Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 13. §)
Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestāžu (turpmāk – iestāde) amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu (datubāzi) un citu valsts institūciju, pašvaldību institūciju un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību, kuras noslēgušas līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu un sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (turpmāk – ārstniecības iestāde), amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu (datubāzi) (turpmāk – sistēma).

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 458 redakcijā)

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts kanceleja. Valsts kanceleja, īstenojot valsts politiku sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības jomā, un Finanšu ministrija, īstenojot valsts politiku valsts budžeta izstrādes jomā, izmanto sistēmu, lai:

2.1. apkopotu, sistematizētu un aktualizētu informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, kā arī analizētu finansējuma pieprasījumus un izlietojumu atlīdzībai;

2.2. plānotu un aprēķinātu nepieciešamo finansējumu, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu kārtējam gadam un tiesību aktu projektus par atlīdzību;

2.3. apzinātu un kontrolētu esošo situāciju attiecībā uz amata vietām un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

3. Sistēmu uztur, pilnveido un aktualizē Valsts kanceleja.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

4. Sistēmu veido šādas daļas:

4.1. Iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības datu noliktava (turpmāk – datu noliktava);

4.2. Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību sadalījumā pa nodarbināto grupām (turpmāk – ePārskati).

5. Šie noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm.

6. Par informācijas patiesumu, pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Valsts kancelejā ir atbildīgs tās iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes vadītājs, par kuru informācija sniegta.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

7. Šo noteikumu izpildi nodrošina iestāžu, citu valsts institūciju, ārstniecības iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

II. Kārtība, kādā iestādes un citas valsts institūcijas iesniedz datu noliktavā informāciju par to darbiniekiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

8. Datu noliktavā jāiesniedz šāda informācija:

8.1. informācija par iestādi, citu valsts institūciju:

8.1.1. iestādes, citas valsts institūcijas nosaukums;

8.1.2. iestādes, citas valsts institūcijas kods (Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā);

8.1.3. iestādes, citas valsts institūcijas juridiskā adrese un oficiālā elektroniskā pasta adrese;

8.2. informācija par amatu (saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto amatu sarakstu). Kopējam amata vietu skaitam jābūt vienādam ar amata vietu skaitu, kas norādīts ar iestādes vadītāja parakstu apstiprinātajā amatu sarakstā attiecīgajā pārskata periodā:

8.2.1. struktūrvienības nosaukums;

8.2.2. amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru;

8.2.3. amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru (vīriešu dzimtē, vienskaitlī). Ja nepieciešams, to papildina ar attiecīgajā iestādē, valsts institūcijā noteikto amata nosaukumu;

8.2.4. amata statuss (1. pielikums);

8.2.5. amata kvalifikācijas rādītāji (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus):

8.2.5.1. amatu saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa;

8.2.5.2. amata kvalifikācijas kategorija (ārstniecības jomas iestādēm);

8.2.6. amata slodze (piemēram, pilna slodze – "1", nepilna slodze (pusslodze) – "0,5");

8.3. informācija par amatpersonu (darbinieku):

8.3.1. personas kods;

8.3.2. dzimšanas datums;

8.3.3. vārds (vārdi);

8.3.4. uzvārds;

8.3.5. dzimums (sieviete – "s", vīrietis – "v");

8.3.6. ilgstoša prombūtne (izņemot darbnespēju vai atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, mazāku par 30 kalendāra dienām, mācību, ikgadējo vai papildu atvaļinājumu (2. pielikums));

8.3.7. darba izpildes novērtējums (3. pielikums), novērtēšanas periods, novērtējuma apstiprinājuma datums (iestāžu amatpersonām un darbiniekiem);

8.4. informācija par amatpersonas (darbinieka) amata, mēnešalgas, kvalifikācijas datu izmaiņu notikumiem:

8.4.1. datums, kad amatpersona (darbinieks) iecelta amatā vai pieņemta darbā vai dienestā, ievēlēta, apstiprināta amatā vai citādi pilda noteiktus amata (darba, dienesta) pienākumus, pārcelta citā amatā, mainīta amatpersonas (darbinieka) darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, datums, kad ar amatpersonu (darbinieku) izbeigtas amata, dienesta vai darba tiesiskās attiecības, amatpersona (darbinieks) beidz pildīt amata (darba, dienesta) pienākumus, un attiecīgā notikuma veids (4. pielikums);

8.4.2. amatpersonas (darbinieka) statuss (1. pielikums);

8.4.3. kvalifikācijas rādītāji:

8.4.3.1. kategorija;

8.4.3.2. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458);

8.4.3.3. izdiena tiesnešiem (norāda pilnu gadu skaitu);

8.4.3.4. speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām (5. pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

8.4.3.5. dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem (5. pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

8.4.3.6. dienesta pakāpe Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem (5. pielikums);

8.4.4. slodze (ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta pilnu darba laiku, norāda "1" (viena slodze atbilst normālajam darba laikam saskaņā ar Darba likumu vai citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē normālo darba laiku konkrētām darbinieku kategorijām. Normālais nedēļas darba laiks darbiniekiem ir 40 stundas). Ja amatpersona (darbinieks) nodarbināta nepilnu slodzi (pusslodzi), norāda "0,5", ja nepilnu slodzi, – "0,125" vai citu konkrētu apmēru, ja pusotru slodzi, – "1,5");

8.4.5. mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam (norāda atbilstoši personas slodzei) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

