Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.05.2001. - 04.10.2002. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 441 "Noteikumi par muitas galvojumiem".
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 73

Rīgā 2001.gada 20.februārī (prot. Nr. 8, 1.§)
Galvojumu iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 29.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs tiek iesniegti un pieņemti galvojumi, kā arī galvojuma apjomu un tā piemērošanas kārtību.

2. Galvojumu iesniedz galvenais parādnieks — persona, kas uzņemas atbildību par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanu.

3. Muitas iestāde atbrīvo galveno parādnieku no galvojuma iesniegšanas iespējamā muitas parāda segšanai, ja aprēķinātais iespējamais muitas parāds nepārsniedz 50 latu. Lai galveno parādnieku atbrīvotu no galvojuma iesniegšanas, šī persona kopā ar muitas deklarāciju iesniedz parakstītu iespējamā muitas parāda aprēķinu, kurā norādīts tās pavadzīmes numurs, uz kuru attiecas aprēķins. No galvojuma iesniegšanas neatbrīvo, ja muitas iestādei nav iespējams pārliecināties par preču atbilstību deklarētajām precēm.

4. Ja galvenais parādnieks iespējamā muitas parāda segšanai ir izvēlējies drošības naudu, tad šī persona iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kontā naudas summu, kas atbilst iespējamā muitas parāda apjomam, un saņem attiecīgās bankas izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita iemaksātās drošības naudas summas un 15 dienu laikā pēc tam, kad persona ir iesniegusi dokumentāru muitas procedūras pabeigšanas vai muitas parāda samaksas apstiprinājumu, drošības naudu atmaksā. Lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests. Maksu par bankas pakalpojumiem sedz persona, kas ir izvēlējusies minēto iespējamā muitas parāda segumu.

5. Galvojuma apjoms muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas jāmaksā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam.

6. Galvojuma apjoms iespējamā muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas būtu jāmaksā, ja ārvalstu preces izlaistu brīvam apgrozījumam.

7. Izvedot (eksportējot) Latvijas preces, galvojuma apjoms muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas būtu jāmaksā, ja muitas maksājumus nesamaksā pirms preču izvešanas.

8. Muitas procedūrai — tranzīts —, ja ir salikta krava, muitas iestāde pēc principāla lūguma iespējamo muitas parādu visai kravai nosaka pēc tās preces klasifikācijas, kurai noteikti augstākie muitas maksājumi.

9. Muitas iestāde galvojumu nepieņem un pieprasa to papildināt vai iesniegt citu galvojumu, ja:

9.1. vienreizējā galvojuma apjoms nesedz muitas parādu vai iespējamo muitas parādu;

9.2. persona, kura ir izsniegusi galvojumu, nav ieguvusi galvinieka statusu šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

9.3. normatīvajos aktos ir noteikts cits galvojuma veids.

10. Garantijas muitas iestāde šo noteikumu izpratnē ir:

10.1. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde — vispārējā galvojuma gadījumā;

10.2. Muitas iestāde, kurā piemēro muitas procedūru, — vienreizējā galvojuma gadījumā.

II. Galvinieka statusa piešķiršana bankām un apdrošināšanas sabiedrībām

11. Galvinieka statusu banka iegūst, ja tā ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēdz līgumu, kurā ir noteikts, ka attiecīgā banka apņemas pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma 30 dienu laikā veikt visus līgumā noteiktos maksājumus galvenā parādnieka muitas parāda segšanai.

12. Galvinieka statusu apdrošināšanas sabiedrība iegūst, ja tā ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēdz līgumu, kurā ir noteikts, ka attiecīgā apdrošināšanas sabiedrība apņemas pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma 30 dienu laikā veikt visus līgumā noteiktos maksājumus galvenā parādnieka muitas parāda segšanai.

13. Galvinieku atbrīvo no saistībām, ja:

13.1. 12 mēnešu laikā no tranzīta deklarācijas reģistrācijas galvinieks nav saņēmis paziņojumu par muitas procedūras — tranzīts — nepabeigšanu;

13.2. 36 mēnešu laikā no paziņojuma par muitas procedūras — tranzīts — nepabeigšanu galviniekam nav iesniegts aprēķins par muitas parāda apjomu.

III. Vispārējs galvojums

14. Vispārējo galvojumu (1. un 2.pielikums) iesniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

15. Galvenais parādnieks vispārējo galvojumu var izmantot preču pagaidu uzglabāšanai un (vai) jebkuras muitas procedūras piemērošanai attiecīgajām precēm, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par attiecīgās muitas procedūras piemērošanu.

