Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.30

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 40.§)
Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
13.panta trešo, ceturto un piekto daļu
(Grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 786)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības, kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi;

1.2. prasības tehnisko noteikumu saturam;

1.3. tehnisko noteikumu pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību;

1.4. prasības tehnisko noteikumu grozīšanai;

1.5. valsts nodevas apmēru par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu, valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 786)

2. Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai (turpmāk – darbība) tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas personai, kas veic darbību. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (izņemot gadījumu, ja darbības veikšanai dienestā jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence), vai šo noteikumu pielikumā minētajām darbībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 857)

II. Tehnisko noteikumu pieprasīšanas kārtība

3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk – iesniedzējs), pirms darbības uzsākšanas iesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests) attiecīgu iesniegumu.

4. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu.

5. Iesniegums nav jāiesniedz, ja darbība saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" dienestā ir pieteikta sākotnējā izvērtējuma veikšanai.

6. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

6.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

6.2. iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

6.3. kontaktpersonas vārds, uzvārds un saziņas informācija, ja tā atšķiras no šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētās informācijas;

6.4. darbības nosaukums, darbības norises vietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs un darbības norises vietas kadastra apzīmējums, bet, ja darbības norises vieta atrodas meža zemē, – arī kvartāla un nogabala numurs (ja ir);

6.5. darbības apraksts un izmantojamā tehnoloģija, kas attiecināma uz konkrēto darbību:

6.5.1. galvenās izejvielas un to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus;

6.5.2. produkcija un tās daudzums gadā;

6.5.3. ūdens ieguves avots (esošs, plānots), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā) un ūdensapgādes risinājums;

6.5.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

6.5.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to daudzums un koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta, notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājuma alternatīvas;

6.5.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids, daudzums un siltumapgādes risinājums;

6.5.7. piesārņojošo vielu emisija (piesārņojošo vielu daudzums un koncentrācija), smakas;

6.5.8. radītie atkritumi, to veidi, daudzums un apsaimniekošana;

6.5.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

6.5.10. zemes platība, kurai maina zemes lietošanas kategoriju, un šī darbība nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto;

6.5.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

6.5.12. darbības vietas attālums līdz tuvākajām ūdenstilpēm un ūdenstecēm un iespējamā ietekme uz tām;

6.5.13. applūdināmās teritorijas platība un robežas;

6.5.14. būves tips (pēc galvenā lietošanas veida), apbūves laukums, būvapjoms un būvniecības veids;

6.6. iesniedzēja apliecinājums par iesniegtās informācijas patiesumu.

7. Iesniegumam pievieno:

7.1. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu šo noteikumu pielikuma 8.4. apakšpunktā minētajai darbībai un šo noteikumu pielikuma 1.3. apakšpunktā minētajai darbībai, ja zivju audzēšanai paredzētos dīķus vai citu akvakultūru ražotnes uzpilda no virszemes ūdeņiem vai ir plānota notece virszemes ūdensobjektā;

7.2. zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karti mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības norises vieta (ja iespējams, arī elektroniski);

7.3. ja darbība ir būvniecība, – to būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un būves lietošanas veids, kā arī būvatļauju (kopiju), ja tāda ir izsniegta.

8. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

9. Pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas dienests savās telpās (vietā, kur ar attiecīgu informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona) nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvo paziņojumu par iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu (turpmāk – informatīvais paziņojums), kā arī ievieto informatīvo paziņojumu dienesta tīmekļa vietnē. Informatīvais paziņojums dienesta tīmekļa vietnē ir pieejams līdz dienai, kad dienests pieņēmis lēmumu par attiecīgo iesniegumu.

10. Dienests informatīvo paziņojumu elektroniski nosūta nevalstiskai vides organizācijai, kura izrādījusi interesi saņemt informāciju par darbībām noteiktās teritorijās un pieteikusies dienestā, norādot e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāma attiecīgā informācija.

11. Informatīvajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

11.1. iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskai personai vai tās iestādei – nosaukums);

11.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

11.3. informācija par darbību un tās īss apraksts;

11.4. iespējamā darbības norises vieta un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējums, kā arī norāde par atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, mikroliegumā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

11.5. termiņš, līdz kuram sabiedrība var rakstiski iesniegt dienestā atsauksmes vai priekšlikumus par darbību. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām.