8.4.6. amata pildīšanas beigu datums;

8.4.7. konkrēto izmaiņu notikumu izraisošā dokumenta (piemēram, rīkojuma, līguma, vienošanās, lēmuma) numurs un datums;

8.5. informācija par amatpersonas (darbinieka) papildu atlīdzību:

8.5.1. piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība (6. pielikums) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

8.5.2. veselības apdrošināšana, valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un tās ģimenes locekļiem (6. pielikums) – norāda katru mēnesi (konkrēto summu par attiecīgo mēnesi) vai reizi kalendāra gadā (visu gada summu atspoguļojot decembrī);

8.6. papildinformācija par personu, kas iecelta ierēdņa amatā:

8.6.1. izglītības pakāpe, izglītības grāds (7. pielikums), specialitāte, profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde un pabeigšanas gads;

8.6.2. piemērotā disciplinārsoda veids (8. pielikums), disciplinārpārkāpuma kvalifikācija (9. pielikums), disciplinārlietas izbeigšanas pamats (10. pielikums), apstrīdēšanas lēmuma saturs (11. pielikums), disciplinārsoda piemērošanas datums un termiņš;

8.7. informācija par ārštata darbiniekiem un uz līgumattiecību pamata nodarbinātajiem, kas nav iekļauti personāla sarakstā:

8.7.1. personas kods;

8.7.2. vārds (vārdi);

8.7.3. uzvārds;

8.7.4. līguma sākuma datums;

8.7.5. līguma beigu datums;

8.7.6. darba samaksas mēnesis un gads;

8.7.7. darba samaksas summa un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

8.7.8. darba samaksas veids (12. pielikums).

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

9. Šo noteikumu 8.1.1., 8.1.3., 8.2.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5. un 8.4.5. apakšpunktā minēto informāciju par valsts dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Valsts kanceleja iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

10. Iestāde, cita valsts institūcija nesniedz šo noteikumu 8.2.5., 8.3.7. un 8.4.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja normatīvajā aktā, kas nosaka amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, amata kvalifikācijas rādītāji, amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas rādītāji un darbības un tās rezultātu novērtējums atlīdzības noteikšanai netiek piemērots.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

11. Iestāde šo noteikumu 8.3.1., 8.3.3., 8.3.4., 8.7.1., 8.7.2. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju var norādīt kodētā veidā atbilstoši amatpersonas (darbinieka) personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtībai (13. pielikums), ja informācija par attiecīgo amatpersonu (darbinieku) ir klasificēta kā valsts noslēpuma objekts.

12. Ārlietu ministrija šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmaksājamiem pabalstiem un šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minēto informāciju par fiziskajām personām, kuras uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata nodarbinātas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, iesniedz Valsts kancelejā divas reizes gadā – līdz 1. septembrim par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

13. Iestāde, cita valsts institūcija šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju sagatavo DBF datņu formātā (14. pielikums), ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus, secību un klasifikatorus un, izmantojot datņu pārvietošanas protokolu SFTP (Secure File Transfer Protocol), ielādē Valsts kancelejas norādītajā serverī, izmantojot tām piešķirtās lietotāju tiesības datu augšupielādei.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

14. Iestāde, cita valsts institūcija šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju Valsts kancelejā iesniedz līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu. Ja pārskata mēnesī iesniedzamajā informācijā izmaiņu nav, iestāde, cita valsts institūcija par to, ievērojot noteikto termiņu, elektroniski informē Valsts kanceleju (elektroniskā pasta adrese: pud@mk.gov.lv).

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

15. Pēc informācijas saņemšanas Valsts kanceleja veic iesniegto datu pārbaudi, kā arī sagatavo un ievieto serverī būtiskāko datu kopsavilkumus un iespējamo datu kļūdu atskaites, ko iestādes izmanto datu pilnīguma un kvalitātes pārbaudei un nepilnību novēršanai. Iestāde, cita valsts institūcija novērš konstatētās nepilnības un līdz kārtējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Valsts kancelejā precizētu informāciju par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

16. Informācija sistēmā tiek uzglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa personas dati no sistēmas tiek dzēsti.

III. Kārtība, kādā iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes iesniedz ePārskatos informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

17. Pārskatā par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību (15. pielikums) (turpmāk – pārskats) jāsniedz šāda informācija:

17.1. informācija par iestādi, citu valsts institūciju, ārstniecības iestādi:

17.1.1. iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes nosaukums;

17.1.2. iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes kods (Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā);

17.2. informācija par nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu;

17.3. informācija par nodarbināto skaitu sadalījumā pa nodarbināto grupām (16. pielikums);

17.4. informācija par atlīdzību:

17.4.1. iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei;

17.4.2. citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz trešajai zīmei.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

18. Pārskata aizpildīšanas kārtība:

18.1. informāciju par izdevumiem norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu:

18.1.1. iestādes – detalizācijā līdz ceturtajai zīmei sadalījumā pa nodarbināto grupām;

18.1.2. citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes – detalizācijā līdz trešajai zīmei sadalījumā pa nodarbināto grupām;

18.2. rindā "Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība" norāda pilnu tās ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu, kura iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

18.3. rindā "Institūcijas nosaukums" norāda tās iestādes, valsts institūcijas, ārstniecības iestādes pilnu nosaukumu, kura aizpilda pārskatu. Sadaļā "Kodi" norāda Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas kodu nodokļu maksātāju reģistrā;

