Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.10.2014. - 01.01.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.91

Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7 34.§)
Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, bet kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi;

1.2. tehnisko noteikumu saturu;

1.3. tehnisko noteikumu pieprasīšanas, sagatavošanas un izdošanas kārtību.

2. Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai (turpmāk — darbība) tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas personai, kas veic darbību. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai šo noteikumu 1.pielikumā minētajām darbībām.

II. Iesniegums par darbību

3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk – iesniedzējs), pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – pārvalde), kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

4. Iesniegumu neiesniedz, ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienestā vai pārvaldē sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

5. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

5.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

5.2. iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – firma un reģistrācijas numurs, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

5.2.1 kontaktpersonas vārds, uzvārds un saziņas informācija, ja tā atšķiras no šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās informācijas;

5.3. darbības nosaukums, darbības norises vietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs un darbības norises vietas kadastra apzīmējums, bet, ja darbības norises vieta atrodas meža zemē, – arī kvartāla un nogabala numurs (ja ir);

5.4. darbības apraksts un izmantojamā tehnoloģija, kas attiecināma uz konkrēto darbību:

5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus;

5.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

5.4.3. ūdens ieguves avots (esošs, plānots), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā) un ūdensapgādes risinājums;

5.4.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

5.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to daudzumi un koncentrācijas pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta, notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums;

5.4.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids, daudzums un siltumapgādes risinājums;

5.4.7. piesārņojošo vielu emisija (piesārņojošo vielu daudzumi un koncentrācijas), smakas;

5.4.8. radītie atkritumi, to veidi, daudzumi un apsaimniekošana;

5.4.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

5.4.10. zemes platība, kurai maina zemes lietošanas kategoriju;

5.4.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

5.4.12. darbības vietas attālums līdz tuvākajām ūdenstilpēm un ūdenstecēm un iespējamā ietekme uz tām;

5.4.13. appludināmās teritorijas platība un robežas;

5.4.14. būves tips (pēc galvenā lietošanas veida), apbūves laukums, būvapjoms un būvniecības veids;

5.5. iesniedzēja apliecinājums par iesniegtās informācijas patiesumu.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.471; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

5.1 Iesniegumam pievieno:

5.11. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu šo noteikumu 1.pielikuma 1.2.apakšpunktā noteiktajai darbībai, ja zivju audzēšanai paredzētos dīķus vai citu akvakultūru ražotnes uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tām ir notece virszemes ūdensobjektā, un šo noteikumu 1.pielikuma 8.3.apakšpunktā noteiktajai darbībai;

5.12. zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karti mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības atrašanās vieta (ja iespējams, arī elektroniski);

5.1 3. ja darbība ir būvniecība – būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un būves lietošanas veids, kā arī būvatļauju (kopiju), ja tāda ir izsniegta.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

6. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, pārvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

7. Pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas pārvalde savās telpās (vietā, kur ar attiecīgu informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona) nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvo paziņojumu par iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu (turpmāk – informatīvais paziņojums), kā arī ievieto informatīvo paziņojumu Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē. Informatīvais paziņojums Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē ir pieejams līdz pārvaldes lēmuma pieņemšanai par attiecīgo iesniegumu.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

8. Pārvalde informatīvo paziņojumu elektroniski nosūta vides nevalstiskajai organizācijai, kura izrādījusi ieinteresētību saņemt informāciju par darbībām noteiktās teritorijās un pieteikusies pārvaldē, iesniedzot e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāma attiecīgā informācija.

9. Informatīvajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

9.1. iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – firma un reģistrācijas numurs, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums);

9.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

9.3. informācija par darbību, tai skaitā norises vieta, norāde par atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, mikroliegumā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

9.4. termiņš, līdz kuram sabiedrība var rakstiski iesniegt pārvaldē atsauksmes vai priekšlikumus par darbību. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām;

9.5. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403).

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

10. Iesniedzējs nosūta informatīvo paziņojumu darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem). Informatīvais paziņojums nav jāsūta, ja iesniedzējs ir informējis par saņemto būvatļauju tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemesgabalu.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

III. Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana

11. Pārvalde 20 dienu laikā pēc iesnieguma vai citu institūciju vai ekspertu atzinuma, vai papildu informācijas saņemšanas sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus (2.pielikums) vai atzinumu, kurā norādīts, ka iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai pamatotu atteikumu.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

11.1 Ja ir izsniegts atteikums, pārvalde par to elektroniski paziņo pašvaldībai.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

12. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums, pārvalde sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus 10 darbdienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums (izņemot gadījumu, ja Valsts vides dienestā jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence darbības veikšanai). Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 5.1 3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

13. (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

14. Tehniskos noteikumus sagatavo, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, no sabiedrības saņemtajām atsauksmēm un priekšlikumiem, uz sākotnējo izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", un uz attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem.

15. Sagatavojot tehniskos noteikumus, pārvaldei ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī saņemt no būvvaldes apkopotus sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un darbības sabiedriskās apspriešanas rezultātus (ja tādi ir).