12. Iesniedzējs informatīvo paziņojumu nosūta darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem). Informatīvais paziņojums nav jāsūta, ja iesniedzējs atbilstoši Būvniecības likumam par saņemto būvatļauju ir informējis tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar attiecīgo zemesgabalu.

III. Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana

13. Dienests pēc iesnieguma vai citu institūciju vai ekspertu atzinuma, vai papildu informācijas saņemšanas sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus vai atzinumu, kurā norādīts, ka iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai pamatotu atteikumu.

14. Ja ir izsniegts atteikums, dienests par to triju darbdienu laikā elektroniski paziņo pašvaldībai.

15. Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, dienests septiņu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo tehniskos noteikumus un izsniedz tos iesniedzējam. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, dienests tehniskos noteikumus izsniedz 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 857)

16. Tehniskos noteikumus sagatavo, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, sabiedrības atsauksmēm un priekšlikumiem, sākotnējo izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", kā arī uz attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem.

17. Sagatavojot tehniskos noteikumus, dienestam ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī saņemt būvvaldes apkopotus sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, ja tādi ir.

18. Dienests, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vai mikroliegumu, konsultējas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Ja nepieciešams, dienests pieprasa sniegt atzinumu par darbību. Dabas aizsardzības pārvalde minēto atzinumu sniedz septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

19. Ja darbība paredz zemes dzīļu izmantošanu vai var potenciāli ietekmēt zemes dzīļu kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus, dienests pieprasa ģeoloģisko informāciju no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" minēto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

20. Ja darbība paredzēta meža zemē, dienests pieprasa Valsts meža dienestam informāciju par darbības atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Valsts meža dienests minēto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

21. Tehniskie noteikumi nosaka šādas vides aizsardzības prasības:

21.1. vides kvalitātes robežlielumus un emisijas robežvērtības virszemes un pazemes ūdeņu, gaisa, augsnes, zemes dzīļu, kā arī citu vides jomu kvalitātes nodrošināšanai;

21.2. prasības darbības norises vietai, īpašu uzmanību pievēršot:

21.2.1. ūdenstecēm, ūdenstilpēm (tai skaitā ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem), kā arī prasībām, kas attiecībā uz attīrīšanas iekārtu projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju noteiktas normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

21.2.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī mikroliegumiem un īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem;

21.2.3. īpaši jutīgām teritorijām;

21.2.4. ģeoloģiskajiem procesiem;

21.3. prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai;

21.4. prasības darbības radīto atkritumu apsaimniekošanai;

21.5. ierobežojumus darbības veikšanai piesārņotā teritorijā (arī nepieciešamību veikt piesārņoto vietu sanāciju);

21.6. prasības avārijas vai ārkārtas situāciju novēršanai vai samazināšanai;

21.7. prasības darbības un blakus esošo objektu savstarpējās ietekmes un kopīgi radītās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai;

21.8. citas ar vides aizsardzību saistītas prasības.

22. Ja paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, tad, izsniedzot tehniskos noteikumus, dienests pievieno iesniedzēja iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta un novietojums un norādīts lietošanas veids, kā arī norāda citu iesniedzēja sākotnēji iesniegto informāciju (piemēram, plānotā ūdensapgādes sistēma, notekūdeņu apjoms).

23. Dienests tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu iesniedzējam nosūta papīra vai elektroniska dokumenta formā un triju darbdienu laikā pēc to izsniegšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē. Ja darbība var ietekmēt īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vai mikroliegumu, dienests tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu triju darbdienu laikā elektroniski nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei.

24. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir pieci gadi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš atklātai derīgo izrakteņu ieguvei ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves limita darbības termiņu.

25. Tehniskajos noteikumos norādītās vides aizsardzības prasības dienests var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā, ja:

25.1. konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;

25.2. izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

26. Tehniskajos noteikumos norādītās vides aizsardzības prasības dienests var grozīt pēc savas iniciatīvas, ievērojot šo noteikumu 25. punktā minētos nosacījumus, vai pamatojoties uz iesniedzēja vai trešās personas iesniegumu.