18.4. rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli;

18.5. rindas "Pārskata mēnesis" sadaļā "Kodi" norāda pārskata mēneša numuru ar skaitli divās zīmēs (piemēram, janvāris – "01", marts – "03");

18.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

18.7. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) no gada sākuma (pieaugošās summās). Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma" datu summu;

18.8. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

18.9. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita (veselos skaitļos) kopsummu no gada sākuma (pieaugošās summās) atbilstoši iestādes, valsts dibinātas augstskolas, zinātniskā institūta, ārstniecības iestādes personāla sarakstam, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus). Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma" datu summu;

18.10. ailē "Ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos), kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;

18.11. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi (euro) pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem, neiekļaujot uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem:

18.11.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

18.11.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

18.11.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (tai skaitā no iestādes ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī no pašvaldību budžeta finansējuma) (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

18.11.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

19. Iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju pārskata veidā iesniedz ePārskatos līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc noteiktā iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

20. Ārlietu ministrija šo noteikumu 17.4.1. apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmaksājamiem pabalstiem un par fiziskajām personām, kuras uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata nodarbinātas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, iesniedz ePārskatos divas reizes gadā – līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim un līdz 1. septembrim par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

21. Pārskatus ePārskatos iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2013, 41., 188., 244. nr.; 2014, 219. nr.; 2015, 40. nr.; 2016, 101., 204. nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Amata un amatpersonas (darbinieka) statuss

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

I. Amata statuss

Nr. p. k.Amata statusa identifikācijas kodsAmata statuss
1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdņa amats
2.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdņa amats
3.DDarbinieka amats
4.KKaravīra amats
5.AValsts amatpersonas amats
6.ApAmatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats
7.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā ierēdņa amats
8.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā darbinieka amats
9.IzĪpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītās amatpersonas amats

II. Amatpersonas (darbinieka) statuss

Nr. p. k.Personas statusa identifikācijas kodsPersonas statuss
1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdnis
2.IpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi
3.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdnis
4.SpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā specializētajā valsts civildienestā pirmo reizi
5.DIntelektuālā darba darbinieks
6.MiKaravīrs
7.MeĀrstniecības persona
8.PePedagogs
9.TTiesnesis
10.PrProkurors
11.FFiziskā darba darbinieks
12.AAmatpersona
13.ApAmatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
14.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais ierēdnis
15.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais darbinieks
16.IzĪpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītā amatpersona
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Ilgstoša prombūtne
Nr. p. k.Ilgstošas prombūtnes iemesla identifikācijas kodsIlgstošas prombūtnes iemesls
1.1Prombūtne bez darba samaksas saglabāšanas
2.2Prombūtne ar darba samaksas saglabāšanu
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Darba izpildes novērtējums

I. Ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtējums

Nr. p. k.Darba izpildes novērtējuma kodsDarba izpildes novērtējums
1.1Teicami
2.2Ļoti labi
3.3Labi
4.4Jāpilnveido
5.5Neapmierinoši

II. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba izpildes novērtējums

Nr. p. k.Darba izpildes novērtējuma kodsDarba izpildes novērtējums
1.6A1 – atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
2.7A2 – atbilst noteiktajām prasībām
3.8B – daļēji neatbilst noteiktajām prasībām
4.9C – neatbilst noteiktajām prasībām
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Notikuma veids
Nr.
p. k.
Notikuma pamatojuma identifikācijas kods
(sastāv no 6 zīmēm)
Notikuma pamatojums
darba, dienesta, amata tiesiskās attiecībasnotikumu grupanotikuma pamatojums
1.1  Darba tiesiskās attiecības
1.1.101 Atbrīvošana
1.1.1.101002Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ (DL 101. p. (1) 6))
1.1.2.101003Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ (DL 101. p. (1) 7))
1.1.3.101004Darba devēja uzteikums sakarā ar tā darbinieka atjaunošanu darbā, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu (DL 101. p. (1) 8))
1.1.4.101005Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. p. (1) 4))
1.1.5.101006Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 5))
1.1.6.101007Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja – juridiskās personas – likvidāciju (DL 101. p. (1) 10))
1.1.7.101008Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 1))
1.1.8.101009Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu (DL 101. p. (1) 2))
1.1.9.101010Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu (DL 101. p. (1) 3))
1.1.10.101011Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (DL 101. p. (1) 9))
1.1.11.101012Darba līguma spēkā neesība (DL 42. p.)
1.1.12.101013Darbinieka nāve (CL 2195. p.)
1.1.13.101014Darbinieka un darba devēja vienošanās (DL 114. p.)
1.1.14.101015Darbinieka uzteikums (DL 100. p.)
1.1.15.101016Disciplinārsods (DL 101. p. (1), VCIDL 11. p.)
1.1.16.101017Pārbaudes sekas (DL 47. p. (1))
1.1.17.101018Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.1.18.101019Trešo personu pieprasījums (DL 115. p.)
1.1.19.101020Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās (DL 113. p.)
1.1.20.101021Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus (DL 101. p. (1) 11))
1.1.21.101022Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
1.2.102 Iecelšana
1.2.1.102001Darba līgums uz nenoteiktu laiku (DL 43. p.)
1.2.2.102002Darba līgums uz noteiktu laiku (DL 44. p.)
1.2.3.102003Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.3.103 Pārcelšana
1.3.1.103001Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.4.104 Izmaiņas mēnešalgā
1.4.1.104001Izmaiņas mēnešalgā (MK 66  6. p.)
1.4.2.104002Mēnešalgas samazināšana uz laiku
1.5.105 Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
1.5.1.105001Darbinieka kategorijas, kvalitātes vai kvalifikācijas pakāpes maiņa
1.5.2.105002Kategorijas vai kvalitātes, kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam
1.6.106 Izmaiņas struktūrā
1.6.1.106001Izmaiņas struktūrā
1.7.107 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
1.7.1.107001Darba līguma termiņa pagarināšana
1.8.108 Atjaunošana amatā
1.8.1.108001Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
1.8.2.108002Darbinieka atjaunošana darbā (DL 124. p.)
1.9.110 Citi gadījumi
1.9.1.110001Darba līguma grozīšana (DL 97. p.)
1.9.2.110002Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
1.9.3.110003Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
1.9.4.101001Atstādināšana no darba (DL 58. p.)
2.2  Valsts civildienesta tiesiskās attiecības
2.1.201 Atbrīvošana
2.1.1.201001Disciplinārsods (VCL 41. p. 1) "i")
2.1.2.201002Sakarā ar iestādes vai ierēdņa amata likvidāciju vai ierēdņu skaita samazināšanu (VCL 41. p. 1) "g")
2.1.3.201003Ierēdņa nāve (VCL 41. p. 2))
2.1.4.201006Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē (VCL 41. p. 1) "j")
2.1.5.201007Neatbilstība ieņemamam amatam (VCL 41. p. 1) "d")
2.1.6.201008Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām (VCL 41. p. 1) "e")
2.1.7.201009Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (VCL 41. p. 1) "m")
2.1.8.201010Pārbaudes neizturēšana (VCL 41. p. 1) "c")
2.1.9.201011Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.1.10.201022Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas (VCL 41. p. 1) "h")
2.1.11.201023Pēc paša vēlēšanās (VCL 41. p. 1) "a")
2.1.12.201024Termiņa izbeigšanās (VCL 41. p. 1) "b")
2.1.13.201025Tiesas spriedums krimināllietā (VCL 41. p. 1) "l")
2.1.14.201026Valsts noteiktais pensijas vecums (VCL 41. p. 1) "f")
2.1.15.201028Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu (VCL 41. p. 3))
2.2.202 Iecelšana
2.2.1.202001Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi (VCL 11. p. (5))
2.2.2.202002Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku (VCL 11. p. (1))
2.2.3.202003Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem (VCL 11. p. (1))
2.2.4.202005Iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (5))
2.2.5.202007Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem (VCL 11. p. (2))
2.2.6.202008Iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (4))
2.3.203 Pārcelšana
2.3.1.203004Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.3.2.203016Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.3.3.203017Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā (VCL 37.1 p.)
2.4.204 Izmaiņas mēnešalgā
2.4.1.204001Izmaiņas mēnešalgā
2.4.2.204002Mēnešalgas samazināšana uz laiku
2.5.205 Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
2.5.1.205001Ierēdņa kategorijas maiņa
2.5.2.205003Kategorijas piešķiršana ierēdnim
2.6.206 Izmaiņas struktūrā
2.6.1.206001Izmaiņas struktūrā
2.7.207 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
2.7.1.207001Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem
2.8.208 Atjaunošana amatā
2.8.1.208001Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
2.9.209 Pazemināšana amatā
2.9.1.209001Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu
2.10.210 Citi gadījumi
2.10.1.210001Ierēdņa statusa piešķiršana
2.10.2.210002Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
2.10.3.210003Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.10.4.210004Slodzes maiņa ierēdnim
2.10.5.210005Atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas (VCIDL 21. p.)
3.3  Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības
3.1.301 Atbrīvošana
3.1.1.301000Atbrīvošana
3.1.2.301001Norīkošanas pārtraukšana
3.1.3.301002Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
3.2.302 Iecelšana
3.2.1.302000Iecelšana
3.2.2.302001Norīkošana rīcībā
3.3.303 Pārcelšana
3.3.1.303000Pārcelšana
3.3.2.303001Norīkošana rīcībā
3.4.304 Izmaiņas mēnešalgā
3.4.1.304000Izmaiņas mēnešalgā
3.5.305 Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
3.5.1.305000Kategorijas vai amata, izdienas, kvalifikācijas pakāpes maiņa
3.5.2.305001Speciālās dienesta pakāpes maiņa
3.6.306 Izmaiņas struktūrā
3.6.1.306000Izmaiņas struktūrā
3.7.307 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.7.1.307000Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.8.308 Atjaunošana amatā
3.8.1.308000Atjaunošana amatā
3.9.309 Pazemināšana amatā
3.9.1.309000Pazemināšana amatā
3.10.310 Citi gadījumi
3.10.1.310000Citi gadījumi
3.10.2.310001Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
4.4  Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības
4.1.401 Atbrīvošana
4.1.1.401001Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (2))
4.1.2.401002Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram (DKDL 15. p. (3))
4.1.3.401004Pārcelšana uz noteiktu laiku sakarā ar diplomātiskā un konsulārā dienesta funkciju izpildi (DKDL 3. p. (11))
4.1.4.401005Speciālās atļaujas anulēšana (VN 13. p. (4))
4.1.5.401006Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 16. p. (1) 2))
4.1.6.401007Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 17. p. 3))
4.1.7.401008Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu (DKDL 16. p. (2))
4.1.8.401009Ierēdnim noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 16. p. (1) 1))
4.1.9.401010Darbiniekam noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 17. p. 1))
4.1.10.401011Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (4))
4.2.403 Pārcelšana
4.2.1.403001Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (5))
4.2.2.403003Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā (DKDL 15. p. (1))
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām un dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

