Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Talsos 2020. gada 16. janvārī (prot. Nr. 2, 9. p., lēmums Nr. 10)
Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta mājokļa vides pielāgošanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem.

2. Noteikumu mērķis ir daļēji palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar I vai II grupas invaliditāti, kurām ir kustību funkcionālie traucējumi, vai personām līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti īpašas kopšanas nepieciešamībai, lai uzlabotu iespējas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī, un atvieglotu ikdienas aprūpi.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurām ir kustību funkcionālie traucējumi, vai personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti īpašas kopšanas nepieciešamībai;

3.2. ģimenes locekļi – personas laulātais un citas personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā, lietošanā vai uz īres līguma pamata esošās dzīvojamās telpas;

3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļa dzīvojamās mājās koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija;

3.6. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas paredzēta ratiņkrēslu pārvietošanai ar vai bez personas;

3.7. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem) un pielāgošana personas vajadzībām, lai atvieglotu personai iekļūšanu/izkļūšanu un pārvietošanos mājoklī;

3.9. tehniskais palīglīdzeklis – iekārta un mehānisms, kura nav neatdalāmi savienota ar personas mājokli, un kura atvieglotu personas ikdienas funkcionēšanu;

3.10. pabalsts – pašvaldības finanšu līdzekļi mājokļa iekšējās un ārējas vides pielāgošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei t.sk. dokumentācijas izstrādei mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai;

3.11. reģistrs – pabalsta saņēmēju saraksts, kas veidots hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma un laiku.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura:

4.1. ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurām ir kustību funkcionālie traucējumi, vai personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti īpašas kopšanas nepieciešamībai;

4.2. dzīvo deklarētajā dzīvesvietā Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.3. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona dzīvo sociālā dzīvoklī vai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

4.4. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

5. Persona, vai tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis, var saņemt pabalstu, lai veiktu:

5.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

5.2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

5.3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja Persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā.

6. Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) veido pabalsta saņēmēju reģistrus noteiktām mērķgrupām:

6.1. personām, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte ar kustību traucējumiem;

6.2. personām līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti īpašas kopšanas nepieciešamībai.

7. Pabalstu Dienests nodrošina reģistra rindas kārtībā, Dienesta budžeta pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, neizvērtējot Personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli.

8. Pabalsta maksimālais apmērs ir 3500,00 euro. Dienests pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz iesniegto ergoterapeita atzinumu un izdevumu tāmi. Dienests iesniegtās izdevuma tāmes izvērtēšanai pieaicina Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas celtniecības speciālistu.

9. Atkārtoti pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem no iepriekšējā pabalsta izmaksas datuma.

II. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

10. Lai saņemtu pabalstu, Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

10.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu (pielikumā);

10.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Dienesta rīcībā;

10.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

10.4. sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

10.5. dzīvojamās platības īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

10.7. dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;

10.8. Talsu novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) izdotu dokumentu par telpu atbilstību vides pieejamības prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja informācija nav pieejama Dienestam.

11. Pēc noteikumu 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

11.1. izvērtē Personas atbilstību noteikumu 4.punkta noteiktām prasībām;

11.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.2.1. par Personas iekļaušanu reģistrā;

11.2.2. par atteikumu iekļaut Personu reģistrā.

11.3. reģistrē Personu atbilstoši noteiktās mērķgrupas reģistrā.

12. Noteikumu 11.2. apakšpunktā pieņemto lēmumu Dienests piecu darba dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījuma veidā nosūta Personai, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotai personai.

