Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.05.2019. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Talsos 2012. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 10, 101. p., lēmums Nr. 460)
Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā
Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
41. panta 1. daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9. panta 1. daļu un 35. panta trešo, ceturto daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības materiālās palīdzības veidus Talsu novadā, šīs palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus.

1.2. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada administratīvajā teritorijā.

1.3. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir un izmaksā Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

1.4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.5. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt preces un/vai pakalpojumus.

2. Materiālās palīdzības veidi

2.1. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi ir:

2.1.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

2.1.2. pabalsts politiski represētajām personām;

2.1.3. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas;

2.1.4. vienreizējs pabalsts apbedīšanai;

2.1.5. pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām;

2.1.6. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm;

2.1.7. pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;

2.1.8. vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā;

2.1.9. pabalsts aizbildnim;

2.1.10. Pabalsts aizgādnim.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 11.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

3. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

3.1. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Talsu novadā un lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna (turpmāk – tekstā bērna) vajadzību nodrošināšanai.

3.2. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kuru pamatdzīvesvieta un bērna pamatdzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu nav tiesību saņemt, ja šāda veida pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.

(Talsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3.3. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

3.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

3.4.1. 200 euro par bērnu;

3.4.2. 300,00 euro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;

3.4.3. 450,00 euro par bērnu, ja dzimuši trīņi.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

3.4.1 Ja personai, kurai ir tiesības pieprasīt pabalstu, pamatdzīvesvieta deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā mazāk nekā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas, tad vienreizējā pabalsta apmērs ir:

3.4.11. 100,00 euro par bērnu;

3.4.12. 150 euro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;

3.4.13. 225 euro par bērnu, ja dzimuši trīņi.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3.5. (Svītrots ar Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

3.6. (Svītrots ar Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

3.7. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

3.8. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 3.3. punktā norādītā persona vēršas Sociālajā dienestā, iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un sekojošus dokumentus:

3.8.1. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.8.2. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis.

3.8.1 Pabalstu var pieprasīt Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa), kur uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna piedzimšanas faktu un aizpilda iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Iesniegumu oriģinālus Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks vienu reizi nedēļā iesniedz Sociālajam dienestam.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3.9. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un viņa vecākiem.

3.10. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par astoņām diennaktīm vai ja bērns atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

(Talsu novada domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

3.11. Pabalstu ģimenei (personai) izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Talsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

4.1. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu šīm personu grupām pamatvajadzību nodrošināšanai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

4.2. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

4.3. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

4.4. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda politiski represētās personas apliecība vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

4.5. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.

4.6. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par iesniedzēju.

4.7. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām pēc soda izciešanas

5.1. Vienreizējs pabalsts kalendārā gada laikā personām pēc soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novads.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

5.2. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums, izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

5.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 57,00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

5.4. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai

6.1. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Talsu novads, apbedīšanu.

6.2. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir bijusi:

6.2.1. trūcīgais iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu;

6.2.2. pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku un kuras pensija bijusi mazāka kā 275,00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

6.3. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

6.4. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

6.4.1. iesniegumu;

6.4.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

6.4.3. izziņu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

6.5. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6.6. Ja miris Talsu novada vientuļais iedzīvotājs, kurš nesaņem pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, Talsu novada pašvaldība slēdz līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un apbedī personu par pašvaldības līdzekļiem.

7. Pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

7.1. Pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

(Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.2. Pabalsta apmērs:

7.2.1. 80 gadu jubilejā 30 euro;

7.2.2. 85 gadu jubilejā 50 euro;

7.2.3. 90 gadu jubilejā 80 euro;

7.2.4. 95 gadu jubilejā 110 euro;

7.2.5. 100 gadu jubilejā 150 euro;

7.2.6. katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas 150 euro.

(Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.3. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

7.4. Pabalstu izmaksā personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

7.1 Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm

(Nodaļa Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā; nodaļas nosaukums Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

7.11. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, arī audžuģimenē ievietotie un/vai aizbildnībā esošie bērni, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērni ikdienas aizgādībā ir vienam no vecākiem, bet kuru situācija nav izvērtēta un neatbilst Talsu novada domes 29.04.2010. saistošo noteikumu Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā" nosacījumiem. Pabalsts tiek piešķirts, ja daudzbērnu ģimene nesaņem valsts vai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.

(Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā, kas grozīta ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

7.12. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

7.13. Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 23 "Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai" III nodaļas 15., 16. un 17. punktiem un V nodaļas nosacījumiem.

(Talsu novada domes 13.09.2018. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.2 Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm

(Nodaļa Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

7.21. Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm, (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai; tas paredzēts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, arī audžuģimenē ievietotie un/vai aizbildnībā esošie bērni, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērni ikdienas aizgādībā ir vienam no vecākiem.

(Talsu novada domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

7.22. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums un kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklējuma biļetes. Pabalstu pēc pasākuma apmeklējuma var pieprasīt kalendārā gada laikā. Ja pasākums apmeklēts decembrī, pabalstu var pieprasīt līdz nākamā gada 31. janvārim.