I. Prokurora amata pakāpe
(Nodaļa svītrota ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

II. Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

Nr. p. k.Speciālā dienesta pakāpe/
dienesta pakāpe
Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums profesionālā dienesta karavīriemSpeciālās dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonāmDienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem
1.Augstākais bocmanis  
2.Augstākais virsseržants  
3.Bocmanis  
4.Brigādes ģenerālis  
5.Dižkareivis  
6.Dižmatrozis  
7.Flotiles admirālis  
8.Galvenais bocmanis  
9.Galvenais virsseržants  
10.Ģenerālis 
11.Ģenerālleitnants  
12.Ģenerālmajors  
13.Ierindnieks  
14.Jūras kapteinis  
15.Kaprālis 
16.Kapteinis
17.Kapteiņleitnants  
18.Kareivis  
19.Komandkapteinis  
20.Komandleitnants  
21.Kontradmirālis  
22.Leitnants
23.Majors
24.Matrozis  
25.Pulkvedis
26.Pulkvežleitnants
27.Seržants 
28.Štāba bocmanis  
29.Štāba virsseržants  
30.Viceadmirālis  
31.Virsleitnants
32.Virsniekvietnieks  
33.Virsseržants 
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība

(Pielikums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 826 redakcijā)

Nr.
p. k.
Papildu samaksas veida identifikācijas kodsPapildu samaksas veids
(piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība)
1.1110 01Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu
2.1110 02Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu
3.1141 01Piemaksa par nakts darbu
4.1142 01Samaksa par darbu svētku dienās
5.1142 02Samaksa par virsstundu darbu
6.1143 01Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
7.1143 02Piemaksa par diplomātisko rangu
8.1144 01Piemaksa par izdienu
9.1144 02Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā
10.1145 01Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku
11.1145 02Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni
12.1145 03Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros
13.1145 04Izdienas piemaksa tiesnesim
14.

(Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

15.1145 09Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu
16.1145 10Piemaksa par dežūras dienām prokuroram
17.1145 11Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku
18.1145 12Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi
19.1145 13Piemaksa valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu
20.1145 14Piemaksa Valsts kontroles padomes loceklim par Valsts kontroles revīzijas departamenta direktora pienākumu pildīšanu
21.1145 15Piemaksa Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras pilda ar IT un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā
22.1145 16Piemaksa amatpersonām un karavīriem, kuri veic zemūdens darbus
23.1145 17Piemaksa jūras vai gaisa kuģa apkalpes loceklim vai karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā
24.1145 18Piemaksa par improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu
25.1145 19Piemaksa sapierim, kurš veic atmīnēšanas darbus
26.1145 20Piemaksa karavīram, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi vai godasardzi
27.1145 21Piemaksa speciālo uzdevumu vienības karavīram
27.11145 22Piemaksa karavīram, kurš sniedz atbalstu, organizējot karavīru apmācības, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācības dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācības, vai piedalās apmācību vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu
27.21145 23Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu
28.1146 02Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
29.1147 01Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu
30.1147 02Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu
31.1147 03Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem
32.1147 04Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē
33.1148 01Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam
34.1148 03Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus
35.1148 04Naudas balva
36.1148 05Prēmija Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes amatpersonai par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu
37.1148 06Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā
38.1148 07Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību
39.1148 08Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji
40.1148 09Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
41.1149 04Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu
42.1149 05Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā
43.1149 06Speciālā piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu
44.1221 01Atlaišanas pabalsts
45.1221 02Atvaļināšanas pabalsts
46.1221 03Atvaļinājuma pabalsts
47.1221 06Izdienas pabalsts
48.1221 07Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa lielāka par 213,43 euro)
49.1221 08Pārcelšanās pabalsts
50.1221 09Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam
51.1221 12Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa lielāka par 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
52.1223 01Kompensācija mācību izdevumu segšanai
53.1223 02Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana
54.1224 01Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī
55.1224 02Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai
56.1224 03Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī
57.1224 04Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā
58.1225 01Uzturdevas kompensācija
59.1226 01Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
60.1227 01Veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un viņas ģimenes locekļiem
61.1227 02Veselības apdrošināšana
62.1227 03Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
63.1227 04Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana
64.1228 01Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 213,43 euro (ieskaitot))
65.1228 02Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja persona cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus
66.1228 05Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā
67.1228 06Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem
68.1228 07Amatpersonas (darbinieka) vai viņas ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)
69.1228 08Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija
70.1228 10Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam
71.1228 11Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī (ieskaitot), izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
72.1228 12Pārcelšanās izdevumu kompensācija
73.1228 13Kompensācija par nestrādājošu laulāto
74.1228 15Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija
75.1228 16Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensācija
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Izglītības pakāpe un izglītības grāds

I. Izglītības pakāpe

Nr. p. k.Izglītības pakāpes identifikācijas kodsIzglītības pakāpe
1.1Pamatizglītība
2.2Vidējā izglītība
3.3Augstākā izglītība