16. Vispārējā galvojuma apjomu nosaka galvenais parādnieks, kas ir atbildīgs par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanu.

17. Vispārējā galvojuma apjoms ar akcīzes nodokli apliekamo preču pagaidu uzglabāšanai un jebkuras muitas procedūras piemērošanai ar akcīzes nodokli apliekamām precēm nav mazāks par 100000 latiem, bet pārējām precēm — nav mazāks par 50000 latiem, izņemot šo noteikumu 18.punktā noteikto gadījumu.

18. Piesakot muitas procedūru — tranzīts — precēm, kuras noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā, iesniedz vienreizēju galvojumu, ievērojot šo noteikumu 19.punktu.

19. Šo noteikumu 3.pielikumā noteikto preču pārvietošanai pāri muitas robežai iesniedz vispārējo galvojumu, kura apjoms nav mazāks par 500000 latu, ja muitas procedūras kontrolei nepieciešamo informāciju nosūta, izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus.

20. Galvenais parādnieks, iesniedzot un reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē vispārējo galvojumu, papildus iesniedz šādus dokumentus:

20.1. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktoram adresētu iesniegumu, kurā norāda, kādām muitas procedūrām un (vai) preču pagaidu uzglabāšanai tiks izmantots vispārējais galvojums. Iesniegumā norāda arī galvojuma apjomu muitas procedūras — tranzīts —, pārējo muitas procedūru, kā arī preču pagaidu uzglabāšanas nodrošināšanai;

20.2. vispārējā galvojuma apjomu aprēķina atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā noteiktajām prasībām, bet tas nav mazāks par šo noteikumu 17. un 19.punktā noteikto. Ja vispārējo galvojumu iesniedz un reģistrē atkārtoti, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei ir tiesības pieprasīt iesniegt jaunu vispārējā galvojuma apjoma aprēķinu.

21. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārbauda aprēķināto galvojuma apjomu, galvinieka tiesības izsniegt galvojumu un galvenā parādnieka atbilstību šādiem nosacījumiem:

21.1. galvenais parādnieks pēdējo 12 mēnešu laikā regulāri (vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vienreizēju galvojumu) piemērojis muitas procedūras un (vai) preču pagaidu uzglabāšanu un Muitas likuma 187.pantā noteiktajā termiņā dzēsis muitas parādu;

21.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

21.3. galvenais parādnieks vai tā darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav gada laikā atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 un 201.17 pantu.

22. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, pamatojoties uz pieņemto lēmumu, 15 dienu laikā izsniedz galvenajam parādniekam vispārējā galvojuma apliecības (4.pielikums) oriģinālu un nepieciešamos apliecības dublikātus.

23. Galvenajam parādniekam ir tiesības izdarīt grozījumus pilnvaroto personu sarakstā. Katras pilnvarotās personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu galvenais parādnieks apstiprina ar parakstu. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par ierakstu patiesumu vispārējā galvojuma apliecībā.

24. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, pieņemot un reģistrējot vispārējo galvojumu, atļauj izmantot vispārējo galvojumu, kas samazināts par:

24.1. 50 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 17. un 19.punktā noteikto), ja:

24.1.1. galvenais parādnieks pēdējo 24 mēnešu laikā regulāri (vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu) piemērojis muitas procedūras un (vai) preču pagaidu uzglabāšanu un Muitas likuma 187.pantā noteiktajā termiņā dzēsis muitas parādu;

24.1.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

24.1.3. galvenais parādnieks vai tā darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav gada laikā atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 un 201.17 pantu;

24.2. 70 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 17. un 19.punktā noteikto), ja:

24.2.1. galvenais parādnieks pēdējo 36 mēnešu laikā regulāri (vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu) piemērojis muitas procedūras un (vai) preču pagaidu uzglabāšanu un Muitas likuma 187.pantā noteiktajā termiņā dzēsis muitas parādu;

24.2.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

24.2.3. galvenais parādnieks vai tā darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav gada laikā atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 un 201.17 pantu;

24.2.4. galvenais parādnieks reģistrē preces preču uzskaites reģistrā un nodrošina muitas iestādes amatpersonai pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana nepieciešama, lai precēm piemērotu attiecīgu muitas procedūru;

24.3. 90 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 17. un 19.punktā noteikto), ja:

24.3.1. galvenais parādnieks pēdējo 12 mēnešu laikā regulāri (vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu) piemērojis muitas procedūras un (vai) preču pagaidu uzglabāšanu un Muitas likuma 187.pantā noteiktajā termiņā dzēsis muitas parādu;

