Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra noteikumus Nr. 496 "Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

Rīgā 1997.gada 2.decembrī (prot. nr.67 7.§)

Telekomunikāciju tīklu un iekārtu būvniecības speciālie būvnoteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. kabeļu kanalizācija - kabeļu aku un cauruļu komplekss kabeļu izvietošanai zem zemes un tiltu un ceļu pārvadu konstrukcijās;

1.2. sakaru kabeļu līnijas - publisko un specializēto telekomunikāciju tīklu, mobilo radiotelekomunikāciju tīklu, radiotranslācijas un kabeļtelevīzijas kabeļi un vadi, kuri ieguldīti zemē, iekšējos un teritoriālajos ūdeņos vai kabeļu kanalizācijā, kā arī piestiprināti pie ēkām, būvēm vai stabiem;

1.3. tornis un antenu masts - stacionāra būve, kas paredzēta radiokomunikācijas līdzekļu novietošanai.

2. Šie noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro publisko un specializēto telekomunikāciju tīklu un iekārtu būvprojektu sagatavošanā un būvdarbu veikšanā.

3. Uz mobilo radiotelekomunikāciju antenu (mobilā telekomunikāciju tīkla aparatūra, kas novietota uz ēkām vai būvēm) uzstādīšanu neattiecas būvniecību regulējošie normatīvie akti, ja antenas netiek stiprinātas pie ēku un būvju nesošajām daļām un netiek mainīta slodze inženierkomunikācijās.

II. Būvprojektēšana un būvdarbi

4. Sakaru kabeļu līniju, ēku, torņu un antenu mastu būvprojektēšanas sagatavošana tiek veikta Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministrijas Sakaru departamentu.

5. Uz telekomunikāciju ēku, antenu, torņu, antenu mastu, sakaru kabeļu līniju un kabeļu kanalizācijas būvprojektēšanu un būvdarbiem Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) attiecas pilnā apjomā, izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu.

6. Torņu un antenu mastu būvprojektēšana un būvdarbi nav jāsaskaņo ar sanitāri higiēniskajiem dienestiem, ja par radiokomunikāciju līdzekļiem, kurus paredzēts uzstādīt torņos un antenu mastos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegts atbilstības sertifikāts.

7. Uz taksofonu kabīņu (specializēta kabīne, īslaicīgas lietošanas būve vai mazēka lauku apvidū taksofonu novietošanai) un konteinertipa mobilo radiotelekomunikāciju bāzes staciju (īslaicīgas lietošanas būve vai mazēka lauku apvidū mobilo telekomunikāciju aparatūras novietošanai) būvprojektēšanu un būvdarbiem attiecas Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā kārtība īslaicīgas lietošanas būvēm un mazēkām lauku apvidū.

8. Sakaru kabeļu līniju un kabeļu kanalizācijas būvprojektēšana un būvdarbi gar autoceļiem vai to tuvumā jāsaskaņo ar Valsts ceļu dienestu, ja tas skar Valsts ceļu dienesta intereses.

9. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 113.punktu Satiksmes ministrija deleģē telekomunikāciju tīklu un iekārtu būvju būvatļauju izsniegšanas tiesības būvvaldei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais būvobjekts.

10. Būvatļauja sakaru kabeļu līniju un kabeļu kanalizācijas būvniecībai tiek izsniegta bez maksas.

11. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12. Telekomunikāciju būvdarbu izpildītājam ir jāgarantē ceļu, ielu, trotuāru un zaļās zonas atjaunošana sākotnējā stāvoklī. Ceļu, ielu, trotuāru un zaļās zonas īpašniekiem nav tiesību pieprasīt priekšapmaksu.

III. Objekta pieņemšana ekspluatācijā

13. Objektu pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pieņemšanas komisijas sastāvā jāiekļauj Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta pārstāvis.

Ministru prezidents G.Krasts

Satiksmes ministrs V.Krištopans

05.12.1997