II. Izglītības grāds

Nr. p. k.Izglītības grāda identifikācijas kodsIzglītības grāds
1.1Bakalaurs (akadēmiskais grāds)
2.2Maģistrs (akadēmiskais grāds)
3.3Doktors (zinātniskais grāds)
4.4Bakalaurs (profesionālais grāds)
5.5Maģistrs (profesionālais grāds)
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Disciplinārsoda veids
Nr. p. k.Disciplinārsoda veida identifikācijas kodsDisciplinārsoda veids
1.1Rājiens
2.2Mēnešalgas samazināšana uz laiku
3.3Pazemināšana amatā uz laiku
4.4Atbrīvošana no amata
5.5Atbrīvošana no amata bez tiesībām gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Disciplinārpārkāpuma kvalifikācija
Nr. p. k.Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kodsDisciplinārpārkāpuma kvalifikācija
1.1Pienākumu nepildīšana
2.2Pienākumu nepildīšana, nodarot būtisku kaitējumu
3.3Pienākumu nepildīšana ar nodomu īstenot personiskās intereses vai kaitēt valsts pārvaldei
4.4Pilnvaru pārsniegšana
5.5Pilnvaru pārsniegšana, nodarot būtisku kaitējumu
6.6Valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu pārkāpšana vai ar likumu aizsargātas informācijas izpaušana
7.7Valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu pārkāpšana vai ar likumu aizsargātas informācijas izpaušana, nodarot būtisku kaitējumu
8.8Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana
9.9Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana, nodarot būtisku kaitējumu
10.10Nekorekta attieksme pret personu, pildot amata pienākumus
11.11Nekorekta attieksme pret personu un būtisku kaitējumu nodarīšana, pildot amata pienākumus
12.12Personas fiziska ietekmēšana, pildot amata pienākumus
13.13Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi
14.14Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi, nodarot būtisku kaitējumu
15.15Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus
16.16Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus, nodarot būtisku kaitējumu
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Disciplinārlietas izbeigšanas pamats
Nr. p. k.Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kodsDisciplinārlietas izbeigšanas pamats
1.1Disciplinārlieta izbeigta, izsakot aizrādījumu
2.2Disciplinārlieta izbeigta, nav konstatēts pārkāpuma sastāvs
3.3Disciplinārlieta izbeigta, jo izbeidzas civildienesta attiecības
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Disciplinārsoda apstrīdēšanas lēmuma saturs
Nr. p. k.Apstrīdēšanas lēmuma satura identifikācijas kodsApstrīdēšanas lēmuma saturs
1.1Uzlikt iestādei pienākumu novērst prettiesiskās darbības
2.2Cita disciplinārsoda piemērošana
3.3Apstrīdētā prettiesiskā lēmuma atcelšana
4.4Sūdzības noraidīšana sakarā ar tās nepamatotību
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Darba samaksas veids
Nr. p. k.Darba samaksas veida identifikācijas kodsDarba samaksas veids
1.1Laika alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
2.2Akorda alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
3.3Darba samaksa par līguma izpildi (atbilstoši darbu pieņemšanas un  nodošanas aktiem)
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtība

1. Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (turpmāk – noteikumi) 8.3.1. un 8.7.1. apakšpunktā minēto informāciju norāda, personas kodu aizstājot ar amatpersonas (darbinieka) kodu – ciparu virkni, kas sastāv no 11 cipariem: pirmie seši cipari ir seši pēdējie cipari no Valsts ieņēmumu dienesta iestādei piešķirtā reģistrācijas koda nodokļu maksātāju reģistrā, nākamie pieci cipari ir iestādes ietvaros izveidots unikāls, konkrētu amatpersonu (darbinieku) viennozīmīgi identificējošs numurs (piemēram, 12345600001).

2. Iestāde nodrošina, lai visā tās pastāvēšanas laikā konkrētais amatpersonu (darbinieku) identificējošais numurs netiek piešķirts citai personai.

3. Noteikumu 8.3.3. un 8.7.2. apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "Vārds" (bez pēdiņām).

4. Noteikumu 8.3.4. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "Uzvārds" (bez pēdiņām).

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
DBF datņu formāts

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

I. Datne – Amati.dbf
(dati par struktūrvienībām un amatiem)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.IESTADKODSNumeric11Iestādes kods
2.STRUKTNOSCharacter250Struktūrvienības nosaukums
2.1STRUADRESECharacter250Nodarbinātā darbavietas adrese (pilsēta (novads vai pagasts), ielas vai mājas nosaukums un numurs).

Adrese norādāma tikai tām nodarbināto darbavietām, kuras izvietotas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā.

Adrese norādāma šādā veidā:

pilsēta, iela, mājas numurs;

pilsēta, mājas nosaukums.

Informāciju par Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes nodarbināto darbavietu adresēm nenorāda

3.ASTRUKTNOSCharacter250Augstākās struktūrvienības nosaukums
4.AMATANOSCharacter250Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)
5.AMATAKODSNumeric7Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
6.AMATAIDCharacter25Amata vietas identifikācijas kods
7.SLODZENumeric5(3)Slodze (1 – pilna slodze; 1,5 – pusotra slodze; 0,5 – nepilna slodze (pusslodze); 0,125 – nepilna slodze)
8.AMATASTATCharacter2Amata statusa identifikācijas kods (Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikums)
9.KVALKATCharacter2Amata kategorija
10.SAIMECharacter8Amata saime
11.LIMENISCharacter5Amata līmenis
12.MAGCharacter3Amata mēnešalgu grupa
13.PERSKODSNumeric11Personas kods personai, kas ieņem attiecīgo amatu (vakantam amatam neaizpilda)