27. Lai saņemtu jaunus tehniskos noteikumus vai izdarītu grozījumus esošajos tehniskajos noteikumos, iesniedzējs dienestā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Ja atklājušies šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētie apstākļi, iesniedzējs iesniegumu jaunu tehnisko noteikumu saņemšanai vai grozījumu izdarīšanai esošajos tehniskajos noteikumos iesniedz dienestā 15 darbdienu laikā.

28. Tehniskos noteikumus vai dienesta atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts birojs triju darbdienu laikā informē attiecīgo būvvaldi, ja tehniskie noteikumi vai dienesta atteikums izsniegt tehniskos noteikumus ir apstrīdēti vai pārsūdzēti.

29. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

30. Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga būvatļaujā izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja nav izsniegti tehniskie noteikumi vai izsniegtie tehniskie noteikumi ir apstrīdēti vai pārsūdzēti, kā arī ja nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības.

III1. Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu

(Nodaļa MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 786 redakcijā)

30.1 Valsts nodevas apmērs par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ir 50 euro.

30.2 Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un dienests pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu nav jāmaksā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 857 redakcijā)

30.3 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu maksā pirms vides aizsardzības tehnisko noteikumu sagatavošanas.

30.4 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu maksā, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

30.4 1. ar kredītiestādes vai citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

30.4 2. ar maksājumu karti dienestā.

30.5 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

30.6 No valsts nodevas par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

30.7 Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu tiek atmaksāta, ja iesniedzējam izsniegts atzinums, kurā noteikts, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.

30.8 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu neatmaksā, ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Administratīvie procesi, kas iesākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var tikt pabeigti, piemērojot Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr. 91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums".

32. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniedzējs var iesniegt būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav beidzies tā derīguma termiņš.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra
noteikumiem Nr.30
Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. dzīvnieku novietņu (tai skaitā mēslu krātuvju) ierīkošana atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, ja tās paredzētas:

1.1.1. piecām un vairāk dzīvnieku vienībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā;

1.1.2. 10 un vairāk dzīvnieku vienībām pārējā teritorijā;

1.2. lopkautuvju ierīkošana;

1.3. zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana un citu akvakultūru ražotņu ierīkošana;

1.4. valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošana un pārbūve;

1.5. izstrādātu kūdras ieguves vietu pārveidošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas ūdens režīma maiņa;

1.6. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu ierīkošana;

1.7. koksnes impregnēšanas ražotņu ierīkošana;

1.8. ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē vai audzēšana.

2. Enerģētika:

2.1. iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk;

2.2. vēja elektrostaciju uzstādīšana vai būvniecība;

2.3. kokogļu ražotņu ierīkošana;

2.4. biogāzes iekārtu būvniecība vai uzstādīšana.

3. Metālu un to izstrādājumu ražošana un apstrāde:

3.1. metāla rūdu apdedzināšanas un frakcionēšanas ražotņu ierīkošana;

3.2. neapstrādāta čuguna vai tērauda ieguves (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmākās metālliešanas iekārtu ierīkošana;

3.3. melno metālu apstrāde:

3.3.1. karsto velmētavu ierīkošana;

3.3.2. galvanisko ražotņu ierīkošana;

3.4. melno metālu lietuvju ierīkošana;

3.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

3.6. iekārtu vai ražotņu ierīkošana metāla un plastmasas virsmu apstrādei elektrolītiskos vai ķīmiskos procesos;

3.7. naglu un skrūvju ražotņu ierīkošana.

4. Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde un izmantošana:

4.1. atklāta derīgo izrakteņu iegūšana, ja tās uzsākšanai nepieciešama pašvaldības izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja;

4.2. cementa ražotņu ierīkošana;

4.3. asfaltbetona un gāzbetona ražotņu ierīkošana;

4.4. betona, betona izstrādājumu vai dzelzsbetona konstrukciju ražotņu būvniecība;

4.5. minerālvielu kausēšanas vai minerālšķiedru ražotņu ierīkošana;

4.6. rūpniecisku keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražotņu ierīkošana;

4.7. stikla, arī stikla šķiedras ražotņu ierīkošana;

4.8. akmeņu apstrādes ražotņu ierīkošana.

5. Ķīmiskā rūpniecība:

5.1. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošana;

5.2. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražotņu ierīkošana;

5.3. fotoproduktu ražotņu ierīkošana.

