Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.403

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 29.nr.; 2005, 80., 147.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk - iesniedzējs), pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - pārvalde), kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību.";

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

5.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

5.2. iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods (komersantam - firma un reģistrācijas numurs komercreģistrā), adrese un tālruņa numurs;

5.3. darbības nosaukums un darbības norises vietas adrese;

5.4. darbības apraksts un izmantojamā tehnoloģija, kas attiecināma uz konkrēto darbību:

5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus (preparātus);

5.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

5.4.3. ūdens ieguves avots (esošs, plānots), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā);

5.4.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

5.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to daudzumi un koncentrācijas pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta, notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts;

5.4.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids un daudzums;

5.4.7. piesārņojošo vielu emisija (piesārņojošo vielu daudzumi un koncentrācijas), smakas;

5.4.8. radītie atkritumi, to veidi, daudzumi un apsaimniekošana;

5.4.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

5.4.10. transformējamās zemes platība, norādot, kādu zemi paredzēts transformēt (meža vai lauksaimniecībā izmantojamo zemi);

5.4.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

5.4.12. ietekme uz apkārtējām ūdenstilpēm un ūdenstecēm;

5.4.13. appludināmās teritorijas platība un robežas.";

1.3. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Iesniegumam pievieno:

5.1 1. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu šo noteikumu 1.pielikuma 1.2. un 8.3.apakšpunktā noteiktajām darbībām;

5.1 2. zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karti (mērogs - 1:10000 vai lielāks), kurā attēlota darbības norises vieta;

5.1 3. ja darbība ir būvniecība - būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju.";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas pārvalde savās telpās (vietā, kur ar attiecīgu informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona) nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvo paziņojumu par iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu (turpmāk - informatīvais paziņojums), kā arī ievieto informatīvo paziņojumu Valsts vides dienesta mājaslapā internetā. Informatīvais paziņojums Valsts vides dienesta mājaslapā internetā ir pieejams līdz pārvaldes lēmuma pieņemšanai par attiecīgo iesniegumu.";

1.5. aizstāt 9.1.apakšpunktā vārdu "nosaukums" ar vārdu "firma";

1.6. svītrot 9.5.apakšpunktu;

1.7. papildināt 12.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 14 dienu laikā pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopijas saņemšanas.";

1.8. aizstāt 16.punkta otrajā teikumā vārdus "tehnisko noteikumu projektu" ar vārdu "darbību";

1.9. svītrot 18.2.apakšpunktā vārdus "un kultūru";

1.10. svītrot 18.2.2.apakšpunktu;

1.11. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu izsniedz iesniedzējam un ievieto Valsts vides dienesta mājaslapā internetā piecu darbdienu laikā pēc to izsniegšanas. Ja darbība varētu ietekmēt citas pārvaldes vai īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu triju darbdienu laikā elektroniski nosūta attiecīgajai pārvaldei vai administrācijai.";

1.12. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja būvvalde pagarina plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu vēl uz četriem gadiem, tas pagarinās arī tehniskajiem noteikumiem, nepārsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevuma derīguma termiņu.";

1.13. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91

Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. dzīvnieku novietņu ierīkošana atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, ja tās paredzētas:

1.1.1. piecām un vairāk dzīvnieku vienībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā;

1.1.2. 10 un vairāk dzīvnieku vienībām pārējā teritorijā;

1.2. zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana un citu akvakultūras ražotņu ierīkošana;

1.3. lopkautuvju ierīkošana;

1.4. izstrādātu kūdras ieguves vietu pārveidošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas ūdens režīma maiņa;

1.5. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu ierīkošana;

1.6. koksnes impregnēšanas ražotņu ierīkošana;

1.7. sērkociņu ražotņu ierīkošana;

1.8. ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē vai audzēšana.

2. Enerģētika:

2.1. iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 0,2 MW;

2.2. vēja elektrostaciju uzstādīšana vai būvniecība;

2.3. kokogļu ražotņu ierīkošana.

3. Metālu un to izstrādājumu ražošana un apstrāde:

3.1. metāla rūdu apdedzināšanas un frakcionēšanas ražotņu ierīkošana;

3.2. neapstrādāta čuguna vai tērauda ieguves (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmākās metālliešanas iekārtu ierīkošana;

3.3. melno metālu apstrāde:

3.3.1. karsto velmētavu ierīkošana;

3.3.2. smēdes ierīkošana;

3.3.3. galvanisko ražotņu ierīkošana;

3.4. melno metālu lietuvju ierīkošana;

3.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

3.6. iekārtu vai ražotņu ierīkošana metāla un plastmasas virsmu apstrādei elektrolītiskos vai ķīmiskos procesos;

3.7. naglu un skrūvju ražotņu ierīkošana.

4. Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde un izmantošana:

4.1. atklāta derīgo izrakteņu iegūšana;

4.2. cementa ražotņu ierīkošana;

4.3. asfaltbetona un gāzbetona ražotņu ierīkošana;

4.4. betona, betona izstrādājumu vai dzelzs­betona konstrukciju ražotņu būvniecība;

4.5. minerālvielu kausēšanas vai minerālšķiedru ražotņu ierīkošana;

4.6. rūpnieciska keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražotņu ierīkošana;

4.7. stikla, arī stikla šķiedras ražotņu ierīkošana.

5. Ķīmiskā rūpniecība:

5.1. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošana;

5.2. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražotņu ierīkošana;

5.3. fotoproduktu ražotņu ierīkošana.

6. Pārtikas rūpniecība:

6.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.2. piena pārstrāde - stacionāru iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana piena savākšanai un piena pirmapstrādei, ja piena daudzums ir vairāk par vienu tonnu dienā (ja viena tonna dienā ir gada vidējais rādītājs);

6.3. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotņu ierīkošana;

6.4. zivju produktu un zivju eļļas ražotņu ierīkošana;

6.5. gaļas pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.6. kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražotņu ierīkošana;

6.7. graudu pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.8. ceptuvju ierīkošana;

6.9. rauga ražotņu ierīkošana.

7. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

7.1. papīra un kartona ražotņu ierīkošana;

7.2. materiālu pirmapstrādes (piemēram, mazgāšanas, balināšanas, merseri­zācijas) un šķiedru un audumu krāsošanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana;

7.3. ādu miecēšanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana, ja darbību paredzēts veikt rūpnieciskos apjomos;

7.4. apavu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.5. rotaļlietu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.6. apģērbu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.7. linu rūpnieciskās pārstrādes ražotņu ierīkošana.

8. Infrastruktūras projekti:

8.1. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu ierīkošana, tai skaitā preču pārkraušanas staciju un loģistikas centru būvniecība;

8.2. dzelzceļa līniju būvniecība;

8.3. hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija;

8.4. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošana;

8.5. mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

8.6. mākslīgu ūdensobjektu izveidošana, ja to platība ir lielāka par 0,1 ha un tie atbilst kādam no šiem kritērijiem:

8.6.1. atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu;

8.6.2. to uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tam ir notece virszemes ūdensobjektā;

8.7. ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un rekonstrukcija, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas), kā arī ceļu rekonstrukcija (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas);

8.8. autoservisu vai autotransporta mazgāšanas vietu ierīkošana;

8.9. tipogrāfijas ierīkošana.

9. Tūrisms, sports un atpūta:

9.1. bobsleja trašu ierīkošana, kā arī mākslīgā sniega iegūšana;

9.2. atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku ierīkošana;

9.3. golfa laukumu ierīkošana;

9.4. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem pastāvīgi paredzētu vietu (piemēram, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, zirgu sacensību vietu) ierīkošana.

10. Pārējās darbības:

10.1. atkritumu pārstrāde, iekārtu uzstādīšana vai būvniecība atkritumu uzglabāšanai, šķirošanai, tai skaitā pār­kraušanas staciju ierīkošana, kuru tilpums pārsniedz 30 m3;

10.2. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana un rekultivācija;

10.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība vai rekonstrukcija, kuru jauda ir pieci kubikmetri diennaktī vai lielāka;

10.4. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku rekonstrukcija, ja ēka atrodas:

10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciemu, kā arī pilsētu robežās;

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciemu, kā arī pilsētu robežās;

10.5. cilvēka dzīvošanai vai saimnieciskajai darbībai mākslīgi radītas, peldošas, ar zemi nesaistītas konstrukcijas izveide;

10.6. atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošana;

10.7. korda ražotņu ierīkošana;

10.8. aukstumnesējiekārtu ražotņu ierīkošana;

10.9. platību iežogošana medījamo vai nemedījamo sugu savvaļas dzīvnieku turēšanai.";

1.14. svītrot 2.pielikumā vārdus "Zaudē spēku, ja darbība netiek uzsākta divu gadu laikā pēc izdošanas";

1.15. papildināt 2.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.11.apakšpunktā minētā prasība par tehnisko noteikumu, atzinuma vai atteikuma ievietošanu Valsts vides dienesta mājaslapā internetā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 13.maiju.

13.05.2009