24.3.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

24.3.3. galvenais parādnieks vai tā darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav gada laikā atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 un 201.17 pantu;

24.3.4. galvenais parādnieks reģistrē preces preču uzskaites reģistrā un nodrošina muitas iestādes amatpersonām pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana nepieciešama, lai precēm piemērotu attiecīgu muitas procedūru;

24.3.5. preču uzskaites reģistrs uzraudzības muitas iestādei vai Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei pieslēgts tiešsaistes režīmā;

24.3.6. veikti normatīvajos aktos noteiktie obligātie maksājumi un nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā;

24.3.7. saņemta muitas iestādes atļauja muitas deklarācijas iesniegt elektroniskā veidā;

24.3.8. finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi un to apliecina gada pārskats un revidenta atzinums, kas sagatavots likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.nodaļā noteiktajā kārtībā un iesniegts Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

25. Ja šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto pārkāpumu rezultātā netiek samazināts muitas maksājumu apjoms, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atļauj izmantot vispārējo galvojumu.

26. Ja šo noteikumu 24.1.3., 24.2.3. un 24.3.3.apakšpunktā minēto pārkāpumu rezultātā netiek samazināts muitas maksājumu apjoms, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atļauj izmantot samazināto vispārējo galvojumu.

27. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur turpmākās darbības ar vispārējo galvojumu, ja netiek izpildīts kāds no šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ja Muitas likuma 187.pantā noteiktajā termiņā nav dzēsts muitas parāds vai ja galvenais parādnieks šo noteikumu 36.punktā minētajā pārskatā sniedz nepatiesas ziņas.

(MK 30.04.2001. noteikumu Nr. 176 redakcijā, kas piemērojams ar 01.05.2001. sk. grozījumu 2. punktu)

28. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur darbības ar samazināto vispārējo galvojumu, ja galvenais parādnieks šo noteikumu 36.punktā minētajā pārskatā sniedz nepatiesas ziņas, ja netiek izpildīts kāds no šo noteikumu 24.punktā minētajiem nosacījumiem vai ja prasība palielināt vispārējo galvojumu līdz pilnam apjomam nav izpildīta 10 dienu laikā. Šādā gadījumā galvenais parādnieks iesniedz jaunu papildinātu vispārējo galvojumu, kura darbības termiņš nepārsniedz iepriekšējā vispārējā galvojuma termiņu.

(MK 30.04.2001. noteikumu Nr. 176 redakcijā, kas piemērojams ar 01.05.2001. sk. grozījumu 2. punktu)

29. Ja tiek apturētas darbības ar vispārējo galvojumu, tas neatbrīvo galvinieku no galvojuma saistībām.

30. Galvenā muitas pārvalde atjauno darbības ar vispārējo galvojumu saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu.

31. Vispārējais galvojums zaudē spēku, ja ir beidzies vispārējā galvojuma termiņš vai galvinieks ir atsaucis (anulējis) galvojumu.

32. Galvenais parādnieks nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi par nozaudētu vai nozagtu vispārējā galvojuma apliecību vai dublikātu. Galvenā muitas pārvalde anulē nozaudēto vai nozagto vispārējā galvojuma apliecību vai dublikātu. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par procedūrām, kas uzsāktas ar nozaudētu vai nozagtu vispārējā galvojuma apliecību vai dublikātu pirms tā anulēšanas.

33. Vispārējā galvojuma apliecība un dublikāti visā galvojuma darbības laikā atrodas pie galvenā parādnieka vai tā pilnvarotām personām. Ja vispārējais galvojums ir zaudējis spēku, galvenais parādnieks 10 darbdienu laikā nodod vispārējā galvojuma apliecību un dublikātus Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

IV. Vispārējā galvojuma apjoma aprēķināšana

34. Lai noteiktu vispārējā galvojuma apjomu:

34.1. muitas procedūrai — tranzīts —, galvenais parādnieks nosaka pēdējo triju mēnešu laikā (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) pārvadāto preču muitas maksājumu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam. Aprēķināto muitas maksājumu summu dala ar 45;

34.2. muitas procedūrai — ievešana muitas noliktavā —, galvenais parādnieks nosaka muitas maksājumu summu, kas aprēķināta preču atlikumam pēdējo 12 mēnešu beigu datumos (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) un kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam. Aprēķināto muitas maksājumu summu dala ar 52;

34.3. pārējām muitas procedūrām vai preču pagaidu uzglabāšanai, galvenais parādnieks nosaka pēdējo triju mēnešu (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) kopējam preču apgrozījumam aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam. Aprēķināto nodokļu summu dala ar trīs.