16. Pārvalde, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē citas pārvaldes teritoriju vai īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, vai mikroliegumu, konsultējas ar attiecīgās teritorijas pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ja nepieciešams, pārvalde pieprasa sniegt atzinumu par darbību. Ietekmētās teritorijas pārvalde un Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

17. Ja darbība paredz zemes dzīļu izmantošanu vai var potenciāli ietekmēt zemes dzīļu kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus, pārvalde pieprasa ģeoloģisko informāciju no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informāciju sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.471 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

17.1 Ja darbība paredzēta meža zemē, pārvalde pieprasa informāciju Valsts meža dienestam par darbības atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Valsts meža dienests minēto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

18. Tehniskie noteikumi nosaka šādas vides aizsardzības prasības:

18.1. vides kvalitātes robežlielumus un emisijas robežvērtības virszemes un pazemes ūdeņu, gaisa, augsnes, zemes dzīļu, kā arī citu vides jomu kvalitātes nodrošināšanai;

18.2. prasības darbības norises vietai, īpašu uzmanību pievēršot:

18.2.1. ūdenstecēm, ūdenstilpēm (tai skaitā ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem), vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī mikroliegumiem un īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem;

18.2.2. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403);

18.2.3. īpaši jutīgām teritorijām;

18.2.4. ģeoloģiskajiem procesiem;

18.3. prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai;

18.4. prasības darbības radīto atkritumu apsaimniekošanai;

18.5. ierobežojumus darbības veikšanai piesārņotā teritorijā (arī nepieciešamību veikt piesārņoto vietu sanāciju);

18.6. prasības avārijas vai ārkārtas situāciju novēršanai vai samazināšanai;

18.7. prasības darbības un blakus esošu objektu savstarpējās ietekmes un kopīgi radītās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai;

18.8. citas prasības, kas nepieciešamas vides aizsardzībai.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

19. Pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniska dokumenta formā un ievieto Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē triju darbdienu laikā pēc tā izsniegšanas. Ja darbība varētu ietekmēt citas pārvaldes teritoriju vai īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, vai mikroliegumu, pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu triju darbdienu laikā elektroniski nosūta attiecīgajai pārvaldei vai Dabas aizsardzības pārvaldei.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

20. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir pieci gadi. Atklātai derīgo izrakteņu ieguvei tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves limita darbības termiņu.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

21. Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības attiecīgā pārvalde var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā šādos gadījumos:

21.1. konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;

21.2. izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

22. Pārvalde tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt pēc savas iniciatīvas, iesniedzēja vai trešās personas iesnieguma.

23. Lai saņemtu jaunus tehniskos noteikumus vai izdarītu grozījumus, iesniedzējs iesniedz attiecīgajā pārvaldē attiecīgu iesniegumu. Ja atklājušies šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētie apstākļi, iesniedzējs iesniegumu jaunu tehnisko noteikumu saņemšanai vai grozījumu izdarīšanai iesniedz pārvaldē 15 darbdienu laikā.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766)

24. Tehniskos noteikumus vai pārvaldes atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Ja, izskatot apstrīdētos tehniskos noteikumus vai atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst normatīvo aktu prasībām vai ka atteikums bijis nepamatots, Vides pārraudzības valsts birojs var uzdot pārvaldei attiecīgi grozīt tehnisko noteikumu saturu vai izsniegt tehniskos noteikumus. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Institūcija, kura saņēmusi apstrīdēšanas iesniegumu, triju darbdienu laikā informē attiecīgo būvvaldi, ja tehniskie noteikumi vai dienesta atteikums izsniegt tehniskos noteikumus ir apstrīdēti vai pārsūdzēti.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr.341 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

25. Attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija nav tiesīga izdarīt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja nav izsniegti tehniskie noteikumi vai izsniegtie tehniskie noteikumi ir apstrīdēti vai pārsūdzēti, kā arī gadījumā, ja nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.575 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

26. Tehniskie noteikumi, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā.

27. Ja iesniedzējs, kas saņēmis tehniskos noteikumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, triju gadu laikā pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu iesniegumu.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341)

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumus Nr.14 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 14.nr.).

29. Šo noteikumu 5.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniedzējs var iesniegt būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav beidzies tā derīguma termiņš.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.575 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.766 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra Direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91
Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

(Pielikums MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.575)

1. 1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. dzīvnieku novietņu (tai skaitā mēslu krātuvju) ierīkošana atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, ja tās paredzētas:

1.1.1. piecām un vairāk dzīvnieku vienībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā;

1.1.2. 10 un vairāk dzīvnieku vienībām pārējā teritorijā;

1.2. zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana un citu akvakultūras ražotņu ierīkošana;

1.3. lopkautuvju ierīkošana;

1.4. izstrādātu kūdras ieguves vietu pārveidošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas ūdens režīma maiņa;

1.5. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu ierīkošana;

1.6. koksnes impregnēšanas ražotņu ierīkošana;

1.7. (svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766);

1.8. ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē vai audzēšana.

2. Enerģētika:

2.1. iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 0,2 MW;

2.2. vēja elektrostaciju uzstādīšana vai būvniecība;

2.3. kokogļu ražotņu ierīkošana;

2.4. biogāzes iekārtu būvniecība vai uzstādīšana.

