Darbības ar dokumentu

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 11. p., lēmums Nr. 197)

Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka atzīt par spēku zaudējušiem:

1.1. Talsu novada domes 2012. gada 14. jūnija saistošos noteikumus Nr. 12 "Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā" (prot. Nr. 10, 101. p., lēmums Nr. 460);

1.2. Talsu novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai" (prot. Nr. 2, 9. p., lēmums Nr. 10);

1.3. Rojas novada domes 2017. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par materiālajiem pabalstiem Rojas novadā" (prot. Nr. 15, lēmums Nr. 243);

1.4. Rojas novada domes 2016. gada 17. maija saistošie noteikumi Nr. 7/2016 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (prot. Nr. 5, lēmums Nr. 100);

1.5. Mērsraga novada domes 2017. gada 19. septembra saistošie noteikumi Nr. 6/2017 "Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus" (prot. Nr. 17, lēmums Nr. 6);

1.6. Mērsraga novada domes 2015. gada 17. novembra saistošie noteikumi Nr. 11/2015 "Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (prot. Nr. 12, lēmums Nr. 10);

1.7. Dundagas novada domes 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 43 "Par speciālajiem pabalstiem" (prot. Nr. 3., 6. §, lēmums Nr. 43).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, "2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku esošos saistošos noteikumus, kas nosaka materiālās palīdzības saņemšanas nosacījumus apvienotajos novados t.sk. Talsu novadā, Dundagas novadā, Rojas novadā un Mērsraga novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

01.01.2022