II. Datne – Disciplinarparkapumi.dbf
(dati par disciplinārpārkāpumiem)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.DISCIERDATDate8Disciplinārlietas ierosināšanas datums
3.DISCIERLNRCharacter10Disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs
4.DISCPARDATDate8Disciplinārlietas pārņemšanas datums
5.DISCPARLNRCharacter10Disciplinārlietas pārņemšanas lēmuma numurs
6.DISCPAGDATDate8Disciplinārlietas pagarināšanas datums
7.DISCPAGLNRCharacter10Disciplinārlietas pagarināšanas lēmuma numurs
8.DISCPABDATDate8Disciplinārlietas pabeigšanas datums
9.DISCPABLNRCharacter10Disciplinārlietas pabeigšanas lēmuma numurs
10.PIEMSODSLogical1Piemērots disciplinārsods (Jā/Nē)
11.IZBLIETALogical1Izbeigta disciplinārlieta (Jā/Nē)
12.DLIZBPAMNRNumeric2Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kods (noteikumu 10. pielikums)
13.PIEVLIETALogical1Pievienota disciplinārlieta (Jā/Nē)
14.PIEVDLDATDate8Tās disciplinārlietas ierosināšanas datums, kurai lieta pievienota
15.PIEVDLNRCharacter10Tās disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs, kurai lieta pievienota
16.PIEMSODNRNumeric2Disciplinārsoda veida identifikācijas kods (noteikumu 8. pielikums)
17.PIEMSODTERDate8Piemērotā disciplinārsoda termiņš
18.SODAMTERMDate8Sodāmības termiņš
19.PARKKVALNRNumeric2Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kods (noteikumu 9. pielikums)
20.PARSLIETALogical1Apstrīdēts disciplinārsods
21.PARSLEMNRCharacter10Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma numurs
22.PARSLEMDATDate8Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma datums
23.LEMSATURNRNumeric2Lēmuma satura identifikācijas kods (noteikumu 11. pielikums)
24.PARSDPNRNumeric2Disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas identifikācijas kods pēc apstrīdēšanas (noteikumu 9. pielikums)
25.PARSDSNRNumeric2Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda identifikācijas kods (noteikumu 8. pielikums)
26.PARSDSTERDate8Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda termiņš
27.PARSSODTERDate8Sodāmības termiņš pēc apstrīdēšanas

III. Datne – Iestade.dbf
(dati par iestādi)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.NOSAUKUMSCharacter250Iestādes nosaukums
2.KODSNumeric11Iestādes kods
3.ADRESECharacter150Iestādes juridiskā adrese
4.EPASTSCharacter100Iestādes e-pasta adrese

IV. Datne – Izglitiba.dbf
(dati par izglītību)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.IZGLPAKNRNumeric2Izglītības pakāpes identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)
3.SPECIALITCharacter250Specialitāte
4.PROFKVALCharacter250Profesionālā kvalifikācija
5.GRADANRNumeric1Izglītības grāda identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)
6.MACIESTCharacter250Mācību iestāde
7.BEIGGADSNumeric4Mācību iestādes pabeigšanas gads

V. Datne – Novertesana.dbf
(papildu dati par darbības un tās rezultātu novērtējumu)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.DARBREZNOVCharacter1Darba izpildes novērtējuma kods (noteikumu 3. pielikums)
3.NOVDATDate8Novērtējuma apstiprinājuma datums (no novērtēšanas protokola)
4.NOVPERNODate8Novērtēšanas perioda sākuma datums
5.NOVPERLIDZDate8Novērtēšanas perioda beigu datums

VI. Datne – Pamatdati.dbf
(pamatdati par personu)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.VARDSCharacter25Vārds
3.UZVARDSCharacter35Uzvārds
4.DZIMUMSCharacter1Dzimums (S/V)
5.ATBRIVOTSLogical1Pazīme, ka darbinieks ir atbrīvots
6.NORIKRICLogical1Pazīme, ka amatpersona (darbinieks) vai karavīrs norīkots vai ieskaitīts rīcībā
7.DZIMDATUMSDate8Personas dzimšanas datums
8.VPERSKODSNumeric11Personas kods pirms nomaiņas

VII. Datne – Notikumi.dbf
(dati par iecelšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu, amatalgas izmaiņām, kvalifikācijas rādītāju maiņu, amata maiņu u. c.)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.AMATAKODSNumeric7Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
3.IESTKODSNumeric11Iestādes kods
4.STRUKTURVCharacter250Struktūrvienības nosaukums
5.STATUSSCharacter2Personas statusa identifikācijas kods (amatpersonas (darbinieka) statusa klasifikators – noteikumu 1. pielikums)
6.IECELDATDate8Datums, kad persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, mainīta darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, beidz pildīt amata pienākumus
7.IECELPAMNRNumeric6Notikuma veida kods – notikumam, ar kuru saskaņā persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, personai mainīta darba samaksa, mainīti kvalifikācijas rādītāji, persona beidz pildīt amata pienākumus (notikuma veida klasifikators – noteikumu 4. pielikums)
8.IECELTERMDate8Amatā iecelšanas beigu termiņš
9.KVALPAKNumeric2Kategorija vai amata, kvalitātes, kvalifikācijas pakāpe (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minēto apzīmējumu)
10.DIENPAKCharacter30Dienesta pakāpe (noteikumu 5. pielikums)
11.IZDIENANumeric2Izdiena
12.SLODZENumeric5(3)Slodze (1 – pilna slodze; 1,5 – pusotra slodze; 0,5 – nepilna slodze (pusslodze); 0,125 – nepilna slodze)
13.RIKNRCharacter20Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) numurs
14.RIKDATDate8Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) datums
15.AMATANOSCharacter250Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)
16.FINAVOTSCharacter8Mēnešalgas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
17.AMATAIDCharacter25Amata vietas identifikācijas kods
18.ALGAEURONumeric9(2)Mēnešalga euro atbilstoši personas slodzei