(Talsu novada domes 17.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

7.23. Pabalsta apmērs ir līdz 15 euro kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.

(Talsu novada domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

7.3 Vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā

(Nodaļa Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.31. Vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ģimenēm, kurās laulātie sasnieguši cienījamu vecumu un nodzīvojuši laulībā 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu un kurā vismaz vienam no laulātajiem deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.

(Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.32. Pabalsta saņemšanai ģimenes pārstāvis iesniedz iesniegumu un uzrāda pasi un laulības apliecību. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par iesniedzēju.

(Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.33. Pabalsta apmērs ir 100 euro.

(Talsu novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7.34. Iesniegumu pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā var iesniegt 10 darba dienu laikā pirms vai 6 mēnešu laikā pēc pāra laulības jubilejas datuma.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

7.4 Pabalsts aizbildnim

(Nodaļa Talsu novada domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

7.41. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni iecēlusi Talsu novada bāriņtiesa.

(Talsu novada domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

7.42. Pabalsta apmērs ir EUR 30.00 mēnesī par katru bērnu, neizvērtējot aizbildņa ienākumus un materiālos resursus.

(Talsu novada domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

7.43. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība:

7.43.1. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnim, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai, kurā norādīts Talsu novada bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu numurs un datums.

7.43.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests.

7.43.3. Pabalstu sāk izmaksāt no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas.

7.43.4. Pabalstu izmaksā aizbildnim reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi aizbildņa kontā kredītiestādē līdz nākamā mēneša desmitajam datumam. Pabalsts tiek izmaksāts no Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

7.43.5. Talsu novada bāriņtiesa nekavējoties informē Sociālo dienestu, ja:

7.43.5.1. bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, privāti uzturētā audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē vai adoptēts;

7.43.5.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

7.43.5.3. bērns sasniedzis 18 gadu vecumu;

7.43.5.4. bērns miris;

7.43.5.5. aizbildnis miris.

7.43.6. Aizbildnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Ja aizbildnis nepilda šos saistošo noteikumu nosacījumus un ir saņēmis pabalstu, aizbildnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu labprātīgi atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja aizbildnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

7.43.7. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

7.43.7.1. Talsu novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu, atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildņa atstādināšanu;

7.43.7.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas."

(Talsu novada domes 11.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

7.5 Pabalsts aizgādnim

(Nodaļa Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.51. Pabalsts aizgādnim un pagaidu aizgādnim (turpmāk – Aizgādnis) ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālo atbalstu Aizgādnim, kuru Talsu novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), iecēlusi personai, kurai ar tiesas lēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība, vai kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu, vai izklaidīgas, vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ (turpmāk – pabalsts).

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.52. Tiesības saņemt pabalstu ir Aizgādnim, kura aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvajā teritorijā, vai kuram deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ārstniecības iestādē vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – institūcija) ir bijusi Talsu novada administratīvajā teritorijā.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.53. Pabalsta apmērs Aizgādnim par katru aizgādnībā esošu personu ir:

7.53.1. 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

7.53.2. 30,00 euro mēnesī pārējos gadījumos.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.54. Pabalsta piešķiršana un izmaksāšanas kārtība:

7.54.1. Lai saņemtu pabalstu, Aizgādnim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, kurā jānorāda Talsu novada Bāriņtiesas lēmuma numurs un datums.

7.54.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests.

7.54.3. Pabalstu piešķir no dienas, kad Aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

7.54.4. Pabalstu izmaksā Aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi Aizgādņa kontā kredītiestādē līdz nākamā mēneša 10. datumam. Pabalsts tiek izmaksāts no Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

7.54.5. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no saistošo noteikumu 7.53. punktā noteiktā pabalsta apmēra.

7.54.6. Aizgādnis nekavējoties informē Sociālo dienestu, ja:

7.54.6.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Talsu novada administratīvās teritorijas;

7.54.6.2. aizgādnībā esošā persona ir atgriezusies no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai specializētās ārstniecības iestādes personām ar garīga rakstura traucējumiem;

7.54.6.3. aizgādnībā esošā persona ir ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

7.54.7. Ja Aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 7.54.6. punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, Aizgādnim ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja Aizgādnis nepamatoti saņemto pabalsta summu Sociālā dienesta norādītajā termiņā neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

7.54.8. Bāriņtiesa informē Sociālo dienestu, ja Aizgādnis ir miris.

7.54.9. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja Aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja Aizgādnis norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto pabalsta summu.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.55. Pabalsta izmaksu izbeidz vai pārtrauc, ja:

7.55.1. Aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

7.55.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par Aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no Aizgādņa pienākumu pildīšanas;

7.55.3. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.56. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par noteikumu 7.55.3. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

7.57. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta vai izbeigta saistošo noteikumu 7.55. punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un saistošo noteikumu 7.53. punktā noteiktā pabalsta apmēram.

(Talsu novada domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

8. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

8.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē.

8.2. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas "Talsu Novada Ziņās".

Vecāki, kuriem bērns dzimis 2012. gadā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, 3. punktā noteikto pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

9.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 10.09.2009. Talsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 50 "Par Talsu novada pašvaldības pabalstiem".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
18.05.2019