V. Vispārējā galvojuma apjoma izmantošanas uzskaite

35. Galvenais parādnieks uzskaita muitas parāda un iespējamā muitas parāda veidošanos, reģistrējot katru darījumu, kuru veic, izmantojot galvojumu. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pieprasījuma galvenais parādnieks sniedz visu informāciju par katru darījumu, kurš veikts, izmantojot galvojumu, kā arī par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda atbilstību galvojuma apjomam.

36. Galvenais parādnieks līdz katra mēneša 15.datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē pārskatu par galvojuma izmantošanu iepriekšējā kalendāra mēnesī. Ja vispārējā galvojuma apjoms pārskata periodā nesedz muitas parādu vai iespējamais muitas parāds to pārsniedz vairāk nekā par 20 %, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur galvojuma darbību līdz vispārējā galvojuma apjoma palielināšanai vai muitas parāda dzēšanai.

37. Galvenais parādnieks pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi var mainīt vispārējā galvojuma apjoma sadalījumu starp muitas procedūru — tranzīts — un pārejām muitas procedūrām un (vai) preču pagaidu uzglabāšanu.

VI. Vienreizējs galvojums

38. Vienreizējo galvojumu piemēro, lai vienu reizi nodrošinātu preču pagaidu uzglabāšanu vai veiktu vienu muitas procedūru. Vienreizējā galvojuma apjoms atbilst pilnai muitas maksājumu summai, kas būtu jāmaksā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam (5. un 6.pielikums). Tam var būt noteikta likme — 4000 latu par katru muitas deklarāciju vai pirmsmuitošanas dokumentu (7. un 8.pielikums). Ja muitas parāds vai iespējamais muitas parāds pārsniedz noteikto likmi, attiecīgi palielina vienreizējo galvojumu (ar noteiktu likmi) skaitu.

39. Vienreizējo galvojumu iesniedz un reģistrē garantijas muitas iestādē.

40. Galvenajam parādniekam ir tiesības izdarīt grozījumus pilnvaroto personu sarakstā. Katras pilnvarotās personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu galvenais parādnieks apstiprina ar parakstu. Par ierakstu patiesumu galvojuma apliecībā atbildīgs ir galvenais parādnieks.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Vispārējie galvojumi muitas procedūrām un preču pagaidu uzglabāšanai, kuri iesniegti un reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē līdz 2001.gada 1.maijam, paliek spēkā līdz tajos minētā termiņa beigām.

42. Galvenajiem parādniekiem, kuri vispārējo galvojumu reģistrējuši Galvenajā muitas pārvaldē līdz 2001.gada 1.maijam, šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos termiņus skaita no pirmās dienas, kad uzsāktas darbības ar vispārējo galvojumu.

43. Atzīt par spēku zaudējušiem:

43.1. Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumus Nr.111 "Galvojumu iesniegšanas un pieņemšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 87./88., 235./236., 385./386.nr.);

43.2. Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumus Nr.302 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumos Nr.111 "Galvojumu iesniegšanas un pieņemšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 235./236.nr.);

43.3. Ministru kabineta 1998.gada 22.decembra noteikumus Nr.468 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumos Nr.111 "Galvojumu iesniegšanas un pieņemšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 385./386.nr.).

44. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vispārējs galvojums

 

Finansu ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vispārējs galvojums

Finansu ministrs G.Bērziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Preces, par kurām jāiesniedz vienreizējs galvojums, piesakot muitas procedūru - tgranzīts

Vienreizējais galvojums 100% apjomā no iespējamā muitas parāda iesniedzams, piesakot muitas procedūrai - tranzīts - šādas ar akcīzes nodokli apliekamas preces:

1. Alkoholiskie dzērieni.

2. Jēlspirts, tehniskais spirts, spirts.

3. Tabakas izstrādājumi.

4. Naftas produkti.

Finansu ministrs G.Bērziņš
4. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vispārējā galvojuma apliecība
Nr. ___

Finansu ministrs G.Bērziņš
5. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vienreizējs galvojums
(pilna likme)

 

Finansu ministrs G.Bērziņš
6. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vienreizējs galvojums
(pilna likme)

 

Finansu ministrs G.Bērziņš
7. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
Vienreizējs galvojums
(fiksēta likme)

 

Finansu ministrs G.Bērziņš
8. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 73
 Vienreizējs galvojums
(fiksēta likme)

 

 

Finansu ministrs G.Bērziņš
04.05.2001