņēmumu, un regulāri maksā pēc noteiktajiem tarifiem un normām termiņā, kas noteikts šim pakalpojumam.

4.5.Telekomunikāciju tīkla īpašnieks atbildīgs par to Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuri reglamentē telekomunikāciju tīklu darbību un ekspluatāciju.

4.6.Departamentam, konstatējot pārkāpumus telekomunikāciju tīkla īpašnieka darbībā, ir tiesības ierosināt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamentam un Nacionālajai radio un televīzijas padomei anulēt šā tīkla īpašniekam izsniegtās ierīkošanas atļaujas.

4.7.Telekomunikāciju tīkla īpašnieks pilnā apjomā atmaksā zaudējumus, ja viņš vai viņa darbinieki ar savu darbību vai arī, ierīkojot tīklu un uzstādot iekārtas, ir radījuši zaudējumus ēkai, komunikācijām vai iedzīvotājiem.

4.8.Par telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti ir atbildīgs telekomunikāciju tīkla īpašnieks.

4.9.Telekomunikāciju tīkla īpašniekam pastāvīgi jāseko tīkla un iekārtu tehniskajam stāvoklim un vajadzības gadījumā laikus jāveic remonts par saviem līdzekļiem.

4.10.Ja telekomunikāciju tīkli vai iekārtas ir jādemontē, īpašnieka pienākums ir to darīt par saviem līdzekļiem, kā arī pēc demontāžas veikt visus nepieciešamos remontdarbus.

4.11.Šajos Noteikumos noteiktā kārtība un saistības starp telekomunikāciju tīkla īpašnieku un Departamentu tiek noformētas līgumā par telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos.

4.12.Līgums ar Departamentu par telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos tiek slēgts uz laiku, ne ilgāku par to, kas noteikts Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta izsniegtajā ierīkošanas atļaujā vai citā normatīvajā dokumentā, kurā norādīts uzņēmējsabiedrības rīcību ierobežojošs termiņš.

4.13.Departamentam ir tiesības veikt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izveidoto telekomunikāciju tīklu infrastruktūras pārbaudi un apzināšanu namīpašumos. Uzņēmējsabiedrībām, kuras namīpašumos sniedz telekomunikāciju pakalpojumus (izņemot tīklus, kas ierīkoti viena privātīpašuma robežās), pēc Departamenta pieprasījuma jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka telekomunikāciju tīkls šajos namīpašumos ir ierīkots likumīgi un ka telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja darbība ir likumīga.

4.14.Par šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.9. un 4.14.punktā minēto prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu līdz Ls 50.

4.15.Noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvos protokolus sastādīt var Rīgas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu. Sastādītos administratīvos protokolus izskata Rīgas domes izveidotās administratīvās komisijas.

4.16.Ja Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasības netiek ievērotas, pārkāpēju var saukt pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1.Telekomunikāciju tīklu īpašniekiem, kuri iepriekš ir noslēguši līgumus ar Rīgas pašvaldības struktūrvienībām, ierīkojuši telekomunikāciju tīklus un sniedz telekomunikāciju pakalpojumus Rīgas pašvaldības namīpašumos, līdz 31.12.2000. šie līgumi jāpārslēdz ar Departamentu; pirms tam jāiesniedz šādi dokumenti:

1.1.ar Rīgas pašvaldības struktūrvienībām noslēgtie līgumi par telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības namīpašumos (uzrādot galvasstaciju (centrāļu) atrašanās vietu un tās apkalpošanā esošos namīpašumus - adreses);

1.2.visi dokumenti, kas apliecina, ka telekomunikāciju tīkli namīpašumos ierīkoti likumīgi un ka telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja darbība ir likumīga.

2.Projektu un ekspluatācijas dokumentācija telekomunikāciju tīkliem, kas ierīkoti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, šo tīklu īpašniekiem jāsakārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 31.12.2001. Ja šīs prasības netiks izpildītas, Departamentam ir tiesības ierosināt jautājumu par attiecīgā tīkla darbības apturēšanu un tīkla demontāžu.

3.Pēc attiecīgu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu par atļaujas (licences) izsniegšanu telekomunikāciju tīklu projektēšanai pieņemšanas šīs projektēšanas atļaujas (licences) tiek pieprasītas saskaņā ar šo Noteikumu 1.2.11. un 2.1.punktu.

4.Saistošie noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja.

Domes priekšsēdētājs A. Ārgalis

12.07.2000