6. Pārtikas rūpniecība:

6.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.2. piena pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana, ja piena daudzums pārsniedz vienu tonnu diennaktī (ja viena tonna diennaktī ir gada vidējais rādītājs);

6.3. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotņu ierīkošana;

6.4. zivju produktu un zivju eļļas ražotņu ierīkošana;

6.5. gaļas pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.6. kafijas, tējas, garšvielu, konditorejas izstrādājumu, sīrupa un pārtikas piedevu ražotņu ierīkošana;

6.7. graudu pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.8. ceptuvju ierīkošana, kuru jauda pārsniedz divas tonnas gatavās produkcijas diennaktī;

6.9. rauga, iesala, cukura un cietes ražotņu ierīkošana.

7. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

7.1. papīra un kartona ražotņu ierīkošana;

7.2. materiālu pirmapstrādes (piemēram, mazgāšanas, balināšanas, merserizācijas), šķiedru un audumu krāsošanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana;

7.3. ādu miecēšanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana, ja darbību paredzēts veikt rūpnieciskos apjomos;

7.4. skaidu plākšņu un finiera ražotņu ierīkošana;

7.5. apavu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.6. rotaļlietu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.7. apģērbu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.8. linu rūpnieciskās pārstrādes ražotņu ierīkošana.

8. Infrastruktūras projekti:

8.1. rūpniecisko teritoriju ierīkošana;

8.2. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu ierīkošana, tai skaitā preču pārkraušanas staciju un loģistikas centru būvniecība;

8.3. jaunu dzelzceļa līniju būvniecība vai esošu dzelzceļa līniju pārbūve, kā arī kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība;

8.4. hidrotehnisko būvju būvniecība un pārbūve;

8.5. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošana;

8.6. mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

8.7. mākslīgu ūdensobjektu izveidošana, ja to platība ir lielāka par 0,1 ha un tie atbilst kādam no šiem kritērijiem:

8.7.1. tie atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu;

8.7.2. tos uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tiem ir notece virszemes ūdensobjektā;

8.8. jauna ceļa būvniecība;

8.9. ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un pārbūve, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas), kā arī ceļu pārbūve (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas);

8.10. autoservisu vai autotransporta mazgāšanas (tai skaitā ar tvaiku vai ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem) vietu ierīkošana;

8.11. tipogrāfijas ierīkošana;

8.12. jaunu tramvaja līniju būvniecība vai esošo tramvaja līniju pārbūve;

8.13. jaunu iekšējo ūdensceļu būvniecība;

8.14. virszemes ūdensobjektu tīrīšana un padziļināšana, ja tehniskie noteikumi šai darbībai nepieciešami saskaņā ar virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas kārtību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Tūrisms, sports un atpūta:

9.1. atpūtas kompleksu un atrakciju parku ierīkošana;

9.2. golfa laukumu ierīkošana;

9.3. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem pastāvīgi paredzētu vietu (piemēram, bobsleja trašu, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, zirgu sacensību vietu) ierīkošana;

9.4. jahtu un citu mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošana;

9.5. viesnīcu, viesu namu vai viesnīcu kompleksu būvniecība un ar to saistītie attīstības pasākumi;

9.6. pastāvīgu kempinga vietu ierīkošana.

10. Pārējās darbības:

10.1. atkritumu pārstrāde un apstrāde, iekārtu uzstādīšana vai būvniecība atkritumu uzglabāšanai, šķirošanai, tai skaitā pārkraušanas staciju ierīkošana, kuru tilpums pārsniedz 30 m3;

10.2. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana un rekultivācija;

10.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība vai pārbūve, kuru jauda ir pieci kubikmetri diennaktī vai lielāka;

10.4. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, ja ēka atrodas:

10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas;

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas;

10.5. cilvēka dzīvošanai vai saimnieciskajai darbībai mākslīgi radītas, peldošas, ar zemi nesaistītas konstrukcijas izveide;

10.6. korda ražotņu ierīkošana;

10.7. aukstumnesējiekārtu ražotņu ierīkošana;

10.8. platību iežogošana medījamo vai nemedījamo sugu savvaļas dzīvnieku turēšanai;

10.9. paredzētās darbības īstenošana ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
01.01.2017