Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Nozaru dokumenti

Satiksmes ministrija

Noteikumi nr. 42

Rīgā 1998. gada 6. jūlijā

Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas atļaujas izsniegšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Radio un televīzijas likuma 33.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrija izsniedz televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu (turpmāk - kabeļtīklu sistēmu) ierīkošanas atļaujas.

2. Kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas atļauju (turpmāk - ierīkošanas atļauju) izsniedz Satiksmes ministrijas Sakaru departaments (turpmāk - Sakaru departaments), balstoties uz ar Satiksmes ministra rīkojumu izveidotas komisijas lēmumu.

3. Tiesības pretendēt uz ierīkošanas atļaujas saņemšanu ir jebkurai Latvijā reģistrētai juridiskai personai, kas vēlas ierīkot un ekspluatēt kabeļtīklu sistēmu (turpmāk - pretendents), un, kas, ievērojot šo Noteikumu nosacījumus, ir iesniegusi Sakaru departamentam pieteikumu par ierīkošanas atļaujas saņemšanu.

4. Ierīkošanas atļauja dod tiesības to saņēmējiem ierīkot kabeļtīklu sistēmu un sniegt pakalpojumus tajā apdzīvotā vietā, attiecībā uz kuru šī ierīkošanas atļauja ir izsniegta.

II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

5. Pieteikumu ierīkošanas atļaujas saņemšanai pretendents iesniedz Sakaru departamentā. Pieteikumam jāsatur šāda informācija:

5.1. pretendenta juridiskie rekvizīti;

5.2. pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds;

5.3. plānotā vai esošā tīkla arhitektūra un tās funkcionālais apraksts;

5.4. paredzamo pakalpojumu apraksts un to ieviešanas laiks;

5.5. paredzētās kabeļtīklu sistēmas tehniskais raksturojums un kvalitātes nodrošināšana;

5.6. plānotā norēķinu sistēma;

5.7. pretendenta tehniskā kompetence;

5.8. priekšlikumi par attīstības stratēģiju.

6. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

6.1. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

6.2. uzņēmuma statūtu kopija;

6.3. kabeļtīklu sistēmas ierīkošanas projekta biznesa plāns un informācija par pretendenta finansiālo nodrošinājumu;

6.4. attiecīgās apdzīvotās vietas pašvaldības ieteikums par kabeļtīklu sistēmas ierīkošanu.

7. Iesniegto dokumentu un ziņu pareizību apliecina pretendenta atbildīgā amatpersona ar parakstu un zīmogu.

8. Pieteikumam ir jābūt skaidri noformulētam un salasāmam - lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas un pārpratumiem. Tekstā nedrīkst būt labojumi un dzēsumi. Ja labotas kļūdas vai teksts ir papildināts, tas jāatrunā pieteikuma beigās ar pretendenta atbildīgās amatpersonas vai viņa pilnvarotās personas parakstu un zīmogu.

9. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kuri ir pieteikuma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk - pieteikums), tiek reģistrēts, norādot pieņemšanas datumu un laiku.

10. Dokumentu izskatīšanai nepieciešamo tehnisko ekspertīzi apmaksā pretendents Sakaru departamenta norādītā norēķinu rēķinā. Iesniedzot pieteikumu, pretendents vienlaicīgi uzrāda kvīti par maksu.

III. Pieteikumu izskatīšanas kārtība

11. Pretendentu pieteikumus izskata šo noteikumu 2. punktā minētā komisija šādā sastāvā:

11.1. pastāvīgie locekļi:

11.1.1. divi Sakaru departamenta pārstāvji;

11.1.2. viens BO VAS Latvijas valsts elektrosakaru inspekcijas (turpmāk - Inspekcijas) pārstāvis;

11.1.3. viens Nacionālās radio un televīzijas padomes pārstāvis;

11.1.4. viens Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

11.2. viens vai divi attiecīgās apdzīvotās vietas pašvaldības nozīmētie pārstāvji, kuru/kurus iekļauj komisijas sastāvā pēc attiecīgās apdzīvotās vietas pašvaldības rakstveida iesnieguma.