VIII. Datne – Piemaksas.dbf
(dati par piemaksām, prēmijām, pabalstiem, kompensācijām un citu veidu atlīdzību saistībā ar darbu)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.IESTADKODSNumeric11Iestādes kods
3.PIEMVEIDNRNumeric6Papildu samaksas veida identifikācijas kods (noteikumu 6. pielikums)
4.PIEMSAKDATDate8Piemaksas izmaksas sākuma datums
5.PIEMTERMDate8Piemaksas izmaksas termiņš
6.PIEMPERIODCharacter1Piemaksas periodiskums (R – regulāra; N – neregulāra jeb vienreizēja)
7.RIKNRCharacter20Rīkojuma numurs
8.RIKDATDate8Rīkojuma datums
9.FINAVOTSCharacter8Piemaksas, prēmijas, pabalsta, kompensācijas un citu veidu atlīdzības izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
10.SUMMAEURONumeric9(2)Piemaksas summa euro atbilstoši personas slodzei

IX. Datne – Prombutne.dbf
(dati par personas ilgstošu prombūtni)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.PROMNODate8Prombūtnes sākuma datums
3.PROMLIDZDate8Prombūtnes termiņš
4.PROMIEMNRNumeric2Prombūtnes iemesla identifikācijas kods (prombūtnes klasifikators – noteikumu 2. pielikums)

X. Datne – Arstats.dbf
(dati par personām, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

Nr.
p. k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PERSKODSNumeric11Personas kods
2.VARDSCharacter25Vārds
3.UZVARDSCharacter35Uzvārds
4.NOLIGDate8Līguma sākuma datums
5.LIDZLIGDate8Līguma beigu datums
6.MENESISNumeric2Darba samaksas izmaksas mēnesis
7.GADSNumeric4Darba samaksas izmaksas gads
8.SUMMASIDNumeric1Darba samaksas veids (noteikumu 12. pielikums)
9.IESTADKODSNumeric11Iestādes kods
10.FINAVOTSCharacter8Darba samaksas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
11.SUMMAEURONumeric9(2)Darba samaksas summa mēnesī euro
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
15. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību
Datu apkopošanas pamatojums – Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta astotā daļa

Veidlapa Nr. 1_ATLIDZIBA

Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

 KODI
Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība   
Institūcija   
Pārskata gads 
Pārskata mēnesis 
  
KodsKoda nosaukumsFaktiski nostrādāto un nenostrā-
dāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī
Faktiski nostrādāto un nenostrā-
dāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma
Faktiskais amat-
personu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās
Faktiskais amat-
personu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma
Ārštata darbinieku un uz līgum-
attiecību pamata nodarbināto, kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī
Izpilde pēc uzkrāšanas principa (euro)
izpilde no gada sākumapārskata mēneša izpilde
valsts budžeta finan-
sējums
cits finan-
sējums
kopā (6. + 7.)valsts budžeta finan-
sējums
cits finan-
sējums
kopā (9. + 10.)
AB1234567891011
KKOPĀ (nodarbināto grupu summa)           
1000Atlīdzībaxxxxx      
xxxx/nosaukums/xxxxx      

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums           
1000Atlīdzībaxxxxx      
xxxx/nosaukums/xxxxx      

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums           
1000Atlīdzībaxxxxx      
xxxx/nosaukums/xxxxx     
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
16. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  7. novembra
noteikumiem Nr. 662
Nodarbināto grupas

(Pielikums MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 458 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kods

Nodarbināto grupas nosaukums

Grupas atbilstoši institūciju sektoram
(ar "√" apzīmētas iespējamās nodarbināto grupas)

valsts institūcijas (tai skaitā no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un nefinansētas iestādes)

ārstniecības iestādes

pašvaldību institūcijas

valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

1.

APAA

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas*

2.

APAP

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas*

3.

ARST

Ārsti*

4.

ASDP

Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē)

  

5.

AVPA

Augstākā vadība – padome

 

6.

AVVA

Augstākā vadība – valde

 

 

7.

KARA

Karavīri

  

8.

PEDA

Pedagogi

  

9.

PRAP

Plānošanas reģiona attīstības padome

  

10.

PROK

Prokurori

  

11.

SDEP

Saeimas deputāti

  

12.

TIES

Tiesneši

  

13.

ZINI

Zinātnieki (zinātniskajā institūtā)

  

14.

ZTPI

Zinātnes tehniskais personāls (zinātniskajā institūtā)

  

15.

IERV

Valsts civildienesta ierēdņi

  

16.

IERS

Specializētā civildienesta ierēdņi

  

17.

MKPS

Ministru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

  

18.

PIER

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie ierēdņi

  

19.

PDAR

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie darbinieki

  

20.

IZMK

Īpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītās amatpersonas

  

21.

PARE

Pārējie darbinieki, izņemot iepriekš klasificētos

Piezīme. * Nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 153. punktā minēto sadalījumu.
01.01.2022