13. Ja Dienests ir pieņēmis lēmumu par Personas iekļaušanu reģistrā, tad reģistrā par Personu iekļauj šādu informāciju:

13.1. Personas kārtas numurs reģistrā;

13.2. Personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

13.3. datums un laiks, kad reģistrēts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs;

13.4. Talsu novada komunālās nodaļas speciālista sniegto atzinumu par izdevumu tāmes summu.

14. Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

14.1. zuduši apstākļi, kas bija par pamatu iekļaušanai reģistrā;

14.2. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu, kurā atsakās no pabalsta saņemšanas un lūdz izslēgt Personu no reģistra;

14.3. Persona ir mirusi;

14.4. Personai tiek pārskaitīts piešķirtais pabalsts uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

15. Dienests pieņemto lēmumu par izslēgšanu no reģistra piecu darba dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījuma veidā nosūta Personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

16. Ja Dienesta budžetā ir pabalsta izmaksai paredzētais finansējums pabalsta piešķiršanai, Dienests rakstveidā informē Personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka reģistrā ir pienākusi rinda. Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis var uzsākt mājokļa vides pielāgošanas darbus atbilstoši ergoterapeita atzinumam un Talsu novada komunālās nodaļas speciālista apstiprinātai izdevumu tāmei, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

17. Pabalsts Personai, tās likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotai personai jāpieprasa 12 mēnešu laikā, pēc rakstveida saņemtās informācijas no Dienesta, ka reģistrā ir pienākusi rinda pabalsta saņemšanai.

18. Pabalstu Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt pēc mājokļa vides pieejamības darbu pabeigšanas, iesniedzot Dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu.

19. Dienests desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja Dienestā ir iesniegti:

19.1. iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu;

19.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai internetbankas izdruka, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums, kas izsniegti pēc Dienesta izsūtītās rakstveida informācijas par rindas pienākšanu pabalsta saņemšanai;

19.3. pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja izsniegts neapmaksāts rēķina oriģināls, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums, kas izsniegti pēc Dienesta izsūtītās rakstveida informācijas par rindas pienākšanu pabalsta saņemšanai.

20. Ja nepieciešams lēmuma pieņemšanai Dienests ir tiesīgs pieprasīt Būvvaldei nepieciešamos dokumentus:

20.1. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama būvatļauja;

20.2. apliecinājuma karti vai paskaidrojama rakstu ar visu tajā ietverto nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts.

21. Dienests piešķirto pabalstu divu kalendāro nedēļu laikā pārskaita uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

III. Tiesības un pienākumi

22. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

23. Personai, tā likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajam pārstāvim bez Dienesta rakstveida piekrišanas nav pieļaujams tehniskos palīglīdzekļus, pandusu un pacēlāju pārdot, nodot trešajai personai lietošanā.

24. Dienestam ir tiesības, saskaņojot ar Personu, likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

25. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē.

26. Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs:  
Personas kods:  
Deklarētā adrese:  
Faktiskā adrese:  
Iesniedzēja tālrunis:  

iesniegums.

Pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai" lūdzu iekļaut reģistrā:

 

mani/ (bērnu vārds uzvārds, personas kods) / (aizgādājamās personas vārds, uzvārds, personas kods),

lai veiktu:

iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

iekštelpu aprīkošanu ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem);

ārējās vides pielāgošanu

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Dienesta rīcībā;

ergoterapeita atzinums par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

izdevuma tāme par mājokļa vides pielāgošanas izdevumiem;

īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja tiek veikta ārējas vides pielāgošana;

_______________________________________________________________;

_______________________________________________________________.

Pabalsta pieprasītājs apņemas:

uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

bez Dienesta rakstveida piekrišanas nepārdot, nenodot trešajai personai lietošanā tehniskos palīglīdzekļus, pandusu, pacēlāju;

atļaut Dienesta pārstāvim apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti

.____.________. Iesniedzēja paraksts: 

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs esat informēts un piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

____.____.________. Iesniedzēja paraksts: 
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 1 "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsTalsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par saistošo noteikumu "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai"" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu un 35. panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar kuru sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka pašvaldību dome, pieņemot saistošos noteikumus. Projektā ir precizēti atsevišķi saistošo noteikumu punkti pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams saskaņot jaunus saistošos noteikumus "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidu un apmēru, pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2020. gada budžetā ieplānota summa 20 000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
20.02.2020