12. Komisija izskata pieteikumu un izlemj jautājumu par jaunas kabeļtīklu sistēmas ierīkošanas lietderību.

13. Pēc attiecīgās pašvaldības ieteikuma komisija izsludina atklātu konkursu par tiesībām ierīkot kabeļtīklu sistēmu un sniegt pakalpojumus vai pieņem lēmumu izskatīt jautājumu bez konkursa rīkošanas.

14. Konkursa izsludināšanu uz tiesībām ierīkot kabeļtīklu sistēmu noteiktā apdzīvotā vietā bez iesniegtā pieteikuma var ierosināt arī šīs apdzīvotās vietas pašvaldība, rakstveidā iesniedzot savus priekšlikumus Sakaru departamentā.

15. Konkursa mērķis ir noteikt tādu pretendentu, kura paredzamās darbības rezultāti un stratēģija vislabāk atbilst attiecīgās apdzīvotās vietas iedzīvotāju interesēm.

16. Divu nedēļu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par konkursa organizēšanu, komisija publicē oficiālajā laikrastā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrastā, kuras apdzīvotā vietā paredzēta kabeļtīklu sistēmas ierīkošana, paziņojumu par konkursa rīkošanu.

17. Paziņojumā par konkursu norāda:

17.1. teritoriju, kurā paredzēts ierīkot kabeļtīklu sistēmu;

17.2. konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu, kurš nav ilgāks par 30 dienām no paziņojuma publikācijas dienas;

17.3. vietu, kur iesniedzams pieteikums un šo noteikumu 6. un 7. punktos minētie dokumenti.

18. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tā notiek uz vienādu noteikumu pamata visiem pretendentiem.

19. Pretendents var izmainīt pieteikumu ar nosacījumu, ka komisija saņem rakstisku paziņojumu par izmaiņām līdz pieteikumu iesniegšanas galīgajam termiņam.

20. Konkursa uzvarētāja noteikšana notiek, pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to pārbaudes materiāliem.

21. Galīgo lēmumu par kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas tiesību piešķiršanu komisija pieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc konkursā izsludinātā dokumentu iesniegšanas termiņa.

22. Pretendentu, kuram tiek piešķirtas tiesības ierīkot kabeļtīklu sistēmu, komisija sēdes gaitā izraugās, ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus:

22.1. piedāvāto pakalpojumu atbilstība iedzīvotāju interesēm;

22.2. kabeļtīklu sistēmas ierīkošanas tehniskais risinājums;

22.3. pretendenta tehniskais līmenis;

22.4. pretendenta finansiālais nodrošinājums un tarifu politika.

23. Šo noteikumu 23. punktā noteiktie kritēriji tiek vērtēti kopumā, nevienam kritērijam neparedzot prioritātes.

24. Komisija izskata pieteikumu un lemj par tiesībām ierīkot kabeļtīklu sistēmu arī tad, ja ir iesniegts tikai viens pieteikums.

25. Pēc visu iesniegto dokumentu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu, kurš nosaka:

25.1. kuriem no pretendentiem piešķirt tiesības ierīkot kabeļtīklu sistēmas;

25.2. ka nevienam no pretendentiem nepiešķirt tiesības ierīkot kabeļtīklu sistēmas.

26. Neatkarīgi no konkursa rezultātiem maksa par tehnisko ekspertīzi pretendentam netiek atdota.

IV. Komisijas darbība

27. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

28. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

29. Komisijas sekretārs ziņo komisijas locekļiem par sēdē izskatāmajiem jautājumiem un iesniegtajiem dokumentiem ne vēlāk kā 7 dienas pirms komisijas sēdes.

30. Komisijas darbā var pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuri savu atzinumu iesniedz komisijai rakstveidā, un var tikt uzaicināti piedalīties komisijas sēdē bez balstiesībām.

31. Uz komisijas sēdi aicina arī pretendenta atbildīgo amatpersonu vai oficiāli pilnvaroto pārstāvi .

32. Jebkura komisijas kompetencē esoša jautājuma izskatīšanai komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus nepieciešamās ziņas vai dokumentus.

33. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Lēmumus komisija pieņem ar komisijas locekļu balsu vairākumu, bet, ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

34. Komisija atbilstoši savai kompetencei ir tiesīga pieņemt lēmumus:

34.1. piešķirt tiesības kabeļtīklu sistēmu ierīkošanai vai atteikt;

34.2. apturēt, anulēt vai atjaunot ierīkošanas atļaujas darbību;

34.3. pagarināt ierīkošanas atļaujas derīguma termiņu vai atteikt;

34.4. citus lēmumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

35. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un sekretārs.

36. Komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt izdarīt protokolā ierakstu par atšķirīgiem viedokļiem.

37. Komisijas locekļu un pieaicināto ekspertu darbu atlīdzina no šo noteikumu 11.punktā minētiem līdzekļiem.

V. Ierīkošanas atļaujas izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība

38. Pretendents, kuram tika piešķirtas tiesības ierīkot kabeļtīklu sistēmu, 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz Sakaru departamentā dokumentus uz ierīkojamās sistēmas tehnisko ekspertīzi Satiksmes ministrijas Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmu noteikumu 10.-17.punktos noteiktajā kārtībā.

39. 15 dienu laikā pēc lēmuma par ierīkošanas atļaujas izsniegšanu Sakaru departaments izsniedz to pretendentam.

40. Ja 30 dienu laikā ierīkošanas atļaujas saņēmējs neizņem to bez attaisnojoša iemesla, komisija ir tiesīga atļauju anulēt.

41. Izsniegtās ierīkošanas atļaujas reģistrē Sakaru departamentā.

42. Ierīkošanas atļauju izsniedz uz komisijas noteikto laiku, bet tās derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu.

43. Lai pagarinātu ierīkošanas atļauju sakarā ar tās termiņa izbeigšanos, operators 30 dienas pirms atļaujas termiņa izbeigšanās iesniedz komisijai iesniegumu par tās pagarināšanu, pievienojot tam:

43.1. esošo ierīkošanas atļauju;

43.2. atskaiti par kabeļtīkla stāvokli, to apkalpošanu un attīstības virzību.

43.3. attiecīgās pašvaldības atsauksmi.

44. Komisija ir tiesīga pieprasīt pagarināšanas pieteikuma iesniedzējam papildus informāciju.

45. Komisijai ir tiesības anulēt ierīkošanas atļauju, ja:

45.1. tās īpašnieks nav uzsācis operatora darbību viena gada laikā kopš kabeļtīklu sistēmu ierīkošanas atļaujas saņemšanas;

45.2. pārtraucis savu darbību (paziņojis par darbības izbeigšanu, bankrotējis u.c.);

45.3. konstatēts, ka komisijai sniegtas ziņas neatbilst īstenībai;

45.4. Inspekcija, Nacionālā radio un televīzijas padome vai attiecīgā pašvaldība ierosina anulēt ierīkošanas atļauju par likumdošanas un normatīvo aktu pārkāpumiem.

46. Komisija lēmumu par ierīkošanas atļaujas anulēšanu paziņo Nacionālai radio un televīzijas padomei, Inspekcijai un attiecīgāi pašvaldībai.

VI. Atbildība

47. Ierīkošanas atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumu, citu normatīvo aktu un atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu.

48. Ierīkošanas atļaujas saņēmējam nav tiesību nodot šajā atļaujā paredzētas tiesības citām personām.

49. Pretendenta iesniegtie dokumenti un tajos norādītās ziņas ir konfidenciālas. Komisijas locekļiem un pieaicinātajiem ekspertiem aizliegts izplatīt dokumentus un izpaust tajos norādītās ziņas, izņemot normatīvos aktos īpaši paredzētajos gadījumos.

50. Satiksmes ministrija nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kas varētu rasties tiem konkursa pretendetiem, kuru pieteikumi netika pieņemti, kā arī, ja pretendents netiek atzīts par konkursa uzvarētāju.

51. Domstarpības, kuras rodas konkursa laikā starp konkursa rīkotāju un pretendentu, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos, tās risina Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā.

VII. Pārejas jautājumi

52. Noteikumi stājās spēkā ar 1998.gada 1. septembri.

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Satiksmes ministrijas 1997.gada 13.novembra noteikumus Nr.38 "Pārejas perioda pagaidu apliecības darbībai kabeļtelevīzijas jomā izsniegšanas kārtības noteikumi".

Satiksmes ministrs V.Krištopans

Sakaru departamenta direktore I.Rudaka

01.09.1998