3. Metālu un to izstrādājumu ražošana un apstrāde:

3.1. metāla rūdu apdedzināšanas un frakcionēšanas ražotņu ierīkošana;

3.2. neapstrādāta čuguna vai tērauda ieguves (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmākās metālliešanas iekārtu ierīkošana;

3.3. melno metālu apstrāde:

3.3.1. karsto velmētavu ierīkošana;

3.3.2. (svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766);

3.3.3. galvanisko ražotņu ierīkošana;

3.4. melno metālu lietuvju ierīkošana;

3.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

3.6. iekārtu vai ražotņu ierīkošana metāla un plastmasas virsmu apstrādei elektrolītiskos vai ķīmiskos procesos;

3.7. naglu un skrūvju ražotņu ierīkošana.

4. Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde un izmantošana:

4.1. atklāta derīgo izrakteņu iegūšana gadījumā, ja tās uzsākšanai nepieciešama pašvaldības izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja;

4.2. cementa ražotņu ierīkošana;

4.3. asfaltbetona un gāzbetona ražotņu ierīkošana;

4.4. betona, betona izstrādājumu vai dzelzs­betona konstrukciju ražotņu būvniecība;

4.5. minerālvielu kausēšanas vai minerālšķiedru ražotņu ierīkošana;

4.6. rūpnieciska keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražotņu ierīkošana;

4.7. stikla, arī stikla šķiedras ražotņu ierīkošana.

5. Ķīmiskā rūpniecība:

5.1. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošana;

5.2. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražotņu ierīkošana;

5.3. fotoproduktu ražotņu ierīkošana.

6. Pārtikas rūpniecība:

6.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.2. piena pārstrāde – stacionāru iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana piena savākšanai un piena pirmapstrādei, ja piena daudzums ir vairāk par vienu tonnu dienā (ja viena tonna dienā ir gada vidējais rādītājs);

6.3. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotņu ierīkošana;

6.4. zivju produktu un zivju eļļas ražotņu ierīkošana;

6.5. gaļas pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.6. kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražotņu ierīkošana;

6.7. graudu pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.8. ceptuvju ierīkošana ar jaudu virs divām tonnām gatavās produkcijas diennaktī;

6.9. rauga ražotņu ierīkošana.

7. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

7.1. papīra un kartona ražotņu ierīkošana;

7.2. materiālu pirmapstrādes (piemēram, mazgāšanas, balināšanas, merseri­zācijas) un šķiedru un audumu krāsošanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana;

7.3. ādu miecēšanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana, ja darbību paredzēts veikt rūpnieciskos apjomos;

7.4. apavu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.5. rotaļlietu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.6. apģērbu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.7. linu rūpnieciskās pārstrādes ražotņu ierīkošana.

8. Infrastruktūras projekti:

8.1. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu ierīkošana, tai skaitā preču pārkraušanas staciju un loģistikas centru būvniecība;

8.2. dzelzceļa līniju būvniecība;

8.3. hidrotehnisko būvju būvniecība un pārbūve;

8.4. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošana;

8.5. mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

8.6. mākslīgu ūdensobjektu izveidošana, ja to platība ir lielāka par 0,1 ha un tie atbilst kādam no šiem kritērijiem:

8.6.1. atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu;

8.6.2. to uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tam ir notece virszemes ūdensobjektā;

8.7. ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un pārbūve, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas), kā arī ceļu pārbūve (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas);

8.8. autoservisu vai autotransporta mazgāšanas (tai skaitā ar tvaiku vai ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem) vietu ierīkošana;

8.9. tipogrāfijas ierīkošana;

8.10. virszemes ūdensobjektu tīrīšana un padziļināšana, ja tehniskie noteikumi šai darbībai nepieciešami saskaņā ar virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

9. Tūrisms, sports un atpūta:

9.1. bobsleja trašu ierīkošana;

9.2. atpūtas kompleksu un atrakciju parku ierīkošana;

9.3. golfa laukumu ierīkošana;

9.4. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem pastāvīgi paredzētu vietu (piemēram, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, zirgu sacensību vietu) ierīkošana.

10. Pārējās darbības:

10.1. atkritumu pārstrāde, iekārtu uzstādīšana vai būvniecība atkritumu uzglabāšanai, šķirošanai, tai skaitā pār­kraušanas staciju ierīkošana, kuru tilpums pārsniedz 30 m3;

10.2. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana un rekultivācija;

10.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība vai pārbūve, kuru jauda ir pieci kubikmetri diennaktī vai lielāka;

10.4. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, ja ēka atrodas:

10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu robežās;

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu robežās;

10.5. cilvēka dzīvošanai vai saimnieciskajai darbībai mākslīgi radītas, peldošas, ar zemi nesaistītas konstrukcijas izveide;

10.6. (svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.766);

10.7. korda ražotņu ierīkošana;

10.8. aukstumnesējiekārtu ražotņu ierīkošana;

10.9. platību iežogošana medījamo vai nemedījamo sugu savvaļas dzīvnieku turēšanai.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

Vides ministrs R.Vējonis
01.10.2014